Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 16/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 16/2014, které se konalo dne 6. 5. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 5. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
38. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
39. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace“
40. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“
41. Schválení smlouvy o nájmu prostor akce Srdce na dlani
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 15/2014
 2. Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
 3. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
 4. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
 5. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 6. Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
 7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 8. Návrh na zařazení nové akce SŠ automobilní Jihlava - havárie statiky objektu a kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 9. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Propagační předměty
 10. Návrh na poskytnutí finančního daru
 11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
 12. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
 13. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 14. Veřejná zakázka na služby: PD-02-2014, komunikace
 15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek
 16. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 18. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 4. monitorovací období
 19. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 20. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
 22. Smlouvy o výpůjčce v rámci projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
 23. Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
 24. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2013
 25. Přihlášení Kraje Vysočina do 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
 26. Dodatek na rok 2014 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL s.r.o.
 27. Zrušení projektů Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a Biomonitoring území Kraje Vysočina
 28. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích
 29. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 30. Jmenování ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
 31. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na účast na světovém šampionátu školních sportovních družstev
 34. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
 35. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 36. Návrh na úpravu investičního plánu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 37. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
 38. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
 39. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace“
 40. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“
 41. Schválení smlouvy o nájmu prostor akce Srdce na dlani
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“
 43. Rozprava členů rady

Usnesení 0829/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 15/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 08, 38, 39 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Směna pozemků v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou
Usnesení 0830/16/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-02.doc

03. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003
Usnesení 0831/16/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-03.doc, RK-16-2014-03, př. 1, RK-16-2014-03, př. 2

04. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
Usnesení 0832/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0476/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 ve znění usnesení 0202/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011 a usnesení 0470/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 tak, že materiál ZK-06-2010-28, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-16-2014-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-04.doc, RK-16-2014-04, př. 1

05. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0833/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2014-05, př. 1;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2014-05, př. 2;
 • dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-16-2014-05, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-05.doc, RK-16-2014-05, př. 1, RK-16-2014-05, př. 2, RK-16-2014-05, př. 3

06. Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0834/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku kraje dle materiálu RK-16-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-06.doc, RK-16-2014-06, př. 1

07. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0835/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-16-2014-07, př. 1 a RK-16-2014-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-07.doc, RK-16-2014-07, př. 1, RK-16-2014-07, př. 2

08. Návrh na zařazení nové akce SŠ automobilní Jihlava - havárie statiky objektu a kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0836/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ automobilní Jihlava - havárie statiky objektu a kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 10. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-08.doc

38. Majetkoprávní příprava přestavby mostu ev. č. 34413-1 v Rozsochatci
Usnesení 0837/16/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-38.doc

39. Veřejná zakázka na stavební práce „SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace“
Usnesení 0838/16/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-39.doc

09. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Propagační předměty
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s pořadím nabídek nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty dle materiálu RK-16-2014-09, př. 2;
rozhoduje
 • vybrat nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky na služby Propagační předměty:
 • pro část č. 1 uchazeče SPRINT TRADING s.r.o., IČO: 25361040, se sídlem: Ostrava, Hrabová, Reymontova 583/4;
 • pro část č. 2 uchazeče YASHICA s.r.o., IČO: 46980121, se sídlem: Kožichovice, Žďárského 186;
 • pro část č. 3 uchazeče Diametral spol. s r.o., IČO: 45796807, se sídlem: Praha 8, Libeň, Františka Kadlece 849/12;
 • pro část č. 4 uchazeče YASHICA s.r.o., IČO: 46980121 se sídlem: Kožichovice, Žďárského 186;
 • pro část č. 6 uchazeče SPEED PRESS Plus a.s., IČO: 25765647, se sídlem: Libušín, Přemyslova 830;
 • pro část č. 7 uchazeče SPEED PRESS Plus a.s., IČO: 25765647, se sídlem: Libušín, Přemyslova 830;
 • pro část č. 8 uchazeče SPEED PRESS Plus a.s., IČO: 25765647, se sídlem: Libušín, Přemyslova 830;
 • pro část č. 9 uchazeče MARELL s.r.o., IČO: 28328442, se sídlem: Brno-Královo Pole, Královo Pole, Herčíkova 246/1a;
 • pro část č. 10 SPEED PRESS Plus a.s., IČO: 25765647, se sídlem: Libušín, Přemyslova 830
v souladu s materiálem RK-16-2014-09, př. 2;
 • zrušit zadávací řízení na část 5. veřejné zakázky Propagační předměty v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-09.doc, RK-16-2014-09, př. 1, RK-16-2014-09, př. 2

10. Návrh na poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních darů Dětskému centru Jihlava, p.o. a Trojlístku centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 0840/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dar Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO: 00380695, se sídlem: Jiráskova 2176/67, 58601 Jihlava, dle materiálu RK-16-2014-10, př. 1upr1;
 • poskytnout finanční dar Trojlístku centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, IČO: 70520283, se sídlem: Kamenice nad Lipou, Vít. Nováka 305, dle materiálu RK-16-2014-10, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 13 200 Kč při současném snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 13 200 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-10.doc, RK-16-2014-10, př. 1, RK-16-2014-10, př. 2

11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt IOP
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0841/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 vydaném MMR pod č.j. 30676/2012-91/2 dle materiálu RK-16-2014-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod č.j. 14472/2014-91/1 dle materiálu RK-16-2014-11, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-11.doc, RK-16-2014-11, př. 1

12. Smlouva o výkonu funkce centrálního zadavatele - Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o přípravě veřejné zakázky na společný nákup hardware a software pro nemocniční informační systém nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/16/2014/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
  • poskytnout maximální součinnost Kraji Vysočina jako centrálnímu zadavateli při tvorbě zadávacích podmínek veřejné zakázky na společný nákup hardware a software pro nemocniční informační systém (NIS) a v průběhu zadávacího řízení na NIS;
  • zajistit plnění veškerých závěrů vzešlých z jednání Řídícího výboru dle materiálu RK-16-2014-12, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o výkonu funkce centrálního zadavatele podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-16-2014-12, př. 1.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-12.doc, RK-16-2014-12, př. 1

13. Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 39 538 331,45 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba o splátku kontokorentního úvěru ve výši 39 538 331,45 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-13.doc

14. Veřejná zakázka na služby: PD-02-2014, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-02-2014, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-16-2014-14, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-02-2014, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-16-2014-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-14.doc, RK-16-2014-14, př. 1, RK-16-2014-14, př. 2, RK-16-2014-14, př. 3

15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 4. stavba 1. úsek“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-16-2014-15, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-15.doc, RK-16-2014-15, př. 1, RK-16-2014-15, př. 2, RK-16-2014-15, př. 3

16. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce pro kompletní zhotovení stavby „II/360 ul. Rafaelova Pocoucov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-16-2014-16, př. 1;
jmenuje
stanovuje
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-16-2014-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-16.doc, RK-16-2014-16, př. 1, RK-16-2014-16, př. 2, RK-16-2014-16, př. 3

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku užívaného výše uvedenou příspěvkovou organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/16/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku plynový kotel, inventární číslo: 0005, rok pořízení 1999, pořizovací cena 111 131,- Kč, zůstatková cena k 30. 4. 2014 0,- Kč a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-17.doc

18. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 4. monitorovací období
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení monitorovací zprávu 1 za 4. monitorovací období projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 1 za 4. monitorovací období projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-16-2014-18, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-16-2014-18, př. 1, části finanční zpráva - soupiska výdajů.
odpovědnost: OSV
termín: 6. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-18.doc, RK-16-2014-18, př. 1

19. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem dofinancování sociálních služeb na rok 2014. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0849/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 17 242 200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-16-2014-19, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-16-2014-19, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-19.doc, RK-16-2014-19, př. 1, RK-16-2014-19, př. 2, RK-16-2014-19, př. 3

20. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2014 za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2014 dle materiálu RK-16-2014-20, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2014 dle materiálu RK-16-2014-20, př. 1;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2014:
  • celkový objem použití investičního fondu;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-16-2014-20, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-16-2014-20, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
 • ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
 • odbor sociálních věcí k prodloužení termínu odvodů z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele na základě předložené oprávněné žádosti příspěvkové organizace za podmínky, že stanovená odvodová povinnost za kalendářní rok bude splněna nejpozději do 20. 12. 2014;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2014 za Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci v termínu do 1. 7. 2014 a po projednání rozborů hospodaření k 30. 6. 2014 a 30. 9. 2014 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2014 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
  • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude zabezpečena do 15. 9. 2014, za 2. pololetí do 30. 11. 2014;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • předložit výsledky hospodaření za 1. pololetí 2014 a k 30. 9. 2014 společně s výhledem ke konci letošního roku odboru sociálních věcí v termínu do 1. 8. 2014, resp. do 20. 10. 2014;
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-20.doc, RK-16-2014-20, př. 1

40. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 446 770,58 Kč určenou na financování projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 05. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-40.doc

41. Schválení smlouvy o nájmu prostor akce Srdce na dlani
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o nájmu prostor kulturního domu s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava za účelem zajištění akce Srdce na dlani. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0852/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu prostor kulturního domu dle materiálu RK-16-2014-41, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 6. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-41.doc, RK-16-2014-41, př. 1, RK-16-2014-41, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru na národní přehlídce v Kutné Hoře. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 9 800 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, IČO: 72052422, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru na národní přehlídce v Kutné Hoře dle materiálu RK-16-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-21.doc, RK-16-2014-21, př. 1

22. Smlouvy o výpůjčce v rámci projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh uzavření smluv o výpůjčce v rámci uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0854/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou farností Věžná, IČO 63257882 dle materiálu RK-16-2014-22, př. 1 a smlouvu o výpůjčce s obcí Kámen, IČO 70890749 dle materiálu RK-16-2014-22, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-22.doc, RK-16-2014-22, př. 1, RK-16-2014-22, př. 2

23. Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem předfinancování a financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0855/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 34 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-23.doc, RK-16-2014-23, př. 1

24. Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2013
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložil radě kraje návrh udělení ceny Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013. V průběhu jednání odešli M. Kružíková a V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2014-24, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-16-2014-24, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-24.doc, RK-16-2014-24, př. 1, RK-16-2014-24, př. 2

25. Přihlášení Kraje Vysočina do 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0857/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit Kraj Vysočina do 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR za realizaci energeticky úsporného projektu CEC5 - Výstavba nízkoenergetické budovy pro Ústav sociální péče Lidmaň;
ukládá
odboru regionálního rozvoje odeslat elektronickou přihlášku do 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR dle materiálu RK-16-2014-25, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-25.doc, RK-16-2014-25, př. 1

26. Dodatek na rok 2014 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci se společností ASEKOL s.r.o.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu zhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL s. r. o. v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/16/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu zhodnocení krajské spolupráce Kraje Vysočina se společností ASEKOL s. r. o. v roce 2013 dle materiálu RK-16-2014-26, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL s.r.o. pro rok 2014, dle materiálu RK-16-2014-26, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-26.doc, RK-16-2014-26, př. 1, RK-16-2014-26, př. 2

27. Zrušení projektů Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a Biomonitoring území Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu zrušení projektů Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a Biomonitoring území Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0859/16/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o neakceptaci žádosti do OPŽP na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000;
rozhoduje
o zrušení projektů Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000 a Biomonitoring území Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-27.doc

28. Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích dle materiálu RK-16-2014-28, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi kraje rozhodování o uzavírání Dohod o realizaci managementových opatření dle vzorové dohody uvedené v materiálu RK-16-2014-28, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-28.doc, RK-16-2014-28, př. 1

29. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Dočkalová, pracovnice oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 7. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0861/16/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 7. 2014, dle materiálu RK-16-2014-29, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-29.doc, RK-16-2014-29, př. 1, RK-16-2014-29, př. 2

30. Jmenování ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení na základě konkursního řízení
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Dočkalová, pracovnice oddělení řízení lidských zdrojů, seznámili radu kraje s návrhem jmenování ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení na základě výsledků konkursního řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/16/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-30.doc

31. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0863/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2014/2015:
  • Adélu Novákovou, studentku Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-16-2014-31, př. 1;
  • Ivetu Mikulicovou, studentku Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-16-2014-31, př. 2;
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2014/2015:
  • Františku Brávkovou, studentku Gymnázia Pelhřimov, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-16-2014-31, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: květen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-31.doc, RK-16-2014-31, př. 1, RK-16-2014-31, př. 2, RK-16-2014-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru Třebíč Nuclears na pořádání ME U21 a spolupořádání ME mužů v baseballu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru baseballovému klubu Třebíč Nuclears. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/16/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 200 000 Kč Třebíč Nuclears, se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka - Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 dle materiálu RK-16-2014-32, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-32.doc, RK-16-2014-32, př. 1, RK-16-2014-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finanční podpory na účast na světovém šampionátu školních sportovních družstev
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0865/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00302) o částku 30 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Gymnázium Havlíčkův Brod, IČO: 60126621, o částku 30 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na světovém šampionátu škol v házené dívek v tureckém Trabzonu.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-33.doc, RK-16-2014-33, př. 1

34. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování nominační komise pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0866/16/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-16-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-34.doc, RK-16-2014-34, př. 1

35. Podpora účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0867/16/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 111 250 Kč na podporu účastí na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-16-2014-35, př. 8.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-35.doc, RK-16-2014-35, př. 1, RK-16-2014-35, př. 2, RK-16-2014-35, př. 3, RK-16-2014-35, př. 4, RK-16-2014-35, př. 5, RK-16-2014-35, př. 6, RK-16-2014-35, př. 7, RK-16-2014-35, př. 8

36. Návrh na úpravu investičního plánu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0868/16/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na rok 2014 dle materiálu RK-16-2014-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-36.doc, RK-16-2014-36, př. 1

37. Projektové záměry příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem realizace projektových záměrů Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/16/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Střední průmyslové školy Třebíč Technické a přírodní vědy - výzva pro žáky a učitele dle materiálu RK-16-2014-37, př. 1 a Anglický jazyk - vstupenka do Evropy dle materiálu RK-16-2014-37, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-37.doc, RK-16-2014-37, př. 1, RK-16-2014-37, př. 2, RK-16-2014-37, př. 3

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0870/16/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ v celkové výši 14 802 000 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-16-2014-42;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ v celkové výši 8 623 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-16-2014-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci „Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 623 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-16-2014-42, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 274 000 Kč dle tabulky 2 materiálu RK-16-2014-42, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-16-2014-42.doc, RK-16-2014-42, př. 1, RK-16-2014-42, př. 2

43. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 16/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 5. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 16/2014 dne 6. 5. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 9. 5. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz