Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2006 konaného dne 28. 3. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
 
Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 28. 3. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.
 
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Slámečka, P. Kesl, J. Kruntorád.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, I. Schallnerová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
·          návrh stažení bodu 43. Smlouva o partnerství pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava (Zdrojové materiály: ZK-02-2006-43.doc)
·          návrh doplnění bodů:
-          92. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2006;
-          93. Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Havlíčkův Brod – sklad posypové soli;
-          94. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město;
·          návrh D. Oulehly na stažení bodu 55. Finanční dotace na odvoz sněhu v obci Nové Veselí (Zdrojové materiály: ZK-02-2006-55.doc, ZK-02-2006-55, př. 1).
Předkladatel souhlasil s návrhem D. Oulehly a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.
Upravený program jednání:
1.      Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2006
2.      Zpráva o činnosti rady kraje
3.      Informace o činnosti krajského úřadu
4.      Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a krajem Vysočina
5.      Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a krajem Vysočina
6.      Dotace statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu ul. Jiráskova, Jihlava
7.      Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
8.      Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže
9.      Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
11.  Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
12.  Výkup pozemků v k. ú. a obci Polnička
13.  Převody pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina ve vlastnictví České republiky a právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Smiřice státní podnik
14.  Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
15.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
16.  Přijetí daru pozemků v k. ú. Týn u Třebíče, k. ú. Třebíč a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina
17.  Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
18.  Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Dolní Město
19.  Směna pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
20.  Nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
21.  Přijetí daru technického zhodnocení majetku kraje v k.ú. Světlá nad Sázavou
22.  Přijetí daru nemovitostí - k. ú. Částkovice, obec Nová Cerekev
23.  Darování pozemků v k. ú. a obci Zvěstovice
24.  Darování nemovitostí v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště
25.  Darování pozemku a stavby komunikace v k. ú. Kozlov u Křižanova obci Kozlov
26.  Zařazení místní komunikace do silniční sítě - Ledeč nad Sázavou
27.  Uzavření darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov u Křižanova
28.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Havlíčkův Brod
29.  Budoucí darování nemovitosti v k. ú. Velká Bíteš
30.  Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
31.  Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
32.  Nabytí pozemků pro stavbu silnice "III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení
33.  Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení
34.  Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov", změna usnesení
35.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
36.  Prodej stodoly a pozemku v k. ú. a obci Lesonice
37.  Prodej movitých věcí a nemovitostí v k.ú. a obci Lesonice
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření "III/34370 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
41.  Zrušení usnesení 0055/01/2005/ZK, bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
42.  Informace o realizaci aktivit projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" ke dni 28.2.2006
44.  Změna alokace grantových schémat v rámci SROP opatření 1.1. podpora podnikání ve vybraných regionech a hodnocení akcí v rámci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů - 2. výzva
45.  Grantová schémata opatření 1.1 SROP - dokumentace pro 3. výzvu
46.  Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
47.  Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
48.  Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
49.  Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
50.  Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
51.  Dodatek ke smlouvě o spolufinancování projektu v opatření 4.2.2 SROP
52.  Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití - dodatek č. 1
53.  Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště, návrh na provedení rozpočtového opatření - zajištění finančních prostředků na systémové dotace obcím pro dětská dopravní hřiště v kraji Vysočina
54.  Finanční dotace na doasfaltování pruhu mezi chodníky a původní krajnicí komunikace v obci Radňoves
56.  Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
57.  Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
58.  Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
59.  Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
60.  Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2006
61.  Dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006
62.  Peněžitý dar Městu Humpolec na obnovu zimního stadionu
63.  Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT
64.  Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
65.  Změny ve školském rejstříku
66.  Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
67.  Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
68.  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006
69.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
70.  Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005
71.  Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
72.  Souhlas se záměrem financování projektů SOŠ, SOU a OU Třešť
73.  Norský finanční mechanismus EHP/Norsko - " navýšení spolufinancování"
74.  Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
75.  Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
76.  Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
77.  Žádost obce Radkov o dotaci na nezbytné opravy úpravny vody v Radkově
78.  Zdravotní plán kraje Vysočina
79.  Oprava dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město na Moravě
80.  Návrh na změnu rozpočtového opatření u kapitoly sociální věci v souvislosti s nárůstem osobních nákladů u příspěvkových organizací
81.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, povýšení
82.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů
83.  FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005
84.  FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006"
85.  FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2006"
86.  Fond Vysočiny - Grantový program "ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006"
87.  Fond Vysočiny - grantový program "Klenotnice Vysočiny 2006"
88.  Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2006"
89.  FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2006"
90.  Grantové schéma 4.2.2 SROP - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
91.  Zápis o kontrole Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
92.  Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2006
93.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Havlíčkův Brod – sklad posypové soli
94.  Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
95.  Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0080/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Vladislav Nechvátal, Ing. Bohumil Kotlán.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0081/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Vladislava Nechvátala a Ing. Bohumila Kotlána ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
 
02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje doplnil informace o aktuálním fázi příprav regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod; vyjednavačem se zástupci Evropské komise byla za kraj Vysočina jmenována M. Černá, náhradníkem M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje.
Stručně referoval o výsledcích jednání s představiteli Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava, a o navazující pracovní schůzce s ministrem dopravy M. Šimonovským, týkající se bezpečnosti dálnice D1.
Vzhledem k vyhlášenému 2. a 3. stupni povodňové aktivity na některých vodních tocích v kraji informoval zastupitelstvo o činnosti povodňové komise. Rámcově také charakterizoval opatření, jimiž se v souvislosti s ptačí chřipkou zabývala Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina.
Přítomné rovněž seznámil s hlavními body programu zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo ve dnech 2. – 3. 3. 2006 v Jihlavě. Patřila k nim diskuse o komplexním pozměňovacím návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, o změně zákona o státní památkové péči a chybějící koncepci převodu památek na kraje. Součástí zasedání bylo i společné jednání s ministryní informatiky D. Bérovou ohledně financování společných elektronických nástrojů (E-PUSA, KEVIS ad.), členství v národní koordinační skupině pro digitální vysílání a jednání s ministrem pro místní rozvoj R. Martínkem o regionálních operačních programech a alokaci finančních prostředků.
Krátce se zmínil o úspěšném průběhu soutěže Zlatý erb, vyhlášení Sportovce kraje Vysočina, návštěvě indického velvyslance P. S. Raghavana a předsedy Akademie věd ČR V. Pačese . Mediální obraz kraje Vysočina byl pak předmětem jednání s ředitelem ČT Brno V. Karmazínem.
V závěrečné části se věnoval dopravní infrastruktuře, kterou označil za prioritní oblast budoucího regionálního operačního programu, a na doplnění vyčíslil vícenáklady SÚS na zimní údržbu silnic, jež činí cca 50 mil. Kč.
D. Oulehla seznámil přítomné s názorem E. Šarapatkové, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a KŽÚ, na nejednoznačnost formulace usnesení přijímaných zastupitelstvem kraje.
J. Běhounek požádal o upřesnění jednak stavebního záměru výstavby výjezdového stanoviště ZZS v Pelhřimově, a dále příloh organizačního řádu ZZS, projednávaných na zasedání rady kraje č. 7 dne 7. 3. 2006.
P. Hájek na dotaz J. Běhounka objasnil důvody změny stavebního záměru ZZS v Pelhřimově, jež mj. souvisely se zajištěním odpovídající průjezdnosti pro vozidla ZZS.
M. Vystrčil pak reagoval na druhou část dotazu; popsal obsah přílohy organizačního řádu ZZS a současně zdůvodnil odložení uvedeného materiálu.
M. Báňa se dotázal na bližší podrobnosti k návrhu reorganizace systému na úseku SÚS, jenž rada kraje schválila na zasedání č. 6 dne 21. 2. 2006.
V. Kodet k dotazu M. Báni uvedl, že podstatou navrhovaného záměru je rozdělit výrobní a správní činnosti jednotlivých SÚS, přičemž existuje několik variant řešení, jimiž se bude zabývat nově ustanovená pracovní skupina. Dále oznámil, že se dne 29. 5. 2006 bude konat seminář pro zastupitele, jehož hlavními tématy budou hospodaření SÚS a právě zmíněný návrh reorganizace.
D. Oulehla se dotázal, z jakého důvodu nebyl zveřejněn zvukový záznam z minulého zasedání zastupitelstva kraje.
S. Zikmundová v souvislosti s dotazem D. Oulehly detailně seznámila zastupitele s vývojem jednání, které se týká konfrontace stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů s právem na informace.
V. Novotný požádal o vysvětlení usnesení č. 0238/06/2006/RK, přijatého radou kraje č. 6 dne 21. 2. 2006.
M. Vystrčil na základě dohody s M. Matějkovou a Z. Ludvíkem, vedoucím odboru školství, mládeže a sportu, přislíbil V. Novotnému zaslání písemné odpovědi.
Z. Dobrý prezentoval postoj klubu KSČM a svůj názor na některé zdravotnické semináře, pořádané v prostorách krajského úřadu. Poukázal na jejich možnou neobjektivnost a jednostrannost politických stanovisek, a to zejména při výkladu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
V. Novotný se připojil k Z. Dobrému a dotázal se na změny, které v uvedeném zákoně navrhovala Asociace krajů ČR.
P. Hájek uvedl, že vyjma standardních pracovních seminářů, zaměřených na hodnocení výsledků hospodaření krajských zdravotnických zařízení, jsou zde v souladu s aktuálními požadavky pořádány i semináře s širší tematikou, např. zasazující české zdravotnictví do evropského kontextu.
Na P. Hájka navázal M. Vystrčil, který nesouhlasil s názorem Z. Dobrého na ideologické zaměření seminářů. A na základě předchozí diskuse slíbil zaslání pozměňujícího návrhu zákona Asociace krajů ČR všem případným zájemcům.
L. Joukl vznesl opakovaný dotaz, vztahující se k zodpovědnosti za nedodržování bezpečnostních předpisů pracovníky SÚS. 
M. Vystrčil se odvolal na záznam své odpovědi z minulého zasedání zastupitelstva kraje, za dodržování předpisů je plně zodpovědný zaměstnavatel.
V. Kodet doporučil L. Jouklovi konkrétněji formulovat stížnost, která by následně byla prověřena příslušným odborem krajského úřadu.
J. Štefáček se s odkazem na radou kraje č. 7 dne 7. 3. 2006 projednávané změny názvů škol a školských zařízení dotázal, zda je možná i úprava jejich čestných názvů. Jako příklad uvedl Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod.
M. Matějková v odpovědi na dotaz J. Štefáčkovi ozřejmila obecné důvody těchto změn a vlastní názor na možnou úpravu názvu zmíněného gymnázia.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0082/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-02.doc
 
03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová navázala na předložené písemné podklady shrnutím základních informací o činnosti krajského úřadu, mezi něž patří příprava regionálního operační programu, aplikace nového správního řádu, jednání s ministerstvy vnitra a informatiky o elektronických deskách a elektronických podatelnách a práce na zajištění červnových voleb do PSP ČR. Úvodní slovo zakončila statistickými údaji o počtu zaměstnanců a pravidelnou zprávou o stavu jednání, které se týká prostorového zajištění chodu úřadu.
J. Běhounek požádal o písemné sdělení počtu vyplacených mimořádných odměn zaměstnancům KrÚ a celkové výše takto rozdělených finančních prostředků za období 2004 a 2005.
M. Vystrčil potvrdil zaslání písemné odpovědi.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0083/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-03.doc, ZK-02-2006-03, př. 1, ZK-02-2006-03, př. 2, ZK-02-2006-03, př. 3
 
04. Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a krajem Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Smlouvy o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a krajem Vysočina.
Z. Dobrý se dotázal na bližší podrobnosti k nominaci členů stálé konference uvedené v článku II. dané smlouvy.
M. Vystrčil na dotaz Z. Dobrého sdělil, že za kraj Vysočina bude do tohoto orgánu, určujícího hlavní směry spolupráce mezi oběma regiony, jmenovat po jednom zástupci ze všech politických uskupení zastupitelstva kraje.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne dle smlouvy o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-02-2006-04, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-04.doc, ZK-02-2006-04, př. 1, ZK-02-2006-04, př. 2, ZK-02-2006-04, př. 3
 
05. Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a krajem Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Smlouvy o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0085/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o spolupráci s Nitranským samosprávným krajem dle smlouvy o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-02-2006-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-05.doc, ZK-02-2006-05, př. 1
 
06. Dotace statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu ul. Jiráskova, Jihlava
M. Vystrčil podrobně informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu ul. Jiráskova, Jihlava, a na doplnění uvedl obdobné rozvojové aktivity kraje ať již ze sportovních, kulturních či zájmových oblastí.
V. Nechvátal ve svém příspěvku poukázal na chybějící stanovisko rozpočtové komise, na nejednoznačnost řešení dalšího financování projektu, dále formuloval obavy z možných majetkových přesunů, např. prodeje části podílů soukromým subjektům, na něž nebude mít kraj žádný vliv. Dále apeloval na sounáležitost Jihlavy s okolními obcemi.
Z. Jirsa v rámci svého vyjádření upozornil na nesouměřitelnost výše navrhované dotace s celkovou částkou finančních prostředků, určených prostřednictvím Fondu Vysočiny na podporu sportovních aktivit kraje.
M. Báňa vyslovil pochybnost o dostatečném finančním krytí celé rekonstrukce stadionu a zdůraznil, že kraj by měl především řešit havarijní stav vlastních komunikací.
V. Novotný rámcově popsal diskusi členů finančního výboru při projednávání dotace Statutárnímu městu Jihlava.
D. Oulehla se připojil k V. Nechvátalem a M. Báňou vyjádřeným obavám, týkajícím se financování celé akce, a současně upozornil na nepřesnost v prohlášení podepisovaném jednotlivými fotbalovými kluby.
J. Brychta podpořil navrhované přidělení dotace a k poznámce M. Báni doplnil informace o přípravě získání výrazně většího objemu finančních prostředků na opravy silnic, včetně zahrnutí dopravní infrastruktury do priorit regionálního operačního programu vytvářeného na období 2007-2013.
P. Hájek prezentoval svůj kladný postoj k návrhu na přidělení dotace.
L. Joukl k projednávanému návrhu poznamenal, že kraj by měl investovat nejprve do svého majetku a upozornil přítomné na možné negativní dopady provozu stadionu na sousedící Dětské centrum Jihlava.
P. Šlechtický pro upřesnění uvedl, že stadion je v přímém vlastnictví města, podíly soukromých subjektů se vztahují jen na fotbalový klub FC Vysočina.
M. Vystrčil v reakci na předchozí připomínky nejprve objasnil postup projednávání daného návrhu v poradních a kontrolních orgánech kraje, popsal jak současný stav, tak záměr Statutárního města Jihlava ohledně dalšího financování rekonstrukce stadionu. Dále se vyjádřil k eventuálnímu prodeji stadionu, vlastnění majetkových podílů a zmiňovaného přednostního řešení havarijního stavu krajských komunikací. Zde uvedl, že již byly realizovány první kroky pro zahájení jednání s Evropskou investiční bankou o získání úvěru na jejich opravy.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0086/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlava ve výši 35 miliónů korun na druhou část I. etapy rekonstrukce fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava a
schvaluje
zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 ve výši 35 miliónů korun do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, kapitoly Školství, § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce za účelem zajištění finančního krytí poskytované dotace.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 4, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-06.doc, ZK-02-2006-06, př. 1, ZK-02-2006-06, př. 2, ZK-02-2006-06, př. 3, ZK-02-2006-06, př. 4, ZK-02-2006-06, př. 5
 
07. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje se změnami v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0087/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší odměn dle nařízení vlády č. 50/2006 od 1. 1. 2006 neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení), OE
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-07.doc
 
08. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh níže uvedených zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0088/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže dle materiálu ZK-02-2006-08, př. 1, a
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, o poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina ve výši 1.270.000,- Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512) na:
·          prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (dále jen "PO") jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže (dále jen "příspěvek na soutěže");
·          soutěže, vybavení a další činnosti dětí (dále jen "příspěvek na mládež");
·          preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva;
dle materiálu ZK-02-2006-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-08.doc, ZK-02-2006-08, př. 1
 
09. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0089/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, o poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II v celkové výši 1.500.000,-Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, ORJ 1500, § 5512 na rok 2006 dle materiálu ZK-02-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-09.doc, ZK-02-2006-09, př. 1, ZK-02-2006-09, př. 2, ZK-02-2006-09, př. 3
 
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným rozpočtovým opatřením.
Na základě připomínky Z. Dobrého k upřesnění vlastnictví poškozeného majetku, jeho pojištění a případné výše úhrady škod pojišťovnou odložil předsedající materiál k projednání na příští zasedání zastupitelstva kraje.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-10.doc, ZK-02-2006-10, př. 1, ZK-02-2006-10, př. 2
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 - 37, 39 - 41, 94 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
11. Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
Usnesení 0090/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-11.doc, ZK-02-2006-11, př. 1
 
12. Výkup pozemků v k. ú. a obci Polnička
Usnesení 0091/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-12.doc, ZK-02-2006-12, př. 1
 
13. Převody pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina ve vlastnictví České republiky a právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Smiřice státní podnik
Usnesení 0092/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o bezúplatném nabytí pozemků dle materiálů ZK-02-2006-13, př. 1 a ZK-02-2006-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Státní statek Smiřice státní podnik, se sídlem Smiřice, Zámek 130 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-13.doc, ZK-02-2006-13, př. 1, ZK-02-2006-13, př. 2
 
14. Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0093/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
·          o darování pozemků par. č. 2090/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1 253 m2 a par. č. 2090/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 515 m2 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou do vlastnictví obce Ostrov nad Oslavou;
·          o přijetí daru pozemků par. č. 2197/8 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2, par. č. 2197/20 ostatní plocha, silnice o výměře 289 m2, par. č. 2197/29 ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2, par. č. 2197/45 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2, par. č. 2197/46 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 2197/47 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 2197/50 ostatní plocha, silnice 54 m2 v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou od obce Ostrov nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
·         dodatek č. 162 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-14, př. 1;
·         dodatek č. 163 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-14.doc, ZK-02-2006-14, př. 1, ZK-02-2006-14, př. 2
 
15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
Usnesení 0094/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-15.doc, ZK-02-2006-15, př. 1, ZK-02-2006-15, př. 2, ZK-02-2006-15, př. 3
 
16. Přijetí daru pozemků v k. ú. Týn u Třebíče, k. ú. Třebíč a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0095/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o přijetí daru pozemků st. par. č. 445 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 729 m2, par. č. 425/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 298 m2, par. č. 425/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 177 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a st. par. č. 6491 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 711 m2, st. par. č. 7183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, par. č. 1760/8 ostatní plocha zeleň o výměře 181 m2 v k. ú. Třebíč, všechny pozemky v obci Třebíč od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Třebíč-Manž. Curieových, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2006-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-16.doc, ZK-02-2006-16, př. 1
 
17. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0096/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že pozemky par. č. 3350 o výměře 4 517 m2 a par. č. 3352 o výměře 5 000 m2 v k. ú. a obci Třešť požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Třešť, zařazeného do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-17.doc
 
18. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0097/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o bezúplatném nabytí pozemků par. č. par. č. 3178/2 - ost. plocha, silnice o výměře 34 m2 a par. č. 3184/4 - ost. plocha, silnice o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Dolní Město od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 103 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-18.doc, ZK-02-2006-18, př. 1
 
19. Směna pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0098/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
·          o převodu pozemku par. č. 427/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov zaměřeného geometrickým plánem č. 3197-386-2005 do vlastnictví města Pelhřimov;
·          o nabytí pozemku par. č. 397/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov zaměřeného geometrickým plánem č. 3197-386-2005 do vlastnictví kraje Vysočina,
s tím, že převod a nabytí pozemku bude provedeno formou směnné smlouvy bez vzájemného finančního vyrovnání;
schvaluje
dodatek č. 2 Zřizovací listiny Gymnázia, Pelhřimov, Jirsíkova 244 dle materiálu ZK-02-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-19.doc, ZK-02-2006-19, př. 1
 
20. Nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
Usnesení 0099/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-20.doc, ZK-02-2006-20, př. 1, ZK-02-2006-20, př. 2
 
21. Přijetí daru technického zhodnocení majetku kraje v k.ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0100/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o přijetí daru technického zhodnocení silnice II/347 v částce 2 088 999,- Kč a silnice III/34735 v částce 1 949 732,- Kč včetně všech součástí a příslušenství v celkové hodnotě 4 038 731,- Kč od města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje,
schvaluje
dodatek č. 102 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-21.doc, ZK-02-2006-21, př. 1
 
22. Přijetí daru nemovitostí - k. ú. Částkovice, obec Nová Cerekev
Usnesení 0101/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o přijetí daru pozemku par. č. 1102 - ostatní plocha silnice o výměře 7 029 m2 a silničního tělesa na tomto pozemku, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Částkovice, obec Nová Cerekev z vlastnictví obce Nová Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 120 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2006-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-22.doc, ZK-02-2006-22, př. 1
 
23. Darování pozemků v k. ú. a obci Zvěstovice
Usnesení 0102/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o darování pozemků par. č. 740/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 438 m2, par. č. 719/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2, par. č. 719/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2, par. č. 742/3 ostatní plocha o výměře 20 m2, par. č. 690/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 280 m2, par. č. 742/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m2 a par. č. 740/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2 v k. ú. a obci Zvěstovice zaměřených geometrickým plánem 62-62/2005 do vlastnictví obce Zvěstovice a
schvaluje
dodatek č. 104 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-23.doc, ZK-02-2006-23, př. 1
 
24. Darování nemovitostí v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště
Usnesení 0103/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o darování stavby silničního tělesa na pozemku par. č. 535/4 a pozemku par. č. 535/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 803 m2 v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladé Bříště a
schvaluje
dodatek č. 121 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2006-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-24.doc, ZK-02-2006-24, př. 1
 
25. Darování pozemku a stavby komunikace v k. ú. Kozlov u Křižanova obci Kozlov
Usnesení 0104/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o darování stavby pozemní komunikace (vyřazená silnice III/36047) na pozemku par. č. 940 v k. ú. Kozlov u Křižanova a pozemku par. č. 940 - ostatní plocha o výměře 2904 m2 v k. ú. Kozlov u Křižanova a obci Kozlov včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Kozlov;
schvaluje
dodatek č. 161 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-25.doc, ZK-02-2006-25, př. 1
 
26. Zařazení místní komunikace do silniční sítě - Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0105/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle níž město Ledeč nad Sázavou po vydání správního rozhodnutí o zařazení komunikace do silniční sítě, daruje část místní komunikace vedoucí po Husově náměstí v Ledči nad Sázavou a pozemek par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje a kraj Vysočina stavbu komunikace a pozemek převezme do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-26.doc
 
27. Uzavření darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov u Křižanova
Usnesení 0106/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
·          o uzavření darovacích smluv s obcemi Heřmanov, Milešín a Vidonín na převod pozemních komunikací zařazených do silniční sítě silnic III. třídy rozhodnutím ODSH 87/2006-St/RZm ze dne 27. 2. 2006 a pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova, Milešín a Vidonín dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 1 z vlastnictví těchto obcí do vlastnictví kraje Vysočina;
·          o uzavření darovací smlouvy s obcí Milešín na převod části pozemní komunikace (vyřazená část silnice III/3902) v úseku 0,611 km - 3,251 km a zastavěných pozemků v k. ú. Milešín dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Milešín a
schvaluje
·          dodatek č. 157 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 3;
·          dodatek č. 158 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 4;
·          dodatek č. 159 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 5;
·          dodatek č. 160 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-27, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-27.doc, ZK-02-2006-27, př. 1, ZK-02-2006-27, př. 2, ZK-02-2006-27, př. 3, ZK-02-2006-27, př. 4, ZK-02-2006-27, př. 5, ZK-02-2006-27, př. 6
 
28. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0107/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, v níž se společnost InterCora, spol. s r. o., Plzeň jako investor stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" zaváže převést do vlastnictví kraje Vysočina rozšíření části silnice III/03810 (ul. Bělohradská) a části silnice III/03811 (ul. Nádražní) v Havlíčkově Brodě, a to za částku 1 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-28.doc
 
29. Budoucí darování nemovitosti v k. ú. Velká Bíteš
Usnesení 0108/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje městu Velká Bíteš část pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-29.doc
 
30. Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
Usnesení 0109/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č.105 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-30.doc, ZK-02-2006-30, př. 1
 
31. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
Usnesení 0110/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava dle materiálu ZK-02-2006-31, př. 1;
·          dodatek č. 8 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2006-31, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-31.doc, ZK-02-2006-31, př. 1, ZK-02-2006-31, př. 2
 
32. Nabytí pozemků pro stavbu silnice "III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení
Usnesení 0111/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 0204/03/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2005-34, př. 1upr1 u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 3755/53 a par. č. 3755/54 v k. ú. Havlíčkův Brod se místo vlastníků JUDr. Zdeňky Ferbrové a Ludmily Ferbrové uvádí nový vlastník Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových že bude doplněno o následující text:
Zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemků par. č. 3755/53 a par. č. 3755/54 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
-           nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu;
-           nabyvatel se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepřenechá třetím osobám, a to po dobu nejméně 10 let;
-           v případě, že nabyvatel poruší uvedené závazky, je povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-32.doc
 
33. Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení
Usnesení 0112/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 2192/25 a par. č. 2192/28 v k.ú. Bohdalov se místo vlastníka jejich id. 1/2 Jiřího Dočekala uvádí nový vlastník Česká republika, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10.2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-33.doc
 
34. Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov", změna usnesení
Usnesení 0113/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2005-16 př. 1 se u pozemků par. č. 694/7 a 694/13 v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou vlastník "ČR - Lesy ČR" nahrazuje vlastníkem "Obec Vilémovice";
rozhodlo
o uzavření darovací smlouvy mezi krajem Vysočina jako obdarovaným a obcí Vilémovice jako dárcem na pozemky par. č. 694/7 a 694/13 v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-34.doc
 
35. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0114/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 5. 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-35.doc
 
36. Prodej stodoly a pozemku v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0115/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-36.doc, ZK-02-2006-36, př. 1
 
37. Prodej movitých věcí a nemovitostí v k.ú. a obci Lesonice
Usnesení 0116/02/2006/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.odpovědnost:
odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-37.doc, ZK-02-2006-37, př. 1
 
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
Usnesení 0117/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" v celkové výši 30 000 000,-Kč s tím, že prostředky budou na zvláštní účet uvolňovány v letech 2006-2008 průběžně dle potřeby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-39.doc
 
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření "III/34370 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
Usnesení 0118/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na financování akce "III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce" (příloha M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice) ve výši 4,500.000,- Kč při současném snížení položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-40.doc
 
41. Zrušení usnesení 0055/01/2005/ZK, bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0119/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 0055/01/2005/ZK ze dne 15. 2. 2005;
rozhodlo
o nabytí pozemku st. par. č. 413 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255 m2 a budovy č. p. 378 postavené na pozemku par. č. 413, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina bezúplatným převodem za těchto podmínek:
-           nabyvatel se zavazuje, že o převedené nemovitosti bude řádně pečovat, bude je využívat pouze k účelu, ke kterému jsou využívány k datu jejich převodu;
-           nabyvatel se dále zavazuje, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům nepřenechá třetím osobám, a to po dobu nejméně 10 let;
-           v případě, že nabyvatel poruší uvedené závazky, je povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni bezúplatného převodu;
schvaluje
dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Zvláštní škola, Ledeč nad Sázavou, Habredská 378, dle materiálu ZK-02-2006-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-41.doc, ZK-02-2006-41, př. 1
 
94.Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0120/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o darování:
·          dílu „b“ o výměře 8 m2 z pozemku par. č. 3109 sloučeného do pozemku par. č. 3206/3, dílu „e“ o výměře 147 mtéhož pozemku sloučeného do pozemku par. č. 3206/1 a části pozemku 3109 o výměře 3 m2 nově označeného jako pozemek par. č. 3206/4 dle GP č. 430-159/2005;
·          dílů „a+b“ o výměře 196 m2 z pozemku par. č. 3112/1  sloučených do pozemku par. č. 3207 dle GP č. 432-159/2005;
·          dílu „c“ pozemku par. č. 3112/1 o výměře 100 m2 sloučeného do pozemku par. č. 3174/7 dle GP č. 434-159/2005;
·          části pozemku par. č. 3112/1 o výměře 86 m2 nově označeného jako pozemek par. č. 3208 dle GP č. 435-159/2005;
všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 106 Zřizovací listiny Správy a údržba silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-94, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen2006
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-94, ZK-02-2006-94, př. 1
 
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Z. Dobrý požádal o upřesňující informace, vztahující se k dodavateli, objemu odvedených prací a nesrovnalostem v proplácení nákladů stavby.
V. Novotný se ztotožnil s dotazem Z. Dobého a navrhl materiál odložit k projednání na příští zasedání zastupitelstva kraje.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, na základě vznesených dotazů sdělil, že stavební práce byly realizovány sdružením firem s názvem Sdružení Světlá nad Sázavou, dominantním dodavatelem pak byly Stavby silnic a železnic, a. s. Detailně objasnil důvody neproplacení faktury zadavatelem s tím, že finanční prostředky byly na tuto akci v loňském roce řádně alokovány a jsou přesunuty do roku 2006.
Závěrem M. Houška shrnul a doplnil vyjádření P. Koláře; návrh V. Novotného na odložení materiálu neakceptoval a zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Usnesení 0121/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na dofinancování akce "III/34728 Světlá nad Sázavou-Komenského, rekonstrukce" (příloha M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice) ve výši 6,469.000,- Kč při současném snížení položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: duben 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 12.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-38.doc
 
42. Informace o realizaci aktivit projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" ke dni 28. 2. 2006
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o realizaci aktivit výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci aktivit projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" ke dni 28. 2. 2006 dle materiálu ZK-02-2006-42, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-42.doc, ZK-02-2006-42, př. 1
 
44. Změna alokace grantových schémat v rámci SROP opatření 1.1. podpora podnikání ve vybraných regionech a hodnocení akcí v rámci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů - 2. výzva
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanými změnami alokace grantových schémat v rámci opatření 1.1. SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0123/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje o
·          zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory ve snížené výši učiněné usnesením 0059/01/2006/ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-02-2006-44, př. 2;
·          zrušení rozhodnutí o zařazení mezi akce náhradní učiněné usnesením 0059/01/2006/ZK příjemci podpory uvedeném v materiálu ZK-02-2006-44, př. 3;
·          přidělení podpory příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-02-2006-44, př. 4 v plné výši a to za předpokladu, že Monitorovací výbor programu SROP schválí žádost o přesun prostředků v rámci opatření 1.1. SROP z grantového schématu na podporu drobných podnikatelů ve prospěch grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-44.doc
 
45. Grantová schémata opatření 1.1 SROP - dokumentace pro 3. výzvu
M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu dokumentace pro grantová schémata opatření 1.1 SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1;
·          Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy:
·          Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1;
·          Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-45.doc
 
46. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace Hospodářské komoře Jihlava pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0125/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          rozhodnutí o poskytnutí dotace Hospodářské komoře Jihlava (IČO 48910805) na projekt "Zřízení regionálních informačních míst pro podnikatele" ve výši 495 tis. Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2006-46, př. 2;
·          rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 495 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-46.doc, ZK-02-2006-46, př. 1, ZK-02-2006-46, př. 2, ZK-02-2006-46, př. 3
 
47. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0126/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          příslib na financování projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-47, př. 2;
·          převod finančních prostředků ve výši max. 9 131 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků. Do konce roku 2006 bude na účet převedeno max. 7 720 Kč, zbývající část bude na účet převedena v roce 2007.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-47.doc, ZK-02-2006-47, př. 1
 
48. Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
K materiálu, který M. Černá podrobně okomentovala v rámci bodu 45, nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0127/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 1;
·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.1.2/3/2006) grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-02-2006-48, př.1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-48.doc
 
49. Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
K materiálu, který M. Černá podrobně okomentovala v rámci bodu 45, nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0128/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-49, př.1,
·          Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.2.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-49, př. 2, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.2.2/3/2006) grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-02-2006-49, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.2.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-49, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-49.doc
 
50. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na rozdělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0129/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2006-50, př. 1 ve výši uvedené v materiálu ZK-02-2006-50, př. 1 za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-50.doc, ZK-02-2006-50, př. 1
 
51. Dodatek ke smlouvě o spolufinancování projektu v opatření 4.2.2 SROP
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o spolufinancování projektu v opatření 4.2.2 SROP. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0130/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 ze dne 6. 12. 2006 pro projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem ve znění materiálu ZK-02-2006-51, př. 1;
·          převod částky 1 563 765,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu (23679), podopatření 4.2.2. SROP.
odpovědnost: oddělení Sekretariátu Regionální rady
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-51.doc
 
52. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití - dodatek č. 1
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0131/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ze dne 29. 6. 2005, č. 11/2005 dle materiálu ZK-02-2006-52, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-52.doc, ZK-02-2006-52, př. 1, ZK-02-2006-52, př. 2
 
53. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště, návrh na provedení rozpočtového opatření - zajištění finančních prostředků na systémové dotace obcím pro dětská dopravní hřiště v kraji Vysočina
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zásad pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0132/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště" uvedené v materiálu ZK-02-2006-53, př. 1;
·          povýšení rozpočtu výdajů kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 tis. Kč za účelem zajištění finančního krytí dotací obcím na dětská dopravní hřiště.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-53.doc, ZK-02-2006-53, př. 1, ZK-02-2006-53, př. 2
 
54. Finanční dotace na doasfaltování pruhu mezi chodníky a původní krajnicí komunikace v obci Radňoves
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Radňovec o poskytnutí finanční dotace na rozšíření komunikace v obci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0133/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost Obce Radňoves o poskytnutí finanční dotace ve výši 139 tis. Kč z důvodu nesplnění "Kritérií pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace nebo půjčky", která byla schválena usnesením č. 0443/07/2005/ZK dne 18. 10. 2005.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Žďár nad Sázavou
termín: do 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-54.doc, ZK-02-2006-54, př. 1
 
93.Návrh na provedení rozpočtového opatření – SÚS Havlíčkův Brod – sklad posypové soli
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0134/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření povýšením rozpočtu jmenovité akce „SÚS Havlíčkův Brod – sklad posypové soli“ (kapitola  Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v dopravě, § 2212 Silnice) o částku 4 500 000,- Kč snížením položky Nespecifikovaná rezerva (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n.) o tuto částku.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 15. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-93, ZK-02-2006-93, př. 1
 
56. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy dodatků zmíněných příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0135/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          dodatek Zřizovací listiny Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Střední odborné učiliště opravárenské a Odborné učiliště, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 1;
·          dodatek Zřizovací listiny Střední škola obchodu a služeb Jihlava dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 2;
·          dodatek Zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2006-56, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-56.doc, ZK-02-2006-56, př. 1, ZK-02-2006-56, př. 2, ZK-02-2006-56, př. 3
 
57. Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
M. Matějková seznámila zastupitelstvu kraje s navrhovaným záměrem změn názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení.
J. Štefáček vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím rady kraje ponechat stávající název školy Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod, který je v rozporu se stanoviskem školské rady.
Z. Dobrý podpořil vyjádření J. Štefáčka a upozornil na chybějící vyjádření školské rady v případě Zdravotní školy Havlíčkův Brod.
Na základě vznesených vyjádření a souhlasu M. Matějkové předsedající navrhl uvedené školy schválit samostatně na některém z dalších zasedání zastupitelstva kraje.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          záměry změn v označení škol a školských zařízení, který je označen v materiálu ZK-02-2006-57, př. 1upr1 kódem Z;
·          záměry změn v názvech příspěvkových organizací, které jsou označeny v materiálu ZK-02-2006-57, př. 1upr1 kódy 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 15A, 16A, 17A, 19A, 20A, 23A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A, 41A, 43A, 44A, 46A, 47A, 49A, 50A, 51A, 53A, 54A, 55A, 56A.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-57.doc, ZK-02-2006-57, př. 1, ZK-02-2006-57, př. 2, ZK-02-2006-57, př. 3, ZK-02-2006-57, př. 4
 
58. Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu přidělit účelové prostředky Základní škole Havlíčkův Brod, na realizaci uvedeného projektu. Z jednání zastupitelstva kraje se omluvil M. Čížek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve výši 53 430 Kč na realizaci projektu Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-58.doc
 
59. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na dotace uvedeným níže městům na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0138/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, § 3231 Základní umělecké školy - snížení rezervy o částku 470 tis. Kč za účelem poskytnutí investičních dotací městům pro zřizované ZUŠ dle materiálu ZK-02-2006-59;
·          přidělení investiční dotace městu:
-           Třešť ve výši 45,5 tis. Kč určené pro ZUŠ Třešť, Revoluční 20, na pořízení saxofonu S;
-           Velká Bíteš ve výši 260 tis. Kč určené pro ZUŠ Velká Bíteš, Hrnčířská 117, na pořízení klavíru - křídlo 3 Petrof;
-           Hrotovice ve výši 70 tis. Kč pro ZUŠ Hrotovice , F. B. Zvěřiny 212, na pořízení digitálních varhan Jubilate 45;
-           Pelhřimov ve výši 94,5 tis. Kč pro ZUŠ Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, na nákup pianina.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-59.doc, ZK-02-2006-59, př. 1, ZK-02-2006-59, př. 2
 
60. Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2006
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu na poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek.
Z. Dobrý požádal písemné vyjádření z jakého důvodu byly v okrese Havlíčkův Brod zařazeny pouze 4 žádosti z 19ti podaných. M. Vystrčil přislíbil písemnou odpověď.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0139/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu ZK-02-2006-60, př. 1 ve výši 10 598 070,- Kč;
schvaluje
zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 900 512,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o tuto částku.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-60.doc, ZK-02-2006-60, př. 1, ZK-02-2006-60, př. 2
 
61. Dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
·          o přidělení dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) obcím v celkové výši 147 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle materiálu ZK-02-2006-61, př. 1;
·          o přidělení dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR v celkové výši 900 tis. Kč na realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle materiálu ZK-02-2006-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-61.doc, ZK-02-2006-61, př. 1
 
62. Peněžitý dar Městu Humpolec na obnovu zimního stadionu
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnou městu Humpolec peněžitý dar na obnovu zimního stadionu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          povýšení kapitoly Školství, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1.000.000 Kč, za účelem poskytnutí peněžitého daru Městu Humpolec, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku,
·          poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000.000 Kč Městu Humpolec a
pověřuje
odbor školství, mládeže a sportu vypracováním darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a Městem Humpolec.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-62.doc
 
63. Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0142/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přidělit finanční prostředky z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, § 3421) Sokolské župě plukovníka Švece Jihlava (IČ: 13694448) ve výši 30,1 tis. Kč na realizaci Otevřených přeborů v sokolské všestrannosti v roce 2006.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-63.doc
 
64. Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace městu Třebíč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0143/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o schválení dotace městu Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI na účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16ti let 2006 ve výši 2 341 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-64.doc, ZK-02-2006-64, př. 1
 
65. Změny ve školském rejstříku
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s přehledem záměrů změn ve školském rejstříku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0144/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-02-2006-65, př. 1 kódy 2A,B, 3A, 3B.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-65.doc, ZK-02-2006-65, př. 1
 
66. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
V návaznosti na schválené změny týkající záměrů změn v názvech příspěvkových organizací (bod 57), M. Matějková požádala zastupitelstvo kraje o vyjmutí “Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Havlíčkův Brod, Masarykova 2033” ze seznamu zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0145/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatky zřizovacích listin dle materiálu ZK-02-2006-66, př. 2upr1 příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v materiálu ZK-02-2006-66, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-66.doc, ZK-02-2006-66, př. 1, ZK-02-2006-66, př. 2
 
67. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Nové Město na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0146/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2006 ve výši 45 720,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-67.doc
 
68. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006
M. Matějková obsáhle uvedla předložený návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006.
J. Běhounek se vyjádřil k systémovým změnám v oblasti ZUŠ a DDM a zdůraznil potřebu individuálního přístupu k řešení jejich problémů.
V. Novotný se dotázal, zda se zpracovatelé záměru zabývali i připomínkami pracovníků speciálních škol.
M. Matějková reagovala na dotaz V. Novotného a rozebrala jednotlivá upozornění, z nichž část je již obsažena v dlouhodobém záměru a o některých dílčích návrzích budou vedena jednání.
P. Šlechtický nesouhlasil s původní formulací úkolu C.4 (v materiálu ZK-02-2006-68, př. 1), týkajícího se financování přímých výdajů školství v období poklesu žáků, a navrhl zastupitelstvu kraje úpravu první odrážky: “nezvyšovat podíl výdajů na základní umělecké vzdělávání, domy dětí a mládeže a školní kluby s důrazem na vyšší efektivitu poskytovaných služeb, případně vyšší spoluúčast klientů“ a odstranění druhé odrážky.
K tématu ZUŠ, jejich kapacitě a financování, se postupně vyslovili Z. Dobrý, M. Havlíček, J. Štefáček, M. Šmíd, J. Běhounek a za odbor školství, mládeže a sportu Z. Ludvík. M. Vystrčil po zvážení všech připomínek navrhl doplnění formulace P. Šlechtického o upravenou druhou odrážku: „nedoporučovat zvyšování celkové kapacity základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a školních klubů“.
Tento návrh akceptovala jak překladatelka M. Matějková, tak P. Šlechtický a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0147/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 dle materiálu ZK-02-2006-68, př. 1upr1 v rozsahu stran 1 až 41.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2006 odeslat DZKV na MŠMT
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-68.doc, ZK-02-2006-68, př. 1, ZK-02-2006-68, př. 1a, ZK-02-2006-68, př. 1b
 
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0148/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství spočívající ve snížení rezervy na § 3299 o částku 2 633 tis. Kč za účelem poskytnutí dotací obcím v souvislosti s převodem zřizovatelských kompetencí v celkové výši 2 633 tis. Kč;
rozhoduje
o poskytnutí dotace městu Pelhřimov ve výši 198 tis. Kč, dotace městu Humpolec ve výši 156 tis. Kč a dotací městům a obcím v celkové výši 2 279 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2006-69, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-69.doc, ZK-02-2006-69, př. 1, ZK-02-2006-69, př. 2
 
70. Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Výroční zprávy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0149/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 dle materiálu ZK-02-2006-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a do konce dubna zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-70.doc, ZK-02-2006-70, př. 1
 
71. Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí Všesportovního kolegia kraje Vysočina o dotaci na činnost svých členských organizací.
J. Běhounek podpořil navrhované přidělení dotace.
M. Báňa okomentoval svůj návrh poskytnout dotaci ve výši 5 000 tis. Kč.
Z. Dobrý se připojil k návrhu M. Báni a poznamenal, že nejobjektivnější by bylo přidělit příspěvky organizaci podle počtu členů.
M. Matějková v návaznosti na připomínky M. Báni a Z. Dobrého uvedla, že se předpokládá navýšení celkové dotace kolegiu na rok 2007; pro letošní rok jsou jak podmínky přerozdělení finančních prostředků, tak stanovení jejich výše výsledkem jednání se zástupci Všesportovního kolegia kraje Vysočina. Ke schválení předloženého návrhu se připojil i M. Vystrčil.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0150/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 4.000 tis. Kč na poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a toto navýšení krýt snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva a
rozhoduje
o poskytnutí dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 4.000 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2006-71, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-71.doc, ZK-02-2006-71, př. 1, ZK-02-2006-71, př. 2, ZK-02-2006-71, př. 3, ZK-02-2006-71, př. 4, ZK-02-2006-71, př. 5, ZK-02-2006-71, př. 6, ZK-02-2006-71, př. 7
 
72. Souhlas se záměrem financování projektů SOŠ, SOU a OU Třešť
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované záměry projektů SOŠ, SOU a OU Třešť. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0151/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          záměr v případě schválení projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku":
-           poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť v roce 2006 účelovou investiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu ve výši 250 tis. Kč;
-           poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši 1 460 tis. Kč, z toho plnění v roce 2006 ve výši 550 tis. Kč, v roce 2007 ve výši 770 tis. Kč a v roce 2008 ve výši 140 tis. Kč;
·          záměr v případě schválení projektu "Zimní zahrada - prostor pro praktickou a teoretickou výuku":
-           poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť v roce 2006 účelovou investiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu ve výši 431 tis. Kč;
-           poskytnout SOŠ, SOU a OU Třešť v roce 2006 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši 2 959 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel SOŠ, SOU a OU Třešť
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-72.doc, ZK-02-2006-72, př. 1, ZK-02-2006-72, př. 2
 
73. Norský finanční mechanismus EHP/Norsko - "navýšení spolufinancování"
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na změnu výše příslibu spolufinancování programu „Kulturní dědictví Vysočiny“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu 3. části usnesení č. 0342/05/2005/ZK, a to z 5% na 15% z celkových oprávněných výdajů z rozpočtu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 28. 03. 2006
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-73.doc, ZK-02-2006-74, př. 1, ZK-02-2006-74, př. 2, ZK-02-2006-74, př. 3
 
74. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2006-74, př. 1;
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/05 pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-02-2006-74, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-74.doc, ZK-02-2006-74, př. 1, ZK-02-2006-74, př. 2, ZK-02-2006-74, př. 3
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 75 – 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
75. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
Usnesení 0154/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/05 pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi dle materiálu ZK-02-2006-75, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-75.doc, ZK-02-2006-75, př. 1
 
76. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
Usnesení 0155/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o schválení žádostí obcí na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina ve znění materiálu ZK-02-2006-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 20. 04. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-76.doc, ZK-02-2006-76, př. 1, ZK-02-2006-76, př. 2
 
77. Žádost obce Radkov o dotaci na nezbytné opravy úpravny vody v Radkově
Usnesení 0156/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o neposkytnutí dotace obci Radkov z rozpočtu kraje na nezbytné opravy úpravny vody v Radkově.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 28. 03. 2006
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-77.doc, ZK-02-2006-77, př. 1
 
78. Zdravotní plán kraje Vysočina
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zdravotního plánu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0157/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do doby přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-78.doc
 
79. Oprava dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město na Moravě
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0158/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2006-79, př. 1;
·          Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2006-79, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 14. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-79.doc, ZK-02-2006-79, př. 1, ZK-02-2006-79, př. 2
 
80. Návrh na změnu rozpočtového opatření u kapitoly sociální věci v souvislosti s nárůstem osobních nákladů u příspěvkových organizací
J. Vondráček informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaných změnách rozpočtového opatření kapitoly sociální věci. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Karas. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0159/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 - Nespecifikované rezervy o 13 620 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2006-80, př. 1, k pokrytí dopadů platových úprav k 1. 1. 2006 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 13 620 tis. Kč.*
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-80.doc, ZK-02-2006-80, př. 1, ZK-02-2006-80, př. 2, ZK-02-2006-80, př. 3
 
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, povýšení
J. Vondráček seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0160/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
·          zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Sociální věc, § 43xx) o dotaci z MPSV ve výši 6 478 tis. Kč účelově určenou pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby;
·          rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci: rozpuštění nerozdělené rezervy z účelové dotace MPSV ve výši 35 384 740 Kč na § 4399, zvýšení § 4314 Pečovatelská služba o částku 6 970 607 Kč, § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým o částku 17 076 206 Kč a § 4316 Domovy důchodců o částku 17 815 927 Kč a
rozhoduje
o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujících sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle materiálu ZK-02-2006-81, př. 1 v celkovém zohledněném objemu 41 862 740,- Kč.
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-81.doc, ZK-02-2006-81, př. 1
 
82. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Dodatek č. 1 Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0161/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů podle materiálu ZK-02-2006-82, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-82.doc, ZK-02-2006-82, př. 1
 
92.Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2006
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – únor 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0162/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – únor 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-92, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: březen 2006
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-92, ZK-02-2006-92, př. 1
 
83. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005.
B. Kotlán požadoval rozšíření závěrečné zprávy o informaci, zda jednotlivé grantové programy jsou již uzavřeny, v opačném případě pak doplnění vysvětlujícího komentáře.
J. Hulák požadavek B. Kotlána akceptoval, a přislíbil, že v příští zprávě budou tyto požadavky zohledněny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2005 dle materiálu ZK-02-2006-83, př. 1.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-83.doc, ZK-02-2006-83, př. 1, ZK-02-2006-83, př. 1a, ZK-02-2006-83, př. 2a, ZK-02-2006-83, př. 3a, ZK-02-2006-83, př. 4a, ZK-02-2006-83, př. 5a, ZK-02-2006-83, př. 6a, ZK-02-2006-83, př. 7a, ZK-02-2006-83, př. 8a1-3, ZK-02-2006-83, př. 9a, ZK-02-2006-83, př. 10a, ZK-02-2006-83, př. 11a
 
Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 84 –89 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.
 
84. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006"
Usnesení 0164/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu turistické infrastruktury s názvem „DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2006“ dleZK-02-2006-84, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006“ ve složení:
ODS – Jana Fischerová (HB); Eva Krpálková (JI);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Milan Linhart (HB);
KSČM – Ladislav Nováček (PE); Alois Koukola (ZR);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Dagmar Zvěřinová (ZR);
SNK-ED – Zdenka Švaříčková (JI); Zdeňka Marková (TR);
·          Hanu Žákovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“;
·          Renatu Běhanovou (JI) s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-84.doc, ZK-02-2006-84, př. 1
 
85. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2006"
Usnesení 0165/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu zkvalitnění úrovně ubytovacích zařízení s názvem „MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2006“ dle ZK-02-2006-85, př. 1;
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ ve složení:
ODS – Milan Šmíd (PE); Miloslav Popelka (TR);
KDU-ČSL – Milan Šulc (HB); Hana Žáková (TR);
KSČM – Emilie Katolická (TR); Milan Plodík (HB);
ČSSD – Libor Joukl (HB); Dalibor Pech (PE);
SNK-ED – Zdeněk Jirsa (JI); Marie Černá (TR);
·          Marii Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2006“;
·         Renatu Běhanovou (JI) s právem hlasovacím a Ivetu Malou (HB) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-85.doc, ZK-02-2006-85, př. 1
 
86. Fond Vysočiny - Grantový program "ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006"
Usnesení 0166/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-86, př. 1;
jmenuje
·          řídicí výbor grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Vladislav Nechvátal (JI);
KDU-ČSL – Josef Kott (PE); Hana Žáková (TR);
KSČM – Pavel Hodač (PE); Jiří Vlach (JI);
ČSSD – Jaroslav Doležal (HB); Ladislav Péťa (TR);
SNK-ED – Marie Černá (TR); Viktor Wölfl (JI);
·          Marii Černou předsedkyní řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“;
·          Dušana Vichra s právem poradním a Luďka Hrůzu s právem hlasovacím jako garanty řídicího výboru grantového programu „ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-86.doc, ZK-02-2006-86, př. 1
 
87. Fond Vysočiny - grantový program "Klenotnice Vysočiny 2006"
Usnesení 0167/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „KLENOTNICE VYSOČINY 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-87, př. 1;
jmenuje
·                     řídicí výbor grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“ ve složení:
ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Simona Vaňková (PE); Jaroslav Hulák (ZR);
KSČM – Milan Havlíček (TR); Bohumil Kotlán (ZR);
ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR); Pavla Kučerová (PE);
SNK-ED – Božena Kabelíková (TR); Olga Zachariášová (JI);
·          Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“;
·          Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-87.doc, ZK-02-2006-87, př. 1
 
88. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2006"
Usnesení 0168/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu „Čistá voda 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-88, př. 1,
jmenuje
·          řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2006“ ve složení:
ODS – Ivo Rohovský (ZR); Zdeněk Čermák (TR);
KDU-ČSL – Jiří Blažek (PE); Tomáš Havlík (ZR);
KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Jiří Vlach (JI);
ČSSD – Vladimír Dolejš (HB); Zdeněk Smutný (JI);
SNK-ED – Jan Lapeš (JI); Ivo Jonák (ZR);
·          Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2006“;
·          Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním (oba Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství) jako garanty řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-88.doc, ZK-02-2006-88, př. 1
 
89. FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2006"
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0169/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programuna podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu s názvem „Bezpečná silnice 2006“ dle materiálu ZK-02-2006-89, př. 1.
jmenuje
·         řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2006“ ve složení:
ODS – Jaromír Brychta (ZR); Jan Tecl (HB);
KDU-ČSL – Václav Kodet (JI); František Bradáč (ZR);
KSČM – Václav Dipold (HB); Ladislav Brož (PE);
ČSSD – Zdeněk Kopecký (HB); Luboš Janáček (HB);
SNK-ED – Jiří Aujezdský (TR); Jiří Antonů (JI);
·          Václava Kodeta předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2006“;
·         Miroslava Olšana (JI) s právem hlasovacím a Ivetu Hájkovou (PE) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2006“ a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-89.doc, ZK-02-2006-89, př. 1
 
90. Grantové schéma 4.2.2 SROP - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu na poskytnutí podpory náhradnímu projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0170/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout podporu ve výši 1 722 360,- Kč za účelem realizace akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2008 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-02-2006-90, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 3. 2006
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-90.doc
 
91. Zápis o kontrole Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s výsledkem kontroly Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.
Z. Dobrý, jako vedoucí kontrolní skupiny, doplnil o podrobný popis průběhu a některých dílčích závěrů provedené kontroly, včetně porovnání se zprávou firmy M.C. TRITON, spol. s. r. o.
D. Oulehla sdělil zastupitelům stanovisko kontrolního výboru.
M. Vystrčil ocenil práci kontrolní skupiny a vznesl protinávrh doplňující a rozšiřující původní návrh usnesení.
V. Novotný protinávrh neakceptoval a zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu M. Vystrčila.
Usnesení 0171/02/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
·          protokol o kontrole ZZS kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-91, př. 1;
·          připomínky k protokolu o kontrole ZZS kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-91, př. 2upr1;
ukládá
radě kraje zabezpečit:
·          dokončení transformace ZZS kraje Vysočina vč. vyrovnání úrovně a systému jednotlivýchstředisek;
·          dopracování koncepce rozvoje ZZS kraje Vysočina, a to z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 4. 2006
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 8, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-02-2006-91.doc
 
96. Rozprava
V. Nechvátal poděkoval představitelům kraje a krajského úřadu za vstřícnost a rychlé řešení problému s dopravní obslužností na Třešťsku a Telečsku. Dále požádal o upřesnění podmínek proplácení služeb poskytovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a technikům, které kraj nabídl vlastníkům a provozovatelům objektů pro shromažďování většího počtu osob v souvislosti se sněhovou kalamitou.
V. Kodet v návaznosti na V. Nechvátala upřesnil zastupitelům zmíněný problém se zajištěním dopravní obslužnosti na trase Telč, Třešť, Jihlava.
M. Vystrčil reagoval na druhou poznámku V. Nechvátala a sdělil, že faktury za statické posouzení budovy budou žadatelům uhrazeny po projednání v radě kraje a konkretizoval postup navržený Bezpečnostní radou kraje Vysočina.
L. Péťa se ve svém příspěvku vrátil ke schvalování přísedících Krajského soudu v Brně, jimiž se zastupitelstvo kraje zabývalo na svém minulém zasedání dne 14. 2. 2006. Objasnil přítomným své důvody, které jej vedly k doporučení, aby zastupitelstvo kraje zvážilo možnost opětovného hlasování o kandidátce V. Weissové.
K této záležitosti se postupně vyjádřili D. Oulehla, V. Novotný a M. Šmíd, kteří prezentovali rozdílné názory politických klubů KSČM, ČSSD a ODS; nebyl vznesen konkrétní návrh usnesení a M. Vystrčil diskusi k tomuto tématu uzavřel.
M. Matějková seznámila zastupitele s připravovaným návrhem na ocenění učitelů kraje Vysočina za kvalitní a dlouhodobou pedagogickou práci.
J. Vondráček sdělil podrobnosti k obsahu informačního materiálu, který bude předáván starostům obcí na setkání, jež se uskuteční dne 10. 4. 2006 v Jemnici.
Závěrem rozpravy M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 16. 5. 2006.
 
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Ing. Vladislav Nechvátal                            ……...……………………………………
 
 
 
Ing. Bohumil Kotlán                                   …..………………………………….……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2006 dne 28. 3. 2006.
Zapsaly: I. Schallnerová, M. Jakoubková dne 7. 4. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz