Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2014, které se konalo dne 15. 4. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2014
Přítomno 6 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 4. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného, M. Kružíkové, P. Krčála.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2014
 2. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Habry v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 3. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
 8. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-01-2014, komunikace
 9. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 04/C4 na projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005
 11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
 12. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu Zdraví bez hranic
 13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 16. Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 18. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 19. Aktualizace regionálního územního systému ekologické stability - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 20. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina
 21. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 22. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 3. monitorovací období
 23. Nabídka finančních prostředků MPSV k podpoře projektu Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu
 24. Podstatné změny v projektech transformace
 25. 3. zpráva o projektu Harmonizace při opatrování dětí
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola obchodu a služeb Jihlava - změna závazných ukazatelů
 29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a na úpravu investičního plánu - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2014
 35. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
 36. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
 37. Rozprava členů rady
Usnesení 0695/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 07, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Habry v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0696/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s městem Habry o darování pozemků par. č. 384/13, par. č. 6577/22 a části pozemku ve zjednodušené evidenci, parcela původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 6577/2 dle GP č. 581-1369/2010 nově odděleného jako pozemek par. č. 6577/2, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví města Habry do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 384/13 orná půda o výměře 583 m2, par. č. 6577/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 a dle GP č. 581-1369/2010 nově oddělený pozemek par. č. 6577/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 505 m2, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví města Habry do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-02.doc, RK-13-2014-02, př. 1

03. Výkup pozemků v k. ú. a obci Světnov
Usnesení 0697/13/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-03.doc, RK-13-2014-03, př. 1

04. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0698/13/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4284 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, který se oddělil geometrickým plánem č. 7137-142/2013 z pozemku par. č. st. 1850 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-04.doc, RK-13-2014-04, př. 1

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0699/13/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2014-05, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-13-2014-05, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2009/1 v k. ú. Nová Cerekev zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1419/1, 1419/6, 1419/13, 1419/14 v k. ú. Hybrálec zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hybrálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-05.doc, RK-13-2014-05, př. 1

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0700/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-13-2014-06, př. 1 a RK-13-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-06.doc, RK-13-2014-06, př. 1, RK-13-2014-06, př. 2

07. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč, rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Usnesení 0701/13/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 9. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-07.doc, RK-13-2014-07, př. 1, RK-13-2014-07, př. 2, RK-13-2014-07, př. 2a, RK-13-2014-07, př. 3, RK-13-2014-07, př. 4

08. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-01-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0702/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby „PD-01-2014, komunikace“ dle materiálu RK-13-2014-08, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby „PD-01-2014, komunikace“:
 • část 1) - AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430,
 • část 2) - SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO: 46968822,
 • část 3) - OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709,
 • část 4) - Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, IČO: 62087851,
v souladu s materiálem RK-13-2014-08, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-08.doc, RK-13-2014-08, př. 1

09. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s realizací nových investičních akcí dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
 • motodlaha kolenního a kyčelního kloubu pro ortopedické oddělení v pořizovací ceně 92 565 Kč financovaná z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu;
 • úprava denní místnosti na vyšetřovnu ergometrie na oddělení nukleární medicíny v „Pavilonu akutní medicíny“ v pořizovací ceně 70 000 Kč financovaná z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-09.doc, RK-13-2014-09, př. 1

10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: 04/C4 na projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0704/13/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
že Kraj Vysočina byl seznámen s rozhodnutím dle materiálu RK-13-2014-10, př. 1, vyslovuje s ním svůj souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění stanovených podmínek;
souhlasí
se začleněním Kraje Vysočina do veřejného seznamu příjemců dle materiálu RK-13-2014-10, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-10.doc, RK-13-2014-10, př. 1

K bodům 11 13, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

11. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
Usnesení 0705/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 251 660,59 Kč (9 246 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-11.doc

12. Závěrečná monitorovací zpráva v rámci projektu Zdraví bez hranic
Usnesení 0706/13/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-13-2014-12, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-12.doc, RK-13-2014-12, př. 1, RK-13-2014-12, př. 2

13. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu - ANGAŽOVANCI v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce
Usnesení 0707/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu ANGAŽOVANCI o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele (Řídícího orgánu Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013, p.A. Amt der Niederösterrreichischen Landersregierung, Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik, Landhausplatz 1, Haus 16, A-3109 St. Pölten) ve výši 398 949,75 Kč (14 689 EUR).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-13.doc

K bodům 14, 15, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
Usnesení 0708/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Krajské knihovně Vysočiny v rámci programu „Kulturní aktivity“ (ÚZ 34070) na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět kognitivní trénink pro seniory“ ve výši 31 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 31 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 31 000 Kč určenou na realizaci projektu „Nenechte mozek zlenivět kognitivní trénink pro seniory“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-14.doc

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0709/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „Kulturní aktivity“ (ÚZ 34070) na realizaci projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“ ve výši 100 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 34070 o částku 100 000 Kč s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2014 v důsledku jeho zvýšení o částku 100 000 Kč určenou na realizaci projektu „Baroko na Havlíčkobrodsku“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-15.doc

16. Poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotaci Filharmonii G. Mahlera. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3312 Koncertní činnost ve výši 100 000 Kč Filharmonii G. Mahlera, IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, dle materiálu RK-13-2014-16, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-16.doc, RK-13-2014-16, př. 1, RK-13-2014-16, př. 2, RK-13-2014-16, př. 3

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0711/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ v úhrnné výši 3 047 204,25 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 800 133,63 Kč a ÚZ 38186001 o 247 070,62 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 3 047 204,25 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 800 133,63 Kč a ÚZ 38186001 o 247 070,62 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“;
 • u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 3 047 204,25 Kč na realizaci projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 30. 04. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-17.doc

18. FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Z. Chlád předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace subjektům na projekt. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0712/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. května 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-18.doc, RK-13-2014-18, př. 1, RK-13-2014-18, př. 2, RK-13-2014-18, př. 3, RK-13-2014-18, př. 4

19. Aktualizace regionálního územního systému ekologické stability - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0713/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit práce na aktualizaci regionálního územního systému ekologické stability;
ukládá
OŽPZ zajistit zpracování aktualizace regionálních ÚSES v Kraji Vysočina;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3799 Ostatní ekologické záležitosti o částku 1 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 1 250 tis. Kč na aktualizaci regionálního územního systému ekologické stability.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-19.doc

20. Jmenování členů Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh aktualizovat složení pracovní skupiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0714/13/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
hejtmanovi kraje odvolat a jmenovat vybrané členy a jejich zástupce Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 - 2013 za Kraj Vysočina dle materiálu RK-13-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-20.doc, RK-13-2014-20, př. 1

21. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o udělení záslužné medaile na základě předloženého návrhu zástupců krajských složek integrovaného záchranného systému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0715/13/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-21.doc, RK-13-2014-21, př. 1

22. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 3. monitorovací období
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu 2 k projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0716/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-13-2014-22, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2014-22, př. 1, části žádost o platbu.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-22.doc, RK-13-2014-22, př. 1

23. Nabídka finančních prostředků MPSV k podpoře projektu Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o nabídce finančních prostředků MPSV k podpoře daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0717/13/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nabídce finančních prostředků MPSV k podpoře projektu Transformace ÚSP Křižanov II. z Integrovaného operačního programu dle RK-13-2014-23, př. 1;
ukládá
uložit odboru sociálních věcí zpracovat odpověď spočívající v informování MPSV o souhlasu s výší nabídnutých finančních prostředků a o zájmu kraje pokračovat v realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. s využitím dotace z IOP s tou podmínkou, že bude akceptována případná změna v lokalitách umístění domácností.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-23.doc, RK-13-2014-23, př. 1

24. Podstatné změny v projektech transformace
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje návrh schválit podstatné změny v projektech transformace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0718/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-13-2014-24, př. 1, RK-13-2014-24, př. 2, RK-13-2014-24, př. 3;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-13-2014-24, př. 1, RK-13-2014-24, př. 2, RK-13-2014-24, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-24.doc, RK-13-2014-24, př. 1, RK-13-2014-24, př. 2, RK-13-2014-24, př. 3

25. 3. zpráva o projektu Harmonizace při opatrování dětí
H. Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0719/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o pokroku dle materiálů RK-13-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-25.doc, RK-13-2014-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0720/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 v celkové výši 161 600 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-13-2014-26, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 dle materiálu RK-13-2014-26, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-13-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-26.doc, RK-13-2014-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0721/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši  268 555 tis. Kč dle materiálu RK-13-2014-27;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2014-27, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2014-27, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2014-27, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-27.doc, RK-13-2014-27, př. 1, RK-13-2014-27, př. 2, RK-13-2014-27, př. 3, RK-13-2014-27, př. 4

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola obchodu a služeb Jihlava - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0722/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 195 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 195 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 195 000 Kč na úhradu nákladů dle materiálu RK-13-2014-28.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-28.doc, RK-13-2014-28, př. 1

29. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a na úpravu investičního plánu - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku a úpravou použití investičního fondu uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0723/13/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením automobilu Ford Mondeo, inventární číslo 30138, pořízeného v roce 2007, z majetku kraje způsobem navrženým organizací Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu RK-13-2014-29;
 • s úpravou použití investičního fondu organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace na rok 2014 dle materiálu RK-13-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-29.doc, RK-13-2014-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh podpořit pořádání I. havlíčkobrodských sportovních her dětí a mládeže 2014 v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0724/13/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, městu Havlíčkův Brod, IČO 00267449 ve výši 25 000 Kč dle smlouvy uvedené v materiálu RK-13-2014-30, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-30.doc, RK-13-2014-30, př. 1, RK-13-2014-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit shora uvedené rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0725/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 ve výši 1 030 953 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 v celkové výši 1 030 953 Kč dle materiálu RK-13-2014-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013 organizacím uvedeným v materiálu RK-13-2014-31, př. 1 ve výši 1 030 953 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-31.doc, RK-13-2014-31, př. 1

32. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaných úpravách investičního plánu příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0726/13/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2014 dle materiálu RK-13-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-32.doc, RK-13-2014-32, př. 1

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o úpravu předloženého návrhu usnesení. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0727/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 77 300 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2014-33, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, IČO 18825460, ve výši 20 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2014-33, př. 1;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Šachová škola Havlíčkův Brod, o. s., IČO 22763252, ve výši 40 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-33.doc, RK-13-2014-33, př. 1, RK-13-2014-33, př. 2, RK-13-2014-33, př. 3, RK-13-2014-33, př. 4, RK-13-2014-33, př. 5, RK-13-2014-33, př. 6

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/13/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 35 090 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-13-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-34.doc, RK-13-2014-34, př. 1

35. Schválení žádostí pro handicapované děti, mládež a dospělé
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotace pro handicapované děti, mládež a dospělé. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/13/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 320 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2014-35, př. 1;
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 40 000 Kč na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé dle materiálu RK-13-2014-35, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-35.doc, RK-13-2014-35, př. 1, RK-13-2014-35, př. 2, RK-13-2014-35, př. 3, RK-13-2014-35, př. 4, RK-13-2014-35, př. 5, RK-13-2014-35, př. 6, RK-13-2014-35, př. 7, RK-13-2014-35, př. 8, RK-13-2014-35, př. 9, RK-13-2014-35, př. 10, RK-13-2014-35, př. 11, RK-13-2014-35, př. 12, RK-13-2014-35, př. 13

36. Soutěž S Vysočinou do Evropy - prohlášení k darovací smlouvě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí společnosti Aon CEE a. s., o vystavení prohlášení k darovací smlouvě za účelem jeho doložení kontrolnímu orgánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/13/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2014-36.doc, RK-13-2014-36, př. 1

37. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy M. Hyský informoval radu kraje o podání pana J. Musila. Přítomní členové rady kraje vzali podnět pana J. Musila na vědomí a pověřili M. Hyského přípravou odpovědi.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 4. 2014, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2014 dne 15. 4. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz