Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2009 - 08.12.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
03Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
05Stavební záměry na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Polné a Habrech
06Změna usnesení 1445/32/2009/RK
07Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
11Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
12Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví kraje svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
13Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2009
14Areál Věžní 26 Jihlava - podnájemní smlouva ČSSZ
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na zvláštním účtu určeném ke kofinancování individuálních projektů v rámci SROP a převod konečného zůstatku na zvláštním účtu do FSR
16Globální granty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2009
18Zdravotní plán - aktualizace
19Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
20Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
21Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
22Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009
23Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009
24Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
25Darování movitého majetku do vlastnictví kraje Vysočina
26Darování movitého majetku
27Fond Vysočiny - projekt FV 010/212/08
28Obnova kulturních památek - Mladoňovice boží muka
29Návrh mimořádné odměny za rok 2009 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
30Převod osobního vozidla mezi Krajskou knihovnou Vysočiny a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
31Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
32Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
33Změna investičního plánu Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
34Uzavření zvláštního účtu zřízeného k projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina
35Veřejná zakázka II/360 Štěpánovice - Vacenovice - dodatečné stavební práce
36Veřejná zakázka II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 - dodatečné stavební práce
37Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, I. stavba
38Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
40Uzavření účtu zřízeného k projektu Maximalizace hodnoty a zlepšení udržitelného lesního hospodářství ve střední a severní Evropě
41Smlouva č. 08010433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačnímu programu Životní prostředí k akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy
42Vyhodnocení plnění POH kraje Vysočina za rok 2008
43Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2009
44Souhlas s uzavřením smluv
45Návrh na úpravu rezervního fondu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
48Soutěž S Vysočinou do Evropy
49Uvolnění areálu ve správě České zemědělské akademie v Humpolci v ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodu
50Smlouva o partnerství - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
51Motivační stipendia na podporu učebních oborů
52Vypořádání akcií po zrušených příspěvkových organizacích kraje
53Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina za období do 30. 11. 2009
54Odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
55Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
56Rezignace a volba člena Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina za politický klub ODS
57Návrh na vyřazení movitého majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
58Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
60Organizační řády příspěvkových organizací Ústav sociální péče Nové Syrovice, Ústav sociální péče Lidmaň, Ústav sociální péče Jinošov a Domov pro seniory Velké Meziříčí
61Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování azylových domů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
61upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování azylových domů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
62Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
62upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování intervenčního centra v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
63Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
63upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
64Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
64upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
65Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
65upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
66Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
66upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s duševním onemocněním v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
67Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
67upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociální rehabilitace pro děti a mládež a pro osoby ohrožené domácím násilím v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
68Nadlimitní veřejná zakázka na služby Pro Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
68upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Pro Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
69Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
69upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně terapeutických dílen pro osoby s kombinovaným postižením v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
70Podlimitní veřejná zakázka na služby Provozování terénních programů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
70upr1Podlimitní veřejná zakázka na služby Provozování terénních programů v kraji Vysočina - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
71Transformace ÚSP Jinošov
72Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
73Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
74Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
75Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz