Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2005 - 13.09.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Ukončení první etapy výstavby datového skladu kraje Vysočina, návrh realizace druhé etapy
03Náměšť nad Oslavou - prodej dlažebních kostek
04Prodej pozemku v k. ú. Zvěrkovice u Moravských Budějovic a obci Zvěrkovice
05Souhlas se stavbou "Autobusová zastávka na ul. Havířská, Havlíčkův Brod"
06Zakázka kraje Vysočina - výběr zhotovitele stavby "II/388 havárie opěrné zdi Hrdá Ves"
07Stavba komunikačního připojení průmyslové zóny v k. ú. a obci Polná
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
09Zveřejnění prodeje nemovitostí v k. ú. a obci Lesonice
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Vzájemné darování nemovitostí mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem
12Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
13Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
14Fond Vysočiny - Smlouva o poskytnutí podpory
15Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná - záměr na převedení pobočky do zřizovatelské pravomoci města Polná
16Vyřazení nepotřebného majetku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
17Návrh na rozpočtové opatření - mimořádná neinvestiční dotace z rozpočtu kraje pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
18Návrh na odepsání pohledávky
19Stanovení platu
20Stanovení platu
21Návrh rozpočtového opatření - SOU zemědělské Kamenice nad Lipou
22Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
23Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina
24Dofinancování evropských projektů v roce 2005
25Koncepce volnočasových aktivit v kraji Vysočina na roky 2005 - 2008
26Informace o stavu zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina
27Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina
28Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2005
29Návrh na vyřazení, škody na majetku kraje
30Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti se změnou hospodářsko-právní formy nemocnic
31Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
32Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
33Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
34Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
35Dohoda o narovnání uzavíraná Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
36Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na vybavení IT pro Domov důchodců Proseč Obořiště, příspěvkovou organizaci
37Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
37upr1Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
38Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina
39Souhlas s majetkoprávními úkony příspěvkové organizace kraje Vysočina
40Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz