Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2016, které se konalo dne 6. 9. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2016
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 9. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast P. Piňose.
Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
34. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
35. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2016
 2. Nájem nebytových prostor Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování ambulance ORL
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
 4. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent
 5. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce autorských děl
 6. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 7. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
 8. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Třebíč - změna závazných ukazatelů
 10. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 11. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
 12. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 13. Podpora učebních oborů
 14. Projektová žádost projektu SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
 15. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 16. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 17. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
 18. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 19. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
 20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
 21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 22. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 24. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
 25. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základních Family Pointů v Třebíči
 26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
 27. Záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihlavě
 28. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
 29. Žádost o investiční dotaci při realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov
 30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
 31. Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
 33. Informace o úhradě úroku za posečkání
 34. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
 35. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
 36. Rozprava členů rady

Usnesení 1591/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Nájem nebytových prostor Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování ambulance ORL
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor pro účely provozování ambulance ORL. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1592/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu podle podmínek stanovených v materiálu RK-28-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-02.doc, RK-28-2016-02, př. 1

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru Horolezeckému klubu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1593/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 65759991 dle materiálu RK-28-2016-03, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-03.doc, RK-28-2016-03, př. 1, RK-28-2016-03, př. 2, RK-28-2016-03, př. 3

07. Udělení souhlasu s uzavřením smluv o výpůjčce pro školy zřizované Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádostech středních škol zřizovaných Krajem Vysočina o souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce majetku nutného k zabezpečení přijímacích a maturitních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1594/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-28-2016-07, př. 1, RK-28-2016-07, př. 2, RK-28-2016-07, př. 3, RK-28-2016-07, př. 4, RK-28-2016-07, př. 5, RK-28-2016-07, př. 6, RK-28-2016-07, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka a ředitelé středních škol zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-07.doc, RK-28-2016-07, př. 1, RK-28-2016-07, př. 2, RK-28-2016-07, př. 3, RK-28-2016-07, př. 4, RK-28-2016-07, př. 5, RK-28-2016-07, př. 6, RK-28-2016-07, př. 7

08. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy za účelem přijetí finančního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1595/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-08.doc, RK-28-2016-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Gymnázium Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1596/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3121 -Gymnázia o částku 290 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 290 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, o částku 290 000 Kč na úhradu nákladů na pronájem náhradních prostor pro výuku dle materiálu RK-28-2016-09;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí mzdových výdajů včetně zákonných odvodů souvisejících s pronájmem náhradních prostor do výše 42 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-09.doc, RK-28-2016-09, př. 1, RK-28-2016-09, př. 2

10. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1597/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-10.doc, RK-28-2016-10, př. 1, RK-28-2016-10, př. 2, RK-28-2016-10, př. 3, RK-28-2016-10, př. 4, RK-28-2016-10, př. 5

11. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí nepeněžního daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1598/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2016-11, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-11.doc, RK-28-2016-11, př. 1

12. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy použití fondu investic školských příspěvkových organizací na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1599/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-12.doc, RK-28-2016-12, př. 1, RK-28-2016-12, př. 2, RK-28-2016-12, př. 3, RK-28-2016-12, př. 4

13. Podpora učebních oborů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatků darovacích smluv s žáky, kteří změnili účet pro poskytnutí motivačního stipendia. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1600/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky darovacích smluv dle materiálu RK-28-2016-13, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-13.doc, RK-28-2016-13, př. 1, RK-28-2016-13, př. 2

35. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem financování projektových záměrů krajem zřizovaných středních škol pro získání podpory z programu IROP v oblasti vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1601/28/2016/RK
Rada kraje
ukládá
 • odboru školství, mládeže a sportu informovat ředitele a ředitelky středních škol zřízených krajem o dalším postupu řešení projektových záměrů pro výzvy IROP dle materiálu RK-28-2016-35;
 • odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem majetkovým, odborem informatiky, se školami a s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací upřesnit projektové záměry uvedené v materiálu RK-28-2016-35, př. 1 pod čísly 46, 47, 48, 51, 56, 59 pro výzvy IROP;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola SŠPTA Jihlava“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 46 ve výši 2 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Přestavba budovy odborného výcviku Křemešnická SPŠ a SOU Pelhřimov“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 47 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Stavební úpravy centra moderních technologií VOŠ,OA a SOUT Chotěboř“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 48 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Otevřená škola OA a HŠ Třebíč“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 51 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Laboratoře automatizace, robotiky a svařování VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 56 ve výši 0,8 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi stavebních oborů SŠS Třebíč“ dle materiálu RK-28-2016-35, př. 1 č. 59 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-35.doc, RK-28-2016-35, př. 1, RK-28-2016-35, př. 2

14. Projektová žádost projektu SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku
J. Fialová předložila radě kraje ke schválení žádost o podporu z programu IROP krajského projektu „SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1602/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o podporu pro projekt SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku dle materiálů RK-28-2016-14, př. 1 a RK-28-2016-14, př. 2 do programu IROP.
odpovědnost: OŠMS, Projektová kancelář
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-14.doc, RK-28-2016-14, př. 1, RK-28-2016-14, př. 2

04. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent
R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, předložil radě kraje návrh smlouvy o centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent pro příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1603/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání rámcových smluv na dodávky ICT komponent pro příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2016-04, př. 1;
ukládá
odboru informatiky ve spolupráci s Projektovou kanceláří zajistit administrativní zajištění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-04.doc, RK-28-2016-04, př. 1

05. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce autorských děl
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1604/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-28-2016-05, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-05.doc, RK-28-2016-05, př. 1, RK-28-2016-05, př. 2, RK-28-2016-05, př. 3

06. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movitých věcí za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1605/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2016-06, př. 1, a to na dobu určitou od 18. 9. 2016 do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 18. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-06.doc, RK-28-2016-06, př. 1

15. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace, uzavřených v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1606/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2016-15, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-15.doc, RK-28-2016-15, př. 1, RK-28-2016-15, př. 2, RK-28-2016-15, př. 3, RK-28-2016-15, př. 4

16. Neposkytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1607/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2016-16, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-16.doc, RK-28-2016-16, př. 1, RK-28-2016-16, př. 2

17. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení doby realizace projektu
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předložené žádosti o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1608/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01351.0056 dle materiálu RK-28-2016-17, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-17.doc, RK-28-2016-17, př. 1, RK-28-2016-17, př. 2, RK-28-2016-17, př. 3

18. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem podání žádosti o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1609/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D313000004 na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-18.doc, RK-28-2016-18, př. 1

34. Nominace zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o nominaci zástupců Kraje Vysočina do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1610/28/2016/RK
Rada kraje
nominuje
Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Kraje Vysočina v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. jeho 1. náhradnicí.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-34.doc

19. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1611/28/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-19.doc, RK-28-2016-19, př. 1, RK-28-2016-19, př. 2

20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o nejvhodnější nabídce výše uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1612/28/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-20.doc, RK-28-2016-20, př. 1, RK-28-2016-20, př. 2

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1613/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2016-21, př. 1 a RK-28-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-21.doc, RK-28-2016-21, př. 1, RK-28-2016-21, př. 2

22. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1614/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-28-2016-22, př. 1, RK-28-2016-22, př. 2 a smlouvy dle materiálu RK-28-2016-22, př. 3.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-22.doc, RK-28-2016-22, př. 1, RK-28-2016-22, př. 2, RK-28-2016-22, př. 2a, RK-28-2016-22, př. 3

23. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu realizace staveb na pozemcích Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1615/28/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-28-2016-23, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-28-2016-23, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-28-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-23.doc, RK-28-2016-23, př. 1

24. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o jmenování ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/28/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 7. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-24.doc, RK-28-2016-24, př. 1, RK-28-2016-24, př. 2, RK-28-2016-24, př. 3, RK-28-2016-24, př. 4

25. Sublicenční smlouva pro zřízení a provozování základních Family Pointů v Třebíči
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu uzavření sublicenční smlouvy za účelem zřízení a provozování základních Family Pointů v Třebíči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1617/28/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvy za účelem zřízení a provozování základních Family Pointů v Třebíči dle materiálů RK-28-2016-25, př. 1 a RK-28-2016-25, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-25.doc, RK-28-2016-25, př. 1, RK-28-2016-25, př. 2

26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/28/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-28-2016-26, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV. v celkové výši max. 30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-26.doc, RK-28-2016-26, př. 1

27. Záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihlavě
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje na vědomí záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1619/28/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
budoucí záměr vybudování nové kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihlavě v areálu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace;
ukládá
odboru sociálních věcí ve spolupráci s majetkovým odborem přípravu investičního záměru pro zařazení a schválení nové investiční akce do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a přípravu žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - ISPROFIN.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-27.doc, RK-28-2016-27, př. 1

28. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o návrhu podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1620/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
podání žádosti, včetně souvisejících příloh, o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle materiálů RK-28-2016-28, př. 1 a RK-28-2016-28, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2016-28, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-28.doc, RK-28-2016-28, př. 1, RK-28-2016-28, př. 2

29. Žádost o investiční dotaci při realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s žádostí Města Pacov o investiční dotaci na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1621/28/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
žádost Města Pacov o investiční dotaci ve výši 25 mil. Kč na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov;
doporučuje
navržení investiční dotace ve výši 25 mil. Kč na realizaci projektu Dům sociálních služeb Pacov do rozpočtu Kraje Vysočina na kalendářní rok 2017, přičemž schválení bude ponecháno s ohledem na volby do krajského zastupitelstva na jednání nového Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 12. 2016.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-29.doc, RK-28-2016-29, př. 1

30. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dofinancování hospodaření některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje výše uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1622/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 12 661 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1. při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 661 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí očekávané ztráty hospodaření v roce 2016 dle materiálu RK-28-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-30.doc, RK-28-2016-30, př. 1, RK-28-2016-30, př. 2

31. Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předložené Koncepci, jež byla zpracována na období příštích 5 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/28/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Analýzu potřeb rodin a seniorů v Kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2016-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů pravomoc schvalovat Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 včetně jejích změn;
 • vzít na vědomí Analýzu potřeb rodin a seniorů v Kraji Vysočina dle materiálu RK-28-2016-31, př. 1;
 • schválit Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 dle materiálu RK-28-2016-31, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-31.doc, RK-28-2016-31, př. 1, RK-28-2016-31, př. 2, RK-28-2016-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/28/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 13 892 000 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-28-2016-32, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-28-2016-32, př. 2;
ukládá
příspěvkovým organizacím řídit se při použití části příspěvku na provoz schválené dle materiálu RK-28-2016-32, př. 2 Závazným pokynem zřizovatele k použití části Příspěvku na provoz poskytnuté s účelovým znakem 13 305 schváleným usnesením rady kraje č. 0568/11/2016/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit dodatek č. 2 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu RK-28-2016-32, př. 8;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 17 718 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 17 718 200 Kč dle materiálů RK-28-2016-32, př. 3, RK-28-2016-32, př. 4 a RK-28-2016-32, př. 5;
 • vzít na vědomí rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu RK-28-2016-32, př. 2;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-32.doc, RK-28-2016-32, př. 1, RK-28-2016-32, př. 2, RK-28-2016-32, př. 3, RK-28-2016-32, př. 4, RK-28-2016-32, př. 5, RK-28-2016-32, př. 6, RK-28-2016-32, př. 7, RK-28-2016-32, př. 8, RK-28-2016-32, př. 9, RK-28-2016-32, př. 10

33. Informace o úhradě úroku za posečkání
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/28/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
platební výměr na úrok z posečkané částky ve výši 20 184 Kč dle materiálu RK-28-2016-33, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2016-33.doc, RK-28-2016-33, př. 1

36. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 9. 2016, v 12:15 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……


Ing. Libor Joukl               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2016 dne 6. 9. 2016.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 6. 9. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz