Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2006 - 11.09.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Štoky
04Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě - k. ú. a obec Havlíčkův Brod
05Koupě pozemků v k. ú. a obci Černov
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
07Přijetí daru komunikace a pozemku do vlastnictví kraje Vysočina - k.ú. a obec Ledeč nad Sázavou
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Nemovitý majetek, Investice ve zdravotnictví
09Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod
10Zvýšení závazku financování - projekty SROP
11Koupě pozemků v k. ú. a obci Nová Buková
12Změna usnesení 0119/02/2006/ZK
13Provozování STL plynovodu v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
14Smlouva o společném postupu zadavatelů s obcí Vlkov
15Záměr kraje Vysočina na využití areálu Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - informace o postupu naplňování záměru
16Silnice II/405 Jihlava - Příseka, zálohové financování SFDI, návrh na provedení rozpočtového opatření
17Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina
18Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na s
19Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2006
20Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 4. výzva
21Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
21upr1Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
22Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických infocenter - výsledky hodnocení žádostí
22upr1Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických infocenter - výsledky hodnocení žádostí
23Převod majetku do vlastnictví Masarykovy univerzity
24Návrh na provedení rozpočtového opaření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
25Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
26Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy
27Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
28Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace FC Vysočina, a.s. na výchovu talentované mládeže v kraji Vysočina
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - služby obecného hospodářského zájmu - Výchova talentované fotbalové mládeže v kraji Vysočina
31Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina - zrušení části usnesení a přidělení dotace
32Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
33Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina z kapitoly Zemědělství
34Převod majetku, práv a závazků, které se vztahují k činnosti Muzea Vysočiny Jihlava, pobočky Polná, do majetku města Polná
35Návrh na rozpočtové opatření - udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
36Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
37Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
38Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
39Projekt rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
41Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "ÚSP Zboží - rekonstrukce"
42Mimořádná platba dotace na projekt II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz