Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2017 - 06.06.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
03Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
04Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
05Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
06Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
07Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
09Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkov
13Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
14Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
15Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
16Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
17Návrh na zrušení usnesení a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
19FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
20Uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací
21Informace o uzavření Smlouvy o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 10 Vysočina)
22Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
23Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
24FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
25Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
26Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
27Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
28Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
29Žádost o poskytnutí dotace pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
30Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
31Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov , návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
32Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
33Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
33upr1Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
34FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
35Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
36Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
37Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Jámy
38Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
39Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
40Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
41Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
42Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
43Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
44Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
46Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru SK Fotbalová škola Třebíč, z.s.
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
49Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
50Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
51Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
52Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč
53Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
54Změny ve zřizovacích listinách
55Poskytnutí věcných a finančních darů - Stavba Vysočiny - Studentský projekt 2016
56Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
58Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
59Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
60Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
61Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
62Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
63Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
64Smlouva o zajištění služeb
65FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
66Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
67FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
68Poskytnutí dotací školám a nestátní neziskové organizaci - Zásady MA 21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
69FOND VYSOČINY - žádost o prominutí krácení dotace
70Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
71Zpráva o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření
72Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
73Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
74Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
75Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
77Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78Změna rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz