Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2017 - 29.08.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
05Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
06Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
07Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
09Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
10FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
11Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
12Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
14Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohoda o praktické stáži
15Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn
16Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
17FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
19Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
20Projekt Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
21Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
22FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
23Profil Kraje Vysočina - září 2017
24Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
25Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
26Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
27Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj I.
28Zpráva o realizaci č. 2 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
30Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
31FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
32Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
33Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
34Dohoda o převodu práv a povinností z územního souhlasu s umístěním stavby
35Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce Velká Bíteš - propojení silnic I/37 a II/395
36Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat
37Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
38Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
39Zánik a výmaz předkupního práva v k. ú. Jihlava
40Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
41Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
42Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
43Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
44Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
45Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
46Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - návrh na zrušení usnesení č. 0397/05/2014/ZK
47Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
48Koupě pozemku v k. ú. a obci Jimramov
49Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částí silnice III/38815
50Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0394/05/2015/ZK
51Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
52Předání nemovité věci do hospodaření příspěvkové organizace kraje
53Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
54Uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o Smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
55Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
56Darování stavby pozemní komunikace, silnice III/36075 a pozemků zastavěných touto silnicí - k. ú. Třebíč, k. ú. Střítež u Třebíče
57Informace o zamítnutí odvolání k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně
58Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Hotelovou školu Světlou a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí na projekt Zvýšení kompetencí žáků
60Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školá
63Změna ve zřizovací listině
64Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina
66Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
67Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
68Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz