Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2014, které se konalo dne 9. 4. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 9. 4. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského v úvodu jednání.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2014
 2. Uzavření smluv o zřízení služebností vynucených přeložkou podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě provedenou v rámci stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
 3. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 4. Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. v rámci stavební připravenosti akce: Transformace ÚSPM Těchobuz III - Počátky 1
 5. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Počítky
 6. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Starý Telečkov - most ev. č. 35429-2
 7. Předání pozemku v k.ú. Jihlava k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 8. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 9. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 10. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 13. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 14. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
 15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
 17. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
 18. Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Jimramov
 19. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/36075 a pozemků pod touto silnicí
 20. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 21. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 22. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
 23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 24. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2014
 25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
 26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
 27. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014
 28. Tarifní začlenění traťového úseku Nedvědice - Rovné - Divišov na trati č. 251 k tarifu IDS JMK - zrušení usnesení
 29. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - tarifní systém
 30. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - ostatní dopravní obslužnost
 31. Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 32. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 33. Peněžní dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 34. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 35. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 36. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 37. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na spolupořádání kongresu XIV. dny mladých chirurgů
 39. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Datová dálnice Kamenice
 40. Smlouva o přístupu, rekultivaci a případně náhradě škod na plodinách v souvislosti se stavbou rozšíření krajské datové sítě ROWANET, část křižovatka silnic II/351 a 602 - Řehořov
 41. Žádost o financování připojení OO PČR k ROWANetu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 42. Projekt Digitalizace a ukládání - náklady projektu
 43. Dohoda o poskytování údajů jiného subjektu v JIP/KAAS
 44. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, rozšíření optické sítě ROWANet
 45. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 46. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2013
 47. Podstatné změny v projektech transformace
 48. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015
 49. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015
 50. Rozhodnutí o přidělení přístupových práv do Portálu PO
 51. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 53. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 54. Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2014
 55. Žádosti o příspěvek na provoz pojízdné prodejny
 56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
 57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
 58. Informace o činnosti pracovní skupiny ustavené k přípravě opatření vedoucích ke zlepšení jakosti povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí nad VD Dalešice
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů, včelařů a zahrádkářů
 60. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 61. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Biodiverzita - PP Hajnice
 62. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 65. Návrh na úpravu investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2014
 66. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 67. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
 68. Soutěž S Vysočinou do Evropy - smlouvy o zájezdu o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
 69. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 70. Poskytnutí daru na pořádání konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 71. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků pod touto silnicí
 72. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské
 73. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
 74. Rozprava členů rady

Usnesení 0622/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 9. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

62. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0623/12/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení dle materiálů RK-12-2014-62, př. 1 a RK-12-2014-62, př. 2;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obcí, ve kterých se jednotlivé školy a školská zařízení nacházejí, a vedoucího OŠMS dle materiálů RK-12-2014-62, př. 1 a RK-12-2014-62, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-62.doc, RK-12-2014-62, př. 1, RK-12-2014-62, př. 2

63. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku kraje užívaného Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0624/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu ŠKODA 1203 KOMBI, registrační značka ZRD 52-90, z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí dle materiálu RK-12-2014-63.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí.
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Na jednání se dostavil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 000 Kč Střední škole technické Jihlava, IČO 13695461 na úhradu nákladů krajského kola projektu Enersol 2014 dle materiálu RK-12-2014-64.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-64.doc, RK-12-2014-64, př. 1, RK-12-2014-64, př. 2

65. Návrh na úpravu investičního plánu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy použití investičního fondu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na rok 2014 dle materiálu RK-12-2014-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-65.doc, RK-12-2014-65, př. 1

66. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2014 v celkové výši 381 372 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-12-2014-66, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2014-66, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2014 v celkové výši 3 618 628 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-12-2014-66, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2014-66, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-66.doc, RK-12-2014-66, př. 1, RK-12-2014-66, př. 2, RK-12-2014-66, př. 3, RK-12-2014-66, př. 4, RK-12-2014-66, př. 5

67. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem realizace projektového záměru Střední školy stavební Jihlava - Společně ke stolu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Společně ke stolu dle materiálu RK-12-2014-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-67.doc, RK-12-2014-67, př. 1, RK-12-2014-67, př. 2

68. Soutěž S Vysočinou do Evropy - smlouvy o zájezdu o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh smlouvy o zájezdu o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro vítěze 5. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0629/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zájezdu o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro vítěze 5. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-12-2014-68, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-68.doc, RK-12-2014-68, př. 1

69. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje variantní návrh usnesení tohoto materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0630/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 80 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-12-2014-69, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost občanskému sdružení Šachová škola Havlíčkův Brod, o.s., IČO 22763252, ve výši 30 000 Kč na podporu pořádání Mistrovství ČR školních týmů středních škol 2014.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-69.doc, RK-12-2014-69, př. 1, RK-12-2014-69, př. 2, RK-12-2014-69, př. 3, RK-12-2014-69, př. 4, RK-12-2014-69, př. 5, RK-12-2014-69, př. 6

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 13, 15 - 20, 71, 73 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smluv o zřízení služebností vynucených přeložkou podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě provedenou v rámci stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
Usnesení 0631/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení služebností v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-12-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-02.doc, RK-12-2014-02, př. 1, RK-12-2014-02, př. 2

03. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0632/12/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-03.doc

04. Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. v rámci stavební připravenosti akce: Transformace ÚSPM Těchobuz III - Počátky 1
Usnesení 0633/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13001987 dle materiálu RK-12-2014-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-04.doc, RK-12-2014-04, př. 1, RK-12-2014-04, př. 2, RK-12-2014-04, př. 3

05. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Počítky
Usnesení 0634/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s výstavbou chodníků v obci Počítky na částech pozemků par. č. 78/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1402 m2 a par. č. 33/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1607 m2, vše v k. ú. a obci Počítky;
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Počítky na straně stavebníka a Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající obci Počítky právo provést stavbu chodníků v obci Počítky podél silnice č. II/353 na částech pozemků par. č. 78/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 1402 m2 a par. č. 33/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1607 m2, vše v k. ú. a obci Počítky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-05.doc, RK-12-2014-05, př. 1

06. Uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/35429 Starý Telečkov - most ev. č. 35429-2
Usnesení 0635/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem pozemku smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru III/35429 Starý Telečkov - most ev. č. 35429-2 na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. 187/1 v katastrálním území Starý Telečkov, obci Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-06.doc, RK-12-2014-06, př. 1

07. Předání pozemku v k.ú. Jihlava k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0636/12/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2014-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-07.doc, RK-12-2014-07, př. 1, RK-12-2014-07, př. 2

08. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 0637/12/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-08.doc, RK-12-2014-08, př. 1, RK-12-2014-08, př. 2, RK-12-2014-08, př. 3

09. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0638/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje plynárenského zařízení - NTL plynovodu v délce 99 m umístněného v pozemcích par. č. 378/51, par. č. 384/5, par. č. 6576, par. č. 6577/2 a NTL plynovodní přípojky v délce 13,1 m umístněné v pozemcích par. č. 6577/2 a par. č. 6577/22, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést plynárenské zařízení - NTL plynovod v délce 99 m umístněný v pozemcích par. č. 378/51, par. č. 384/5, par. č. 6576, par. č. 6577/2 a NTL plynovodní přípojku v délce 13,1 m umístněnou v pozemcích par. č. 6577/2 a par. č. 6577/22, vše v k. ú. a obci Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za dohodnutou kupní cenu ve výši 67 899 Kč bez DPH, tj. 82 158 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-09.doc, RK-12-2014-09, př. 1

10. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Usnesení 0639/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Náměšť nad Oslavou na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 2;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a ČR - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 3;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23 mezi Krajem Vysočina na straně investora a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2014-10, př. 4;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na straně vlastníka pozemku par. č. 1142/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM na tomto pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-10.doc, RK-12-2014-10, př. 1, RK-12-2014-10, př. 2, RK-12-2014-10, př. 3, RK-12-2014-10, př. 4, RK-12-2014-10, př. 5

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0640/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-12-2014-11, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-12-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-11.doc, RK-12-2014-11, př. 1

12. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0641/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2014-12, př. 1 a RK-12-2014-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-12.doc, RK-12-2014-12, př. 1, RK-12-2014-12, př. 2

13. Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
Usnesení 0642/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-12-2014-13, př. 1;
 • Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-12-2014-13, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-13.doc, RK-12-2014-13, př. 1, RK-12-2014-13, př. 2

15. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0643/12/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-15.doc, RK-12-2014-15, př. 1

16. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0644/12/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-16.doc

17. Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
Usnesení 0645/12/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-17.doc, RK-12-2014-17, př. 1, RK-12-2014-17, př. 2

18. Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Jimramov
Usnesení 0646/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov nájemní smlouvu na pronájem části mostu č. 35726-2 vedoucí přes potok Fryšávka pro umístění hladinoměru, a to na dobu určitou 5 let od ukončení realizace projektu, kdy výše nájemného byla stanovena částkou 100 Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-18.doc, RK-12-2014-18, př. 1

19. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/36075 a pozemků pod touto silnicí
Usnesení 0647/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování silnice III/36075, včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a části pozemku par. č. 1134/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které se Kraj Vysočina zaváže převést a město Třebíč se zaváže převzít silnici III/36075 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice, par. č. 1497/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a část pozemku par. č. 1134/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče za podmínky předchozí opravy silnice ze strany budoucího dárce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. května 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-19.doc, RK-12-2014-19, př. 1

20. Záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 0648/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převodu pozemku par. č. st. 6017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1694 m2, jehož součástí je stavba v části obce Horka-Domky č.p. 1320, občanská vybavenost a pozemku par. č. 502/36 ostatní plocha o výměře 4836 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-20.doc, RK-12-2014-20, př. 1

71. Smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnice III/15226 a pozemků pod touto silnicí
Usnesení 0649/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování úseků silnice III/15226 od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115 včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 4214/10 - ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice, část par. č. 4157/6 - ost. plocha, silnice v k.ú. Moravské Budějovice a pozemků par. č. 1434 - ost. plocha, silnice a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice v k.ú. Vranín do vlastnictví města Moravské Budějovice na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Moravské Budějovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které se Kraj Vysočina zaváže převést a město Moravské Budějovice se zaváže převzít úseky silnice III/15226 od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115 včetně všech součástí a příslušenství a pozemky par. č. 4214/10 - ost. plocha, silnice, par. č. 5194/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, par. č. 4214/1 - ost. plocha, silnice, par. č. 4219/2 - ost. plocha, silnice, část par. č. 4157/6 - ost. plocha, silnice v k.ú. Moravské Budějovice a pozemky par. č. 1434 - ost. plocha, silnice a par. č. 1480 - ost. plocha, silnice v k.ú. Vranín za podmínky předchozí opravy silnice v rozsahu kvalitní opravy vozovky způsobem vysprávky lokálních výtluků a narušeného podloží a asfaltovým kobercem tloušťky min. 5 cm ze strany budoucího dárce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-71.doc, RK-12-2014-71, př. 1

73. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
Usnesení 0650/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Vltavy státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ: 708 89 953 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku par. č. 648/1 v k.ú. Rozsochatec v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-12-2014-73, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-73.doc, RK-12-2014-73, př. 1, RK-12-2014-73, př. 2

14. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na dvě veřejné zakázky na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. Starý Pelhřimov a Nový Rychnov“ a „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. Počátky“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0651/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Starý Pelhřimov a Nový Rychnov formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-12-2014-14, př. 1;
 • zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-12-2014-14, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-14.doc, RK-12-2014-14, př. 1, RK-12-2014-14, př. 2, RK-12-2014-14, př. 3, RK-12-2014-14, př. 4, RK-12-2014-14, př. 5, RK-12-2014-14, př. 6

72. Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0652/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2014-72, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-12-2014-72, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-72.doc, RK-12-2014-72, př. 1, RK-12-2014-72, př. 2, RK-12-2014-72, př. 3, RK-12-2014-72, př. 4

L. Joukl navrhl projednání bodů 21, 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0653/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 15 729 368,81 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice o splátku kontokorentního úvěru ve výši 15 729 368,81 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-21.doc

22. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0654/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Zašovice - Okříšky o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 54 986 525,03 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/405 Zašovice - Okříšky o splátku kontokorentního úvěru ve výši 54 986 525,03 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-22.doc

23. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0655/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 615 550 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 615 550 Kč určenou na úhradu odvodu peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-12-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 25. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-23.doc, RK-12-2014-23, př. 1

24. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, za období od 1. ledna 2014 do 31. března 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0656/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, za období od 1. ledna 2014 do 31. března 2014 dle materiálu RK-12-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-24.doc, RK-12-2014-24, př. 1

25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0657/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 dle materiálu RK-12-2014-25, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049, podanou společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha, IČO: 46678468 (Divize dopravní stavby, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha), v souladu s materiálem RK-12-2014-25, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-25.doc, RK-12-2014-25, př. 1

26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0658/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba dle materiálu RK-12-2014-26, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Velké Meziříčí - ul. Sokolovská a Karlov - 10. stavba, podanou společností Skanska a.s., Líbalova 2348/1, 149 00 Praha, IČO: 26271303 (Divize silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Hruškové Dvory 119, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-12-2014-26, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-26.doc, RK-12-2014-26, př. 1

27. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava - přijetí účelové dotace k doplnění finančních zdrojů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0659/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Doprava, § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2014 v celkové výši 127 138 801 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-27.doc

29. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - tarifní systém
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0660/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu řešení tarifního systému a způsobu odbavování cestujících v Kraji Vysočina v rámci přípravy komplexního dopravního systému Kraje Vysočina dle varianty A1 materiálu RK-12-2014-29;
ukládá
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zapracovat variantu A1 řešení tarifního systému a způsobu odbavování cestujících v Kraji Vysočina do zadání pro zpracovatele komplexního dopravního systému Kraje Vysočina;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s obcemi v Kraji Vysočina o způsobu řešení tarifního systému a způsobu odbavování cestujících v Kraji Vysočina v rámci přípravy komplexního dopravního systému Kraje Vysočina dle varianty A1 materiálu RK-12-2014-29.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-29.doc, RK-12-2014-29, př. 1, RK-12-2014-29, př. 2, RK-12-2014-29, př. 3, RK-12-2014-29, př. 4

30. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - ostatní dopravní obslužnost
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, seznámili radu kraje s variantním návrhem řešení předloženého materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0661/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu řešení ostatní dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina v rámci přípravy komplexního dopravního systému Kraje Vysočina tak, že součástí bude řešení ostatní dopravní obslužnosti dle varianty E materiálu RK-12-2014-30;
ukládá
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zapracovat variantu E řešení ostatní dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina do zadání pro zpracovatele komplexního dopravního systému Kraje Vysočina;
 • odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit jednání s obcemi v Kraji Vysočina o způsobu řešení ostatní dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina v rámci přípravy komplexního dopravního systému Kraje Vysočina tak, že součástí bude řešení ostatní dopravní obslužnosti dle varianty E materiálu RK-12-2014-30.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-30.doc, RK-12-2014-30, př. 1, RK-12-2014-30, př. 2

28. Tarifní začlenění traťového úseku Nedvědice - Rovné - Divišov na trati č. 251 k tarifu IDS JMK - zrušení usnesení
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací a dopravní obslužnosti, informovali radu kraje o žádosti Města Bystřice nad Pernštejnem o souhlas s tarifním začleněním traťového úseku Nedvědice Rovné Divišov na trati č. 251 k tarifu IDS JMK. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0662/12/2014/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0510/10/2014/RK ze dne 18. 3. 2014;
souhlasí
se zavedením tarifu IDS JMK na traťovém úseku tratě č. 251 Nedvědice - Rovné - Divišov, a to s časovým omezením do zavedení komplexního dopravního systému Kraje Vysočina s platbou veškerých vícenákladů Městem Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-28.doc, RK-12-2014-28, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 - 35 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání odešel L. Joukl.

31. Dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0663/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2014-31, př. 1 a RK-12-2014-31, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-31.doc, RK-12-2014-31, př. 1, RK-12-2014-31, př. 2

32. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0664/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-32.doc, RK-12-2014-32, př. 1

33. Peněžní dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0665/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2014-33, př. 1 a RK-12-2014-33, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-33.doc, RK-12-2014-33, př. 1, RK-12-2014-33, př. 2

34. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0666/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-34.doc, RK-12-2014-34, př. 1

35. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0667/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-12-2014-35, př. 2, RK-12-2014-35, př. 4, RK-12-2014-35, př. 6, RK-12-2014-35, př. 8 a RK-12-2014-35, př. 10.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-35.doc, RK-12-2014-35, př. 1, RK-12-2014-35, př. 2, RK-12-2014-35, př. 3, RK-12-2014-35, př. 4, RK-12-2014-35, př. 5, RK-12-2014-35, př. 6, RK-12-2014-35, př. 7, RK-12-2014-35, př. 8, RK-12-2014-35, př. 9, RK-12-2014-35, př. 10

36. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0668/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-12-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-36.doc, RK-12-2014-36, př. 1

37. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0669/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku:
 • Termostat IG 150, r. v. 1997, pořizovací cena 224.238,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Osmometr Fiske 110, r. v. 2000, pořizovací cena 164.535,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Endoskop, r. v. 1997, pořizovací cena 166.328,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.;
 • Kamera Fundus FX 50 R, r. v. 1992, pořizovací cena 724.476,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Automobil Minibus Mazda, r. v. 1998, pořizovací cena 610.189,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-12-2014-37, př. 1 ekologickou likvidací a v případě automobilů Minibus Mazda a Peugeot Partner prodejem za ceny stanovené znaleckými posudky s tím, že peněžní plnění z prodeje automobilu Peugeot Partner jakožto majetku svěřeného bude příjmem zřizovatele.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-37.doc, RK-12-2014-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na spolupořádání kongresu XIV. dny mladých chirurgů
J. Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0670/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o 30 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených se spolupořádáním kongresu XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-38.doc, RK-12-2014-38, př. 1, RK-12-2014-38, př. 2

39. Žádost o prodloužení lhůty pro čerpání dotace na akci Datová dálnice Kamenice
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o žádosti starostky městyse Kamenice o prodloužení termínu pro čerpání finančních prostředků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0671/12/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-12-2014-39, př. 3.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-39.doc, RK-12-2014-39, př. 1, RK-12-2014-39, př. 2, RK-12-2014-39, př. 3

40. Smlouva o přístupu, rekultivaci a případně náhradě škod na plodinách v souvislosti se stavbou rozšíření krajské datové sítě ROWANET, část křižovatka silnic II/351 a 602 - Řehořov
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření smluvních vztahů se společnostmi Agro Měřín, Eurofarms a Zemědělskou společností Zhoř. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0672/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-12-2014-40, př. 1, RK-12-2014-40, př. 2, RK-12-2014-40, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-40.doc, RK-12-2014-40, př. 1, RK-12-2014-40, př. 2, RK-12-2014-40, př. 3

41. Žádost o financování připojení OO PČR k ROWANetu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0673/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 089 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 089 000,- Kč na výdaje související s rozšířením sítě ROWANet.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-41.doc, RK-12-2014-41, př. 1

42. Projekt Digitalizace a ukládání - náklady projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o nákladech spojených s projektem Digitalizace a ukládání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0674/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o existenci nezpůsobilých výdajů na služby na digitalizaci dokumentů v projektu Digitalizace a ukládání ve výši 747 184,60 Kč;
ukládá
odboru informatiky informovat radu kraje o dalším postupu v této věci.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-42.doc

43. Dohoda o poskytování údajů jiného subjektu v JIP/KAAS
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření Dohody o poskytování údajů jiného subjektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0675/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o poskytování údajů jiného subjektu v JIP/KAAS dle materiálu RK-12-2014-43, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-43.doc, RK-12-2014-43, př. 1

44. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, rozšíření optické sítě ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0676/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti dle materiálů RK-12-2014-44, př. 1, RK-12-2014-44, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-44.doc, RK-12-2014-44, př. 1, RK-12-2014-44, př. 2

45. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0677/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 204 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 11934/2014 ze dne 24. 2. 2014 Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava se sídlem Husova 54, 586 01 Jihlava, IČO 00638056.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-45.doc, RK-12-2014-45, př. 1, RK-12-2014-45, př. 2, RK-12-2014-45, př. 3

46. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2013
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0678/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2013 dle materiálu RK-12-2014-46, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-46.doc, RK-12-2014-46, př. 1

47. Podstatné změny v projektech transformace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o úpravě čísel účtů u projektů Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a Transformace ÚSP Jinošov III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0679/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-12-2014-47, př. 1, RK-12-2014-47, př. 2, RK-12-2014-47, př. 3, RK-12-2014-47, př. 4;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-12-2014-47, př. 1, RK-12-2014-47, př. 2, RK-12-2014-47, př. 3, RK-12-2014-47, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-47.doc, RK-12-2014-47, př. 1, RK-12-2014-47, př. 2, RK-12-2014-47, př. 3, RK-12-2014-47, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48, 49 v bloku.
K předkládaným bodům odboru analýz nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015
Usnesení 0680/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-12-2014-48, př. 1, RK-12-2014-48, př. 2, RK-12-2014-48, př. 3, RK-12-2014-48, př. 4, RK-12-2014-48, př. 5, RK-12-2014-48, př. 6, RK-12-2014-48, př. 7, RK-12-2014-48, př. 8, RK-12-2014-48, př. 9, RK-12-2014-48, př. 10, RK-12-2014-48, př. 11;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-12-2014-48, př. 12;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a odboru regionálního rozvoje zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a to v navržených termínech.
odpovědnost: OAPŘ, ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-48.doc, RK-12-2014-48, př. 1, RK-12-2014-48, př. 2, RK-12-2014-48, př. 3, RK-12-2014-48, př. 4, RK-12-2014-48, př. 5, RK-12-2014-48, př. 6, RK-12-2014-48, př. 7, RK-12-2014-48, př. 8, RK-12-2014-48, př. 9, RK-12-2014-48, př. 10, RK-12-2014-48, př. 11, RK-12-2014-48, př. 12

49. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015
Usnesení 0681/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-12-2014-49, př. 1, RK-12-2014-49, př. 2, RK-12-2014-49, př. 3, RK-12-2014-49, př. 4, RK-12-2014-49, př. 5, RK-12-2014-49, př. 6, RK-12-2014-49, př. 7, RK-12-2014-49, př. 8, RK-12-2014-49, př. 9;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle materiálu RK-12-2014-49, př. 10;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a odboru regionálního rozvoje zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: OAPŘ, ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-49.doc, RK-12-2014-49, př. 1, RK-12-2014-49, př. 2, RK-12-2014-49, př. 3, RK-12-2014-49, př. 4, RK-12-2014-49, př. 5, RK-12-2014-49, př. 6, RK-12-2014-49, př. 7, RK-12-2014-49, př. 8, RK-12-2014-49, př. 9, RK-12-2014-49, př. 10

50. Rozhodnutí o přidělení přístupových práv do Portálu PO
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o přidělení přístupových práv/práv prohlížení do modulů Portálu PO Kraje Vysočina členům Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0682/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit přístupová práva/práva prohlížení do modulů Portálu PO Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2014-50, př. 1 členům Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-50.doc, RK-12-2014-50, př. 1

51. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Zpřístupnění telčského podzemí“, podpořeného grantovým programem Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0683/12/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00321.0011 dle materiálu RK-12-2014-51, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-51.doc, RK-12-2014-51, př. 1, RK-12-2014-51, př. 2, RK-12-2014-51, př. 3

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 4. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0684/12/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 884 856,34 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-52.doc

53. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního účelového daru a s úpravou rezervního fondu pro rok 2014 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Z jednání se omluvila J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0685/12/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-12-2014-53, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 30 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-53.doc, RK-12-2014-53, př. 1

54. Změna investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení změnu investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0686/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2014 dle materiálu RK-12-2014-54, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-54.doc, RK-12-2014-54, př. 1

55. Žádosti o příspěvek na provoz pojízdné prodejny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o příspěvek na provoz pojízdné prodejny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0687/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti dle materiálu RK-12-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 9. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-55.doc, RK-12-2014-55, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 56, 57 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

56. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
Usnesení 0688/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 273 996,16 Kč (10 092 Eur) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 14 911,02 Kč (543,90 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-56.doc

57. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zdraví bez hranic
Usnesení 0689/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Zdraví bez hranic o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 189 419,20 Kč (6 959 Eur) a 182 423,83 Kč (6 702 Eur), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-57.doc

58. Informace o činnosti pracovní skupiny ustavené k přípravě opatření vedoucích ke zlepšení jakosti povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí nad VD Dalešice
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí informaci o činnosti výše uvedené pracovní skupiny. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0690/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti pracovní skupiny ustavené k přípravě opatření vedoucích ke zlepšení jakosti povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí nad VD Dalešice.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora chovatelů, včelařů a zahrádkářů
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0691/12/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 755 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 755 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dary příjemcům ve výši dle materiálu RK-12-2014-59, př. 4 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-12-2014-59, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-59.doc, RK-12-2014-59, př. 1, RK-12-2014-59, př. 2, RK-12-2014-59, př. 3, RK-12-2014-59, př. 4, RK-12-2014-59, př. 5

60. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0692/12/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-12-2014-60, př. 1, RK-12-2014-60, př. 2, RK-12-2014-60, př. 3, RK-12-2014-60, př. 4, RK-12-2014-60, př. 5, RK-12-2014-60, př. 6, RK-12-2014-60, př. 7, RK-12-2014-60, př. 8, RK-12-2014-60, př. 9, RK-12-2014-60, př. 10, RK-12-2014-60, př. 11, RK-12-2014-60, př. 12, RK-12-2014-60, př. 13, RK-12-2014-60, př. 14, RK-12-2014-60, př. 15, RK-12-2014-60, př. 16, RK-12-2014-60, př. 17, RK-12-2014-60, př. 18, RK-12-2014-60, př. 19, RK-12-2014-60, př. 20, RK-12-2014-60, př. 21.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 9. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-60.doc, RK-12-2014-60, př. 1, RK-12-2014-60, př. 2, RK-12-2014-60, př. 3, RK-12-2014-60, př. 4, RK-12-2014-60, př. 5, RK-12-2014-60, př. 6, RK-12-2014-60, př. 7, RK-12-2014-60, př. 8, RK-12-2014-60, př. 9, RK-12-2014-60, př. 10, RK-12-2014-60, př. 11, RK-12-2014-60, př. 12, RK-12-2014-60, př. 13, RK-12-2014-60, př. 14, RK-12-2014-60, př. 15, RK-12-2014-60, př. 16, RK-12-2014-60, př. 17, RK-12-2014-60, př. 18, RK-12-2014-60, př. 19, RK-12-2014-60, př. 20, RK-12-2014-60, př. 21

61. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Biodiverzita - PP Hajnice
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0693/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit žádost Kraje Vysočina o poskytnutí podpory na projekt Biodiverzita - PP Hajnice dle materiálu RK-12-2014-61, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-12-2014-61, př. 1 a RK-12-2014-61, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit žádost o poskytnutí podpory na projekt Biodiverzita - PP Hajnice do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-61.doc, RK-12-2014-61, př. 1, RK-12-2014-61, př. 2

70. Poskytnutí daru na pořádání konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0694/12/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-12-2014-70, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3636 Územní rozvoj o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2014-70.doc, RK-12-2014-70, př. 1

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 12/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 4. 2014, v 7:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2014 dne 9. 4. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 4. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz