Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2017, které se konalo dne 6. 6. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 6. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fisherové.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
73. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
74. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
75. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
77. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
78. Změna rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon dětského oddělení“
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2017
 2. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
 3. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
 4. Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
 5. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
 6. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 7. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 12. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)
 13. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 14. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 15. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 16. Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
 17. Návrh na zrušení usnesení a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
 19. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
 20. Uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací
 21. Informace o uzavření Smlouvy o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 10 Vysočina)
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 23. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
 24. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
 25. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
 26. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
 27. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
 28. Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
 29. Žádost o poskytnutí dotace pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 30. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 31. Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 32. Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 33. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 34. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
 35. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
 37. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Jámy
 38. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 40. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 41. Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
 42. Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
 43. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
 44. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
 46. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru SK Fotbalová škola Třebíč, z.s.
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
 49. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 50. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 51. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 52. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč
 53. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 54. Změny ve zřizovacích listinách
 55. Poskytnutí věcných a finančních darů - Stavba Vysočiny - Studentský projekt 2016
 56. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
 58. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
 59. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
 60. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
 61. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 62. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
 63. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 64. Smlouva o zajištění služeb
 65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
 66. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
 67. FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
 68. Poskytnutí dotací školám a nestátní neziskové organizaci - Zásady MA 21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 69. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí krácení dotace
 70. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 71. Zpráva o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření
 72. Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 73. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
 74. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
 75. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
 77. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 78. Změna rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon dětského oddělení“
 79. Rozprava členů rady

Usnesení 1025/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-02, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-20-2017-02, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-02, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-02, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-02, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-02, př. 6.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-02.doc, RK-20-2017-02, př. 1, RK-20-2017-02, př. 2, RK-20-2017-02, př. 3, RK-20-2017-02, př. 4, RK-20-2017-02, př. 5, RK-20-2017-02, př. 6

03. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-03, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-03, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2017 žadatelům na projekt dle materiálu RK-20-2017-03, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-03.doc, RK-20-2017-03, př. 1, RK-20-2017-03, př. 2, RK-20-2017-03, př. 3

04. Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, informovali radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336, na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-20-2017-04, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-04.doc, RK-20-2017-04, př. 1, RK-20-2017-04, př. 2, RK-20-2017-04, př. 3, RK-20-2017-04, př. 4

73. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, předložili radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-73.doc, RK-20-2017-73, př. 1, RK-20-2017-73, př. 2, RK-20-2017-73, př. 3

74. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-74, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-74.doc, RK-20-2017-74, př. 1, RK-20-2017-74, př. 2, RK-20-2017-74, př. 3

05. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, K. Jiráková, koordinátorka IT projektů Kraje Vysočina a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení projektové záměry nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je pořízení nového nemocničního informačního systému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž cílem je pořízení nového nemocničního informačního systému dle materiálů RK-20-2017-05, př. 1, RK-20-2017-05, př. 2, RK-20-2017-05, př. 3, RK-20-2017-05, př. 4 a RK-20-2017-05, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty v souladu s materiály RK-20-2017-05, př. 1, RK-20-2017-05, př. 2, RK-20-2017-05, př. 3, RK-20-2017-05, př. 4 a RK-20-2017-05, př. 5 předkládané do 26. výzvy IROP v celkové výši 114 mil. Kč poskytnutím zápůjčky nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že budou projekty schváleny řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor informatiky, odbor analýz a podpory řízení, odbor ekonomický
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-05.doc, RK-20-2017-05, př. 1, RK-20-2017-05, př. 2, RK-20-2017-05, př. 3, RK-20-2017-05, př. 4, RK-20-2017-05, př. 5, RK-20-2017-05, př. 6, RK-20-2017-05, př. 7

06. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2017-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 16. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-06.doc, RK-20-2017-06, př. 1

07. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem dodatku Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 9 Smlouvy o revolvingovém úvěru MONETA Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 9. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-07.doc, RK-20-2017-07, př. 1, RK-20-2017-07, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky dle materiálu RK-20-2017-08, př. 5;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 91 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 91 900 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-08.doc, RK-20-2017-08, př. 1, RK-20-2017-08, př. 2, RK-20-2017-08, př. 3, RK-20-2017-08, př. 4, RK-20-2017-08, př. 5

09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 1 668 620 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 558 870 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 641 400 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 182 750 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-20-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 6. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-09.doc, RK-20-2017-09, př. 1, RK-20-2017-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci nemocnic
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem spolufinancování akreditace nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 384 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 384 000Kč,
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 363 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 355 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 315 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 000 Kč
s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 15. 12. 2017. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-10.doc, RK-20-2017-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2017-11, př. 1, RK-20-2017-11, př. 2, RK-20-2017-11, př. 3, RK-20-2017-11, př. 4, RK-20-2017-11, př. 5, RK-20-2017-11, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 60 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 60 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-11.doc, RK-20-2017-11, př. 1, RK-20-2017-11, př. 2, RK-20-2017-11, př. 3, RK-20-2017-11, př. 4, RK-20-2017-11, př. 5, RK-20-2017-11, př. 6, RK-20-2017-11, př. 7, RK-20-2017-11, př. 8, RK-20-2017-11, př. 9

12. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nový navrhovaný způsob zabezpečení lidských zdrojů potřebných pro zajištění zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, a to prostřednictvím náborových příspěvků;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky) dle materiálu RK-20-2017-12, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic a ZZS
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-12.doc, RK-20-2017-12, př. 1

13. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení odměn předsedům, místopředsedům a členům výborů a komisí za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-13.doc, RK-20-2017-13, př. 1, RK-20-2017-13, př. 2, RK-20-2017-13, př. 3

14. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu RK-20-2017-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 352 144, 24 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 dle materiálu RK-20-2017-14, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-14, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-14.doc, RK-20-2017-14, př. 1, RK-20-2017-14, př. 2, RK-20-2017-14, př. 3

15. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 122 666 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-20-2017-15, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 7 122 666 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 7 122 666 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-15, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-15.doc, RK-20-2017-15, př. 1, RK-20-2017-15, př. 2

16. Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Města Kamenice nad Lipou o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-20-2017-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-16.doc, RK-20-2017-16, př. 1, RK-20-2017-16, př. 2, RK-20-2017-16, př. 3

17. Návrh na zrušení usnesení a provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
J. Běhounek a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje variantní návrh poskytnutí dotace na podporu akce Vysočina Fest 2017. Rada kraje přijala po krátké diskuzi doplněný návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1043/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0863/17/2017/RK ze dne 15. 5. 2017
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 400 000 Kč společnosti YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČO: 46980121, na pořádání akce Vysočina Fest dle materiálu RK-20-2017-17, př. 2
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-17, př. 2
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 400 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 400 000 Kč dle materiálu RK-20-2017-17.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-17.doc, RK-20-2017-17, př. 1, RK-20-2017-17, př. 2

77. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Běhounek a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s. r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 ve výši 1 700 000 Kč, dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-77, př. 2;
 • deklarovat vůli podporovat sportovní činnost v Jihlavě v rámci legislativních mantinelů;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999) na poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 1566/23, Jihlava, IČO: 25514750 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 700 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-77.doc, RK-20-2017-77, př. 1, RK-20-2017-77, př. 2

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/20/2017/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Vysočina Tourism předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Vysočina Tourism, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, IČO 28263693, za účelem realizace projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 620 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 620 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu dle materiálu RK-20-2017-18, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-18.doc, RK-20-2017-18, př. 1, RK-20-2017-18, př. 2, RK-20-2017-18, př. 3, RK-20-2017-18, př. 4, RK-20-2017-18, př. 5

20. Uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací uzavřeným v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek, v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek a v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací dle materiálů RK-20-2017-20, př. 1, RK-20-2017-20, př. 2, RK-20-2017-20, př. 3, RK-20-2017-20, př. 4, RK-20-2017-20, př. 5, RK-20-2017-20, př. 6, RK-20-2017-20, př. 7, RK-20-2017-20, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-20, př. 9.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-20.doc, RK-20-2017-20, př. 1, RK-20-2017-20, př. 2, RK-20-2017-20, př. 3, RK-20-2017-20, př. 4, RK-20-2017-20, př. 5, RK-20-2017-20, př. 6, RK-20-2017-20, př. 7, RK-20-2017-20, př. 8, RK-20-2017-20, př. 9, RK-20-2017-20, př. 10, RK-20-2017-20, př. 11, RK-20-2017-20, př. 12, RK-20-2017-20, př. 13, RK-20-2017-20, př. 14, RK-20-2017-20, př. 15, RK-20-2017-20, př. 16, RK-20-2017-20, př. 17, RK-20-2017-20, př. 18

21. Informace o uzavření Smlouvy o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 10 Vysočina)
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o uzavření výše uvedené Smlouvy mezi ŘSD ČR a KSÚSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o uzavření Smlouvy o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 10 Vysočina) dle materiálu RK-20-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-21.doc, RK-20-2017-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999) pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zvýšení přílohy D1 B Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014 při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 5 300 000 Kč (ÚZ 00999);
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 300 000 Kč s určením na realizaci akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-22.doc

23. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhovanou úpravu seznamu projektů určených k čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu a programu Interreg V-A v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 2020 v oblasti dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálu RK-20-2017-23, př. 2;
rozhoduje
změnit usnesení č. 0754/15/2017/RK tak, že materiál RK-15-2017-20, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2017-23, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0207/03/2017/ZK tak, že materiál ZK-03-2017-37, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-20-2017-23, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-23.doc, RK-20-2017-23, př. 1, RK-20-2017-23, př. 2, RK-20-2017-23, př. 3, RK-20-2017-23, př. 4

24. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2017-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-24, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-20-2017-24, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-24.doc, RK-20-2017-24, př. 1, RK-20-2017-24, př. 2, RK-20-2017-24, př. 3

25. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-20-2017-25, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-25.doc, RK-20-2017-25, př. 1

26. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2017-26, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-26.doc, RK-20-2017-26, př. 1

28. Žádost o podstatnou změnu projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu v projektu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_16_003 Kraj Vysočina;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Žádost o podstatnou změnu v projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 06. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-28.doc

29. Žádost o poskytnutí dotace pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČO: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 150 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-29.doc, RK-20-2017-29, př. 1, RK-20-2017-29, př. 2

30. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení návrh úpravy použití fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-20-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-30.doc, RK-20-2017-30, př. 1

31. Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov, návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o žádosti Města Pacov o investiční dotaci na realizaci investičního projektu Dům sociálních služeb Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/20/2017/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí zapracovat do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Sociální věci finanční prostředky ve výši 10 000 000 Kč na poskytnutí dotace Městu Pacov dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 20 000 000 Kč Městu Pacov, IČ 00248789, na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov, dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-31, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999) s určením na poskytnutí dotace pro Město Pacov, IČ 00248789, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč (ÚZ 00999).
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-31.doc, RK-20-2017-31, př. 1, RK-20-2017-31, př. 2

32. Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci ve výši 1 429 000 Kč jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb dle materiálu RK-20-2017-32, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-20-2017-32, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-20-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-32.doc, RK-20-2017-32, př. 1, RK-20-2017-32, př. 2, RK-20-2017-32, př. 3

33. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, předložily radě kraje návrh rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1058/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1;
 • rozhodnout o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-33, př. 2;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1 a dle materiálu RK-20-2017-33, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 2018 dle materiálu RK-20-2017-33, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-33.doc, RK-20-2017-33, př. 1, RK-20-2017-33, př. 2

34. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, informovaly radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-34, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-20-2017-34, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-20-2017-34, př. 6;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-20-2017-34, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-34.doc, RK-20-2017-34, př. 1, RK-20-2017-34, př. 2, RK-20-2017-34, př. 3, RK-20-2017-34, př. 4, RK-20-2017-34, př. 5, RK-20-2017-34, př. 6

35. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a E. Volavková, úřednice na úseku střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, seznámily radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 331 880 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-20-2017-35, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2017-35, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-35.doc, RK-20-2017-35, př. 1, RK-20-2017-35, př. 2, RK-20-2017-35, př. 3

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36 40, 43 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
Usnesení 1061/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0099/02/2015/ZK ze dne 24. 3 2015 tak, že materiál ZK-02-2015-38, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-20-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-36.doc, RK-20-2017-36, př. 1

37. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Jámy
Usnesení 1062/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jámy;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Jámy dle materiálu RK-20-2017-37, př. 1 z vlastnictví obce Jámy do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-37.doc, RK-20-2017-37, př. 1, RK-20-2017-37, př. 2, RK-20-2017-37, př. 3, RK-20-2017-37, př. 3a

38. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1063/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2017-38, př. 1 a RK-20-2017-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-38.doc, RK-20-2017-38, př. 1, RK-20-2017-38, př. 2

39. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1064/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2017-39, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-39.doc, RK-20-2017-39, př. 1

40. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1065/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-20-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-40.doc, RK-20-2017-40, př. 1

43. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
Usnesení 1066/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 2 a části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová do vlastnictví městyse Bobrová;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Olešínky do vlastnictví obce Zvole v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 4;
 • zahájit jednání s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno o možnostech majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek dle geometrických plánů č. pl. 314-68/2016, 436-68/2016 pro k. ú. Horní Bobrová, Dolní Bobrová, č. pl. 436-68/2016 pro k. ú. Dolní Bobrová, oba obec Bobrová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;
 • rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a cenu dle materiálů RK-20-2017-43, př. 5 a RK-20-2017-43, př. 6 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-43, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-43.doc, RK-20-2017-43, př. 1, RK-20-2017-43, př. 2, RK-20-2017-43, př. 3, RK-20-2017-43, př. 4, RK-20-2017-43, př. 5, RK-20-2017-43, př. 6, RK-20-2017-43, př. 7

41. Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv k zahájení procesu budoucího převodu úseků pozemních komunikací mezi Krajem Vysočina a městem Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1067/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseku silnice III/409 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace Jakuba Jelínka v Kamenici nad Lipou;
 • rozhodnout uzavřít:
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kamenice nad Lipou na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 2;
 • smlouvu darovací mezi městem Kamenice nad Lipou na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu RK-20-2017-41, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-41.doc, RK-20-2017-41, př. 1, RK-20-2017-41, př. 1a, RK-20-2017-41, př. 2, RK-20-2017-41, př. 3

42. Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1068/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-42.doc, RK-20-2017-42, př. 1, RK-20-2017-42, př. 2, RK-20-2017-42, př. 2a, RK-20-2017-42, př. 3

44. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1069/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní ceny pozemků dle materiálů RK-20-2017-44, př. 1, RK-20-2017-44, př. 2 a RK-20-2017-44, př. 3 vykupovaných podle usnesení 0601/07/2015/ZK a 0120/02/2016/ZK na částku maximálně 100 Kč/m2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-20-2017-44, př. 4 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-20-2017-44, př. 4 z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 20. června 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-44.doc, RK-20-2017-44, př. 1, RK-20-2017-44, př. 2, RK-20-2017-44, př. 3, RK-20-2017-44, př. 4

75. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1070/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/353 Stáj - Zhoř“:
 • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-20-2017-75, př. 2;
 • mezi obcemi Stáj a Zhoř na straně půjčitelů a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvy o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-20-2017-75, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/353 Stáj - Zhoř“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-20-2017-75, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-75.doc, RK-20-2017-75, př. 1, RK-20-2017-75, př. 2, RK-20-2017-75, př. 3, RK-20-2017-75, př. 4

78. Změna rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Nemocnice Nové Město na Moravě pavilon dětského oddělení“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1071/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-78.doc, RK-20-2017-78, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1072/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 23 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-45.doc, RK-20-2017-45, př. 1, RK-20-2017-45, př. 2

46. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženou aktualizací výše uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, dle materiálu RK-20-2017-46, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-46.doc, RK-20-2017-46, př. 1, RK-20-2017-46, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru SK Fotbalová škola Třebíč, z.s.
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí finančního daru SK Fotbalová škola Třebíč. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1074/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar SK Fotbalová škola Třebíč, z.s. se sídlem Vrchlického 990, Borovina, 674 01 Třebíč, IČO: 66610591, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-20-2017-47, př. 1.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-47.doc, RK-20-2017-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu RK-20-2017-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-20-2017-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-48.doc, RK-20-2017-48, př. 1

49. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s výsledky hodnocení ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/20/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-49.doc, RK-20-2017-49, př. 1-39, RK-20-2017-49, př. 40

50. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1077/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-50.doc, RK-20-2017-50, př. 1, RK-20-2017-50, př. 2, RK-20-2017-50, př. 3, RK-20-2017-50, př. 4, RK-20-2017-50, př. 5

51. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 342 222 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2017-51, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-51, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2017 v celkové výši 3 601 965 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2017-51, př. 5;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-51, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-51.doc, RK-20-2017-51, př. 1, RK-20-2017-51, př. 2, RK-20-2017-51, př. 3, RK-20-2017-51, př. 4, RK-20-2017-51, př. 5

52. Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1079/20/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, IČO: 60545941, o částku 10 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na mistrovství světa ve zpracování textů v Berlíně (ÚZ 00033).
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-52.doc, RK-20-2017-52, př. 1

53. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předloženém návrhu úpravy použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1080/20/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-20-2017-53, př. 1, RK-20-2017-53, př. 2 a RK-20-2017-53, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-53.doc, RK-20-2017-53, př. 1, RK-20-2017-53, př. 2, RK-20-2017-53, př. 3

54. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhy dodatků zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-20-2017-54, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola Nové Město na Moravě dle materiálu RK-20-2017-54, př. 2;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola dle materiálu RK-20-2017-54, př. 3;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-20-2017-54, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-54.doc, RK-20-2017-54, př. 1, RK-20-2017-54, př. 2, RK-20-2017-54, př. 3, RK-20-2017-54, př. 4

55. Poskytnutí věcných a finančních darů - Stavba Vysočiny - Studentský projekt 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí věcných a finančních darů za nejlepší práce v soutěži Stavba Vysočiny Studentský projekt 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-55.doc, RK-20-2017-55, př. 1, RK-20-2017-55, př. 2, RK-20-2017-55, př. 3

56. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předložené Výroční monitorovací zprávě za rok 2016 projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2016 dle materiálu RK-20-2017-56, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-20-2017-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-56.doc, RK-20-2017-56, př. 1, RK-20-2017-56, př. 2

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Maturitu zvládneme dle materiálu RK-20-2017-57, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 793 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládež a sportu, § 3121 - Gymnázia za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 793 000 Kč s určením pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Maturitu zvládneme.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-57.doc, RK-20-2017-57, př. 1, RK-20-2017-57, př. 2, RK-20-2017-57, př. 3, RK-20-2017-57, př. 4, RK-20-2017-57, př. 5

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 083 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 083 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 083 000 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dle materiálu RK-20-2017-76, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-76.doc, RK-20-2017-76, př. 1

19. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou Světlá nad Sázavou projektová dokumentace DÚR“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 dle materiálu RK-20-2017-19, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-19.doc, RK-20-2017-19, př. 1, RK-20-2017-19, př. 2, RK-20-2017-19, př. 3

P. Franěk navrhl projednání bodů 58 60 v bloku.
K předkládaným bodům odboru ekonomického nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání odešel J. Běhounek.

58. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
Usnesení 1087/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2016.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-58.doc, RK-20-2017-58, př. 1, RK-20-2017-58, př. 2, RK-20-2017-58, př. 3, RK-20-2017-58, př. 4, RK-20-2017-58, př. 5, RK-20-2017-58, př. 6, RK-20-2017-58, př. 7, RK-20-2017-58, př. 8, RK-20-2017-58, př. 9

59. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
Usnesení 1088/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu RK-20-2017-59, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020 dle materiálu RK-20-2017-59, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2017-59, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-59.doc, RK-20-2017-59, př. 1, RK-20-2017-59, př. 2, RK-20-2017-59, př. 3

60. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
Usnesení 1089/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2016 bez výhrad;
 • schválit
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-60.doc, RK-20-2017-60, př. 1

61. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1090/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2017-61, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2017-61, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2017-61, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-61.doc, RK-20-2017-61, př. 1, RK-20-2017-61, př. 2

62. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-62.doc, RK-20-2017-62, př. 1, RK-20-2017-62, př. 2, RK-20-2017-62, př. 3, RK-20-2017-62, př. 4

63. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřeným v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2017-63, př. 7, RK-20-2017-63, př. 8 a RK-20-2017-63, př. 9.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-63.doc, RK-20-2017-63, př. 1, RK-20-2017-63, př. 2, RK-20-2017-63, př. 3, RK-20-2017-63, př. 4, RK-20-2017-63, př. 5, RK-20-2017-63, př. 6, RK-20-2017-63, př. 7, RK-20-2017-63, př. 8, RK-20-2017-63, př. 9, RK-20-2017-63, př. 10

64. Smlouva o zajištění služeb
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o zajištění služeb se Školou pro rozvoj venkova, o. s., Luka nad Jihlavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-20-2017-64, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-64.doc, RK-20-2017-64, př. 1

65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-65.doc, RK-20-2017-65, př. 1, RK-20-2017-65, př. 2, RK-20-2017-65, př. 3, RK-20-2017-65, př. 4, RK-20-2017-65, př. 5, RK-20-2017-65, př. 6

66. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387;
 • poskytnout dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-20-2017-66, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-66.doc, RK-20-2017-66, př. 1, RK-20-2017-66, př. 2

67. FOND VYSOČINY - změna čísla účtu příjemce
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci grantových programů Fondu Vysočiny Inovační vouchery 2015 a Inovační vouchery 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01325.0013 dle materiálu RK-20-2017-67, př. 3 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0007 dle materiálu RK-20-2017-67, př. 6.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-67.doc, RK-20-2017-67, př. 1, RK-20-2017-67, př. 2, RK-20-2017-67, př. 3, RK-20-2017-67, př. 4, RK-20-2017-67, př. 5, RK-20-2017-67, př. 6

68. Poskytnutí dotací školám a nestátní neziskové organizaci - Zásady MA 21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2017-68, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-20-2017-68, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-20-2017-68, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-68.doc, RK-20-2017-68, př. 1, RK-20-2017-68, př. 2

69. FOND VYSOČINY - žádost o prominutí krácení dotace
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí krácení dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/20/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zamítnout žádost o prominutí krácení dotace dle materiálu RK-20-2017-69, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 6. června 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-69.doc, RK-20-2017-69, př. 1

70. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o navrhované změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2017-70, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-70.doc, RK-20-2017-70, př. 1

71. Zpráva o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí zprávu o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/20/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Jihovýchod a návrhu Implementace jeho opatření.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-71.doc

72. Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
P. Pacal, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování a M. Stloukalová, úřednice na úseku územního plánování, seznámili radu kraje s předloženou aktualizací Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu dle materiálu RK-20-2017-72, př. 1;
 • projednat 4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 20. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-72.doc, RK-20-2017-72, př. 1, RK-20-2017-72, př. 2, RK-20-2017-72, př. 2a

27. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smluv o partnerství. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1102/20/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2017-27.doc, RK-20-2017-27, př. 1, RK-20-2017-27, př. 2

79. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 6. 2017, v 7:15 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Franěk               …..………………………………….……


Ing. Jana Fialová, MBA               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2017 dne 6. 6. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 6. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz