Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2017 - 12.12.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Náhrada výdělku
05Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
06Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
07Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
08Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
09Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
10Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
12Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
14Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
15Změny uspořádání silniční sítě na části území města Polná
16Darování pozemků v k. ú. a obci Brtnice
17Darování pozemků v k. ú. a obci Horní Vilémovice
18Darování pozemku v k. ú. Počátky u Chotěboře a obci Chotěboř
19Prodej nemovité věci v k. ú. Třebíč
20Darování pozemků v k. ú. a obci Okříšky
21Darování pozemků v k. ú. a obci Sobíňov
22Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
23Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
24Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
25Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
26Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
27Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
28Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4045 v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
29Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Polná
31Změna usnesení 0281/04/2010/ZK ve znění usnesení 0385/05/2011/ZK ve znění usnesení 0232/03/2014/ZK a majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
32Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
33Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat - 2
34Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
35Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
36Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
37Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
38Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
39Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
40Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
41Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
43FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
44Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
45Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
46Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
47Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
48Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/360 Třebíč - Střítež
49Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
50Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
52Změny ve zřizovacích listinách
53Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
54Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
55Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání poří
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošný
58Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
59Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
60Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
61Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
62Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
63Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
64Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
65Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
66Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
67Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
68Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
69Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
70Hlasování o důvěře náměstka hejtmana ing. Josefa Pavlíka
71Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
72Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
73Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
74Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 - 2019
75Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
77Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
78Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz