Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2006 - 01.08.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výkup pozemků v k. ú. Bitětice a obci Pelhřimov
03Využití předkupního práva v k.ú. a obci Jemnice
04Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
05Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou INTERCORA, spol. s r.o.
06Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby "ÚSP Zboží - rekonstrukce" - změna názvu akce, jmenování hodnotící komise
07Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOU řemesel a služeb M. Budějovice, rekonstrukce kotelny Chelčického"
08Převod vlastnictví nemovitého majetku v obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
09Darování pozemků v k. ú. a obci Lípa
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Netín
11Darování pozemků v k.ú. Horní Cerekev
12Návrh na zařazení nové akce
13Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červen 2006
14Návrh na provedení rozpočtového opatření - Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
15Návrh na rozpočtové opatření
16Návrh na rozpočtové opatření
17Smlouvy o výpůjčce - Pelhřimov
18Nájem nebytových prostor - dohoda o ukončení smlouvy
19Nabytí movitých věcí
20Návrh na úpravu osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizacím zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
21Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
22Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár na Sázavou, pořadateli krajské postupové přehlídky "Tanec, tanec... 2006"
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
24Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
25Schválení předložení žádosti na MMR ČR o souhlas s vypůjčením a následným bezúplatným převodem majetku pořízeného v rámci projektů TA SROP kraje Vysočina na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod
26Návrh na odejmutí podpory žadateli z Fondu Vysočiny - GP Modernizace ubytovacích zařízení 2006
27Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí podpory v grantových programech Fondu Vysočiny
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijatou platbu za realizovaný monitoring profilu návštěvníka
29Informativní zpráva o výběru dodavatele na zakázku "Zajištění stáže v Bruselu v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
30Program INTERREG IIIA ČR-Rakousko 2007-2013
31Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006, úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2006
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - 2. kolo účelové dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu kapitoly Školství a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Třebíč, Masarykovo nám. 9
35Rozpočtová opatření v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za 1. pololetí roku 2006
363. letní olympiáda pro děti a mládež ČR
37Žádost o změnu v čerpání finančních prostředků určených na realizaci projektu Komunitní centrum Spirála
38Informace o Rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky kraje
39Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
40Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko a programu SROP
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny Havlíčkův Brod
42Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2006
43Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2006 u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace
44Výsledek hospodaření u zrušeného Domova důchodců Třebíč - Kubešova za 1. pololetí 2006 a jeho další použití
45Smlouva o výpůjčce uzavíraná Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na dobu delší než 1 rok
46Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
47Záměr projektu rozvoje ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz