Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2007 - 10.04.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
03Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
04Severojižní propojení kraje Vysočina, informace o přímém zadání veřejné zakázky a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
05Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
06Soutěž stavba Vysočiny, návrh na přihlášení staveb do soutěže
07Zrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská"
10Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k. ú. a obec Pelhřimov
11Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
12Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
13Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 2/2006 k vydání požárního poplachového plánu kraje
14Návštěva vedoucích pracovníků z Úřadu Nitranského samosprávného kraje (Slovensko) v kraji Vysočina
15FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
16FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
17Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
18Větrný zámek na Křemešníku - nabídka na odkoupení objektu do majetku kraje Vysočina
19Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s úřadem Regionální rady
20Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
21Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
24Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení výsledku hospodaření za rok 2006
25Zpráva o stavu vyúčtování za zrušené příspěvkové organizace Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006 a informace o přiměřeném vypořádání v penězích za akcie zaniklé společnosti Agroslužby H. B.
26Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
27Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
30Navýšení počtu zaměstnanců kraje
31Volba člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina
32Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
33Návrh zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010
34Žádost obce Slavičky o zajištění zpracování analýzy rizik na skládku odpadů v k. ú. Pozďátky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz