Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-24

RK-13-2007-24.doc  RK-13-2007-24pr1.xls  RK-13-2007-24pr2.doc  RK-13-2007-24pr3.xls  RK-13-2007-24pr4.xls  RK-13-2007-24pr5.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-13-2007-24
NázevZpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení výsledku hospodaření za rok 2006
Zpracoval M. Vařejková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kapitoly Školství zpracovaly Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006.
Hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství skončilo za rok 2006 ziskem ve výši 11 297 699,02 Kč, z toho hlavní činnost 351 131,23 Kč a doplňková činnost
10 946 567,79 Kč. Z celkového počtu organizací vykázalo 99 organizací za rok 2006 vyrovnaný výsledek hospodaření nebo zisk ve výši celkem 11 343 487,61 Kč, pouze jedna organizace, Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč, Hradecká 235, vykázala za rok 2006 ztrátu ve výši 45 788,59 Kč (zisk 11 343 487,61 Kč - ztráta 45 788,59 Kč = zisk
11 297 699,02 Kč). Přehled výsledku hospodaření jednotlivých organizací je uveden
v materiálu RK-13-2007-24, př. 1.
V hlavní činnosti organizací vznikl zisk převážně úsporou plánovaných provozních nákladů, tržbami za produktivní práci žáků, z příjmů za školné, za pronájmy tělocvičen.
Doplňkovou činnost organizace provozovaly v rozsahu povoleném zřizovací listinou. Hlavní podíl na zisku mají tyto činnosti: pronájmy učeben a nemovitostí, ubytovací služby, stravování pro cizí, odborné kurzy a školení, hostinská činnost, provozování autoškoly, rekvalifikační kurzy, zemědělské práce, opravy strojů, kopírovací služby.
Ztráta Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Telč, Hradecká 235 vznikla v důsledku špatného odhadu spotřeby energií za celý rok na SOŠ. K prohloubení zhoršeného výsledku hospodaření také přispěl pokles zásob v obou skladech školních jídelen a změna koeficientu DPH v důsledku snížení produkce v doplňkové činnosti. Ztráta bude řešena z finančních prostředků rezervního fondu organizace.

V materiálu RK-13-2007-24, př. 3 je pro informaci uveden přehled pohledávek organizací
po lhůtě splatnosti. U nesplacených pohledávek se jedná o pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, za ubytování, pronájmy, stravování, výuku žáků a stravování cizích strávníků. U dětských domovů se v převážné míře jedná o ošetřovné. Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů byly uhrazeny v průběhu ledna a února 2007.
U Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 se jedná o pohledávky za prodej zemědělských produktů. Nedobytné pohledávky organizace přihlásila do konkurzu, jejich likvidace bude provedena na základě výsledku konkurzního řízení. Prokázané nedobytné pohledávky organizace postupně odepisuje.
Při vymáhání peněžitých pohledávek postupují organizace dle metodického návodu, který byl schválen usnesením Rady kraje č. 789/41/2002/RK.

Materiál RK-13-2007-24, př. 4 podává přehled o stavu závazků po lhůtě splatnosti. Jedná
se o závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, které byly dle předložených zpráv
o činnosti škol v průběhu měsíce ledna 2007 uhrazeny.
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 vykazuje závazky po lhůtě splatnosti v celkové výši
2 043 tis. Kč. Jedná se o dohodnuté posunutí plateb nebo o platby formou vzájemného zápočtu pohledávek.
Dlouhodobý závazek ve výši 50 tis. Kč vykazuje Střední škola obchodu a služeb, Karolíny Světlé 2, Jihlava. Dle sdělení jmenované organizace se jedná o jistinu, která byla poskytnuta formou revolvingové bankovní záruky ve prospěch objednatele na dodržení smluvních podmínek při výstavbě domova mládeže. Záruka byla poskytnuta na základě smlouvy mezi školou a dodavatelskou firmou, která končí v roce 2008.
Dlouhodobý závazek ve výši 550 tis. Kč vykazuje SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38. Jedná
se o půjčku, kterou organizaci poskytl kraj Vysočina na předfinancování projektu financovaného z fondů EU "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v ČR
a Rakousku".

Nekrytí investičního a rezervního fondu finančními prostředky (viz materiál RK-13-2007-24, př. 5) vykázaly za rok 2006 tyto organizace:
* Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ umělecko-průmyslová Světlá nad Sázavou vykázala nekrytí rezervního fondu ve výši 319 tis. Kč. Tento deficit převzala organizace při sloučení s SOU kamenickým Lipnice nad Sázavou a při delimitaci
od Skláren Bohemia, a.s. Poděbrady a předpokládá jeho likvidaci do dvou let.
* Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 vykazuje částečné krytí investičního
a rezervního fondu finančními prostředky. Tyto fondy jsou kryty ostatními formami majetku (zásoby, pohledávky, výrobky). Příspěvek poskytnutý zřizovatelem není určen k nákupu dlouhodobého majetku a svým objemem nestačí na pokrytí odpisů z majetku, který má organizace ve správě.
* Dětský domov, Rovečné 40 vykazuje nekrytí rezervního fondu finančními prostředky ve výši 192 tis. Kč. Fond je krytý zásobami, nevymahatelnými pohledávkami a dále je zde zaúčtován finanční dar ve výši 23 tis. Kč.
* Junior - DDM, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 vykazuje nekrytí rezervního fondu ve výši 2 tis. Kč. Jedná se o finanční dar, kdy peněžní prostředky budou na účet organizace převedeny v roce 2007.

Překročené krytí investičního fondu k 31. 12. 2006 vykázalo Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9 - jedná se o neuhrazené faktury, které organizace obdržela 29. 12. 2006
se splatností v lednu 2007, kdy byly tyto faktury uhrazeny.

Deficit krytí FKSP peněžními prostředky je způsoben převodem peněžních prostředků
ve výši základního přídělu z bankovního účtu provozních prostředků na bankovní účet FKSP v lednu 2007 (jedná se o časový nesoulad mezi účtováním tohoto přídělu a převodem peněžních prostředků), nesplacenými půjčkami zaměstnanci, neuhrazenými fakturami (splatnost 1/2007), nepřevedenými bankovními poplatky a úroky, kdy převod peněžních prostředků mezi bankovním účtem provozních prostředků a bankovním účtem FKSP může být realizován až v lednu 2007.
Překročené krytí FKSP k 31. 12. 2006 je zapříčiněno nehrazenými fakturami, které měly splatnost leden 2007 (za obědy, rekreace).
Návrh řešení Pravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření
je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výši zlepšeného výsledku hospodaření.
Navrhuje se schválit výši zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) dle materiálu
RK-13-2007-24, př. 1.

Zisk ve výši 11 343 487,61 Kč se dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2007-24, př. 1 navrhuje přidělit do fondů takto:
- do fondu odměn celkem 2 609 739,37 Kč
- do rezervního fondu celkem 8 733 748,24 Kč
- na pokrytí ztráty z minulých let celkem 0,-- Kč
Návrhy organizací na příděl ze zisku do fondu odměn byly ve výši do 20% ze zisku hlavní činnosti a do 50% ze zisku doplňkové činnosti. U několika organizací byly návrhy na příděl vyšší a jejich odůvodnění je uvedeno v materiálu RK-13-2007-24, př. 2.

Zákon neupravuje postup zřizovatele v případech, kdy je hospodaření příspěvkové organizace ztrátové. Řešení zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty) je ponecháno
na rozhodnutí zřizovatele.
Ztrátu ve výši 45 788,59 Kč (viz tabulka č. 2 materiálu RK-13-2007-24, př. 1) se navrhuje řešit z finančních prostředků rezervního fondu organizace.

Dále se radě kraje navrhuje vzít na vědomí přehled o stavu pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-13-2007-24, př. 3 a 4 a přehled o stavu krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu RK-13-2007-24, př. 5.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství za rok 2006 dle materiálu RK-13-2007-24, př. 1;
* návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do peněžních fondů organizací dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2007-24, př. 1;
* u organizace vykazující zhoršený výsledek hospodaření za rok 2006 jeho řešení dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2007-24, př. 1, tj. krytí ztráty prostředky rezervního fondu;
bere na vědomí
informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-13-2007-24,
př. 3, závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-13-2007-24, př. 4 příspěvkových organizací kapitoly Školství a krytí peněžních fondů finančními prostředky dle materiálu
RK-13-2007-24, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací kapitoly Školství
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz