Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2017

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017 konaného dne 12. 12. 2017 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 12. 2017;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Hyliš.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
71. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina;
72. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.;
73. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018;
74. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019;
75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017;
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství;
77. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace;
78. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory.
L: Vichrová vznesla protinávrh na stažení bodu 70. Hlasování o důvěře náměstka hejtmana ing. Josefa Pavlíka (Zdrojové materiály: ZK-07-2017-70.doc) z programu jednání.
J. Kalina sdělil, že jako předkladatel návrhu trvá na zařazení materiálu, který byl řádně podán v termínu.
Č. Jůzl požádal o vyjádření právního zástupce kraje, zda nedošlo k porušení zákona o krajích.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu uvedl, že hlasování o předloženém protinávrhu je v souladu se zákonem o krajích a Jednacím řádem Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Předsedající vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh byl přijat 36 hlasy, proti 7, zdrželo se 0.
J. Fischerová sdělila, že v případě hlasování o protinávrhu hlasovala pro.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Náhrada výdělku
 5. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 6. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
 7. Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
 8. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
 9. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
 10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
 14. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
 15. Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
 18. Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
 19. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
 22. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
 23. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 24. Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
 25. Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 26. Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 27. Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
 29. Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 30. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
 31. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK a majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 32. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
 33. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat - 2
 34. Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
 35. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 36. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 37. Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
 38. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 39. Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 40. Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
 41. Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 42. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
 44. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
 45. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
 46. Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 47. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
 48. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
 49. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
 50. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
 52. Změny ve zřizovacích listinách
 53. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
 55. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů
 58. Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
 60. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
 61. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
 62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
 63. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
 64. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
 65. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
 66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 67. Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
 68. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
 69. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
 1. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 2. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
 3. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
 4. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
 7. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
 8. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
 9. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0527/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 3, zdrželi se 2.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jiří Pokorný a Ing. Ivana Mojžyšková.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Jiřího Pokorného a Ing. Ivanu Mojžyškovou ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 34/2017 až 37/2017 a otevřel rozpravu.
M. Plodík vznesl dotaz k materiálům:
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“( RK-34-2017-55.doc);
 • Žádost o podstatnou změnu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ (RK-34-2017-56.doc).
M. Houška požádal radu kraje o vyjádření k materiálům:
 • Informace od MPSV k žádosti o dotaci z ISPROFIN na akci Domov Ždírec - pracoviště Jihlava (RK-36-2017-20.doc);
 • Návrh na vyslovení souhlasu s územním projektem v rámci koncesního projektu Projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec (RK-36-2017-25.doc);
 • Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Kostelec - křiž. s II/639, PD (RK-36-2017-36.doc).
K vzneseným dotazům se vyjádřili J. Běhounek, P. Franěk.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-02.doc, ZK-07-2017-02, př. 1, ZK-07-2017-02, př. 2, ZK-07-2017-02, př. 3, ZK-07-2017-02, př. 4, ZK-07-2017-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0530/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-03.doc, ZK-07-2017-03, př. 1, ZK-07-2017-03, př. 2, ZK-07-2017-03, př. 3

04. Náhrada výdělku
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva kraje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce s účinností od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0531/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 200 Kč za 1 hodinu (nejvýše 6 400 Kč/ 1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8 hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-04.doc

05. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu stanovit výši měsíčních odměn a poskytnout odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0532/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 1. 1. 2018;
rozhoduje,
že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-05.doc, ZK-07-2017-05, př. 1

06. Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0533/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o připravené zákonodárné iniciativě Pardubického kraje;
podporuje
zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje dle materiálu ZK-07-2017-06, př. 1.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-06.doc, ZK-07-2017-06, př. 1

07. Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Pracovní program na roky
2018-2021 v rámci spolupráce Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem.
J. Kalina vznesl dotaz na výběr a složení odborně-pracovních skupin a na konkrétní výstupy těchto pracovních skupin.
K vznesenému dotazu se krátce vyjádřili J. Běhounek, J. Fischerová.
J. Běhounek přislíbil dodatečné zaslání podrobnějších informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0534/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Pracovní program na roky 2018-2021 dle materiálu ZK-07-2017-07, př. 1.
odpovědnost: ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-07.doc, ZK-07-2017-07, př. 1

08. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a schválit návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0535/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši  900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2017-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-08, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2017-08, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-08.doc, ZK-07-2017-08, př. 1, ZK-07-2017-08, př. 2, ZK-07-2017-08, př. 3, ZK-07-2017-08, př. 4

09. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci tohoto Programu.
M. Vystrčil požádal o možnost získat tabulky nebo grafy, kde budou přehledy dlouhodobějších trendů jednotlivých typů kriminality doplněny o statistické údaje o trestné činnosti páchané recidivisty.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila, že údaje v materiálu jsou v souladu s údaji, které nám poskytuje Policie ČR. Touto záležitostí se odbor sekretariátu hejtmana dlouhodobě zabývá, probíhají jednání s Policií ČR o možnosti získat podrobnější údaje o kriminalitě páchané recidivisty u z jednotlivých typů kriminalit. V současné době provádí Policie ČR přestavbu statistického sledování a vykazování kriminality.
J. Běhounek přislíbil, že se tímto podnětem společně s odborem sekretariátu hejtmana a Policií ČR bude zabývat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0536/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-07-2017-09, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-07-2017-09, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018 dle materiálu ZK-07-2017-09, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-07-2017-09, př. 5.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-09.doc, ZK-07-2017-09, př. 1, ZK-07-2017-09, př. 2, ZK-07-2017-09, př. 2a, ZK-07-2017-09, př. 3, ZK-07-2017-09, př. 3a, ZK-07-2017-09, př. 3b, ZK-07-2017-09, př. 4, ZK-07-2017-09, př. 5

10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny pro členy výborů a komisí Kraje Vysočina dle doplněné přílohy č. 1 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0537/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2017 30. 11. 2017 dle materiálu ZK-07-2017-10, př. 1upr1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2017 30. 11. 2017 dle materiálu ZK-07-2017-10, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-10.doc, ZK-07-2017-10, př. 1, ZK-07-2017-10, př. 2, ZK-07-2017-10, př. 3

71. Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0538/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 0529/07/2013/ZK;
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2018:
 • odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300,- Kč za účast na jednom zasedání;
 • odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800,- Kč za účast na jednom zasedání;
ukládá
radě kraje předkládat zastupitelstvu kraje vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů.
odpovědnost: OSH
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-71. doc

11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0539/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ v celkové výši 566 820 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu ZK-07-2017-11, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotace pro:
 • Nemocnici Počátky, s.r.o. ve výši 317 580 Kč,
 • PATEB s.r.o. ve výši 249 240 Kč
na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“;
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-11.doc, ZK-07-2017-11, př. 1, ZK-07-2017-11, př. 2, ZK-07-2017-11, př. 3, ZK-07-2017-11, př. 4, ZK-07-2017-11, př. 5

12. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0540/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 23 239 260 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-12.doc, ZK-07-2017-12, př. 1

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
J. Pavlík předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden říjen 2017.
M. Houška přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden říjen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-13.doc, ZK-07-2017-13, př. 1

14. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
J. Pavlík podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018.
M. Houška ve svém vystoupení nejprve seznámil přítomné zastupitele se stanoviskem finančního výboru a poté přednesl doporučující stanovisko politického klubu KDU-ČSL.
O. Benc tlumočil doporučující stanovisko rozpočtové komise.
M. Plodík vyjádřil za klub KSČM negativní postoj k předloženému návrhu rozpočtu kraje.
K návrhu rozpočtu kraje se vyjádřil J. Zahradníček.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2017-14, př. 1 Rozpočet kraje 2018;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2018 materiálu ZK-07-2017-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2018, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 1. příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 2. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 3. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,
kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy:
 1. dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 2. příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-14.doc, ZK-07-2017-14, př. 1, ZK-07-2017-14, př. 2, ZK-07-2017-14, př. 3

Ze zasedání se omluvil R. Chloupek. Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 36 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
Usnesení 0543/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod úseků silnic II/348 a III/34821 a darovací smlouvy na nabytí pozemní komunikace místní komunikace souběžné s autobusovým nádražím v Polné;
rozhoduje
uzavřít:
 • darovací smlouvu mezi městem Polná na straně dárce a Krajem Vysočina na straně obdarovaného dle materiálu ZK-07-2017-15, př. 1;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Polná na straně budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-07-2017-15, př. 2;
 • smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městem Polná na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného dle materiálu ZK-07-2017-15, př. 3.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-15.doc, ZK-07-2017-15, př. 1, ZK-07-2017-15, př. 1a, ZK-07-2017-15, př. 1b, ZK-07-2017-15, př. 2, ZK-07-2017-15, př. 2a, ZK-07-2017-15, př. 2b, ZK-07-2017-15, př. 2c, ZK-07-2017-15, př. 3

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
Usnesení 0544/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. st. 1532 zastavěná plocha o výměře 13 m2 a par. č. 2134/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 67 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1256-56/2017 z pozemku par. č. 2134/4 v k. ú. a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
schvaluje
Dodatek 1638 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-16.doc, ZK-07-2017-16, př. 1, ZK-07-2017-16, př. 2, ZK-07-2017-16, př. 2a

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
Usnesení 0545/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. a obci Horní Vilémovice dle materiálu ZK-07-2017-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice;
schvaluje
Dodatek 1639 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-17.doc, ZK-07-2017-17, př. 1, ZK-07-2017-17, př. 2, ZK-07-2017-17, př. 3, ZK-07-2017-17, př. 3a

18. Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
Usnesení 0546/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 910/13 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 192-54/2017 z pozemku par. č. 910/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
Dodatek č. 1643 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-18.doc, ZK-07-2017-18, př. 1, ZK-07-2017-18, př. 2, ZK-07-2017-18, př. 2a

19. Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 0547/07/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-19.doc, ZK-07-2017-19, př. 1, ZK-07-2017-19, př. 2, ZK-07-2017-19, př. 3

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
Usnesení 0548/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1324/10 o výměře 6 m2 a par. č. 1324/11 o výměře 99 m2 oddělené z pozemku par. č. 1324/3, pozemek par. č. 1331/71 o výměře 205 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/3, pozemek par. č. 1331/69 o výměře 8 m2 oddělený z pozemku par. č. 1331/51, pozemky par. č. 1331/64 o výměře 67 m2, par. č. 1331/67 o výměře 87 m2 a par. č. 1331/68 o výměře 14 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/53 a pozemky par. č. 1331/63 o výměře 85 m2, par. č. 1331/65 o výměře 12 m2, par. č. 1331/66 o výměře 7 m2 a par. č. 1331/70 o výměře 111 m2 oddělené z pozemku par. č. 1331/55, vše dle  geometrického plánu č. 1306-41605/2017 v k. ú. a obci Okříšky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky;
schvaluje
dodatek č. 1644 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-20.doc, ZK-07-2017-20, př. 1, ZK-07-2017-20, př. 2

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
Usnesení 0549/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 866/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 920 m2, par. č. 866/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 756 m2 a par. č. 866/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 989 m2, oddělené geometrickým plánem č. 522-175/2017 z pozemků par. č. 866/1, par. č. 866/5 a par. č. 866/6 v k. ú. a obci Sobíňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sobíňov;
schvaluje
dodatek č. 1645 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-21.doc, ZK-07-2017-21, př. 1, ZK-07-2017-21, př. 2

22. Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
Usnesení 0550/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina k pozemku par. č. 64/7 odděleného dle geometrického plánu č. 991-139/2017 z pozemku par. č. 64 v k. ú. Nové Veselí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-22.doc, ZK-07-2017-22, př. 1, ZK-07-2017-22, př. 2

23. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 0551/07/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-23.doc, ZK-07-2017-23, př. 1, ZK-07-2017-23, př. 2

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
Usnesení 0552/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 282/6 oddělený dle GP 366-106/2017 z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř;
schvaluje
dodatek č. 1646 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-24.doc, ZK-07-2017-24, př. 1, ZK-07-2017-24, př. 2, ZK-07-2017-24, př. 2a

25. Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0553/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 335/7 trvalý travní porost o výměře 114 m2 a pozemek par. č. 350 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-07-2017-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-25.doc, ZK-07-2017-25, př. 1, ZK-07-2017-25, př. 2, ZK-07-2017-25, př. 3

26. Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0554/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1876/32 o výměře 1336 m2, tak jak vzniká dle geometrického plánu č. 7799-1082/2017 z pozemků par. č. 1876/5, par. č. 1876/32, par. č. 1876/31 a par. č. st. 6157 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2017-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-26.doc, ZK-07-2017-26, př. 1, ZK-07-2017-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
Usnesení 0555/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 310/8 o výměře 101 m2, oddělený geometrickým plánem č. 162-52/2016 z pozemku par. č. 310/6 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín od vlastníka vedeného v době uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-27.doc, ZK-07-2017-27, př. 1, ZK-07-2017-27, př. 1a

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
Usnesení 0556/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2017-28, př. 1 v k. ú. Přímělkov od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-28.doc, ZK-07-2017-28, př. 1

29. Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0557/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1647 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-29, př. 1;
 • dodatek č. 1648 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-29.doc, ZK-07-2017-29, př. 1, ZK-07-2017-29, př. 2, ZK-07-2017-29, př. 3

30. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
Usnesení 0558/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
Převést darem pozemek KN par. č. 2536/3, ostatní plocha, silnice o výměře 4040 m2 v k. ú. a obci Polná, včetně tělesa pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Polná.
schvaluje
Dodatek č. 1649 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-30.doc, ZK-07-2017-30, př. 1, ZK-07-2017-30, př. 2

31. Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK a majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0559/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK tak, že se ruší text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 a za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-03-2014-33, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení“
rozhoduje
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2017-31, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu ZK-07-2017-31, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. červenec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-31.doc, ZK-07-2017-31, př. 1, ZK-07-2017-31, př. 2, ZK-07-2017-31, př. 3

32. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0560/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemek par. č. 2671 ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s.r.o., Hrotovická Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 255 48 484 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 511 200 Kč;
schvaluje
dodatek č. 1650 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-32, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. dubna 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-32.doc, ZK-07-2017-32, př. 1, ZK-07-2017-32, př. 2, ZK-07-2017-32, př. 2a

33. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat - 2
Usnesení 0561/07/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-33.doc, ZK-07-2017-33, př. 1, ZK-07-2017-33, př. 1a, ZK-07-2017-33, př. 2

34. Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 0562/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem par. č. 1088/37 ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený GP č. 281-45/2016 z pozemku par. č. 1088/16 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1651 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-07-2017-34, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-34.doc, ZK-07-2017-34, př. 1, ZK-07-2017-34, př. 2

35. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0563/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1652 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-35, př. 1;
 • dodatek č. 1653 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-35, př. 2;
 • dodatek č. 1654 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2017-35, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-35.doc, ZK-07-2017-35, př. 1, ZK-07-2017-35, př. 2, ZK-07-2017-35, př. 3

36. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
Usnesení 0564/07/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-36.doc, ZK-07-2017-36, př. 1, ZK-07-2017-36, př. 2

37. Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem bezúplatného převodu. M. Houška, M. Vystrčil a L. Vlček vyjádřili podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0565/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věcí souvisejících s kaplí Panny Marie Bolestné v obci Kámen;
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. st. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen, jehož součástí je stavba budova bez čísla popisného nebo evidenčního objekt občanské vybavenosti (kaple Panny Marie Bolestné) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2017-37, př. 1;
 • nabýt darem movité věci související s kaplí Panny Marie Bolestné z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2017-37, př. 2;
schvaluje
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-37, př. 3;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-37, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-37.doc, ZK-07-2017-37, př. 1, ZK-07-2017-37, př. 2, ZK-07-2017-37, př. 3, ZK-07-2017-37, př. 4, ZK-07-2017-37, př. 5

38. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanou aktualizací zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0566/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-38, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-38.doc, ZK-07-2017-38, př. 1, ZK-07-2017-38, př. 2

39. Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace Městu Nové Město na Moravě na realizaci výše uvedené akce.
M. Houška tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0567/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
        poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši 1 974 232 Kč;
        uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2017-39, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 974 232 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 974 232 Kč na realizaci akce „Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-39.doc, ZK-07-2017-39, př. 1, ZK-07-2017-39, př. 2

40. Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o návrhu schválení aktualizovaných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0568/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-40.doc, ZK-07-2017-40, př. 1, ZK-07-2017-40, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 41 46 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0569/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • podporu odborného sociálního poradenství organizace Občanská poradna Jihlava, z.s. v rozsahu 5,72 pracovních úvazků pro rok 2017 a v rozsahu až 6,00 pracovních úvazků pro rok 2018;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4312 Odborné sociální poradenství o částku 263 000 Kč při současném snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 263 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4312  Odborné sociální poradenství o částku 412 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 412 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4312 - Odborné sociální poradenství ve výši 675 000 Kč organizaci Občanská poradna Jihlava, z. s., IČO: 66597064, na podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava dle materiálu ZK-07-2017-41, př. 2;
 • uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-41.doc, ZK-07-2017-41, př. 1, ZK-07-2017-41, př. 2

42. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
Usnesení 0570/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2017-42, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-42.doc, ZK-07-2017-42, př. 1

43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
Usnesení 0571/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2017-43, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-07-2017-43, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-07-2017-43, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-43.doc, ZK-07-2017-43, př. 1, ZK-07-2017-43, př. 2, ZK-07-2017-43, př. 3

44. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
Usnesení 0572/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v celkové výši max. 1 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-44.doc

45. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
Usnesení 0573/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-07-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-45.doc, ZK-07-2017-45, př. 1

46. Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0574/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb Diecézní charitu Brno Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, IČO 44990260 ve výši 130 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 1;
    • uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 2;
    • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro Diecézní charitu Brno Oblastní charitu Jihlava IČO 44990260 dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 3;
    • uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2017-46, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-46.doc, ZK-07-2017-46, př. 1, ZK-07-2017-46, př. 2, ZK-07-2017-46, př. 3, ZK-07-2017-46, př. 4, ZK-07-2017-46, př. 5

72. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Golčův Jeníkov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0575/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zavazuje, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zavazuje tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit, dle materiálu ZK-07-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-72. doc, ZK-07-2017-72, př. 1

73. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
P. Franěk seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0576/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2018 dle materiálu ZK-07-2017-73, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví, programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách a svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2018 ZK-07-2017-73, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2018
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-73. doc, ZK-07-2017-73, př. 1, ZK-07-2017-73, př. 2

74. Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019
P. Franěk předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0577/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 2019 dle materiálu ZK-07-2017-74, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-74. doc, ZK-07-2017-74, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 47 49 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

47. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Usnesení 0578/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 7708 90 650, dle materiálu ZK-07-2017-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-47.doc, ZK-07-2017-47, př. 1

48. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
Usnesení 0579/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-07-2017-48, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-48.doc, ZK-07-2017-48, př. 1

49. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
Usnesení 0580/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2017-49, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-49.doc, ZK-07-2017-49, př. 1

50. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0581/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-50.doc

Ze zasedání se omluvil V. Kaňkovský. Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51, 52, 54, 56, 57, 75, 76, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
Usnesení 0582/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září prosinec 2017 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2017-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-51.doc, ZK-07-2017-51, př. 1

52. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0583/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154, dle materiálu ZK-07-2017-52, př. 1;
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu ZK-07-2017-52, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-52.doc, ZK-07-2017-52, př. 1, ZK-07-2017-52, př. 2

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
Usnesení 0584/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2017-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2017-54, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-54.doc, ZK-07-2017-54, př. 1, ZK-07-2017-54, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení
Usnesení 0585/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“ dle materiálu ZK-07-2017-56, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 7 352 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 352 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na předfinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-56.doc, ZK-07-2017-56, př. 1, ZK-07-2017-56, př. 2, ZK-07-2017-56, př. 3, ZK-07-2017-56, př. 4, ZK-07-2017-56, př. 5, ZK-07-2017-56, př. 6

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů
Usnesení 0586/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“ dle materiálu ZK-07-2017-57, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 2 036 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 036 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-57.doc, ZK-07-2017-57, př. 1, ZK-07-2017-57, př. 2, ZK-07-2017-57, př. 3, ZK-07-2017-57, př. 4, ZK-07-2017-57, př. 5, ZK-07-2017-57, př. 6

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017
Usnesení 0587/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ, v celkové výši 244 993 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-07-2017-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 20. prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-75. doc, ZK-07-2017-75, př. 1

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Usnesení 0588/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2017-76, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2017-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-76. doc, ZK-07-2017-76, př. 1, ZK-07-2017-76, př. 2

53. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Zásad a požádala o úpravu usnesení ve smyslu upravené přílohy č. 1.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0589/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-07-2017-53, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-53.doc, ZK-07-2017-53, př. 1, ZK-07-2017-53, př. 2

55. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení projektový záměr projektu Učíme se ze života pro život. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0590/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život“ ve výši max. 4 200 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-55.doc, ZK-07-2017-55, př. 1, ZK-07-2017-55, př. 2, ZK-07-2017-55, př. 3

58. Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s 5. aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0591/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
důvodovou zprávu dle materiálu ZK-07-2017-58, př. 1;
vydává
Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-07-2017-58, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 1. zpracování čistopisu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 2. vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-58.doc, ZK-07-2017-58, př. 1, ZK-07-2017-58, př. 2

59. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
P. Pacal informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0592/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2017-59, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-59.doc, ZK-07-2017-59, př. 1, ZK-07-2017-59, př. 2

60. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
P. Pacal seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou Zprávou o programovacím období EU 2014 - 2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0593/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-07-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-60.doc, ZK-07-2017-60, př. 1

61. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje návrh nominace člena Valného shromáždění RRAV a člena Předsednictva RRAV za Kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0594/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
nominuje
 • Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina
 • Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina
a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-61.doc

77. Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
Ze zasedání se omluvil M. Vystrčil. P. Pacal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0595/07/2017/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-77. doc, ZK-07-2017-77, př. 1, ZK-07-2017-77, př. 2, ZK-07-2017-77, př. 3

78. Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
P. Pacal předložil zastupitelstvu kraje k projednání aktualizovaný seznam budov v majetku kraje vhodných k řešení z hlediska snižování jejich energetické náročnosti s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0596/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 800 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov;
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-07-2017-78.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-78. doc, ZK-07-2017-78, př. 1, ZK-07-2017-78, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62, 63, současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Usnesení 0597/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2;
vyhlašuje
soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2017“ dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-62.doc, ZK-07-2017-62, př. 1, ZK-07-2017-62, př. 2

63. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
L. Vlček přednesl doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Usnesení 0598/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-63.doc, ZK-07-2017-63, př. 1, ZK-07-2017-63, př. 2

64. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení aktualizaci výše uvedené Koncepce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0599/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 2025 dle materiálu ZK-07-2017-64, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, OŠMS, ORR
termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-64.doc, ZK-07-2017-64, př. 1, ZK-07-2017-64, př. 2

65. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0600/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu ZK-07-2017-65, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-65.doc, ZK-07-2017-65, př. 1, ZK-07-2017-65, př. 2, ZK-07-2017-65, př. 3

66. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0601/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-66, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-66.doc, ZK-07-2017-66, př. 1, ZK-07-2017-66, př. 2

67. Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0602/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis o provedení kontroly č. 1/2017, předložený Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2017-67, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-67.doc, ZK-07-2017-67, př. 1, ZK-07-2017-67, př. 2, ZK-07-2017-67, př. 3

68. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
B. Kobrlová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0603/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 předložený předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na jednání zastupitelstva kraje.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-68.doc, ZK-07-2017-68, př. 1

69. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
L. Vlček informoval zastupitelstvo kraje o předloženém Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0604/07/2017/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-07-2017-69, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2017-69.doc, ZK-07-2017-69, př. 1

79. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním příjemného prožití vánočních svátků ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 6. 2. 2018.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Ivana Mojžyšková        ……...……………………………………


Ing. Jiří Pokorný               …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2017 dne 12. 12. 2017.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 15. 12. 2017 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz