Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2009, které se konalo dne 24. 3. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 3. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod J. Matějka a Z. Ryšavého.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
44. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2009;
45. Smlouva o výpůjčce Tolstého 15 Jihlava dodatek č. 4.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
 5. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
 6. Smlouva zakládající právo Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou provést stavbu na pozemcích kraje Vysočina
 7. Smlouva zakládající právo obce Nová Ves provést stavbu na pozemku kraje Vysočina
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
 9. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
 10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
 11. Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 13. Nákup elektrické energie pro krajský úřad
 14. Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví
 15. Projekt: Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
 16. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
 17. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 18. Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
 19. Informace k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 20. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2008
 21. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2008
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 23. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 25. Žádost o podporu projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
 26. Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
 28. Veřejná zakázka na služby Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a návrh na rozpočtové opatření
 29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení ; Dodávky svislého dopravního značení včetně upínacího materiálu a patek v roce 2009/2010 a Dodávka pneumatik a servis
 30. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 hranice okresu Havlíčkův Brod - Polná a II/407 Stará Říše - Bohuslavice - Nová Říše
 31. Návrh na provedení souvislých oprav na silniční síti kraje Vysočina formou Modifikovaných PPP projektů
 32. Návrh na nákup strojního vybavení (nákladních automobilů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2009
 33. Veřejná zakázka na stavební práce II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - rozhodnutí o výběru nabídky
 34. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most
 35. Dotace na konání 23. ročníku Pečenkových epidemiologických dnů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 36. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury
 37. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2008
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
 39. Výběrové řízení Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic - zadávací dokumentace a jmenování hodnotící komise
 40. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 42. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 43. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 44. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2009
 45. Smlouva o výpůjčce Tolstého 15 Jihlava dodatek č. 4
 46. Rozprava členů rady
Usnesení 0433/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K materiálům odboru majetkového nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení bodů 2 11 v bloku.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0434/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-11-2009-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-02.doc, RK-11-2009-02, př. 1

03. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko
Usnesení 0435/11/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 636/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 91 m2 a PK par. č. 632/1 o výměře 3327 m2 včetně komunikace na těchto pozemcích postavené, součástí a příslušenství v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavsko.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0436/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 552/15 a par. č. 553
v k. ú. a obci Lesonice, dle GP č. 200-4932/2008 nově označené jako pozemek par. č. 552/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a dle GP č. 179-9417/2004 nově označené jako pozemky par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 370 m2 a par. č. 553/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a dále díly h+k o výměře 172 m2, díl d o výměře 150 m2 a díly a+c+o o výměře 172 m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 552/15 a par. č. 553 v k. ú. a obci Lesonice dle GP č. 200-4932/2008 nově označené jako pozemek par. č. 552/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a dle GP č. 179-9417/2004 nově označené jako pozemky par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 370 m2 a par. č. 553/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a dále díly h+k o výměře 172 m2, díl d o výměře 150 m2 a díly a+c+o o výměře 172 m2 v k. ú. a obci Lesonice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-04.doc

05. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
Usnesení 0437/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedenými v materiálu
RK-11-2009-05, př. 1 jako povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140.22, IČ 60193336 jako oprávněným z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě s tím, že účastníkem smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v případech, kdy povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-11-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-05.doc

06. Smlouva zakládající právo Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou provést stavbu na pozemcích kraje Vysočina
Usnesení 0438/11/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami sjezdů S1 - S6 budovaných v rámci komplexní pozemkové úpravy
MZe-Pozemkovým úřadem Žďár nad Sázavou na polní cesty ze silnic III/3924 a III/3926, kterými budou dotčeny pozemky par. č. 5802, par. č. 5910 a par. č. 6016 v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi ČR - Ministerstvem zemědělství, oddělení pozemkový úřad Žďár nad Sázavou jako investorem stavby, krajem Vysočina jako vlastníkem dotčených pozemků a staveb silnic III/3924 a III/3926 a městem Velká Bíteš jako budoucím vlastníkem staveb sjezdů, opravňující MZe-Pozemkový úřad vybudovat sjezdy S1 - S6 mimo jiné na pozemích par. č. 5802, par. č. 5910 a par. č. 6016 v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-06.doc

07. Smlouva zakládající právo obce Nová Ves provést stavbu na pozemku kraje Vysočina
Usnesení 0439/11/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací stavby chodníku na části pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující obci Nová Ves právo provést stavbu chodníku na části pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves zastavěného stavbou chodníku na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-07.doc

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0440/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1351/9 o výměře 3102 m2, oddělený geometrickým plánem č. 508-397/2008 z pozemku par. č. 1351/1 v k. ú. a obci Želiv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1351/9 o výměře 3102 m2, oddělený geometrickým plánem č. 508-397/2008 z pozemku par. č. 1351/1 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-08.doc

09. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
Usnesení 0441/11/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-09.doc

10. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0442/11/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-10.doc

11. Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
Usnesení 0443/11/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-11.doc

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
K materiálu, který zpracoval odbor ekonomický, nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-12.doc

13. Nákup elektrické energie pro krajský úřad
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámily radu kraje s vyhodnocením veřejné zakázky a elektronické aukce na služby dodávky elektřiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0445/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti United Energy Trading, a. s., IČ: 27386643, jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku elektřiny pro pracoviště krajského úřadu na období od 1. 7. do 31. 12. 2009 dle materiálu RK-11-2009-13, př. 2.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31.3.2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-13.doc

14. Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, informovala radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko k přihlášení kraje Vysočina do soutěže „Podnik podporující zdraví“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0446/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení kraje Vysočina do soutěže Podnik podporující zdraví. Projekt podpory zdraví kraje Vysočina bude realizován prostřednictvím orgánu kraje - Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-14.doc, RK-11-2009-14, př. 1, RK-11-2009-14, př. 2

45. Smlouva o výpůjčce Tolstého 15 Jihlava dodatek č. 4
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, zdůvodnily radě kraje předložený návrh uzavřít Smlouvu o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. j. 6/2288/16080/02 podle materiálu RK-11-2009-45, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiál RK-11-2009-45, RK-11-2009-45, př. 1

15. Projekt: Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem schválit účast kraje Vysočina jako partnera projektu „Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť". Na základě připomínek, které z diskuse vyplynuly, požádal předkladatel o stažení materiálu k dopracování a předloženi na příští zasedání rady kraje k projednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-15.doc, RK-11-2009-15, př. 1, RK-11-2009-15, př. 2

16. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje úpravu návrh poskytnout dotaci asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0448/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR ze dne 19. 11. 2008 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 25 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 25.000 Kč Národní síti Zdravých měst ČR, IČ 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-11-2009-16, př. 3upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-16.doc, RK-11-2009-16, př. 1, RK-11-2009-16, př. 2, RK-11-2009-16, př. 3

17. Poskytnutí dotací obcím a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu poskytnout dotace školám jiných zřizovatelů na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0449/11/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-11-2009-17, př. 1upr1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
 • RK-11-2009-17, př. 1upr1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-11-2009-17, př. 1upr1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-11-2009-17, př. 1upr1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-11-2009-17, př. 2upr1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-11-2009-17, př. 2upr1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-11-2009-17, př. 2upr1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-11-2009-17, př. 2upr1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-17.doc

18. Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008
J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje ke schválení návrh na prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/197/08 dle materiálu RK-11-2009-18, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-18.doc, RK-11-2009-18, př. 1, RK-11-2009-18, př. 2

19. Informace k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, podal radě kraje informace k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Projednávání se zúčastnila I. Ďásková, vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly odboru kontroly. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
odpovědnost: OK
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-19.doc

20. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2008
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, I. Ďásková, vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly odboru kontroly, předložili radě kraje na vědomí zprávu o následných veřejnoprávních kontrolách vykonaných v roce 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2008 dle materiálů
RK-11-2009-20, př. 1, RK-11-2009-20, př. 2 a RK-11-2009-20, př. 3.
odpovědnost: OK
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-20.doc, RK-11-2009-20, př. 1, RK-11-2009-20, př. 2, RK-11-2009-20, př. 3

21. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2008
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s výsledkem hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0453/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství za rok 2008 dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2009-21, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do peněžních fondů organizací dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2009-21, př. 1;
 • u organizací vykazujících zhoršený výsledek hospodaření - ztrátu za rok 2008 a její řešení dle tabulky č. 2 materiálu RK-11-2009-21, př. 1, tj. krytí ztráty zůstatkem rezervního fondu a převodem do dalších let;
bere na vědomí
informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-11-2009-21, př. 3, závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-11-2009-21, př. 4, krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu RK-11-2009-21, př. 5 a výši dlouhodobých bankovních úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků dle materiálu RK-11-2009-21, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-21.doc, RK-11-2009-21, př. 1, RK-11-2009-21, př. 2, RK-11-2009-21, př. 3, RK-11-2009-21, př. 4, RK-11-2009-21, př. 5, RK-11-2009-21, př. 6

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na realizaci postupových kol soutěží v celkové výši 63 700 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-11-2009-22, př. 1;
 • Oblastnímu spolku ČČK Pelhřimov, Táborská 1813, Pelhřimov, IČ 00425885, ve výši
 • 20 000 Kč na podporu krajského kola postupové soutěže Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-11-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-22.doc, RK-11-2009-22, př. 1, RK-11-2009-22, př. 2, RK-11-2009-22, př. 3, RK-11-2009-22, př. 4, RK-11-2009-22, př. 5, RK-11-2009-22, př. 6

23. Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k variantnímu návrhu na jmenování ředitele uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0455/11/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Jaroslava Kletečku do funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s účinností od 1. 4. 2009 podle materiálu RK-11-2009-23, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Jaroslavu Kletečkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 s účinností od 1. 4. 2009 podle materiálů RK-11-2009-23, př. 3, RK-11-2009-23, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-23.doc

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0456/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 200 000,- Kč na podporu pořádání sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-11-2009-24, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 ve výši 40 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-11-2009-24, př. 6.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-24.doc, RK-11-2009-24, př. 1, RK-11-2009-24, př. 2, RK-11-2009-24, př. 3, RK-11-2009-24, př. 4, RK-11-2009-24, př. 5, RK-11-2009-24, př. 6

K materiálům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení bodů 25 - 28 v bloku. V průběhu jednání přišel M. Hyský.

25. Žádost o podporu projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
Usnesení 0457/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-25.doc, RK-11-2009-25, př. 1, RK-11-2009-25, př. 2

26. Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina
Usnesení 0458/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina firmě EUFC CZ, s. r. o., Moravské nám. 127/3, Brno, 602 00, IČ 26942364.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-26.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - přijetí dotace ze státního rozpočtu
Usnesení 0459/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 900 tis. Kč určenou na mimořádné posílení systému dopravní obslužnosti kraje Vysočina v souvislosti s řešením zaměstnanosti v oblasti Světlé nad Sázavou.
odpovědnost: ODSH, OE,
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-27.doc

28. Veřejná zakázka na služby Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a návrh na rozpočtové opatření
Usnesení 0460/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Ing. Libora Joukla, náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina, dodavateli UDI MORAVA s. r. o., Havlíčkovo nábř. 38/2728, 702 00 OSTRAVA, IČ 25893076;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2299 Ostatní záležitosti v dopravě o částku 655 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály o částku 655 000 Kč určenou na pořízení Studie proveditelnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický
termín: 31. 08. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-28.doc

29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení; Dodávky svislého dopravního značení včetně upínacího materiálu a patek v roce 2009/2010 a Dodávka pneumatik a servis
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0461/11/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Miroslava Báňu a zástupce politického klubu ODS a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Jaroslava Doležala a zástupce politického klubu ODS a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na Dodávka barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení; Dodávky svislého dopravního značení včetně upínacího materiálu a patek v roce 2009/2010 a Dodávka pneumatik a servis , která se uskuteční dne 8. 4. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-29.doc

30. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 hranice okresu Havlíčkův Brod - Polná a II/407 Stará Říše - Bohuslavice - Nová Říše
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0462/11/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Libora Joukla a zástupce politického klubu KSČM a pana Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Jaroslava Soukupa, MBA a zástupce politického klubu KSČM a paní Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na II/407 Stará Říše - Bohuslavice - Nová Říše, která se uskuteční dne 15. 4. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-30.doc, RK-11-2009-30, př. 1, RK-11-2009-30, př. 2

31. Návrh na provedení souvislých oprav na silniční síti kraje Vysočina formou Modifikovaných PPP projektů
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu na provedení souvislých oprav na silniční síti kraje. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0463/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
možnosti financování souvislých oprav navržených silnic II. a III. tříd formou Modifikovaných PPP projektů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství a Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny zahájit činnosti za účelem přípravy realizace tohoto způsobu financování souvislých oprav.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-31.doc

32. Návrh na nákup strojního vybavení (nákladních automobilů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2009
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0464/11/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nákup 28 ks nákladních automobilů včetně způsobu jejich financování;
ukládá
KSÚSV zahájit činnosti vedoucí k uzavření smlouvy na nákup nákladních automobilů a smlouvy o úvěru;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru na pořízení nákladních automobilů na základě výsledku výběrového řízení.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-32.doc, RK-11-2009-32, př. 1

33. Veřejná zakázka na stavební práce II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - rozhodnutí o výběru nabídky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0465/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 dle materiálu RK-11-2009-33, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče JHP spol. s r. o., Ústřední 60, 102 00 Praha 10, IČ 45798290, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-33.doc

34. Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu na veřejnou zakázku na stavební práce uvedené akce. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0466/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-11-2009-34, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise veřejné zakázky na stavební práce na akci III/3993 Naloučany - most, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-11-2009-34, př. 2; a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci III/3993 Naloučany - most na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-34.doc

44. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2009
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh finančního plánu uvedené příspěvkové organizace na rok 2009. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0467/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2009 podle materiálu RK-11-2009-44, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanovuje
 • způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2009 podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve výši 174 000 tis. Kč;
 • na rok 2009 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci kraje Vysočina, u kategorie majetku „mosty a silnice II. a III. třídy“ roční účetní odpisovou sazbu ve výši 1 % z jeho pořizovací ceny;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;
k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
 • řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 1. provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí  bude zabezpečena do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
 2. zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 4. zajistit nákup 28 ks nákladních automobilů ve výši 115 milionů Kč, z toho 13 ks formou úvěru.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odboru majetkového
termín: průběžně do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-44, RK-11-2009-44, př. 1

35. Dotace na konání 23. ročníku Pečenkových epidemiologických dnů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0468/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 40 tis. Kč pro Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČ 71009311 na podporu konání 23. ročníku Pečenkových epidemiologických dnů;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví o částku 40 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku
40 tis. Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-35.doc

36. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na zmíněný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0469/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-11-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-36.doc

37. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2008
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 u odvětví zdravotnictví. V průběhu jednání přišel T. Škaryd, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0470/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1;
 • u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2008 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1;
 • návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci zúčtování schodkového hospodaření za rok 2008 na účet 932 - Neuhrazená ztráta minulých let dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření nemocnic dle materiálu RK-11-2009-37, př. 2;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 příděly do rezervního fondu a fondu odměn, resp. snížit zůstatek neuhrazené ztráty minulých let dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1;
 • řediteli Nemocnice Jihlava zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2008 na účet Neuhrazená ztráta minulých let dle materiálu RK-11-2009-37, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
termín: do 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-37.doc, RK-11-2009-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, upřesnili radě kraje návrh předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0471/11/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 70 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 70 tis. Kč s určením na úhradu výdajů za ocenění majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 06. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-38.doc

39. Výběrové řízení Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic - zadávací dokumentace a jmenování hodnotící komise
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu výběrového řízení. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0472/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0170/05/2009/RK v části, kterou rada kraje rozhodla uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-05-2009-41, př. 2;
 • uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-11-2009-39, př. 6;
 • zadat centralizovanou veřejnou zakázku Dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic podle zadávací dokumentace dle materiálů RK-11-2009-39, př. 1, RK-11-2009-39, př. 2,
 • RK-11-2009-39, př. 3 a RK-11-2009-39, př. 4;
jmenuje
hodnotící komisi, která v souladu s § 71 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami dle materiálu RK-11-2009-39, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-39.doc

40. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0473/11/2009/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Karla Pačisku, zástupce politické strany KDU ČSL a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a MUDr. Pavla Antonína, zástupce politické strany KDU ČSL a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Ultrazvukový přístroj pro kardiologii pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-40.doc

K materiálům odboru sekretariátu hejtmana nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení bodů 41 43 v bloku.
Na zasedání se dostavili Z. Ryšavý, J. Matějek.

41. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0474/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-11-2009-41, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-41.doc

42. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0475/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-11-2009-42, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-42.doc

43. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0476/11/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-11-2009-43, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 24. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2009-43.doc

46. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 3. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.





MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2009 dne 24. 3. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 3. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz