Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2009, které se konalo dne 11. 8. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2009
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 8. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil nepřítomnost V. Novotného a T. Škaryda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
48. Výběrové řízení „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2009
 2. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 3. Opakovaná žádost o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 6. Veřejná zakázka na stavební práce Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
 10. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava gymnastického sálu a kanalizace a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 11. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
 12. Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
 13. Zřízení pracovní skupiny, Smlouva o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
 14. Návrh na zvýšení příspěvku na provoz Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 15. Darování osobního vozidla do vlastnictví kraje Vysočina
 16. Darování osobního vozidla do vlastnictví Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 18. II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie - výběr nejvhodnější nabídky
 19. Ukončení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
 20. Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
 21. Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba
 22. Projekt II/353 Bohdalov - obchvat - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
 23. Projekt II/405 Brtnice - Zašovice - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
 24. Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
 25. Ukončení projektu Severojižní propojení kraje Vysočina
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz a úprava objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře
 29. Jmenování ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - opuštění prostorů v nájmu u soukromé osoby Centrem - Domem dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 32. Uzavření účtu zřízeného k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava
 33. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení
 34. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jmenování Výběrové komise pro hodnocení projektů v rámci realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysoči
 35. Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
 36. Podstatná změna globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.3.02
 37. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 38. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
 39. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
 40. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 41. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
 42. Poskytnutí daru Diecézní charitě Brno v rámci podpory mateřských a rodinných center v kraji Vysočina
 43. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 45. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - jmenování komise
 46. Veřejná zakázka na služby Biodiverzita
 47. Návrh na poskytnutí dotace na pořízení putovního poháru vítězům Horácké rally - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 48. Výběrové řízení „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 50. Rozprava členů rady
Usnesení 1132/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02-11 v bloku.
K předkládaným materiálům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 1133/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1576/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 496 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou, ve které se kraj zaváže po dokončení rekonstrukce chodníků na základě geometrického plánu dodaného městysem uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěného chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-02.doc

03. Opakovaná žádost o zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 1774 v k.ú. Záblatí u Osové Bítýšky
Usnesení 1134/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou jako povinným z věcného břemene a ENVI ENERGO a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 276 60 851 jako oprávněným z věcného břemene, podle které by byl oprávněný z věcného břemene oprávněn uložit a provozovat silové kabely VN v části pozemku par. č. 1774 v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky dle geometrického plánu č. 250 - 171/2007 a oprávněn k průchodu a průjezdu s potřebnou technikou přes tento pozemek v nezbytném rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-03.doc

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1135/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1136/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, o darování stavby silnice II/360 v délce 1,290 km v ulici Rafaelova (stavba Silnice II/360 Třebíč - Rafaelova II) na pozemcích par. č. 1521/33, par. č. 1521/11, par. č. 1805/48, par. č. 1805/96, par. č. 1805/98, par. č. 1303/29, par. č. 1233/28, par. č. 1261/5, par. č. 1303/31, par. č. 1259/5, par. č. 1257/11, par. č. 1044/12, par. č. 1460/38, par. č. 1512/24, par. č. 1026/12, dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1522/8 a dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1005/61 v k. ú. a obci Třebíč a pozemků dle materiálu RK-25-2009-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s městem Třebíč o darování pozemků dle materiálu RK-25-2009-05, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
 • zahájit jednání s ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, o darování dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleného pozemku par. č. 1512/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 506 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • zahájit jednání s městem Třebíč o darování stavby komunikace v ulicích Bedřicha Václavka, Třída Smila Osovského a Cyrilometodějská (dříve silnice III/36062) na části pozemků par. č. 1507/5, par. č. 1461/4, par. č. 1461/8, par. č. 1461/5, par. č. 1461/6, na celých pozemcích par. č. 1507/4, par. č. 1507/1 a na části pozemku par. č. 1512/1 v k. ú. a obci Třebíč, stavby komunikace v ulicích Brněnská a Velkomeziříčská (dříve úsek silnice II/360) na dle GP č. 4273-3619/2007 nově oddělených pozemcích par. č. 1521/74, par. č. 1521/103, dále na pozemcích par. č. 1521/4, par. č. 1521/10, par. č. 1521/18, par. č. 1521/9, par. č. 1521/6, par. č. 1521/5, par. č. 1521/37, par. č. 1521/35, na části pozemků par. č. 1512/8, par. č. st. 499/1, par. č. st. 499/2, par. č. 1512/1, na celých pozemcích par. č. 1521/23, par. č. 1521/36, par. č. 1512/22, par. č. 1460/19, par. č. 1460/32, par. č. 1340/9, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č.1026/14 a par. č. 1026/15 a to včetně mostů na části pozemků par. č. 1526 a par. č. 1522/1, vše v k. ú. a obci Třebíč a dále pozemků dle materiálu RK-25-2009-05, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • zveřejnit záměr darování dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleného pozemku par. č. 1512/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 506 m2 v k. ú. a obci Třebíč na úřední desce krajského úřadu;
 • zveřejnit záměr darování stavby komunikace včetně mostů a dalších součástí a příslušenství v ulicích Bedřicha Václavka, Třída Smila Osovského a Cyrilometodějská (dříve silnice III/36062) na části pozemků par. č. 1507/5, par. č. 1461/4, par. č. 1461/8, par. č. 1461/5, par. č. 1461/6, na celých pozemcích par. č. 1507/4, par. č. 1507/1 a na části pozemku par. č. 1512/1 v k. ú. a obci Třebíč, stavby komunikace včetně součástí a příslušenství v ulicích Brněnská a Velkomezeříčská (dříve úsek silnice II/360) na dle GP č. 4273-3619/2007 nově oddělených pozemcích par. č. 1521/74, par. č. 1521/103, dále na pozemcích par. č. 1521/4, par. č. 1521/10, par. č. 1521/18, par. č. 1521/9, par. č. 1521/6, par. č. 1521/5, par. č. 1521/37, par. č. 1521/35, na části pozemků par. č. 1512/8, par. č. st. 499/1, par. č. st. 499/2, par. č. 1512/1, na celých pozemcích par. č. 1521/23, par. č. 1521/36, par. č. 1512/22, par. č. 1460/19, par. č. 1460/32, par. č. 1340/9, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č.1026/14 a par. č. 1026/15 a na části pozemků par. č. 1526 a par. č. 1522/1, vše v k. ú. a obci Třebíč a dále pozemků dle materiálu RK-25-2009-05, př. 3 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem stavbu silnice II/360 v délce 1,290 km v ulici Rafaelova (stavba Silnice II/360 Třebíč - Rafaelova II) včetně součástí a příslušenství na pozemcích par. č. 1521/33, par. č. 1521/11, par. č. 1805/48, par. č. 1805/96, par. č. 1805/98, par. č. 1303/29, par. č. 1233/28, par. č. 1261/5, par. č. 1303/31, par. č. 1259/5, par. č. 1257/11, par. č. 1044/12, par. č. 1460/38, par. č. 1512/24, par. č. 1026/12, dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1522/8 a dle GP č. 4176-127/2006 nově odděleném pozemku par. č. 1005/61 v k. ú. a obci Třebíč a pozemky dle materiálu RK-25-2009-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle, do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2009-05, př. 2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem dle GP č. 4176-127/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1512/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 506 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle;
 • převést darem stavbu komunikace včetně mostů a dalších součástí a příslušenství v ulicích Bedřicha Václavka, Třída Smila Osovského a Cyrilometodějská (dříve silnice III/36062) na části pozemků par. č. 1507/5, par. č. 1461/4, par. č. 1461/8, par. č. 1461/5, par. č. 1461/6, na celých pozemcích par. č. 1507/4, par. č. 1507/1 a na části pozemku par. č. 1512/1 v k. ú. a obci Třebíč, stavbu komunikace včetně součástí a příslušenství v ulicích Brněnská a Velkomeziříčská (dříve úsek silnice II/360) na dle GP č. 4273-3619/2007 nově oddělených pozemcích par. č. 1521/74, par. č. 1521/103, dále na pozemcích par. č. 1521/4, par. č. 1521/10, par. č. 1521/18, par. č. 1521/9, par. č. 1521/6, par. č. 1521/5, par. č. 1521/37, par. č. 1521/35, na části pozemků par. č. 1512/8, par. č. st. 499/1, par. č. st. 499/2, par. č. 1512/1, na celých pozemcích par. č. 1521/23, par. č. 1521/36, par. č. 1512/22, par. č. 1460/19, par. č. 1460/32, par. č. 1340/9, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č.1026/14 a par. č. 1026/15 a na části pozemků par. č. 1526 a par. č. 1522/1, vše v k. ú. a obci Třebíč a dále pozemky dle materiálu RK-25-2009-05, př. 3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-05.doc, RK-25-2009-05, př. 1, RK-25-2009-05, př. 2, RK-25-2009-05, př. 3

06. Veřejná zakázka na stavební práce Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu
Usnesení 1137/25/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-06.doc

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1138/25/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2009-07, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2009-07, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 709/2 v k.ú. Týn u Třebíče v rozsahu plánovaného zastavění stavbou chodníku, jejímž investorem je město Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-07.doc, RK-25-2009-07, př. 1

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Rada kraje přijala po obdržení doplněné přílohy upravený návrh usnesení.
Usnesení 1139/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-25-2009-08, př. 1upr1 a RK-25-2009-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-08.doc, RK-25-2009-08, př. 1, RK-25-2009-08, př. 2

09. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
Usnesení 1140/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-25-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-09.doc, RK-25-2009-09, př. 1

10. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava gymnastického sálu a kanalizace a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1141/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - oprava gymnastického sálu a kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 mil. Kč při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 2 mil. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-10.doc

11. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku
Usnesení 1142/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat nemovitý majetek dle materiálu RK-25-2009-11, př. 1 do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-11.doc, RK-25-2009-11, př. 1

12. Zřízení stálé konference, Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, informoval radu kraje o zřízení stálé konference v rámci spolupráce mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/25/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení stálé konference, které je popsáno v materiálu RK-25-2009-12, př. 2 a bude jmenováno hejtmanem na jejím prvním zasedání.
odpovědnost: OSH
termín: 31. srpna 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-12.doc, RK-25-2009-12, př. 1, RK-25-2009-12, př. 2

13. Zřízení pracovní skupiny, Smlouva o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložil radě kraje návrh na aktualizaci složení pracovní skupiny za kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/25/2009/RK
Rada kraje
odvolává
členy pracovní skupiny za kraj Vysočina uvedené v materiálu RK-25-2009-13, př. 3;
jmenuje
členy pracovní skupiny za kraj Vysočina dle materiálu RK-25-2009-13, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. srpna 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-13.doc, RK-25-2009-13, př. 1, RK-25-2009-13, př. 2, RK-25-2009-13, př. 3

14. Návrh na zvýšení příspěvku na provoz Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1145/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00090735 ve výši
1 000 000 Kč určenou na realizaci záchranného archeologického výzkumu dle materiálu
RK-25-2009-14;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 000 000 Kč s určením na realizaci záchranného archeologického výzkumu dle materiálu RK-25-2009-14.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-14.doc

15. Darování osobního vozidla do vlastnictví kraje Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložila radě kraje nabídku OGV darování osobního vozidla z důvodu nepotřebnosti zpět svému zřizovateli. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1146/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt osobní vozidlo Škoda Fabia, reg. zn. JIJ 01-36, do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-15.doc, RK-25-2009-15, př. 1

16. Darování osobního vozidla do vlastnictví Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovala radu kraje o žádosti Muzea Vysočiny Jihlava o převod osobního vozidla do svého vlastnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1147/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-25-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-16.doc, RK-25-2009-16, př. 1

17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1148/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-25-2009-17, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-25-2009-17, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-17.doc, RK-25-2009-17, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 18-25 v bloku.
K předkládaným materiálům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie - výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení 1149/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie dle materiálu RK-25-2009-18, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/602 Velké Meziříčí - most ev. č. 602-025 - havárie uchazeči Mitrenga - stavby, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČ: 45272387 v souladu s materiálem RK-25-2009-18, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení
a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-18.doc

19. Ukončení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
Usnesení 1150/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí ve výši dle materiálu RK-25-2009-19, př. 1, a úroků za 3. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-19.doc, RK-25-2009-19, př. 1

20. Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba
Usnesení 1151/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 98 466 297,78 Kč;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba ve výši dle materiálu RK-25-2009-20, př. 1 a úroků za 3. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba, ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-20.doc, RK-25-2009-20, př. 1

21. Ukončení projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba
Usnesení 1152/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba, o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 47 054 321,01 Kč za 2. etapu projektu;
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba, ve výši dle materiálu RK-25-2009-21, př. 1 a úroků za 3. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba, ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-21.doc, RK-25-2009-21, př. 1

22. Projekt II/353 Bohdalov - obchvat - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
Usnesení 1153/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Bohdalov - obchvat o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 50 199 978,34 Kč za 1. etapu projektu;
 • převod části zůstatku na zvláštním účtu II/353 Bohdalov - obchvat ve výši 43 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Bohdalov - obchvat ve výši převodu části zůstatku 43 000 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-22.doc

23. Projekt II/405 Brtnice - Zašovice - přijetí dotace a převod do Fondu strategických rezerv
Usnesení 1154/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice - Zašovice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 59 277 894,53 Kč za 1. etapu projektu;
 • převod části zůstatku na zvláštním účtu II/405 Brtnice - Zašovice ve výši 20 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice -Zašovice ve výši převodu části zůstatku 20 000 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-23.doc

24. Projekt II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - návrh na rozpočtové opatření
Usnesení 1155/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 16 479 627,70 Kč za 1. etapu projektu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-24.doc

25. Ukončení projektu Severojižní propojení kraje Vysočina
Usnesení 1156/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu Severojižní propojení ve výši dle materiálu RK-25-2009-25, př. 1 a úroků za 3. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Severojižní propojení ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-25.doc, RK-25-2009-25, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 26-31 v bloku.
K předkládaným materiálům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
Usnesení 1157/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Kněžice 109, 675 21, IČ 18825460 na realizaci krajského kola soutěže Ekologická olympiáda ve výši 25 000 Kč;
 • Oblastnímu spolku ČČK Pelhřimov, Táborská 1813, 393 01 Pelhřimov, IČ 00425885 na realizaci republikového kola soutěže zdravotnických družstev Kubínův memoriál ve výši 15 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-26.doc, RK-25-2009-26, př. 1, RK-25-2009-26, př. 2

27. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
Usnesení 1158/25/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-25-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-27.doc, RK-25-2009-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz a úprava objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře
Usnesení 1159/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 ve výši 30 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-25-2009-28;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 tis. Kč dle materiálu RK-25-2009-28;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, o částku 30 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-25-2009-28;
souhlasí
s úpravou objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 na rok 2009 dle materiálu RK-25-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-28.doc, RK-25-2009-28, př. 1

29. Jmenování ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
Usnesení 1160/25/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Alici Bednářovou do funkce ředitelky Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, s účinností od 1. 9. 2009 dle materiálu RK-25-2009-29, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Alici Bednářové, ředitelce Základní školy při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš, s účinností od 1. 9. 2009 dle materiálu RK-25-2009-29, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - opuštění prostorů v nájmu u soukromé osoby Centrem - Domem dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1161/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Centru - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, ve výši 300 000 Kč za účelem zajištění nezbytné údržby a stavebních úprav dle materiálu RK-25-2009-30 v objektu Na Mizerově 82 v Ledči nad Sázavou za podmínky uzavření nájemní smlouvy mezi Centrem - Domem dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí a městem Ledeč nad Sázavou;
 • udělit souhlas Centru - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 k provedení velké opravy nemovitého majetku přesahující hodnotu 500 000 Kč bez DPH v objektu Na Mizerově 82 v Ledči nad Sázavou za podmínky uzavření nájemní smlouvy mezi Centrem - Domem dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 a městem Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 300 000 Kč určenou na finanční zabezpečení neinvestiční údržby a stavebních úprav Centrem - Domem dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 v objektu Na Mizerově 82 v Ledči nad Sázavou;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Centra - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, IČ 70153744, o částku 300 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE, OM
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-30.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 1162/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 77 050,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-25-2009-31, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-31.doc, RK-25-2009-31, př. 1, RK-25-2009-31, př. 2, RK-25-2009-31, př. 3, RK-25-2009-31, př. 4, RK-25-2009-31, př. 5

32. Uzavření účtu zřízeného k projektu Vědeckotechnologický park Jihlava
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh na převod konečného zůstatku na zvláštním účtu VTP1 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení přípravy projektu Vědeckotechnologický park Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku na zvláštním účtu VTP1 ve výši 546 906,54 Kč a úroků za 3. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení přípravy projektu Vědeckotechnologický park Jihlava;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu VTP1 ve výši převodu konečného zůstatku a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-32.doc

33. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o žádosti příjemce podpory z Fondu Vysočiny o prodloužení termínu pro realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 060/193/08 dle materiálu RK-25-2009-33, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-33.doc, RK-25-2009-33, př. 1, RK-25-2009-33, př. 2

34. Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jmenování Výběrové komise pro hodnocení projektů v rámci realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2007 2012
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a požádali o jmenování Výběrové komise pro hodnocení projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-25-2009-34, př. 1;
jmenuje
Výběrovou komisi pro hodnocení projektů v rámci realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 OP VK v letech 2007 - 2012 dle materiálu RK-25-2009-34, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-34.doc, RK-25-2009-34, př. 1

35. Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s doporučením Výběrové komise navýšit alokaci 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
navýšit alokaci 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK do oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání na celkovou částku 80 608 091,89 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-35.doc

36. Podstatná změna globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.3.02
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v GG. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn v GG dle materiálu RK-25-2009-36, př. 1;
ukládá
oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o schválení podstatných změn v GG Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-36.doc, RK-25-2009-36, př. 1

37. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK, oblast podpory 5.3 dle materiálu RK-25-2009-37, př. 1;
ukládá
oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-37.doc, RK-25-2009-37, př. 1

38. Projekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
I. Fryšová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem účasti kraje Vysočina jako lead partnera projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/25/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2009-38, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska v řádném termínu a informovat příslušné orgány o rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-38.doc, RK-25-2009-38, př. 1

39. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/25/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-39.doc

40. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního fondu u Domova pro seniory Velké Meziříčí na rok 2009. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, na rok 2009 dle materiálu RK-25-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věc, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-40.doc, RK-25-2009-40, př. 1, RK-25-2009-40, př. 2

41. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, na rok 2009 dle materiálu RK-25-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-41.doc, RK-25-2009-41, př. 1, RK-25-2009-41, př. 2

42. Poskytnutí daru Diecézní charitě Brno v rámci podpory mateřských a rodinných center v kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1173/25/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odmítnutí daru 30 000 Kč na činnost Mateřského centra Človíček ze strany občanského sdružení Matka a dítě, IČ: 27018822;
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ve výši 20 000 Kč Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, dle materiálu RK-25-2009-42, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-42.doc, RK-25-2009-42, př. 1

43. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/25/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • text vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ky Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2009-43, př. 1;
 • schéma složení výběrové komise dle materiálu RK-25-2009-43, př. 2.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-43.doc, RK-25-2009-43, př. 1, RK-25-2009-43, př. 2

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 v celkové výši 101 000 Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lucie Stehlíkové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (UZ 00501) o částku 101 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 101 000 Kč dle materiálu RK-25-2009-44, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 101 000 Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lucie Stehlíkové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-44.doc, RK-25-2009-44, př. 1

48. Výběrové řízení „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2009-48, př. 1,
RK-25-2009-48, př. 2, RK-25-2009-48, př. 3, RK-25-2009-48, př. 4, RK-25-2009-48, př. 5,
RK-25-2009-48, př. 6, RK-25-2009-48, př. 7 a RK-25-2009-48, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-25-2009-48, př. 9 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-25-2009-48, př. 10;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2009-48, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-25-2009-48, př. 12.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-48.doc

45. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie - jmenování komise
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s předloženým návrhem jmenovat hodnotící komisi uvedené veřejné zakázky. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1177/25/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-25-2009-45, př. 1upr1.
odpovědnost: gremium ředitele
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-45.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/25/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-49.doc

46. Veřejná zakázka na služby Biodiverzita
Z. Ryšavý informoval radu kraje o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Biodiverzita uchazeči Wetland s. r. o., Batelov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/25/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování Zdeňka Ryšavého o zadání veřejné zakázky Biodiverzita uchazeči Wetland s. r. o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ 27725839 uvedené v materiálu RK-25-2009-46, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-46.doc, RK-25-2009-46, př. 1, RK-25-2009-46, př. 2, RK-25-2009-46, př. 3

47. Návrh na poskytnutí dotace na pořízení putovního poháru vítězům Horácké rally - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/25/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Auto klubu elektrárna Dukovany v AČR, Hrotovická 1202/27, 674 01 Třebíč, IČ: 711 80 834 na pořízení putovního poháru hejtmana kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2009-47;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2009-47.doc, RK-25-2009-47, př. 1

50. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 25/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 8. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2009 dne 11. 8. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 8. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz