Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2012

zápis zk
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012 konaného dne 9. 11. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 9. 11. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2012
 2. Složení slibu členy zastupitelstva kraje
 3. Návrh usnesení - volba hejtmana
 4. Volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
 5. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
 8. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0489/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Daněk, Ing. František Bradáč.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0490/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Antonína Daňka a Ing. Františka Bradáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva č. 5/2012 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

J. Běhounek ve svém vystoupení mimo jiné shrnul čtyřleté fungování Zastupitelstva Kraje Vysočina zvoleného pro období 2008 2012, poděkoval dosavadním kolegům z krajské rady, bývalým kolegům radním a bývalým zastupitelům za odvedenou práci pro Vysočinu, a také všem starostkám a starostům obcí Kraje Vysočina. Rovněž vysoce ocenil práci a kvalitní servis odborů krajského úřadu vedeného ředitelem, Zdeňkem Kadlecem. Neopomenul ocenit spolupráci kraje s dalšími neziskovými, zájmovými a společenskými orgány a organizacemi.

02. Složení slibu členy zastupitelstva kraje
Členové zastupitelstva kraje po přečtení textu slibu jednotlivě složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr J. Běhounek složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, A. Daňka.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-02.doc

03. Návrh usnesení - volba hejtmana
V. Novotný předložil zastupitelstvu návrh na volbu hejtmana kraje.
O. Benc tlumočil podporu zastupitelů politického klubu ODS navrhované kandidatuře J. Běhounka.
Zastupitelé hlasovali o veřejném hlasování o volbě hejtmana: pro 40 hlasů, proti 0, zdrželi se 4.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
hejtmanem Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-03.doc

04. Volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh volby náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje a přednesl návrh na sloučené hlasování o složení rady kraje.
Ze zasedání se omluvil Z. Kopecký.
M. Vystrčil vyjádřil za politický klub ODS nesouhlas s navrhovaným složením rady kraje.
V. Kaňkovský, V. Kodet, J. Kasal, J. Fischerová, O. Benc a L. Jirků podpořili stanovisko M. Vystrčila.
L. Joukl a V. Novotný uvedli, že navrhované složení rady kraje vychází z pořadí preferenčních hlasů obdržených stranou ČSSD v krajských volbách 2012.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Usnesení 0492/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Libora Joukla;
 • dalšími členy Rady Kraje Vysočina Janu Fialovou, Martina Hyského, Petra Krčála, Zdeňka Chláda, Marii Kružíkovou, Petra Piňose;
stanoví
 • počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8;
 • Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
 • Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
 • Libora Joukla uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 9. 11. 2012;
 • Janu Fialovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
 • Martina Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
 • Petra Krčála uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
 • Zdeňka Chláda uvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
 • Marii Kružíkovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 9. 11. 2012,
 • Petra Piňose neuvolněným členem rady kraje s účinností od 9. 11. 2012;
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci Vladimíra Novotného.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 13, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-04.doc

05. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh zvolení členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod s doplněním členů za politické kluby KSČM, ODS, KDU-ČSL, PRO VYSOČINU.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0493/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod:
 • Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Martina Hyského, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Zdeňka Chláda, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Josefa Číže, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Václava Kodeta, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Radovana Necida, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Marii Černou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 9. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-05.doc

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0494/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 136 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Brzkov, IČO: 00285676 7 000 Kč;
 • Obec Dobronín, IČO: 00285749 8 000 Kč;
 • Obec Stonařov, IČO: 00286656 11 000 Kč;
 • Město Havlíčkův Brod, IČO: 00267449 8 000 Kč;
 • Obec Slavíkov, IČO: 00268241 8 000 Kč;
 • Obec Šlapanov, IČO: 00268348 11 000 Kč;
 • Obec Těmice, IČO: 00249203 11 000 Kč;
 • Obec Černovice, IČO: 00248037 11 000 Kč;
 • Obec Senožaty, IČO: 00249050 11 000 Kč;
 • Obec Opatov, IČO: 00290068 11 000 Kč;
 • Obec Budišov, IČO: 00289159 11 000 Kč;
 • Obec Třebenice, IČO: 00545627 4 000 Kč;
 • Obec Kuklík, IČO: 00599514 8 000 Kč;
 • Obec Dolní Heřmanice, IČO: 00842443 8 000 Kč;
 • Obec Bory, IČO: 00294055 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-06.doc, ZK-06-2012-06, př. 1, ZK-06-2012-06, př. 2

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/06/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši 2 053 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2012-07.doc, ZK-06-2012-07, př. 1, ZK-06-2012-07, př. 2

08. Rozprava členů zastupitelstva
V rámci rozpravy J. Běhounek oslovil předsedy a místopředsedy jednotlivých politických klubů ZK ve věci zřízení výborů a komisí, jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů a jmenování členů Stálé konference, která rozhoduje o projektech realizovaných v rámci spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.

V závěru jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje poděkoval hejtman všem zastupitelům a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012 s tím, že další zasedání se bude konat 27. 11. 2012 od 10,00 hodin.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Antonín Daněk        ……...……………………………………


Ing. František Bradáč        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012.
Záznam pořízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2012 dne 9. 11. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 14. 11. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz