Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2012, které se konalo dne 17. 4. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 4. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla v úvodu jednání.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2012
 2. Uzavření smluv pro akci II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
 3. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
 4. Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 5. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 6. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 7. Uzavření plánovací smlouvy - ZZS Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
 8. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 9. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
 10. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
 11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
 12. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2012
 13. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 14. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
 17. Protokol z kontroly ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
 18. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 19. Žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně
 20. Předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
 21. Monitorovací zpráva projektu CEC5 (OP Central Europe)
 22. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz - Paprsky Vysočiny 2012
 24. Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 25. Finanční dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 26. Informace o struktuře služeb kooperativní onkologické skupiny a Krajského komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 30. Zrušení části usnesení č. 0659/14/2012/RK a jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 31. Změny ve zřizovacích listinách
 32. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 33. Stanovení platu ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 35. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
 36. Rozprava členů rady
Usnesení 0713/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 10 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smluv pro akci II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
Usnesení 0714/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s městysem Jimramov, se sídlem Náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov smlouvu o výpůjčce na pozemky dle materiálu RK-16-2012-02, př. 1 pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov, rekonstrukce SO 201 od předání staveniště dodavateli na dobu 8 měsíců;
 • uzavřít s ČR - Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno nájemní smlouvu dle materiálu RK-16-2012-02, př. 2 na pozemky dle materiálu RK-16-2012-02, př. 1 pro stavbu II/357 Jimramov - Strachujov, rekonstrukce SO 201.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-02.doc, RK-16-2012-02, př. 1, RK-16-2012-02, př. 2, RK-16-2012-02, př. 3

03. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
Usnesení 0715/16/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí budovu č.p. 1965 na pozemku par. č. 292/7, garáže bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 292/8 a dále pozemky par. č. 292/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 832 m2, par. č. 292/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2, par. č 292/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2 a par. č. 292/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 257 33 591 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 6 440 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-03.doc, RK-16-2012-03, př. 1

04. Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0716/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M8 - Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 734 394 Kč na krytí výdajů investiční akce Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 18. duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-04.doc

05. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0717/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2012-05, př. 1 a RK-16-2012-05, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-05.doc, RK-16-2012-05, př. 1, RK-16-2012-05, př. 2

06. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0718/16/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-16-2012-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-16-2012-06, př. 1;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-06.doc, RK-16-2012-06, př. 1

07. Uzavření plánovací smlouvy - ZZS Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Usnesení 0719/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora stavby Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice a ČR- Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina na straně žadatele o vydání územního rozhodnutí plánovací smlouvu dle §§ 88 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se Kraj Vysočina zaváže v rámci citované stavby vybudovat a umožnit bezplatné připojení na nově budované rozvody zemního plynu, elektrické energie NN, vodovodu, telefonní přípojky a optické sítě ROWANET plánované budovy nové stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-07.doc, RK-16-2012-07, př. 1

08. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 0720/16/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 dle GP č. 350-50/2011 nově oddělený pozemek par. č. 700/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 51 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-08.doc, RK-16-2012-08, př. 1

09. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0721/16/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyjmout budovu č.p. 49, objekt občanské vybavenosti, postavený na pozemku par.č. st. 4 v k.ú. Ždírec na Moravě z hospodaření Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-09.doc, RK-16-2012-09, př. 1

10. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
Usnesení 0722/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z názvu Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Oprava venkovního hřiště na nový název Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě - Rekonstrukce venkovního hřiště.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-10.doc

11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0723/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046, dle materiálu RK-16-2012-11, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046 podanou uchazečem Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČ: 26271303;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zadavatele č. 1, oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-11.doc, RK-16-2012-11, př. 1

12. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2012
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, informoval radu kraje o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, v uplynulém čtvrtletí. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0724/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. ledna 2012 do 31. března 2012 dle materiálu RK-16-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-12.doc, RK-16-2012-12, př. 1

13. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0725/16/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2012-13, př. 1upr1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-13.doc, RK-16-2012-13, př. 1, RK-16-2012-13, př. 2

14. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0726/16/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2012-14, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 17. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-14.doc, RK-16-2012-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0727/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v úhrnné výši 763 793,95 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 701 864,71 Kč a ÚZ 38186001 o 61 929,24 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 763 793,95 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 701 864,71 Kč a ÚZ 38186001 o 61 929,24 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 763 793,95 Kč na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-15.doc

16. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v 1. čtvrtletí 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 dle materiálu RK-16-2012-16, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-16.doc, RK-16-2012-16, př. 1

17. Protokol z kontroly ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje na vědomí Protokol z provedení kontroly ostatních činností příspěvkové organizace Dětský domov, Hrotovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Protokol č. 1/12-ZF z provedení kontroly ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČO: 60418508, dle materiálu RK-16-2012-17, př. 1;
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Hrotovice, Sokolská 362, ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků, při jejich přijetí vycházet z doporučení uvedených v Protokolu č. 1/12-ZF z kontroly, a následně informovat Radu Kraje Vysočina o přijatých opatřeních do 30. 6. 2012.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace Dětský domov Hrotovice, Sokolská 362, OŠMS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-17.doc, RK-16-2012-17, př. 1, RK-16-2012-17, př. 2, RK-16-2012-17, př. 3

18. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o porušení rozpočtové kázně u příspěvkové organizace Mateřská škola Jersín 80. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 880 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 16586/2012 ze dne 7. 3. 2012 Mateřské škole Jersín 80, příspěvkové organizaci se sídlem Jersín 80, 588 25 Jersín, IČO 75002485.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-18.doc, RK-16-2012-18, př. 1, RK-16-2012-18, př. 2

19. Žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0731/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 044 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 66 576/2011 dne 25. 7. 2011 a odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 087 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 66 596/2011 dne 25. 7. 2011 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963;
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 530 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 16 711/2012 ze dne 8. 3. 2012 Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci se sídlem Urbanov 26, 588 62 Urbanov, IČO 70993963 a o odvolání Základní školy Urbanov proti tomuto platebnímu výměru.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-19.doc, RK-16-2012-19, př. 1, RK-16-2012-19, př. 2, RK-16-2012-19, př. 3, RK-16-2012-19, př. 4, RK-16-2012-19, př. 5

20. Předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0732/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálů RK-16-2012-20, př. 1, RK-16-2012-20, př. 2, RK-16-2012-20, př. 3 a RK-16-2012-20, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2012-20, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-20.doc, RK-16-2012-20, př. 1, RK-16-2012-20, př. 2, RK-16-2012-20, př. 3, RK-16-2012-20, př. 4

21. Monitorovací zpráva projektu CEC5 (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0733/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-16-2012-21, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-16-2012-21, př. 1, RK-16-2012-21, př. 2, RK-16-2012-21, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-21.doc, RK-16-2012-21, př. 1, RK-16-2012-21, př. 2, RK-16-2012-21, př. 3

22. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o průběhu realizace projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0734/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-16-2012-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2012-22, př. 2.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 23. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-22.doc, RK-16-2012-22, př. 1, RK-16-2012-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz - Paprsky Vysočiny 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0735/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 10 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy stejnou částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 10 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s určením na krytí nájemného za pronájem kongresových prostor spojeného s pořádáním odborného semináře Paprsky Vysočiny 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-23.doc, RK-16-2012-23, př. 1, RK-16-2012-23, př. 2, RK-16-2012-23, př. 3

24. Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0736/16/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2012-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-24.doc, RK-16-2012-24, př. 1

25. Finanční dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0737/16/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-16-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-25.doc, RK-16-2012-25, př. 1

26. Informace o struktuře služeb kooperativní onkologické skupiny a Krajského komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o struktuře Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Kooperativní onkologické skupiny v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0738/16/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
strukturu Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Kooperativní onkologické skupiny v Kraji Vysočina dle materiálu RK-16-2012-26, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit definitivní koncepci spolupráce v péči o onkologické pacienty zpracovanou ve spolupráci s krajským poradcem prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. a vedoucím KOC Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace prim. MUDr. Slavíčkem v termínu do 15. 6. 2012;
souhlasí
s přípravou a vydáním informační brožury pro veřejnost dle materiálu RK-16-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-26.doc, RK-16-2012-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0739/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 3 322 500 Kč dle materiálu RK-16-2012-27;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 042 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-16-2012-27;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 280 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-16-2012-27;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 042 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 280 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 2. - 4. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-27.doc

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0740/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborná učiliště a učiliště a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 3 899 008,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 o částku 496 570,80 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 513 277,20 Kč;
  • Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 891 551,40 Kč;
  • Střední škole řemesel Třebíč, IČO 00055077 o částku 944 389,80 Kč;
  • Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 1 053 219 Kč;
 • na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze školám dle materiálu RK-16-2012-28.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0741/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu o přijaté finanční prostředky ve výši 70 000 Kč za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0004.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-29.doc

30. Zrušení části usnesení č. 0659/14/2012/RK a jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zrušení části výše uvedeného usnesení rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0659/14/2012/RK ze dne 3. 4. 2012 v části jmenování PaedDr. Milana Hanáka na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem;
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem - PaedDr. Milana Hanáka; Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř - Ing. Drahomíru Pourovou; Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem - Mgr. Miroslava Nováka podle materiálu RK-16-2012-30, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-30.doc, RK-16-2012-30, př. 1, RK-16-2012-30, př. 2, RK-16-2012-30, př. 3

31. Změny ve zřizovacích listinách
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Na jednání se dostavil L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/16/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu RK-16-2012-31, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-16-2012-31, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina dle materiálu RK-16-2012-31, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-31.doc, RK-16-2012-31, př. 1, RK-16-2012-31, př. 2, RK-16-2012-31, př. 3

32. Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje doporučení konkursních komisí a návrh jmenování ředitelů uvedených škol a školských zařízení v souladu s výsledky konkursních řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0744/16/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Dětského domova, Budkov 1 - PaedDr. Jiřího Třísku; Střední školy stavební Jihlava - PhDr. Pavla Tomana; Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod - Mgr. Naděždu Vrbatovou, PhD.; Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501 - Ing. Františka Hrušku; Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč - RNDr. Miroslava Dočkala - podle materiálu RK-16-2012-32, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-32.doc, RK-16-2012-32, př. 1, RK-16-2012-32, př. 2, RK-16-2012-32, př. 3

33. Stanovení platu ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0745/16/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŠMS
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
P. Adam, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0746/16/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 100 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-16-2012-34, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-34.doc, RK-16-2012-34, př. 1, RK-16-2012-34, př. 2, RK-16-2012-34, př. 3

35. Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovali radu kraje o žádosti obecně prospěšné společnosti Gender Studies o partnerství kraje v jejich připravovaném projektu „Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0747/16/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr Kraje Vysočina účastnit se jako partner při realizaci projektu obecně prospěšné společnosti Gender Studies s názvem Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina;
ukládá
oddělení řízení lidských zdrojů spolupracovat na přípravě projektové žádosti a v případě, že projekt získá podporu, předložit Radě Kraje Vysočina dokumenty vztahující se k partnerství.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2012-35.doc, RK-16-2012-35, př. 1

36. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 4. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2012 dne 17. 4. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 18. 4. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz