Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2009, které se konalo dne 8. 12. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 12. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
72. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů;
73. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
74. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
75. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2009
 2. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 3. Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 5. Stavební záměry na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Polné a Habrech
 6. Změna usnesení 1445/32/2009/RK
 7. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
 11. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 12. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví kraje svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
 13. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2009
 14. Areál Věžní 26 Jihlava - podnájemní smlouva ČSSZ
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na zvláštním účtu určeném ke kofinancování individuálních projektů v rámci SROP a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
 16. Globální granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2009
 18. Zdravotní plán - aktualizace
 19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 20. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
 21. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
 22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
 23. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
 24. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 25. Darování movitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina
 26. Darování movitého majetku
 27. Fond Vysočiny - projekt FV 010/212/08
 28. Obnova kulturních památek - Mladoňovice boží muka
 29. Návrh mimořádné odměny za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 30. Převod osobního vozidla mezi Krajskou knihovnou Vysočiny a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 31. Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
 32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 33. Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
 34. Uzavření zvláštního účtu zřízeného k projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina
 35. Veřejná zakázka II/360 Štěpánovice - Vacenovice - dodatečné stavební práce
 36. Veřejná zakázka II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - dodatečné stavební práce
 37. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba
 38. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
 40. Uzavření účtu zřízeného k projektu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě
 41. Smlouva č. 08010433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy
 42. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2008
 43. Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2009
 44. Souhlas s uzavřením smluv
 45. Návrh na úpravu rezervního fondu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
 48. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 49. Uvolnění areálu ve správě České zemědělské akademie v Humpolci v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodu
 50. Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
 51. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
 52. Vypořádání akcií po zrušených příspěvkových organizacích kraje
 53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
 54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 55. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
 56. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
 57. Návrh na vyřazení movitého majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
 58. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 60. Organizační řády příspěvkových organizací Ústav sociální péče Nové Syrovice, Ústav sociální péče Lidmaň, Ústav sociální péče Jinošov a Domov pro seniory Velké Meziříčí
 61. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování azylových domů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 62. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 63. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 64. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 65. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 66. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 67. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 68. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Pro Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 69. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 70. Podlimitní veřejná zakázka na služby Provozování terénních programů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 71. Transformace ÚSP Jinošov
 72. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
 73. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 74. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 75. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 76. Rozprava členů rady
Usnesení 1734/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 09, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1735/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1521/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Třebíč na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1521/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-02.doc

03. Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 1736/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (ISPROFIN) ve výši 5 000 tis Kč na krytí výdajů investiční akce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba .
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-03.doc

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Usnesení 1737/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 - Investice v sociálních věcech o částku 2 mil. Kč při současném snížení přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 2 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-04.doc

05. Stavební záměry na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Polné a Habrech
Usnesení 1738/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • stavební záměr Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná dle materiálu RK-37-2009-05, př. 1;
 • stavební záměr Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry dle materiálu RK-37-2009-05, př. 2 .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-05.doc, RK-37-2009-05, př. 1, RK-37-2009-05, př. 2

06. Změna usnesení 1445/32/2009/RK
Usnesení 1739/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-06.doc

07. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 1740/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2009-07, př.1, mezi vlastníky pozemků dotčených vynucenou překládkou podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě jako budoucími povinnými z věcného břemene, společností Telefónica O2 Czech Republic,a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034 jako budoucím oprávněným z věcného břemene, s tím, že kraj Vysočina bude jako investor vynucené překládky veřejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou II/360 Oslavice - Oslavička účastníkem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v případech, kdy není vlastníkem pozemku a zaváže se uhradit budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-07.doc

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1741/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-37-2009-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-08.doc, RK-37-2009-08, př. 1

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1742/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2009-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-37-2009-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře, zastavěného chodníkem, jejímž investorem je město Chotěboř a darování části pozemku par. č. 3911/1 v k. ú. Nové Město na Moravě, zastavěného stezkou pro společný pohyb chodců a cyklistů, jejíž investorem je město Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-09.doc, RK-37-2009-09, př. 1

10. Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vítejte na Vysočině, o účelovou dotaci z z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 3 353 756,03 Kč za 1. část projektu.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-10.doc

73. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Škaryd sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu výběrového řízení na obsazení místa ředitele dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/37/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Tomáše Čiháka do funkce ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s účinností od 9. 12. 2009 dle materiálu RK-37-2009-73, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Tomášovi Čihákovi, řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, s účinností od 9. 12. 2009 dle materiálu RK-37-2009-73, př. 3.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 9. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-73

11. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje na vědomí zprávu z jednání škodní a likvidační komise. Projednávání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 3/2009 z jednání Škodní a likvidační skupiny (materiál RK-37-2009-11, př. 1);
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-37-2009-11, př. 1;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 16 860,- Kč dle materiálu RK-37-2009-11, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávek ve výši 6 149 504,63 Kč dle materiálu RK-37-2009-11, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-37-2009-11, př. 1, z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-37-2009-11, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-11.doc

12. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví kraje svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční příspěvek a investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-37-2009-12, př. 2 na účely specifikované dle materiálu RK-37-2009-12, př. 3;
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 o příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví kraje realizované prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 525 400 Kč dle materiálů RK-37-2009-12, př. 1 a RK-37-2009-12, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2009-12, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací dle materiálu RK-37-2009-12, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-12.doc, RK-37-2009-12, př. 1, RK-37-2009-12, př. 2, RK-37-2009-12, př. 3

13. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/37/2009/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 15. 12. 2009 do 31. 12. 2009;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2010 přehled o použití poskytnutých dotacích, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 15. 12. 2009 do 31. 12. 2009.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-13.doc

72. Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou schváleného rozpočtu kraje na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/37/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu RK-37-2009-72, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-72, RK-37-2009-72, př. 1

14. Areál Věžní 26 Jihlava - podnájemní smlouva ČSSZ
E. Janoušková, I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložily radě kraje ke schválení návrh podnájemní smlouvy na užívání nebytových prostor pro období 1. 1. - 31. 12. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podnájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2009-14, př. 1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-14.doc, RK-37-2009-14, př. 1

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na zvláštním účtu určeném ke kofinancování individuálních projektů v rámci SROP a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Kofinancování individuálních projektů ve výši 930,41 Kč včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí roku 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení procesu spolufinancování;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Kofinancování individuálních projektů ve výši převodu konečného zůstatku 930,41 Kč včetně připsaných úroků za 4. čtvrtletí roku 2009.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-15.doc

16. Globální granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Z. Kadlec upřesnil radě kraje návrh na navýšení počtu zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina k 1. 1. 2010 o 2 funkční místa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/37/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 12. 2009 na 421 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 443 830 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-17.doc

18. Zdravotní plán aktualizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s navrhovanou aktualizací Zdravotního plánu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/37/2009/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0510/12/2009/RK v části, kterou ukládá odboru zdravotnictví aktualizaci Zdravotního plánu kraje Vysočina do 31. 12. 2009;
ukládá
odboru zdravotnictví zaktualizovat Zdravotní plán kraje Vysočina v části týkající se zdravotnických zařízení zřizovaných krajem v termínu do 30. 9. 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-18.doc, RK-37-2009-18, př. 1

19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o navrhované změně investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 15 000 000 Kč za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2009;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 15 000 000 Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 15 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 15 000 000 Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2009;
stanoví
závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15 000 000 Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění finančního plánu k 31. 12. 2009;
ukládá
vedoucím odborů zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2010 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-19.doc

20. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1755/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
převod finančních prostředků schválené dotace na rok 2009 na akce OCT ve výši 1 600 000 Kč, Oční ultrazvukový přístroj ve výši 491 000 Kč a 717 440 Kč na řešení nepředvídaných havárií v roce 2010 z rozpočtu kraje do investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-20.doc

21. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na změnu investičního plánu shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-37-2009-21, př. 1;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-37-2009-21, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-21.doc, RK-37-2009-21, př. 1

22. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2132 - Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ00051) úhrnné výši 94 180 Kč (z toho Nemocnice Pelhřimov snížení o 106 920 Kč a Nemocnice Nové Město na Moravě zvýšení o 12 740 Kč) dle materiálu RK-37-2009-22, př. 1;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o celkovou částku 131 670 Kč (z toho Nemocnice Pelhřimov snížení o 132 000 Kč a Nemocnice Nové Město na Moravě zvýšení o 330 Kč) dle materiálu RK-37-2009-22, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, § 6399 - Ostatní finanční operace a položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o celkovou částku 37 490 Kč dle materiálu RK-37-2009-22, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Pelhřimov spočívající ve snížení o částku 132 000 Kč a u Nemocnice Nové Město na Moravě spočívající ve zvýšení o částku 333 Kč.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-22.doc, RK-37-2009-22, př. 1

23. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, sdělili radě kraje podrobnosti k návrhu o veřejných zakázkách malého rozsahu v rámci působnosti odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1758/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-37-2009-23, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle materiálu RK-37-2009-23, př. 2;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina zadávat veřejné zakázky na dodávky nebo služby s plněním na dobu určitou či neurčitou, avšak s výpovědní dobou maximálně tří měsíců bez udání důvodu, pokud gesční radní nerozhodne jinak.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-23.doc, RK-37-2009-23, př. 1, RK-37-2009-23, př. 2

24. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, podali radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1759/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálů RK-37-2009-24, př. 1, RK-37-2009-24, př. 2, RK-37-2009-24, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-24.doc

25. Darování movitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh nabýt darem výše uvedený movitý majetek zpět do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1760/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt movitý majetek do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 14. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-25.doc, RK-37-2009-25, př. 1

26. Darování movitého majetku
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje návrh darovat movitý majetek níže uvedeným příspěvkovým organizacím. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1761/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-26.doc, RK-37-2009-26, př. 1, RK-37-2009-26, př. 2

74. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje se závěry výběrové komise a předložili návrh na jmenování ředitele/ředitelky dané příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1762/37/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, JUDr. Věru Palečkovou, s účinností od 9. 12. 2009 dle materiálu RK-37-2009-74, př. 1;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat JUDr. Věře Palečkové, ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, s účinností od 9. 12. 2009 dle materiálu RK-37-2009-74, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-74

75. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje se závěry výběrové komise a předložili návrh na jmenování ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1763/37/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Ing. Leoše Dostála, s účinností ode dne následujícího po dni ukončení stávajícího pracovního poměru nejpozději však od 1. 3. 2010.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-75

27. Fond Vysočiny - projekt FV 010/212/08
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh prodloužit dobu realizace projektu do 30. 6. 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 010/212/08 dle materiálu RK-37-2009-27, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-27.doc, RK-37-2009-27, př. 1, RK-37-2009-27, př. 2

28. Obnova kulturních památek - Mladoňovice boží muka
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje předložený návrh odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky uzavřené dne 14. 5. 2009 s Obcí Mladoňovice na akci Mladoňovice, boží muka v rámci Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturní památek z rozpočtu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-28.doc, RK-37-2009-28, př. 1, RK-37-2009-28, př. 2

29. Návrh mimořádné odměny za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh stanovit odměnu ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-29.doc

30. Převod osobního vozidla mezi Krajskou knihovnou Vysočiny a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s převodem osobního vozidla Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy dle materiálu RK-37-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-30.doc, RK-37-2009-30, př. 1

31. Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s úpravu investičního plánu u dané příspěvkové organizace v souvislosti s konáním Dolnorakouské zemské výstavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 228 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090735 na pokrytí zvýšené tvorby účetních odpisů;
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 228 000 Kč z důvodu změny odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s vyšší tvorbou účetních odpisů movitého majetku v odpisového plánu na rok 2009;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 228 000 Kč za účelem pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů movitého majetku u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 zvýšením o částku 228 000 Kč s určením na pokrytí zvýšených nákladů účetních odpisů movitého majetku dle odpisového plánu na rok 2009;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 zvýšením o částku 228 000,- Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů movitého majetku;
 • změnu investičního a odpisového plánu na rok 2009 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-31.doc, RK-37-2009-31, př. 1

32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o předloženém materiálu a na základě doporučení oddělení právního a krajského živnostenského úřadu požádala o úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1769/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia Combi, registrační značka JIE 84 - 50 z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-32.doc

33. Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhovanou změnu investičního plánu shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1770/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-37-2009-33, př. 1;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-37-2009-33, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-33.doc, RK-37-2009-33, př. 1

34. Uzavření zvláštního účtu zřízeného k projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámil radu kraje s přeloženým materiálem. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1771/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu ÚAP KrV ve výši 17 277,96 Kč a úroků za 4. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu ÚAP KrV;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu ÚAP kraje Vysočina ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: OÚPSŘ, OE
termín: 23. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-34.doc

35. Veřejná zakázka II/360 Štěpánovice - Vacenovice - dodatečné stavební práce
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na níže uvedenou akci. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1772/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-35.doc, RK-37-2009-35, př. 1, RK-37-2009-35, př. 2

36. Veřejná zakázka II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - dodatečné stavební práce
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje na vědomí návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1773/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-36.doc, RK-37-2009-36, př. 1, RK-37-2009-36, př. 2

37. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1774/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-37-2009-37, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba dle materiálu RK-37-2009-37, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-37-2009-37, př. 3upr1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-37.doc, RK-37-2009-37, př. 1, RK-37-2009-37, př. 2, RK-37-2009-37, př. 3, RK-37-2009-37, př. 4

38. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrhy dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na níže uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1775/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-38.doc, RK-37-2009-38, př. 1, RK-37-2009-38, př. 2, RK-37-2009-38, př. 3, RK-37-2009-38, př. 4, RK-37-2009-38, př. 5, RK-37-2009-38, př. 6, RK-37-2009-38, př. 7

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1776/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 1 860 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-39.doc

40. Uzavření účtu zřízeného k projektu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení uzavření účtu zřízeného k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1777/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě ve výši 118 536,04 Kč a úroků za 4. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení přípravy projektu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: OLVHZ, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-40.doc, RK-37-2009-40, př. 1

41. Smlouva č. 08010433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1778/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 08010433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy dle materiálu RK-37-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-41.doc, RK-37-2009-41, př. 1

42. Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2008
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1779/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu RK-37-2009-42, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-42.doc, RK-37-2009-42, př. 1, RK-37-2009-42, př. 2

43. Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vyhlásit anketu „Sportovec kraje Vysočina 2009“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1780/37/2009/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec kraje Vysočina 2009 dle materiálu RK-37-2009-43, př. 1;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-43.doc, RK-37-2009-43, př. 1

44. Souhlas s uzavřením smluv
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smluv k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1781/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv k projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách mezi půjčitelem Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava a vypůjčiteli (partnery) tohoto projektu:
 • Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2009-44, př. 1;
 • Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-37-2009-44, př. 2;
 • Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-37-2009-44, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava, Husova 54, Jihlava
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-44.doc, RK-37-2009-44, př. 1, RK-37-2009-44, př. 2, RK-37-2009-44, př. 3

45. Návrh na úpravu rezervního fondu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravu objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1782/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-37-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-45.doc, RK-37-2009-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1783/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698 ve výši 54 tis. Kč na odpisy nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2009-46;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČ 60126698 ve výši 54 tis. Kč dle materiálu RK-37-2009-46;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 54 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 54 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 54 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 54 tis. Kč u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1784/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol v celkové výši 22 900 Kč dle materiálu RK-37-2009-47, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2009-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-47.doc, RK-37-2009-47, př. 1

48. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem změn propozic soutěže S Vysočinou do Evropy. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1785/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu prvních dvou kol soutěže S Vysočinou do Evropy;
souhlasí
s návrhem realizačního týmu nezapočítávat z technických důvodů výsledky prvního kola do celkových výsledků soutěže;
schvaluje
Změnu č. 1 Propozic soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-37-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-48.doc, RK-37-2009-48, př. 1

49. Uvolnění areálu ve správě České zemědělské akademie v Humpolci v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném záměru přesunout vzdělávání zemědělských oborů z odloučeného pracoviště Jihlavská v Havlíčkově Brodu do prostor ČZA v Humpolci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1786/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr přesunout výuku zemědělských oborů z areálu Jihlavská v Havlíčkově Brodu do prostor České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy v Humpolci do 31. 8. 2010;
ukládá
OŠMS a ředitelům České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 a Hotelové školy a Obchodní akademie Havlíčkův Brod zpracovat a předložit radě kraje návrh na harmonogram činností a návrh na zajištění stravovacích a ubytovacích služeb pro žáky Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé středních škol
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-49.doc

50. Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu udělit souhlasné stanovisko s uzavřením Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1787/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním podílem mezi Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234, IČ: 00581101, a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, IČ: 00581119, dle materiálu RK-37-2009-50, př. 2 za účelem realizace projektu Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0001.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-50.doc, RK-37-2009-50, př. 1, RK-37-2009-50, př. 2, RK-37-2009-50, př. 3

51. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1788/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-37-2009-51, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-51.doc, RK-37-2009-51, př. 1

52. Vypořádání akcií po zrušených příspěvkových organizacích kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1789/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
připravit návrh prodeje akcií po zrušených školních statcích;
pověřuje
Ing. Vladimíra Novotného a Ing. Josefa Matějka, zastupováním kraje a jednáním jeho jménem na valných hromadách akciových společností;
ukládá
odboru školství v součinnosti s odborem ekonomickým připravit návrh řešení prodeje akcií.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-52.doc, RK-37-2009-52, př. 1, RK-37-2009-52, př. 2

53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1790/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční příspěvek a investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-37-2009-53, př. 2 na účely specifikované dle materiálu RK-37-2009-53, př. 3;
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví kraje realizované prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 1 733 280 Kč dle materiálů RK-37-2009-53, př. 1 a RK-37-2009-53, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2009-53, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací dle materiálu RK-37-2009-53, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-53.doc, RK-37-2009-53, př. 1, RK-37-2009-53, př. 2, RK-37-2009-53, př. 3

54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. V průběhu jednání přišel T. Škaryd, odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1791/37/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-37-2009-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-54.doc

55. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k návrhu udělit souhlasné stanovisko s přípravou a realizací společného projektu regionů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1792/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s přípravou a realizací společného projektu regionů Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti středoškolského vzdělávání ve smyslu materiálu RK-37-2009-55, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, odboru sekretariátu hejtmana a řediteli Vysočina Education zpracovat projektovou žádost a předložit k projednání radě kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, Vysočina Education
termín: 16. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-55.doc, RK-37-2009-55, př. 1

56. Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
V. Novotný předložil radě kraje návrh na rezignaci a zvolení člena rozpočtové komise. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1793/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OSH
termín: 8. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-56.doc

57. Návrh na vyřazení movitého majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje informace k návrhu na vyřazení movitého majetku dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel L. Joukl, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1794/37/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Forman 135 LS, inventární číslo 023/05, rok výroby 1991, z majetku kraje a jeho následnou likvidací provedenou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-57.doc

58. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1795/37/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 29 077 000 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1796/37/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Domovu důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizaci, IČ 00511897 ve výši 451 000 Kč a Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizaci, IČ 71184601 ve výši 226 000 Kč za účelem dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření k 31. 12. 2009;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 288 000 Kč v členění podle materiálu RK-37-2009-59, př. 1 při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje o stejnou částku 1 288 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2009-59, př. 1 v souvislosti se zajištěním vyrovnaného finančního hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-37-2009-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-59.doc, RK-37-2009-59, př. 1, RK-37-2009-59, př. 2, RK-37-2009-59, př. 3, RK-37-2009-59, př. 4

60. Organizační řády příspěvkových organizací Ústav sociální péče Nové Syrovice, Ústav sociální péče Lidmaň, Ústav sociální péče Jinošov a Domov pro seniory Velké Meziříčí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí.
V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1797/37/2009/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-60, př. 1,
 • Organizační řád Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-60, př. 2,
 • Organizační řád Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-60, př. 3,
 • Organizační řád Domova pro seniory Velké Meziřící, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-60, př. 4.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-60.doc, RK-37-2009-60, př. 1, RK-37-2009-60, př. 2, RK-37-2009-60, př. 3, RK-37-2009-60, př. 4

Rada kraje pojednala návrhy bodů 61 69 ohledně nadlimitních veřejných zakázek. Projednání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuse rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

61. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování azylových domů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1798/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-61.doc

62. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1799/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-62.doc

63. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1800/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-63.doc

64. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1801/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-64.doc

65. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1802/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-65.doc

66. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1803/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-66.doc

67. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1804/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-67.doc

68. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Pro Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1805/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-68.doc

69. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
Usnesení 1806/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-69.doc

70. Podlimitní veřejná zakázka na služby Provozování terénních programů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem shora uvedené podlimitní zakázky. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1807/37/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-70.doc

71. Transformace ÚSP Jinošov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o navrhovaném záměru řešení zabezpečení péče o klienty ÚSP Jinošov. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, úředník oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1808/37/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o dalším možném využití areálu Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-71, př. 1 a o záměru řešení zabezpečení péče o klienty Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-37-2009-71, př. 2;
ukládá
 • odboru sociálních věcí, majetkovému odboru a ředitelce Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, pokračovat v přípravě transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace a dále jednat o pořízení nemovitostí vhodných k realizaci záměru transformace;
 • majetkovému odboru prověřit možnost prodeje areálu Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový a ředitelka Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2009-71.doc

76. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 12. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2009 dne 8. 12. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 10. 12. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz