Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2010 - 31.08.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Žatec na Moravě a obci Žatec
03Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
04Zařazení nové akce ŠS Humpolec - Oprava střechy bramborárna I do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
05Darování pozemku v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
06Zřízení věcného břemene v k. ú. Pančava
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Darování pozemků v k. ú. a obci Březské
09Zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
10Zařazení nové akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8
11Vyřazení stavby mostu v k. ú. Stonařov
12Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Havlíčkův Brod
13Uzavření nájemní smlouvy na nájem části pozemku par. č. 2374/1 v k. ú. a obci Batelov
14Koupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
15Smlouva zakládající právo provést stavbu - k. ú. Křepiny
16Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu + smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Nové Město na Moravě
17Zrušení usnesení 1196/25/2010/RK, uzavření smlouvy o výpůjčce, zařazení nové akce Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, spojovací chodník Vrchlického - Za Prachárnou do Kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
18Koupě pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
19Zařazení nové akce Gymnázium Pacov - oprava střechy tělocvičny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
20Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v k. ú. Telč a smlouvy o poskytnutí dotace městu Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření
23Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
24Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - k. ú. Helenín, obec Jihlava
25Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k. ú. Habry
26Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
27Připsání dotace na projekt II/360 Štěpánovice - Vacenovice - návrh na rozpočtové opatření
28ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
29Alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1
30Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Borky
31Veřejná zakázka na služby Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - rozhodnutí o zadání zakázky
32Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina V - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
33Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2010
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2010
36Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
37Odměna řediteli příspěvkové organizace
38Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
39Veřejná zakázka Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
40Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2010
41Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2010
42Zrušení Usnesení 1246/25/2010/RK rady kraje
43Poskytnutí finančního daru Agrární komoře v Třebíči na zajištění doprovodného programu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
43upr1Poskytnutí finančního daru Agrární komoře v Třebíči na zajištění doprovodného programu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
44Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
45Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
46Zrušení usnesení zastupitelstva kraje a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 73. ročník Zlatá lyže - Kontinentální pohár FIS Slavic Cup
47Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Zahrada Vysočiny 2010
48Fond Vysočiny - projekt FV 088/220/09 - pozdní vyúčtování
49Dotace na pořádání hudebního projektu Salieri v Náměšti
50Uzavření smluv o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
51Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2010
52Změna investičního plánu a mimořádné zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2010
53Souhlas s uzavřením smluv
54Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
55Stanovení platu ředitele Střední školy technické Jihlava
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2010 dle schválených pravidel rady kraje
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa
58Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - pozdní vyúčtování dotací
59Hry V. letní olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
60Půjčky příspěvkových organizací kraje Vysočina na předfinancování projektů
61Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
62Použití finančních prostředků z rezervního fondu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na úhradu ztráty dosažené v roce 2009
63Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
64Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. a 4. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
66Jmenování do politického řídícího výboru připravovaného Evropského regionu Dunaj - Vltava
67Žádost o prodloužení lhůty pro předložení monitorovací zprávy k projektu Kvalita 09
68Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s převodem zřizovatelské funkce u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizaci a agendy cestovního ruchu z ORR na OKPP
69Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
70Porušení rozpočtové kázně příjemce Střední škola technická Žďár nad Sázavou
71Porušení rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi kraje v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
72Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci projektů financovaných z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina
73Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
74Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
75Fond Vysočiny - prodloužení termínů realizací projektů Stavba truhlářské dílny a Rozšíření prodejny květin o přípravnu a Rozšíření skladových prostor
76Veřejná zakázka na stavební práce Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
77Žádost o zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek
78Dodatek Organizačního řádu Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz