Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 4/2012 - 24.01.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
03Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec
04Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/152 a III/15222 Dědice - průjezdní úsek
05Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03418 Herálec, část Kamenice - průjezdní úsek
06Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/36068 Lukov - průjezdní úsek
07Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I - změna usnesení 0498/06/2011/ZK
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
09Uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu kraje II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
10Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
11Změna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
12Změna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
13Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311, zrušení usnesení 0106/03/2012/RK
14Nabytí nemovitosti v k.ú. Velké Meziříčí
15Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
16Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
17Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
18Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Hojovice
19Nabytí nemovitosti v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
20Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2012
21Projekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
22Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2012
23Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
24Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
25FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012
26Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 01, mosty
27Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
28Veřejná zakázka na služby Vypracování projektových dokumentací - soubor 1
29Úprava Pravidel Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
30Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2011
31Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období od 4. čtvrtletí 2010 do konce roku 2011
32FOND VYSOČINY - grantový program Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2012
33Projektový záměr Integrovaný systém nakládání s odpady - výměna zkušeností a spolupráce švýcarských municipalit s Krajem Vysočina
34Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
35Realizace záměru projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace a schválení jeho předfinancování
36Vybavení přístavby Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
37Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
38Žádost o schválení výpůjčky majetku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
39Uzavření darovacích smluv na finanční dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
40Uzavření darovací smlouvy na movitý majetek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
41Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na přístrojové vybavení pro Pavilon urgentní a intenzivní péče
42Strategie Kraje Vysočina 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
43FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2012
44Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
45Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
46Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Výsledky 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2012
49Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2012
50Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2012
51Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2011 - jmenování hodnotitelské komise
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
53Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
54Změny ve školském rejstříku
55Projektový záměr příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
56Projektový záměr příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč
57Stanovisko Rady Kraje Vysočina ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství z 28. 11. 2011
58Žádost o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
59Další prověření činnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
60Dodatek ke smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz