Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2016 - 29.11.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
03Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
08Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
12Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016
13Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dynamický nákupní systém na dodávky propagačních předmětů 2017 - 2020
14Darovací smlouvy na podlahové prezentační stojany
15Redakční rada novin Kraj Vysočina
16Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
17Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
18Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
19Renominace zástupce Kraje Vysočina do Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
20Pavilon urgentní a intenzivní péče - 4. zpráva o udržitelnosti projektu
21Projekt předkládaný v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
22Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 4. žádosti o platbu
23Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
24Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
25Závěrečné monitorovací zprávy k projektům na úspory energií z OPŽP 2007-2013
26Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
27Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
28Předložení Hodnotící zprávy Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 za období 2015 - 2016
29Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemců
30Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2016
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Dodatek č. 1 ke smlouvám s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
33Převod zůstatku nedočerpaných prostředků po ukončení projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje do Fondu strategických rezerv
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
36Předfinancování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina
37Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
38Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
39Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 - Modernizace sokolovny Nové Veselí
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
41Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
42Návrh na odepsání pohledávky - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
43Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
45Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2017
46Fond Vysočiny: GP Sportoviště 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
47Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
48Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na pořízení krajských reprezentačních dresů a pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
49upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -pořízení propagačních předmětů pro sportovce reprezentující Kraj Vysočina
50Podpora zavedení oborového zaměření mechanik seřizovač strojů na zpracování plastů do vzdělávací nabídky krajských středních škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
52Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
53Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a na produkci v okrasných a ovocných školkách v období květen až říjen 2015
55Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
57Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
58Smlouva o společném postupu zadavatelů a zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku
59Veřejná zakázka na služby: II/353 Velký Beranov - obchvat, PD
60Změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV na rok 2016
61Smlouva k zajištění akce Pořízení videozáznamu průjezdu všech železničních tratí v Kraji Vysočina
62Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
63Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
64Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
65Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
66Návrh na zařazení nové akce SOŠ a SOU Třešť - oprava bytu do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
67Návrh na zařazení nové akce Domov pro seniory Mitrov - havárie trafostanice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
68Změna usnesení 1500/26/2016/RK
69Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
70Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
71Vzdání se předkupního práva v rámci akce II/353 Nové Veselí - obchvat
72Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pavlov u Stonařova
73Darovací smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva v k. ú. a obci Rudíkov
74Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby rekonstrukce mostu ev. č. 345-005 v Nové Vsi u Chotěboře
75Smlouva o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
76Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
77Majetkoprávní příprava stavby II/357 Strachujov - Jimramov
78Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813
79Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - MC Andílek, z. s.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz