Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013 konaného dne 12. 11. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 11. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byla omluvena J. Fischerová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS rozdělení dotace z rozpočtu MV HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
83. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení důležitých termínů na rok 2014
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 9. Ručení Kraje Vysočina k úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
 12. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
 13. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
 14. Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
 15. Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 17. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
 20. Darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
 24. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
 25. Darování pozemku - k. ú. a obec Kejžlice
 26. Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
 27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Dolní Město
 28. Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
 29. Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
 30. Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
 31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
 33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
 34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 35. Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
 37. Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK-k. ú. Vepříkov
 38. Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
 39. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
 41. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 42. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora
 44. Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
 45. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
 46. Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
 47. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 48. Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
 49. Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
 50. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
 51. Institut regionů Evropy
 52. Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
 53. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 54. Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
 57. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 58. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
 60. Změny ve školském rejstříku
 61. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
 62. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 63. Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
 64. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
 65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
 66. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 67. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí
 68. Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku - projekt do Operačního programu Životní prostředí
 69. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 70. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 71. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
 73. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 74. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
 75. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
 76. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 77. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 78. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 79. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
 80. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
 81. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS rozdělení dotace z rozpočtu MV HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
 83. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 84. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0422/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MVDr. Pavel Heřman, Pavel Hodáč.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0423/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MVDr. Pavla Heřmana a Pavla Hodáče ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu. K předložené zprávě o činnosti rady kraje nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-02.doc, ZK-06-2013-02, př. 1, ZK-06-2013-02, př. 2, ZK-06-2013-02, př. 3, ZK-06-2013-02, př. 4, ZK-06-2013-02, př. 5, ZK-06-2013-02, př. 6, ZK-06-2013-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období otevřel rozpravu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0425/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-03.doc, ZK-06-2013-03, př. 1, ZK-06-2013-03, př. 2, ZK-06-2013-03, př. 3

04. Stanovení důležitých termínů na rok 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí termíny jednání na rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0426/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-06-2013-04.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 998 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-05.doc, ZK-06-2013-05, př. 1, ZK-06-2013-05, př. 2, ZK-06-2013-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0428/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 84 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
 • Obec Okrouhlice, IČO 267953 20 000 Kč;
 • Obec Dlouhá Brtnice, IČO 373664 8 000 Kč;
 • Městys Nová Říše, IČO 286311 8 000 Kč;
 • Obec Olešná, IČO 515761 8 000 Kč;
 • Obec Mnich, IČO 248665 8 000 Kč;
 • Městys Opatov, IČO 290068 8 000 Kč;
 • Obec Rudíkov, IČO 290386 8 000 Kč;
 • Obec Sázava, IČO 374466 8 000 Kč;
 • Obec Borovnice, IČO 599301 8 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-06.doc, ZK-06-2013-06, př. 1, ZK-06-2013-06, př. 2

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část obcím Kraje Vysočina na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nasazené v průběhu povodně v červnu 2013 v celkové výši 7 576 297 Kč dle materiálu ZK-06-2013-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-07.doc, ZK-06-2013-07, př. 1, ZK-06-2013-07, př. 2

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS rozdělení dotace z rozpočtu MV HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0430/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 8 544 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2013-82, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-82.doc, ZK-06-2013-82, př. 1, ZK-06-2013-82, př. 2

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vrácením 1. části půjčky poskytnuté za účelem úhrady přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací v souvislosti s realizací projektu EPC a převedení této částky do Fondu strategických rezerv, položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-08.doc

09. Ručení Kraje Vysočina k úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-06-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-09.doc, ZK-06-2013-09, př. 1, ZK-06-2013-09, př. 2

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
V Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů Kraje Vysočina za období leden září 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0433/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013 dle materiálu ZK-06-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-10.doc, ZK-06-2013-10, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 14 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
Usnesení 0434/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-11.doc

12. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
Usnesení 0435/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 143 710 € dle materiálu ZK-06-2013-12, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-12.doc, ZK-06-2013-12, př. 1

13. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
Usnesení 0436/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu ZK-06-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 18. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-13.doc, ZK-06-2013-13, př. 1

14. Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
Usnesení 0437/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 16 239 542 Kč dle materiálu ZK-06-2013-14, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 239 550 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 239 550 KČ související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-06-2013-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 22. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-14.doc, ZK-06-2013-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 46, 81 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
Usnesení 0438/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá uvedené v materiálu ZK-06-2013-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá;
schvaluje
dodatek č. 1027 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-15.doc, ZK-06-2013-15, př. 1, ZK-06-2013-15, př. 2, ZK-06-2013-15, př. 3

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0439/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-16.doc, ZK-06-2013-16, př. 1, ZK-06-2013-16, př. 2

17. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0440/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1029 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-17.doc, ZK-06-2013-17, př. 1

18. Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0441/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1030 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-18.doc, ZK-06-2013-18, př. 1

19. Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Usnesení 0442/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek dle GP č. 163-3/2013 par. č. st. 134 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou o výměře 2 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
schvaluje
dodatek č. 1031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-19.doc, ZK-06-2013-19, př. 1, ZK-06-2013-19, př. 2

20. Darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0443/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2013-20, př. 1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 1032 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-20.doc, ZK-06-2013-20, př. 1, ZK-06-2013-20, př. 2, ZK-06-2013-20, př. 3

21. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
Usnesení 0444/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 310/10 o výměře 1 744 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 1 tabulka 1 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 1 tabulka 4 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky z vlastnictví Rybářství Telč, a. s., Lipnice 20, 380 01 Dačice za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2;
 • úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí za kupní cenu 40 Kč/m2;
 • neakceptovat nabídku přijetí daru pozemku par. č. 4083/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1033 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 3;
 • dodatek č. 1034 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 4;
 • dodatek č. 1035 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-21, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-21.doc, ZK-06-2013-21, př. 1, ZK-06-2013-21, př. 2, ZK-06-2013-21, př. 3, ZK-06-2013-21, př. 4, ZK-06-2013-21, př. 5, ZK-06-2013-21, př. 6

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
Usnesení 0445/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 1 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 2 v k. ú. Malý Dešov z vlastnictví obce Dešov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1036 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 3;
 • dodatek č. 1037 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-22.doc, ZK-06-2013-22, př. 1, ZK-06-2013-22, př. 2, ZK-06-2013-22, př. 3, ZK-06-2013-22, př. 4, ZK-06-2013-22, př. 5

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
Usnesení 0446/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-23.doc, ZK-06-2013-23, př. 1, ZK-06-2013-23, př. 2, ZK-06-2013-23, př. 3, ZK-06-2013-23, př. 4, ZK-06-2013-23, př. 5, ZK-06-2013-23, př. 6

24. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
Usnesení 0447/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0454/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že v materiálu ZK-06-2009-38, př. 1 se ruší řádky 11 a 44;
 • nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-24.doc, ZK-06-2013-24, př. 1

25. Darování pozemku - k. ú. a obec Kejžlice
Usnesení 0448/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1841/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 46 m2, oddělený GP č. 413-125/2013 z pozemku par. č. 1841 v k. ú. a obci Kejžlice zastavěný chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kejžlice;
schvaluje
dodatek č. 1040 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-25.doc, ZK-06-2013-25, př. 1, ZK-06-2013-25, př. 2

26. Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
Usnesení 0449/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-26.doc, ZK-06-2013-26, př. 1, ZK-06-2013-26, př. 2

27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Dolní Město
Usnesení 0450/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčeného pozemku a obcí Dolní Město, na straně investora, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina zaváže převést část pozemku par. č. 3187/1 v k. ú. a obci Dolní Město zastavěného chodníkem či využitého jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město a obec Dolní Město se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-27.doc, ZK-06-2013-27, př. 1

28. Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
Usnesení 0451/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0570/08/2012/ZK tak, že text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 zahrada o výměře 1 004 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov dle geometrického plánu č. 539 69/2013, z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 130 520 Kč“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-28.doc, ZK-06-2013-28, př. 1

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
Usnesení 0452/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nově oddělené pozemky par. č. 753/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 782 m2, par. č. 753/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 154 m2, par. č. 753/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2, par. č. 753/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677 m2, par. č. 753/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 503 m2 oddělené geometrickým plánem č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 753/2 a nově oddělený pozemek par. č. 763/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělený geometrickým plánem č. 167-89/2013 z pozemku par. č. 763/1, vše v k. ú. a obci Pokojov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojov;
schvaluje
dodatek č. 1042 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-29.doc, ZK-06-2013-29, př. 1, ZK-06-2013-29, př. 2

30. Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
Usnesení 0453/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1552/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;
schvaluje
dodatek č. 1043 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-30.doc, ZK-06-2013-30, př. 1, ZK-06-2013-30, př. 2

31. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
Usnesení 0454/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Častohostice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 967/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a dále dle GP č. 169-452/2011 nově oddělený pozemek par. č. 958/7 ostatní plocha, silnice o výměře 89 m2 v k. ú. a obci Častohostice z vlastnictví obce Častohostice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1044 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 2;
 • dodatek č. 1045 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-31.doc, ZK-06-2013-31, př. 1, ZK-06-2013-31, př. 2, ZK-06-2013-31, př. 3, ZK-06-2013-31, př. 4

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
Usnesení 0455/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 288/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem dle GP č. 320-9461/2011 nově oddělený pozemek par. č. 288/31 ostatní plocha, silnice o výměře 2 397 m2 a dále pozemky par. č. 286/6 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 286/7 ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2 a par. č. 286/9 ostatní plocha, silnice o výměře 55 m2, par. č. 288/30 ostatní plocha, silnice o výměře 87 m2, par. č. 288/33 ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2 a par. č. 288/34 ostatní plocha, silnice o výměře 756 m2 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1046 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-32, př. 1;
 • dodatek č. 1047 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-32.doc, ZK-06-2013-32, př. 1, ZK-06-2013-32, př. 2, ZK-06-2013-32, př. 3

33. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Usnesení 0456/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Střítež, ve které se obec Střítež zaváže po dokončení stavby „Propojovací chodník Střítež - Jipocar“ vyhotovit na své náklady geometrický plán a Kraj Vysočina se zaváže na základě tohoto geometrického zaměření uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku par. č. 854/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež - zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-33.doc, ZK-06-2013-33, př. 1

34. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 0457/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-34, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
 • nabýt darem dle GP č. 1114-213/2013 nově oddělený pozemek par. č. 1653/3, silnice o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1048 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-34, př. 2;
 • dodatek č. 1049 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-34, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-34.doc, ZK-06-2013-34, př. 1, ZK-06-2013-34, př. 2, ZK-06-2013-34, př. 3, ZK-06-2013-34, př. 4

35. Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
Usnesení 0458/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-35.doc, ZK-06-2013-35, př. 1, ZK-06-2013-35, př. 2

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
Usnesení 0459/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem nově utvořené pozemky par. č. 1620/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2, par. č. 1620/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 374 m2, par. č. 1620/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 2447/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 a par. č. 1620/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 274 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
 • převést darem nově utvořené pozemky par. č. 1543/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 564 m2, par. č. 1543/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 900 m2, par. č. 1543/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2, par. č. 1543/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, par. č. 2777/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 231 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2533/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
 • nabýt darem par. č. 1535/2 ostatní plocha, silnice o výměře 156 m2, par. č. 1535/3 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, par. č. 1539/3 ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2, par. č. 1540/2 ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice z vlastnictví obce Mladoňovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1051 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-36, př. 1;
 • dodatek č. 1052 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-36.doc, ZK-06-2013-36, př. 1, ZK-06-2013-36, př. 2, ZK-06-2013-36, př. 3

37. Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK - k. ú. Vepříkov
Usnesení 0460/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0117/02/2013/ZK tak, že:
 • text: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl „a“ oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1 v k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina“ se nahrazuje textem: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 1337/5, par. č. 1337/9 a díl „a“ oddělený dle geometrického plánu č. 127-1199/2003 z pozemku par. č. 1281/1, po obnově operátu z pozemku par. č. 1281/10 v obci a k. ú. Vepříkov z vlastnictví obce Vepříkov do vlastnictví Kraje Vysočina“;
 • v materiálu ZK-02-2013-25, př. 2 se díl „a“ pozemku par. č. 1281/1 nahrazuje pozemkem par. č. 1281/10 v k. ú. a obci Vepříkov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-37.doc

38. Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 0461/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 2595/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 192-51/2013 z pozemku par. č. 2595/1 pro k. ú. Sedlejov za kupní cenu 13 900 Kč a pozemek par. č. 1619/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 870 m2 v k. ú. Jihlávka za kupní cenu 45 100 Kč z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1053 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-38, př. 1;
 • dodatek č. 1054 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-38.doc, ZK-06-2013-38, př. 1, ZK-06-2013-38, př. 2, ZK-06-2013-38, př. 3

39. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Usnesení 0462/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1055 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-39.doc, ZK-06-2013-39, př. 1

40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
Usnesení 0463/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, vlastníkem dotčeného pozemku a městysem Uhelná Příbram, investorem stavby, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže k budoucímu darování části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram zastavěného chodníkem a městys Uhelná Příbram se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-40.doc, ZK-06-2013-40, př. 1

42. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0464/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1057 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-42.doc, ZK-06-2013-42, př. 1

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora
Usnesení 0465/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 752/5 o výměře 499 m2, par. č. 752/6 o výměře 14 m2, par. č. 752/7 o výměře 23 m2, které se oddělily geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 752/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora;
 • úplatně převést díl „a“ o výměře 10 m2, který se oddělil z pozemku par. č. 752/1 dle geometrického plánu č. 158-1086/2013 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti BROUMOVKA s. r. o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 za cenu 1000 Kč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 739/11 o výměře 46 m2 oddělený geometrickým plánem č. 158-1086/2013 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora z vlastnictví obce Krásná Hora do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1058 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-43, př. 1;
 • dodatek č. 1059 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-43, př. 2;
 • dodatek č. 1060 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-43, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-43.doc, ZK-06-2013-43, př. 1, ZK-06-2013-43, př. 2, ZK-06-2013-43, př. 3, ZK-06-2013-43, př. 4

45. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
Usnesení 0466/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2087/7 o výměře 3 676 m2 a par. č. st. 3234 o výměře 310 m2 vzniklé dle GP č. 2503-28/2013 z pozemku par. č. 2087/7 o výměře 3986 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 21 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-45.doc, ZK-06-2013-45, př. 1, ZK-06-2013-45, př. 2

46. Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
Usnesení 0467/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-46.doc, ZK-06-2013-46, př. 1, ZK-06-2013-46, př. 2, ZK-06-2013-46, př. 3, ZK-06-2013-46, př. 4, ZK-06-2013-46, př. 5, ZK-06-2013-46, př. 6, ZK-06-2013-46, př. 7

81. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
Usnesení 0468/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 2 z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1063 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 3;
 • dodatek č. 1064 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2013-81, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-81.doc, ZK-06-2013-81, př. 1, ZK-06-2013-81, př. 2, ZK-06-2013-81, př. 3, ZK-06-2013-81, př. 4, ZK-06-2013-81, př. 5

41. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0469/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-41.doc, ZK-06-2013-41, př. 1, ZK-06-2013-41, př. 2

44. Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení odůvodnění výše uvedené veřejné zakázky.
V. Kaňkovský vznesl dotaz k rozsahu předpokládaného zajištění služeb ze strany rekonstruovaného oddělení pro ostatní krajské nemocnice.
J. Běhounek doplnil informace týkající se vzneseného dotazu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0470/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie dle materiálu ZK-06-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-44.doc, ZK-06-2013-44, př. 1

47. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0471/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-47.doc, ZK-06-2013-47, př. 1, ZK-06-2013-47, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48, 49 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
Usnesení 0472/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 750 000 Kč určených na předfinancování projektu RECOM CZ-AT s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-48.doc

49. Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
Usnesení 0473/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 29. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-49.doc

50. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh aktualizace shora uvedených Zásad.
D. Oulehla tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2013-50, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-50.doc, ZK-06-2013-50, př. 1

51. Institut regionů Evropy
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0475/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskové organizaci Institut regionů Evropy dle materiálu ZK-06-2013-51, př. 1;
rozhoduje
podat přihlášku k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy, pokud k udělení souhlasu dojde později než k rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu ZK-06-2013-51, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-51.doc, ZK-06-2013-51, př. 1, ZK-06-2013-51, př. 2, ZK-06-2013-51, př. 3

52. Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0476/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2013-52, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-52.doc, ZK-06-2013-52, př. 1, ZK-06-2013-52, př. 2

53. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit shora uvedený projektový záměr. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0477/06/2013/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-53.doc, ZK-06-2013-53, př. 1

54. Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
P. Piňos předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci KOUS Vysočina z kapitoly Regionální rozvoj. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0478/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 60 000 Kč KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 dle materiálu ZK-06-2013-54, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-54.doc, ZK-06-2013-54, př. 1, ZK-06-2013-54, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 55 62 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
Usnesení 0479/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 organizacím vykonávajícím činnost mateřské školy uvedeným v materiálu ZK-06-2013-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-55.doc, ZK-06-2013-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
Usnesení 0480/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 158 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-06-2013-56.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-56.doc

57. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0481/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2013-57, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2013-57, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-57.doc, ZK-06-2013-57, př. 1, ZK-06-2013-57, př. 2, ZK-06-2013-57, př. 3

58. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
Usnesení 0482/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů ZK-06-2013-58, př. 1, ZK-06-2013-58, př. 2, ZK-06-2013-58, př. 3, ZK-06-2013-58, př. 4, ZK-06-2013-58, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-58.doc, ZK-06-2013-58, př. 1, ZK-06-2013-58, př. 2, ZK-06-2013-58, př. 3, ZK-06-2013-58, př. 4, ZK-06-2013-58, př. 5

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
Usnesení 0483/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Schools as learning institutions ve výši 110 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-59.doc

60. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0484/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-06-2013-60, př. 1 kód 1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6F, 6G, 6B, 6C, 6E, 6D, 10A, 11A, 12A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-60.doc, ZK-06-2013-60, př. 1

61. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
Usnesení 0485/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • informaci o projektovém záměru „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu ZK-06-2013-61, př. 1;
 • informaci o projektovém záměru „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu ZK-06-2013-61, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ ve výši maximálně 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ ve výši maximálně 26 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-61.doc, ZK-06-2013-61, př. 1, ZK-06-2013-61, př. 2

62. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Usnesení 0486/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 1;
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 2;
 • poskytnout městu Ledeč nad Sázavou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 4;
 • poskytnout městu Ledeč nad Sázavou peněžitý dar ve výši 316 800 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-06-2013-62, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-62.doc, ZK-06-2013-62, př. 1, ZK-06-2013-62, př. 2, ZK-06-2013-62, př. 3, ZK-06-2013-62, př. 4, ZK-06-2013-62, př. 5

63. Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit změnu účelu čerpání zůstatku částky schválené na předfinancování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • změnu účelu čerpání zůstatku (1 211 758,90 Kč) částky schválené na předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0246/03/2011/ZK z původního účelu „využití na financování úvodní části projektu“ na účel „financování stavebních prací a dalších výdajů spojených s realizací projektu“;
 • předfinancování a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. v celkové hodnotě max. 6 540 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-63.doc

64. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0488/06/2013/ZK
schvaluje
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-64, př. 1;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2013-64, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-64.doc, ZK-06-2013-64, př. 1, ZK-06-2013-64, př. 2

65. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích v rámci shora uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0489/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2013“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2013-65, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-06-2013-65, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2013“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-06-2013-65, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-65.doc, ZK-06-2013-65, př. 1, ZK-06-2013-65, př. 2, ZK-06-2013-65, př. 3, ZK-06-2013-65, př. 4

66. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0490/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 029 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 029 000 Kč dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 6 029 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-66.doc, ZK-06-2013-66, př. 1, ZK-06-2013-66, př. 2

67. Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh převodu finančních prostředků na financování uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0491/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 100 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Revitalizace zámeckého parku ve Zboží s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-67.doc, ZK-06-2013-67, př. 1

68. Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku - projekt do Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit převod finančních prostředků na financování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0492/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Hrad Kámen revitalizace parku s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-68.doc, ZK-06-2013-68, př. 1

69. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0493/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-06-2013-69, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO 70812853, ve výši 3 337 150,- Kč dle materiálu ZK-06-2013-69, př. 3, s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až po podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-06-2013-69, př. 2 všemi smluvními stranami.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-69.doc, ZK-06-2013-69, př. 1, ZK-06-2013-69, př. 2, ZK-06-2013-69, př. 3

70. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Z. Chlád sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0494/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-06-2013-70, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-70.doc, ZK-06-2013-70, př. 1, ZK-06-2013-70, př. 2, ZK-06-2013-70, př. 3

71. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
Z. Dobrý tlumočil přítomným zastupitelům stanovisko finančního výboru.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili V. Kodet a L. Brož, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0495/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 4 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 000 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2013-71, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-06-2013-71, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-71.doc, ZK-06-2013-71, př. 1, ZK-06-2013-71, př. 2

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dar státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí. Současně zdůvodnil nezbytnou úpravu přílohy tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0496/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Povodí Moravy, s. p. dle materiálu ZK-06-2013-72, př. 1upr1 a Povodí Vltavy, státní podnik dle materiálu ZK-06-2013-72, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-72.doc, ZK-06-2013-72, př. 1, ZK-06-2013-72, př. 2, ZK-06-2013-72, př. 3

73. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit aktualizaci shora uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0497/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, dle materiálu ZK-06-2013-73, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-73.doc, ZK-06-2013-73, př. 1, ZK-06-2013-73, př. 2

74. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k navrhované aktualizaci uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-06-2013-74, př. 1 a hodnocení specifických kritérií dle materiálu ZK-06-2013-74, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-74.doc, ZK-06-2013-74, př. 1, ZK-06-2013-74, př. 2, ZK-06-2013-74, př. 3, ZK-06-2013-74, př. 4

75. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu ZK-06-2013-75, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-75.doc, ZK-06-2013-75, př. 1, ZK-06-2013-75, př. 2, ZK-06-2013-75, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Usnesení 0500/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-76.doc, ZK-06-2013-76, př. 1, ZK-06-2013-76, př. 2

77. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Usnesení 0501/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 43 200 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-77.doc

78. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Usnesení 0502/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 344 000 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-78.doc

79. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem určeného obcím. Po přednesení návrhů na jmenování členů řídicího výboru zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0503/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2013 dle materiálu ZK-06-2013-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2013 ve složení:
ODS Rostislav Novák (TR); Jaromír Brychta (ZR);
KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR); Jan Mácha (PE);
ČSSD Jan Voharčík (PE);
KSČM Ladislav Brož (PE); Zuzana Ležáková (TR);
Pro Vysočinu Pavel Maslák (JI); Pavel Gregor (TR);
TOP09 a STAN Luboš Rudišar (PE); Zdeněk Skoumal (TR);
 • Zdeňka Ryšavého (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2013;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2013 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Martinu Ferklovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-79.doc, ZK-06-2013-79, př. 1, ZK-06-2013-79, př. 2

80. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
V. Kaňkovský předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem za rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/06/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-06-2013-80, př. 1, ZK-06-2013-80, př. 2, ZK-06-2013-80, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-80.doc, ZK-06-2013-80, př. 1, ZK-06-2013-80, př. 2, ZK-06-2013-80, př. 3

83. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
J. Slámečka předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a volbu člena finančního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0505/06/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OSH
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2013-83, ZK-06-2013-83, př. 1, ZK-06-2013-83, př. 2

84. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 10. 12. 2013.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


MVDr. Pavel Heřman        ……...……………………………………Pavel Hodáč        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2013 dne 12. 11. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 22. 11. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz