Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2014 - 06.05.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
03Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
04Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
05Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
06Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
07Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
08Návrh na zařazení nové akce SŠ automobilní Jihlava - havárie statiky objektu a kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
09Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Propagační předměty
10Návrh na poskytnutí finančního daru
10upr1Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
11Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
12Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
13Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
14Veřejná zakázka na služby: PD-02-2014, komunikace
15Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek
16Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
17Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
18Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 4. monitorovací období
19Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
20Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
22Smlouvy o výpůjčce v rámci projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
23Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
24Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2013
25Přihlášení Kraje Vysočina do 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
26Dodatek na rok 2014 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL s.r.o.
27Zrušení projektů Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a Biomonitoring území Kraje Vysočina
28Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích
29Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
30Jmenování ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
31Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na účast na světovém šampionátu školních sportovních družstev
34Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
35Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36Návrh na úpravu investičního plánu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
37Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
38Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
39Veřejná zakázka na stavební práce SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
40Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
41Schválení smlouvy o nájmu prostor - akce Srdce na dlani
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz