Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2016, které se konalo dne 25. 7. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2016
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 7. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové, P. Piňose.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2016
 2. Smlouva o nájmu
 3. Veřejná zakázka Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Ostatní finanční operace
 5. Memorandum o sdílení sítí ŘSD - ROWANet
 6. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 8. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 9. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 10. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 11. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 12. Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 13. Odměna řediteli Střední školy stavební Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 16. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
 17. Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2017 se zaměřením na primární prevenci
 18. Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 19. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 20. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 21. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 22. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Postav si svoje auto - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 23. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 24. Dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 - změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1085/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 - rozpočtové opatření
 25. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 26. Rozhodnutí o odvolání - pověření odboru sekretariátu hejtmana
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
 28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/408 Jemnice - křiž. s II/152
 29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Čejov - Humpolec, PD
 30. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
 31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD
 32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
 33. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
 34. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
 35. Návrh na zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 36. Veřejná doprava Vysočiny
 37. Majetkoprávní příprava stavby II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022
 38. Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov - zrušení usnesení č. 0978/19/2016/RK
 39. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
 40. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 41. Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
 43. Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
 44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 46. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 47. Informace o zadání zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
 49. Ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení nabídek nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 50. Prodej pozemku par. č. 1630/70 v k. ú. a obci Pelhřimov
 51. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
 52. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
 53. Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
 54. Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
 55. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
 56. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 57. Projektová žádost Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 60. Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací na výstavě v Nitře
 61. Záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - vytvoření Centra tradiční lidové kultury
 62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
 63. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2017
 64. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
 65. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investičního příspěvku Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci včetně schválení čerpání fondu investic
 66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 67. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 68. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 69. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
 70. Rozprava členů rady
Usnesení 1293/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Smlouva o nájmu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu s níže uvedenou společností. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu se společností Tlapnet s.r.o. IČO 27174824, se sídlem U Schodů 122/5, Praha 9 190 00 dle materiálů RK-24-2016-02, př. 1 a RK-24-2016-02, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-02.doc, RK-24-2016-02, př. 1, RK-24-2016-02, př. 2

03. Veřejná zakázka Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče na předmět plnění veřejné zakázky dle materiálu RK-24-2016-03, př. 4, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“;
ukládá
Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-03.doc, RK-24-2016-03, př. 1, RK-24-2016-03, př. 2, RK-24-2016-03, př. 3, RK-24-2016-03, př. 4, RK-24-2016-03, př. 5

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Ostatní finanční operace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitolách Informatika a Ostatní finanční operace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636  Územní rozvoj, položka 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku ve výši 574 748,79 Kč a výdajů (kapitola Informatika, § 3636  Územní rozvoj o částku 474 999 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399  Ostatní finanční operace o částku 99 749,79 Kč) rozpočtu kraje na zajištění provozu registru smluv.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-04.doc

05. Memorandum o sdílení sítí ŘSD - ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít Memorandum o sdílení sítí ŘSD/ROWANet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o sdílení sítí ŘSD/ROWANet dle materiálu RK-24-2016-05, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-05.doc, RK-24-2016-05, př. 1

K bodům 06, 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

06. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1298/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-24-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 5. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-06.doc, RK-24-2016-06, př. 1

07. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1299/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2016-07, př. 1 a RK-24-2016-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 5. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-07.doc, RK-24-2016-07, př. 1, RK-24-2016-07, př. 2

08. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh schválit realizaci investičních záměrů dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-08.doc, RK-24-2016-08, př. 1

09. Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh schválit změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 3 264 000 Kč a ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o částku 1 736 000 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy (ÚZ 00502) o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 043 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 800 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 757 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 664 000 Kč,
za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2016“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 579 000,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 120 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 037 000 Kč
za účelem krytí provozních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2016“;
 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu „Standard ICT 2016“ dle materiálu RK-24-2016-09, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2016“ v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 4. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-09.doc, RK-24-2016-09, př. 1, RK-24-2016-09, př. 2, RK-24-2016-09, př. 3

10. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/24/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-24-2016-10, př. 11.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-10.doc, RK-24-2016-10, př. 1, RK-24-2016-10, př. 2, RK-24-2016-10, př. 3, RK-24-2016-10, př. 4, RK-24-2016-10, př. 5, RK-24-2016-10, př. 6, RK-24-2016-10, př. 7, RK-24-2016-10, př. 8, RK-24-2016-10, př. 9, RK-24-2016-10, př. 10, RK-24-2016-10, př. 11, RK-24-2016-10, př. 12

11. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací z důvodu postupu do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/24/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací dle materiálu RK-24-2016-11, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-11.doc, RK-24-2016-11, př. 1, RK-24-2016-11, př. 2, RK-24-2016-11, př. 3

12. Jmenování ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry konkurzní komise a předložil návrh na jmenování ředitele dané školy. Projednávání se zúčastnila J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-12.doc, RK-24-2016-12, př. 1, RK-24-2016-12, př. 2, RK-24-2016-12, př. 3, RK-24-2016-12, př. 4, RK-24-2016-12, př. 5

13. Odměna řediteli Střední školy stavební Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila J. Dočkalová, úřednice oddělení řízení lidských zdrojů. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1305/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-13.doc, RK-24-2016-13, př. 1, RK-24-2016-13, př. 2

14. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením brusky hrotové BVA 25/1000, inventární číslo 29.40/19, rok pořízení 2000, pořizovací cena 122 000 Kč, zůstatková cena 5 077 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-24-2016-14;
 • s vyřazením vertikální frézky typ 6 P 10, inventární číslo MS-z-103-1, rok pořízení 1992, pořizovací cena 108 932 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-24-2016-14.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín Hálkova 42.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-14.doc

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na předfinancování projektu M00225 „UMBESA Udržitelný jídelníček realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-15.doc

16. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí střednědobé plány školských příspěvkových organizací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1308/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2016-16, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a ředitelům školských příspěvkových organizací informovat radu kraje o dalším rozpracování střednědobých plánů do 31. 10. 2016.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-16.doc, RK-24-2016-16, př. 1, RK-24-2016-16, př. 2

17. Pověření příspěvkové organizace kraje přípravou, podáním a realizací krajského projektu na rok 2017 se zaměřením na primární prevenci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
pověřit Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace přípravou, podáním a realizací projektu na rok 2017 dle materiálu RK-24-2016-17, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-17.doc, RK-24-2016-17, př. 1

18. Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-24-2016-18.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 25. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-18.doc, RK-24-2016-18, př. 1, RK-24-2016-18, př. 2, RK-24-2016-18, př. 3

19. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1311/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-19.doc, RK-24-2016-19, př. 1

20. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1312/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 41 288 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-24-2016-20, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-24-2016-20, př. 1 a RK-24-2016-20, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-20.doc, RK-24-2016-20, př. 1, RK-24-2016-20, př. 2, RK-24-2016-20, př. 3

21. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1313/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic ve výši 150 000 Kč pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-21.doc, RK-24-2016-21, př. 1, RK-24-2016-21, př. 2, RK-24-2016-21, př. 3

22. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Postav si svoje auto - změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1314/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ jednotlivým příspěvkovým organizacím na finanční zajištění pokračování projektu „Postav si svoje auto“ dle materiálu RK-24-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
termín: prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-22.doc, RK-24-2016-22, př. 1

23. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení a následné vydání propagačních předmětů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1315/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-24-2016-23, př. 1upr1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-23.doc, RK-24-2016-23, př. 1

24. Dotace na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 - změna usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1085/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 - rozpočtové opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh změnit usnesení č. 1085/20/2016/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1085/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 tak, že materiál RK-20-2016-66, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-24-2016-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-24.doc, RK-24-2016-24, př. 1

25. Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí přehled projektových záměrů středních škol pro výzvy IROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukládá
 • odboru školství, mládeže a sportu informovat ředitele a ředitelky středních škol zřízených krajem o možnosti financování projektových záměrů pro výzvy IROP dle materiálu RK-24-2016-25, př. 1;
 • odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem majetkovým vytipovat a předložit radě kraje k projednání projektové fiše ze záměrů uvedených v materiálu RK-24-2016-25, př. 2 pod čísly 45 - 59 do výzev IROP.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 27. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-25.doc, RK-24-2016-25, př. 1, RK-24-2016-25, př. 2

26. Rozhodnutí o odvolání - pověření odboru sekretariátu hejtmana
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1318/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 A 69/2015-41 ze dne 26. 5. 2016 dle materiálu RK-24-2016-26, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 4 zákona o krajích Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana, rozhodování podle § 59 odst. 3 zákona o krajích o odvolání spolku Dance Macabre v žádosti o poskytnutí informace podle InfZ o odměně ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a jejího zástupce v roce 2014.
odpovědnost: OSH
termín: 9. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-26.doc, RK-24-2016-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Městu Počátky, IČO 00248843 ve výši 500 000 Kč a Městysu Batelov, IČO 00285595 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu RK-24-2016-27, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-24-2016-27, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-27.doc, RK-24-2016-27, př. 1, RK-24-2016-27, př. 2, RK-24-2016-27, př. 3, RK-24-2016-27, př. 4

V průběhu jednání odešel Z. Chlád. K bodům 28 32, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/408 Jemnice - křiž. s II/152
Usnesení 1320/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-28.doc, RK-24-2016-28, př. 1, RK-24-2016-28, př. 2

29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/347 Čejov - Humpolec, PD
Usnesení 1321/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-29.doc, RK-24-2016-29, př. 1, RK-24-2016-29, př. 2

30. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
Usnesení 1322/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-30.doc, RK-24-2016-30, př. 1, RK-24-2016-30, př. 2

31. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/128 Lukavec, PD
Usnesení 1323/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-31.doc, RK-24-2016-31, př. 1, RK-24-2016-31, př. 2

32. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2, PD
Usnesení 1324/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-32.doc, RK-24-2016-32, př. 1, RK-24-2016-32, př. 2

33. Udržitelnost projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/24/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2016-33, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-33.doc, RK-24-2016-33, př. 1

34. FOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1326/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 dle materiálu RK-24-2016-34, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-34.doc, RK-24-2016-34, př. 1, RK-24-2016-34, př. 2, RK-24-2016-34, př. 3

35. Návrh na zrušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje předložený návrh zrušit Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/15. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1327/24/2016/RK
Rada kraje
ruší
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina č. 01/15 ze dne 10. 2. 2015.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-35.doc

36. Veřejná doprava Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
část A3 „Zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy a vypracování rámcových jízdních řádů“, A4 „Zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů“ a A5 „Vypracování standardů dopravní obslužnosti“ dle materiálu RK-24-2016-36, př. 1, RK-24-2016-36, př. 2, RK-24-2016-36, př. 3, RK-24-2016-36, př. 4, RK-24-2016-36, př. 5, RK-24-2016-36, př. 6, RK-24-2016-36, př. 7, RK-24-2016-36, př. 8, RK-24-2016-36, př. 9, RK-24-2016-36, př. 10, RK-24-2016-36, př. 11, RK-24-2016-36, př. 12, RK-24-2016-36, př. 13, RK-24-2016-36, př. 14, RK-24-2016-36, př. 15, RK-24-2016-36, př. 16, RK-24-2016-36, př. 17, RK-24-2016-36, př. 18, RK-24-2016-36, př. 19, RK-24-2016-36, př. 20;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství k dalšímu projednání sledovat střední variantu předložených jízdních řádů.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-36.doc, RK-24-2016-36, př. 1, RK-24-2016-36, př. 2, RK-24-2016-36, př. 3, RK-24-2016-36, př. 4, RK-24-2016-36, př. 5, RK-24-2016-36, př. 6, RK-24-2016-36, př. 7, RK-24-2016-36, př. 8, RK-24-2016-36, př. 9, RK-24-2016-36, př. 10, RK-24-2016-36, př. 11, RK-24-2016-36, př. 12, RK-24-2016-36, př. 13, RK-24-2016-36, př. 14, RK-24-2016-36, př. 15, RK-24-2016-36, př. 16, RK-24-2016-36, př. 17, RK-24-2016-36, př. 18, RK-24-2016-36, př. 19, RK-24-2016-36, př. 20, RK-24-2016-36, př. 21

K bodům 37 53, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

37. Majetkoprávní příprava stavby II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022
Usnesení 1329/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu "II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022" mezi Krajem Vysočina na straně investora a obcí Radostín na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2016-37, př. 2;
 • uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu "II/354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354-022" mezi Krajem Vysočina na straně investora a Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem v Praze 1, Těšnov  65/17, 110 01 Praha 1 na straně vlastníka pozemků v rozsahu dle materiálu RK-24-2016-37, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-37.doc, RK-24-2016-37, př. 1, RK-24-2016-37, př. 2, RK-24-2016-37, př. 3, RK-24-2016-37, př. 4

38. Zřízení služebností k pozemkům v k. ú. a obci Pelhřimov - zrušení usnesení č. 0978/19/2016/RK
Usnesení 1330/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-38.doc, RK-24-2016-38, př. 1, RK-24-2016-38, př. 2

39. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Usnesení 1331/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě projektová dokumentace“ zhotoviteli: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28094026.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-39.doc

40. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1332/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-40.doc, RK-24-2016-40, př. 1

41. Prodej pozemku v k. ú. Řípov a obci Třebíč
Usnesení 1333/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-41.doc, RK-24-2016-41, př. 1, RK-24-2016-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
Usnesení 1334/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1197/2 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2016-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-42.doc, RK-24-2016-42, př. 1, RK-24-2016-42, př. 2

43. Změna usnesení 0406/05/2014/ZK
Usnesení 1335/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0406/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 314 560 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku včetně DPH ve výši 1 452 Kč a kolek ve výši 1000 Kč.“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-43.doc

44. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1336/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-24-2016-44, př. 1 a RK-24-2016-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-44.doc, RK-24-2016-44, př. 1, RK-24-2016-44, př. 2

45. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1337/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2016-45, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2016-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-45.doc, RK-24-2016-45, př. 1

46. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1338/24/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2016-46, př. 1;
 • s uzavřením smlouvy o bezúplatném užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-24-2016-46, př. 3.
odpovědnost: ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, ředitel Střední školy stavební Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-46.doc, RK-24-2016-46, př. 1, RK-24-2016-46, př. 2, RK-24-2016-46, př. 3

47. Informace o zadání zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
Usnesení 1339/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce „Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny“ dle materiálu RK-24-2016-47, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-47.doc, RK-24-2016-47, př. 1, RK-24-2016-47, př. 2, RK-24-2016-47, př. 3

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nová Říše
Usnesení 1340/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-24-2016-48, př. 1 do vlastnictví městyse Nová Říše;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-24-2016-48, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-24-2016-48, př. 2 z vlastnictví městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-48.doc, RK-24-2016-48, př. 1, RK-24-2016-48, př. 2, RK-24-2016-48, př. 3

49. Ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení nabídek nadlimitní veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Usnesení 1341/24/2016/RK
Rada kraje
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací“ ve složení dle materiálů RK-24-2016-49, př. 1 a RK-24-2016-49, př. 2.
pověřuje
osoby uvedené v materiálu RK-24-2016-49, př. 3 jednáním o nabídkách nadlimitní veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací“.
odpovědnost: OM
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-49.doc, RK-24-2016-49, př. 1, RK-24-2016-49, př. 2, RK-24-2016-49, př. 3, RK-24-2016-49, př. 4

50. Prodej pozemku par. č. 1630/70 v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1342/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-50.doc, RK-24-2016-50, př. 1, RK-24-2016-50, př. 1a, RK-24-2016-50, př. 2

51. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Račerovice a obci Třebíč
Usnesení 1343/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-51.doc, RK-24-2016-51, př. 1, RK-24-2016-51, př. 2

52. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení 1344/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-52.doc, RK-24-2016-52, př. 1, RK-24-2016-52, př. 2, RK-24-2016-52, př. 3

53. Úprava pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1345/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2016-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-53.doc, RK-24-2016-53, př. 1

54. Přijetí daru pozemku v k. ú. Nové Syrovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek v k. ú. Nové Syrovice z vlastnictví obce do vlastnictví kraje. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 93/5 ost. plocha, zeleň o výměře 320 m2 oddělený GP č. 586-14/2016 z pozemku par. č. 93/5 v k. ú. Nové Syrovice z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-54.doc, RK-24-2016-54, př. 1

69. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah - vzájemné darování pozemků s městysem Nový Rychnov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky v k. ú. Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví kraje
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 2165/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2 a par. č. 2165/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov do vlastnictví městyse Nový Rychnov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 2165/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2 a par. č. 2165/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nový Rychnov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 94/11 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 a par. č. 2154/32 ostatní plocha, silnice o výměře 591 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-69.doc, RK-24-2016-69, př. 1

55. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí 5. zprávu o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-24-2016-55, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2016-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-55.doc, RK-24-2016-55, př. 1

56. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1349/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2016-56, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-56.doc, RK-24-2016-56, př. 1, RK-24-2016-56, př. 2, RK-24-2016-56, př. 3, RK-24-2016-56, př. 4

57. Projektová žádost Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit znění žádosti o podporu uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1350/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
znění žádosti o podporu projektu „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-24-2016-57, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2016-57, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost o podporu dle materiálu RK-24-2016-57, př. 1 do 21. výzvy IROP.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 2. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-57.doc, RK-24-2016-57, př. 1, RK-24-2016-57, př. 2

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1351/24/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM Spolku pro podporu dokumentárního filmu, se sídlem Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO: 67008062, dotaci ve výši 350 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2016-58, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-58.doc, RK-24-2016-58, př. 1, RK-24-2016-58, př. 2, RK-24-2016-58, př. 3

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1352/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 34 070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 35 000 Kč určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity podpora tradiční lidové kultury kategorie A“ na realizaci projektu „Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. Zpracování, publikování a prezentace veřejnosti“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 35 000 Kč určenou na realizaci projektu „Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. Zpracování, publikování a prezentace veřejnosti“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-59.doc

60. Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací na výstavě v Nitře
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí vývoz a prezentaci putovní výstavy Dýmky a svět ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1353/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci putovní výstavy Dýmky a svět ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2016-60, př. 1, na výstavě v Ponitrianském múzeu v Nitře na Slovensku konané od 15. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (s vývozní lhůtou od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 5. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-60.doc, RK-24-2016-60, př. 1, RK-24-2016-60, př. 2

61. Záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - vytvoření Centra tradiční lidové kultury
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit záměr rekonstrukce objektu pro účely vytvoření Centra tradiční lidové kultury. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1354/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr rekonstrukce objektu na Cyrilometodějské ulici 4/48, Třebíč svěřeného do hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro účely vytvoření Centra tradiční lidové kultury;
ukládá
 • odboru majetkovému ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu zajistit zpracování stavebního záměru této akce obsahujícího technické řešení a vyčíslení předpokládaných výdajů na její realizaci a předložit zpracovaný stavební záměr radě kraje k projednání;
 • odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací prověřit možnosti získání externích finančních zdrojů na realizaci záměru vytvoření Centra tradiční lidové kultury.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor majetkový, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-61.doc, RK-24-2016-61, př. 1, RK-24-2016-61, př. 2

62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1355/24/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 408 195 Kč dle materiálů RK-24-2016-62, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 408 195 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 408 195 Kč na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-62.doc, RK-24-2016-62, př. 1, RK-24-2016-62, př. 2

63. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1356/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
podat dokument „Žádost kraje / Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2017“ dle materiálu RK-24-2016-63, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-63.doc, RK-24-2016-63, př. 1

64. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1357/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, o částku 74 000 Kč s určením pro Domov Lidmaň, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 74 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, o částku 74 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje nad rámec vyrovnávací platby na základní činnosti sociální služby vykonávané v obecném hospodářském zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický a ředitel Domova Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-64.doc, RK-24-2016-64, př. 1, RK-24-2016-64, př. 2

65. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investičního příspěvku Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci včetně schválení čerpání fondu investic
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostí Domova Jeřabina Pelhřimov o poskytnutí investičního příspěvku z důvodu nákupu vícemístného automobilu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1358/24/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, spočívající ve zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč určenou na nákup vícemístného automobilu;
 • změnu čerpání fondu investic v roce 2016 u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-24-2016-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-65.doc, RK-24-2016-65, př. 1, RK-24-2016-65, př. 2

66. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1359/24/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-66.doc, RK-24-2016-66, př. 1, RK-24-2016-66, př. 2

67. Návrh na poskytnutí finančního daru spolku ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje žádost spolku ZERA, o finanční podporu konference „Biologicky rozložitelné odpady“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1360/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů ve výši 30 000 Kč spolku ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., IČO 70851131 dle materiálu RK-24-2016-67, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-67.doc, RK-24-2016-67, př. 1, RK-24-2016-67, př. 2

68. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1361/24/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-24-2016-68, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2016-68, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-24-2016-68, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-24-2016-68, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-24-2016-68, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2016-68.doc, RK-24-2016-68, př. 1, RK-24-2016-68, př. 2, RK-24-2016-68, př. 3, RK-24-2016-68, př. 4, RK-24-2016-68, př. 5, RK-24-2016-68, př. 6

70. Rozprava členů rady
V průběhu jednání přišel P. Krčál. V rámci rozpravy I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí žádost Církve československé husitské Žďár nad Sázavou. Rada kraje po projednání žádosti rozhodla, že odbor regionálního odboru zpracuje odpověď v souladu se stanoviskem rady kraje.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 8. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Vladimír Novotný        ……...……………………………………


Ing. Libor Joukl        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2016 dne 25. 7. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 26. 7. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz