Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2014 - 17.12.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
03Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
04Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby Část 1 - II/150 Dobrá nad Sázavou, opěrná zeď
05Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
06Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
09Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
10Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
12Veřejná zakázka Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované organizace po dobu 3 let
13Informace o připravovaném spuštění mapové služby Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových organizací
14Souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
16Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu pro rok 2014
17Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
18Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015 - 2017
19Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
20Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit
21Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
22Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty Biodiverzita a Biodiverzita II.
23Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings - CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovit
24Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 5. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
25Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost - podání 4. monitorovací zprávy
26Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
27Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
28Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
29Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
30Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
31Peněžní dary a věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32Souhlas se změnou investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
33Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
34Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
35Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
36Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
37Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
38Stanovení platu ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
38upr1Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
39Odměna pro ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelku Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace a změna závazného ukazatele
40Odměna za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitelku ZZS KV
41Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
42Odvolání a jmenování ředitelky Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
43Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
44Podstatná změna č. XIX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
45Podstatná změna č. XX v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
46Schválení průběžné monitorovací zprávy č. 6 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
47Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
48Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
49Podstatná změna č. XVII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
50Oznámení o změně v projektu Transformace ÚSP Jinošov v období udržitelnosti
51Návrh na stanovení mimořádného termínu pro podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2015 k odstranění formálních nedostatků zpracovaných žádostí
52Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci
53Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
54Souhlas se smlouvou o výpůjčce
55Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-07-2014, komunikace E
56Veřejná zakázka na stavební práce: III/41011 Bítovánky - Cidlina
57Veřejná zakázka na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek Zvole
58Veřejná zakázka na stavební práce: III/4036 Brtnička - Opatov
59Veřejná zakázka na stavební práce: II/410 Jemnice - most ev. č. 410-015
60Veřejná zakázka na stavební práce: III/36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1
61Veřejná zakázka na stavební práce: III/35429 Pavlov - most 35429-1 a III/35429 Starý Telečkov - most ev.č. 35429-2
62Veřejná zakázka na stavební práce: III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
63Veřejná zakázka na stavební práce: III/4066 Třešť - most ev. č. 4066-1
64Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
65Podlicenční smlouva
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
67Prohlášení příjemce dotace v souvislosti se zásahem do investice v době udržitelnosti projektu
68Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
69Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
70Připsání dotací na projekt silniční infrastruktury II/406 Telč - průtah - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
71Stanovení kalkulačního vzorce pro výpočet příspěvku Krajské správě a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
72Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro zajištění provozu, údržby, oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2015
73Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
74Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - pronájem historických strojů Střední průmyslovou školou Třebíč
75Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2014
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Volejbalovému klubu Havlíčkův Brod na pořádání sportovní soutěže HAVLBALL 2014/2015
77Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2014
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
79Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina spravovaných oddělením mládeže a sportu
80Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2014 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu Střediska výchovné péče Jihlava
82Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - podpora aktivit Týdne vzdělávání dospělých 2014
83Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech
84Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2015
85Smlouva o výpůjčce nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
86Výpůjčka nebytových prostor užívaných Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací pro účely předškolní a školní výuky hospitalizovaných dětí
87Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na akreditaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
88Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na následnou podporu v aplikaci výstupů KEP pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
89Škody kraje
90Návrh na uzavření darovací smlouvy se společností ČEZ, a.s.
91EXPO 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
92Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost č. 03/44/1.1/2013
93Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz