Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 09/2017 - 07.03.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darovací smlouvy pro vítěze soutěže
03Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
04Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky,
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace Kraje Vysočina
07Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značení cyklotras na území Kraje Vysočina v roce 2017
08FOND VYSOČINY - grantový program KLENOTNICE VYSOČINY 2017
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
13Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina a návrhy na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina
14Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
15Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
16Smlouva o převodu investorství ke stavbě III/4062 Jihlava - Pístov stavebního objektu (SO 101.4 Parkovací pruh)
17Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
18Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
19Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
20Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy dopravní stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
21Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka obchvat - napojení na obchvat
22Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
23Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
24Návrh na zařazení akce SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce učeben a šatny v 1 NP, Polenská do rozpočtu kraje pro rok 2017, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
25Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
26Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
27Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
28Zpracování stavebního záměru výstavby nové tělocvičny pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Gymnázia Žďár nad Sázavou a veřejnosti
29Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na obdob
31Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 - účast výpravy Kraje Vysočina
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v období 1. - 8. měsíc roku 2017
34Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
35Projektové záměry příspěvkových organizací
36Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37Dofinancování evropských vzdělávacích projektů - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
38Nominace do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
40Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
41Souhlas s převodem nemovitostí v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
42Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016
43Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
44Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
45Ukončení projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí - návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
46Změna Pravidel Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody
47Návrh na neposkytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku Třebíč
48Návrh na neposkytnutí dotace Sportovnímu klubu Orientační sporty Nové Město na Moravě
49Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
50Informace o jednání k zastavovací koncepci linky R9 Praha - Havlíčkův Brod - Brno
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz