Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2017, které se konalo dne 29. 8. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2017
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 8. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2017
 2. Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 5. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 6. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 7. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 9. Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
 10. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
 11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
 12. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
 14. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
 15. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
 16. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
 17. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
 19. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
 20. Projekt Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 21. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 23. Profil Kraje Vysočina - září 2017
 24. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 25. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
 27. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj I.
 28. Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
 30. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
 31. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
 32. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
 33. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
 34. Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
 35. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
 36. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
 37. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 38. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 39. Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
 40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 41. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 42. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
 43. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 46. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - návrh na zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
 47. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
 48. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
 50. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
 51. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
 52. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
 53. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
 54. Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o Smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
 55. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
 56. Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
 57. Informace o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně
 58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
 63. Změna ve zřizovací listině
 64. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
 66. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 67. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
 68. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 69. Rozprava členů rady
Usnesení 1523/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1524/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím sponzorského příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-02.doc, RK-27-2017-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1525/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-03.doc, RK-27-2017-03, př. 1

04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1526/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2017-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 8. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-04.doc, RK-27-2017-04, př. 1

05. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice a § 3529 - Ostatní ústavní péče) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ v celkové výši 26 719 332 Kč (ÚZ 35020);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 247 900 Kč,
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 6 222 692 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 6 957 280 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 5 252 800 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 2 945 588 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 4 996 592 Kč,
 • Trojlístek centrum pro děti a rodinu kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 96 480 Kč,
na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které poskytují lůžkovou péči, dodržovat podmínky a pravidla stanovené v Metodice a Rozhodnutí viz materiály RK-27-2017-05, př. 1 a RK-27-2017-05, př. 3 a poskytnout potřebnou součinnost kraji, odboru zdravotnictví, ve věci realizace dotačního programu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-05.doc, RK-27-2017-05, př. 1, RK-27-2017-05, př. 2, RK-27-2017-05, př. 3, RK-27-2017-05, př. 4

06. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 41 336 Kč (ÚZ 35015) a ve výši 2 448 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 41 336 Kč (ÚZ 35015) a o částku 2 448 Kč (ÚZ 35019) původně určené na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-06.doc, RK-27-2017-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 19 770 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 16 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 16 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 3 430 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-07.doc, RK-27-2017-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout příspěvek na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-27-2017-08, př. 1, RK-27-2017-08, př. 2, RK-27-2017-08, př. 3;
 • provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-08.doc, RK-27-2017-08, př. 1, RK-27-2017-08, př. 2, RK-27-2017-08, př. 3, RK-27-2017-08, př. 4, RK-27-2017-08, př. 5, RK-27-2017-08, př. 6

09. Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vydat Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vydat Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-09, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-09.doc, RK-27-2017-09, př. 1, RK-27-2017-09, př. 2

10. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu poskytnout dotace v rámci grantového projektu Prevence kriminality 2017 subjektům. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1532/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu RK-27-2017-10, př. 2upr1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 4upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 dle materiálu RK-27-2017-10, př. 5upr1;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2017 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-10, př. 6.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-10.doc, RK-27-2017-10, př. 1, RK-27-2017-10, př. 2, RK-27-2017-10, př. 3, RK-27-2017-10, př. 4, RK-27-2017-10, př. 5, RK-27-2017-10, př. 6

11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovanou změnu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-11.doc, RK-27-2017-11, př. 1, RK-27-2017-11, př. 2

12. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2017-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-12, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-27-2017-12, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-12.doc, RK-27-2017-12, př. 1, RK-27-2017-12, př. 2, RK-27-2017-12, př. 3, RK-27-2017-12, př. 4

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar Obci Osová Bítýška, IČ 00084409, ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při opravě zásahového vozidla CAS 15 MAN TGM 13.240 4x4 BL dle materiálu RK-27-2017-13, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-13.doc, RK-27-2017-13, př. 1, RK-27-2017-13, př. 2

14. Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít Dohodu o praktické stáži. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-14.doc, RK-27-2017-14, př. 1, RK-27-2017-14, př. 2, RK-27-2017-14, př. 3

15. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-15.doc, RK-27-2017-15, př. 1, RK-27-2017-15, př. 2

16. Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 13. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-16.doc, RK-27-2017-16, př. 1, RK-27-2017-16, př. 2, RK-27-2017-16, př. 3

17. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového projektu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2017-17, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-27-2017-17, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2017“ žadateli uvedenému v materiálu RK-27-2017-17, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 7. 2019
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-17.doc, RK-27-2017-17, př. 1, RK-27-2017-17, př. 2, RK-27-2017-17, př. 3, RK-27-2017-17, př. 4, RK-27-2017-17, př. 5, RK-27-2017-17, př. 6

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-27-2017-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-18, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3741 Ochrana druhů a stanovišť o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-18.doc, RK-27-2017-18, př. 1, RK-27-2017-18, př. 2, RK-27-2017-18, př. 3

19. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí akci projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-27-2017-19, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ projektovou žádost;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, dle materiálu RK-27-2017-19, př. 1;
 • schválit závazek kraje na:
 • předfinancování akce „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace do výše 10 501 499 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, tj. max. do výše 1 050 150 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-19.doc, RK-27-2017-19, př. 1, RK-27-2017-19, př. 2

20. Projekt Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o realizaci uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-27-2017-20, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2017-20, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému eMS;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-27-2017-20, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-20.doc, RK-27-2017-20, př. 1, RK-27-2017-20, př. 2, RK-27-2017-20, př. 3, RK-27-2017-20, př. 4

21. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 jednotlivým obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2017-21, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2017-21, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-27-2017-21, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-21.doc, RK-27-2017-21, př. 1, RK-27-2017-21, př. 2

22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace v rámci grantového programu Venkovské prodejny 2017 subjektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-22.doc, RK-27-2017-22, př. 1, RK-27-2017-22, př. 2, RK-27-2017-22, př. 3

23. Profil Kraje Vysočina - září 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/27/2017/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2017-23, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-23.doc, RK-27-2017-23, př. 1, RK-27-2017-23, př. 2

24. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s darováním nemovitosti v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1546/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1465 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2017-24, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-24.doc, RK-27-2017-24, př. 1, RK-27-2017-24, př. 2, RK-27-2017-24, př. 3

25. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2017-25, př. 5 a RK-27-2017-25, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-25.doc, RK-27-2017-25, př. 1, RK-27-2017-25, př. 2, RK-27-2017-25, př. 3, RK-27-2017-25, př. 4, RK-27-2017-25, př. 5, RK-27-2017-25, př. 6, RK-27-2017-25, př. 7

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout:
 • poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČO: 71226401 dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-26, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3211 Vysoké školy o částku 925 000 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o částku 925 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-26.doc, RK-27-2017-26, př. 1, RK-27-2017-26, př. 2, RK-27-2017-26, př. 2a

27. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 914 475,74 Kč určenou na financování projektu „Transformace Domova Háj I.“
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-27.doc

28. Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit Zprávu o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Zprávu o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-27-2017-28, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-27-2017-28, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-28.doc, RK-27-2017-28, př. 1, RK-27-2017-28, př. 2

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Městu Pelhřimov ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017 dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-29, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-29.doc, RK-27-2017-29, př. 1

30. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1552/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-27-2017-30, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-30.doc, RK-27-2017-30, př. 1

31. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017“ dle materiálu RK-27-2017-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-31.doc, RK-27-2017-31, př. 1

32. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden červenec 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden červenec 2017 dle materiálu RK-27-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-32.doc, RK-27-2017-32, př. 1

33. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/27/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v celkové výši 3 730 897 755,33 Kč dle materiálu RK-27-2017-33, př. 1 a přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v celkové výši 109 214 374,03 Kč dle materiálu RK-27-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-33.doc, RK-27-2017-33, př. 1, RK-27-2017-33, př. 2

34. Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1556/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z investorství ke stavebnímu objektu „SO 451 Přeložka kabelové trasy Cetin“, stavby „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028, objekty překládek inženýrských sítí v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 602-028“ v rozsahu dle územního souhlasu č. j. VÝST/12993/2017-kríb/2869/2017 ze dne 4. 5. 2017, dle materiálu RK-27-2017-34, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-34.doc, RK-27-2017-34, př. 1

35. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1557/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „Velká Bíteš propojení silnic I/37 a II/395“ dle materiálu RK-27-2017-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-35.doc, RK-27-2017-35, př. 1

36. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš SZ obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci dané akce. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1558/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš SZ obchvat“ dle materiálu RK-27-2017-36, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-36.doc, RK-27-2017-36, př. 1

37. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1559/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 dle materiálu RK-27-2017-37, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-27-2017-37, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-37.doc, RK-27-2017-37, př. 1, RK-27-2017-37, př. 2

38. Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. V průběhu jednání přišel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1560/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 6 600 000 Kč při snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 600 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 6 600 000 Kč na řešení dopadu nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-38.doc, RK-27-2017-38, př. 1

K bodům 39 45, 47 50, 52 - 56, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

39. Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
Usnesení 1561/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva na pozemku par. č. 5991/1 o výměře 1817 m2 v k. ú. a obci Jihlava zapsaném na listu vlastnictví 10001  s vlastnickým právem pro Statutární město Jihlava a požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na uvedeném pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-39.doc

40. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1562/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2017-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-40.doc, RK-27-2017-40, př. 1

41. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1563/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2017-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-41.doc, RK-27-2017-41, př. 1

42. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 1564/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku p. č. 2038/2 , ostatní plocha, neplodná půda o výměře 68 m2, odděleného geometrickým plánem číslo 372-45/2013 z pozemku KN p. č. 2038, ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek p. č. 2038/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 68 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 372-45/2013 z pozemku KN p. č. 2038, ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-42.doc, RK-27-2017-42, př. 1, RK-27-2017-42, př. 1a

43. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1565/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-27-2017-43, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-43.doc, RK-27-2017-43, př. 1

44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1566/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2017-44, př. 1 a RK-27-2017-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-44.doc, RK-27-2017-44, př. 1, RK-27-2017-44, př. 2

45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1567/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-45.doc, RK-27-2017-45, př. 1

47. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Usnesení 1568/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-47.doc, RK-27-2017-47, př. 1, RK-27-2017-47, př. 1a, RK-27-2017-47, př. 1b, RK-27-2017-47, př. 2, RK-27-2017-47, př. 3

48. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
Usnesení 1569/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-48.doc, RK-27-2017-48, př. 1, RK-27-2017-48, př. 2

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
Usnesení 1570/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2017-49, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-49.doc, RK-27-2017-49, př. 1, RK-27-2017-49, př. 2, RK-27-2017-49, př. 2a

50. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
Usnesení 1571/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0394/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-33, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-27-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-50.doc, RK-27-2017-50, př. 1, RK-27-2017-50, př. 2, RK-27-2017-50, př. 3

52. Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 1572/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2017-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-52.doc, RK-27-2017-52, př. 1

53. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
Usnesení 1573/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi žadatelem Krajem Vysočina a provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 ve znění dle materiálu RK-27-2017-53, př. 1, v rámci akce „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-53.doc, RK-27-2017-53, př. 1

54. Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o Smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
Usnesení 1574/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka a budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod na straně budoucího obdarovaného dne 8. 7. 2008 dle materiálu RK-27-2017-54, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-54.doc, RK-27-2017-54, př. 1, RK-27-2017-54, př. 2

55. Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
Usnesení 1575/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-27-2017-55, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-55.doc, RK-27-2017-55, př. 1

56. Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
Usnesení 1576/27/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 včetně všech součástí  příslušenství a pozemků par. č. 1497/1 ost. plocha, silnice, par. č. 1497/2 ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k.ú. Třebíč a nově vzniklého pozemku par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem stavbu pozemní komunikace, silnici III/36075 včetně všech součástí příslušenství a pozemky par. č. 1497/1 ost. plocha, par. č. 1497/2 ost. plocha, silnice (vzniklý dle GP č. 5938-8654/2015), par. č. 1499/2 - ost. plocha, silnice, par. č. 1499/3 ost. plocha, silnice, par. č. 1499/4 - ost. plocha, silnice v k. ú. Třebíč a nově vzniklý pozemek par. č. 1134/20 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: OM
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-56.doc, RK-27-2017-56, př. 1

46. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - návrh na zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje zrušit usnesení 0397/05/2014/ZK. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/27/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 7. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-46.doc, RK-27-2017-46, př. 1, RK-27-2017-46, př. 2, RK-27-2017-46, př. 3, RK-27-2017-46, př. 4, RK-27-2017-46, př. 5, RK-27-2017-46, př. 5a, RK-27-2017-46, př. 6

51. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-27-2017-51, př. 2;
rozhoduje
vybrat společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Nemocnice Havlíčkův Brod stavební úpravy pro magnetickou rezonanci“;
ukládá
odboru majetkového oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-51.doc, RK-27-2017-51, př. 1, RK-27-2017-51, př. 2, RK-27-2017-51, př. 3

57. Informace o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/27/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-27-2017-57.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 29. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-57.doc

58. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/27/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením konvektomatu DA102 BC, inventární číslo DHM0009051, rok pořízení 2000, pořizovací cena 322 450 Kč, zůstatková cena 36 400,50 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-27-2017-58.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kompetencí žáků“ dle materiálu RK-27-2017-59, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 173 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 173 000 Kč s určením pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí, na předfinancování projektu „Zvýšení kompetencí žáků“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-59.doc, RK-27-2017-59, př. 1, RK-27-2017-59, př. 2, RK-27-2017-59, př. 3, RK-27-2017-59, př. 4, RK-27-2017-59, př. 5, RK-27-2017-59, př. 6

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127  Střední školy o částku 20 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427, o částku 20 000 Kč na úhradu nákladů na odstranění havárie, které nebyly pokryty pojišťovnou dle materiálu RK-27-2017-60.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-60.doc

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 312 042,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009, o částku 792 032,40 Kč;
 • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, o částku 1 520 010,00 Kč,
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2017-61.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/27/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 2 700 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2017-62.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-62.doc

63. Změna ve zřizovací listině
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny níže uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-27-2017-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 27. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-63.doc, RK-27-2017-63, př. 1

64. Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o společném postupu Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby škol na území města dle materiálu RK-27-2017-64;
 • schválit záměr:
 • darovat městu Telč pozemky zveřejněné na úřední desce v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0610/12/2017/RK ze dne 30. 3. 2017;
 • poskytnout městu Telč finanční prostředky do výše maximálně 9 mil. Kč na realizaci rekonstrukce hřiště,
obojí za podmínky dohody mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-64.doc, RK-27-2017-64, př. 1

66. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01576.0077 dle materiálu RK-27-2017-66, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-66.doc, RK-27-2017-66, př. 1, RK-27-2017-66, př. 2, RK-27-2017-66, př. 3

67. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství obcím a svazkům obcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2310  Pitná voda o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 1032 Podpora ostatních produkčních činností o částku 4 000 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2310  Pitná voda o částku 1 371 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 371 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 23 593 216 Kč dle materiálu RK-27-2017-67, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-27-2017-67, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2017-67, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-67.doc, RK-27-2017-67, př. 1, RK-27-2017-67, př. 2, RK-27-2017-67, př. 3, RK-27-2017-67, př. 4, RK-27-2017-67, př. 5

68. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-27-2017-68, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-27-2017-68, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2017-68, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje,
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-68.doc, RK-27-2017-68, př. 1, RK-27-2017-68, př. 2, RK-27-2017-68, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Projednávání se zúčastnili A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/27/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 450 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 450 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 06374204, dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-27-2017-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2017-65.doc, RK-27-2017-65, př. 1

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 9. 2017, v 10:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fialová, MBA        ……...……………………………………Ing. Bc. Martin Hyský        …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2017 dne 29. 8. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 8. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz