Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 6/2017 - 14.02.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2017
03Smlouva o spolupráci při organizaci konference ISSS/V4DIS 2017
04Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina , informace o stavu veřejné zakázky a o možnosti financování veřejné zakázky z fondů EU
05Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Užívání softwaru XVR pro 3D simulaci pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
09Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13ERP systém - informace o dalším rozvoji a činnosti jeho koordinátorů
14Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
15Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
16Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2017
17Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na VI. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
19Návrh na podání žádosti o obnovu/prodloužení platnosti ochranné známky Kraje Vysočina u Úřadu průmyslového vlastnictví
20Havarijní pojištění vozidla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
21Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
22Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - seznam nominovaných kulturních akcí navržených k hlasování
23Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028
24Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice
25Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Humpolec - ul. Čejovská, okružní křižovatka
26Čestné prohlášení o bankovním účtu
27Dohoda o postoupení smluv o dílo mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
28Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
29Návrh na čerpání fondu investic u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
30Návrh na přihlášení Kraje Vysočina jako nového člena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v rámci přidruženého členství
31Soutěž Podnik přátelský rodině - jmenování odborné hodnotící komise
32Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
33Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV
34Návrh na vyslovení souhlasu se studií v rámci koncesního řízení na Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
35Zpráva o realizaci č. 1 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
36Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
37Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
38Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr. kraje
39Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Školství
40Majetkoprávní příprava stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399, 2. část
41Veřejná zakázka na stavební práce Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
42Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
44Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví roku 2017
45Stanovení platu řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka
47Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
48Prezentace Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2017 v Nitře - návrh na uzavření smlouvy o nájmu
49Žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s. o finanční podporu účasti na Poháru Mistrů Evropských zemí v softbale
50Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji
51Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2016 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
52Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2016 - jmenování hodnotící komise
53Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2017
55Finále 8. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - doplatek grantu poskytnutého za účelem realizace projektu Cooking Together
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční podpora na realizaci projektu S Vysočinou do Evropy
58Projektové záměry příspěvkových organizací - Erasmus+
59Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
60Smlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
61Příkazové bloky
62Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 5. žádosti o platbu
63Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
64Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
65Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
66Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2017
67Poskytnutí dotace na realizaci projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
68Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina v roce 2016
69Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
70Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok
71Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina - záměr veřejné zakázky
72Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
73Žádost obce Dobronín o koupi nemovitostí
74Veřejná zakázka Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz