Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2017 - 15.05.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
06Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na pořádání 6. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny: Porodnické operace
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí finančního daru Diecézní charitě Brno Oblastní charita Jihlava
08Návrh na udělení věcných darů
09Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
10Návrh trojstranné dohody mezi Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Agrární komorou Kraje Vysočina k projektu Kalendář 2018
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
13Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
15FOND VYSOČINY - jmenování zástupce garanta s právem poradním
16Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O01266.0001
17Jmenování Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vznikl
19Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
20Poskytnutí daru vítězům krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
21Veřejná zakázka na služby: II/360 Střítež - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, PD
22Příprava akcí s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
23Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. Golčův Jeníkov
24Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Střítež u Jihlavy
25Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
26Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
27Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
28Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
29Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
30Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
31Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
32Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
33Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
35Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
36Změna smluv o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
37Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
38Prodej pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
39Veřejná zakázka na stavební práce Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
40Návrh na rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku a jeho vyřazení z účetní evidence
41Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018
42Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2018
43Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
46Havarijní pojištění vozidla České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
47Havarijní pojištění dvou vozidel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
48Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
49Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
50Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
51Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2017 dle schválených pravidel rady kraje
53Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na přípravu na extrémní sportovní akce
55Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka center obnovitelných zdrojů energie
56Finanční příspěvek na realizaci soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
57Zapojení škol do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
58Poskytnutí věcných darů oceněným na Technickém fóru 2017 a pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání
59Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod na pořádání soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
60Žádost o souhlas s odepsáním pohledávky - Dětský domov, Rovečné 40
61Návrh na schválení řádné účetní závěrky příspěvkových organizací, škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2016
62Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
63Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (OP Technická pomoc 2014 - 2020)
64Žádost o finanční podporu projektu Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova
65Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
66Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 na období 2017 - 2018
67Projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina - podání 6. žádosti o platbu
68Skutek roku 2016 - dary oceněným
69Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
70Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
71Průběžné provozní monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Studie Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017
73Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody
74Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
75Poskytnutí věcného daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2017
76Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
77Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz