Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2012 - 17.04.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smluv pro akci II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
03Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
04Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
05Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
06Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
07Uzavření plánovací smlouvy - ZZS Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
08Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
09Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
10Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
11Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
12Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2012
13Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
14Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
16Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru sekretariátu hejtmana za období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012
17Protokol z kontroly ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362
18Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
19Žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně
20Předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu projektu ,,Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
21Monitorovací zpráva projektu CEC5 (OP Central Europe)
22Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - monitorovací hlášení
23Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz - Paprsky Vysočiny 2012
24Finanční dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
25Finanční dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
26Informace o struktuře služeb kooperativní onkologické skupiny a Krajského komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
30Zrušení části usnesení č. 0659/14/2012/RK a jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
31Změny ve zřizovacích listinách
32Jmenování ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
33Stanovení platu ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
35Partnerství Kraje Vysočina v projektu Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz