Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 6/2013 - 12.11.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení důležitých termínů na rok 2014
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na úhradu přenesené daňové povinnosti Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
09Ručení Kraje Vysočina k úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
10Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu
12II/408 Jemnice - Dobrá Voda - souhlas s úpravou dokumentů
13II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
14Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
15Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
17Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
18Předání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Darování pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
20Darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
21Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a Počátky a obci Počátky
22Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
23Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
24Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
25Darování pozemku - k. ú. a obec Kejžlice
26Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
27Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Dolní Město
28Změna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
29Darování pozemků v k. ú. a obci Pokojov
30Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
31Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice
33Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
34Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
35Uznání vlastnického práva a majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lhotice a obci Želiv
36Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
37Změna usnesení č. 0117/02/2013/ZK-k. ú. Vepříkov
38Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
39Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
40Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
41Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
42Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
43Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Broumova Lhota a obci Krásná Hora
44Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
45Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
46Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
47Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
48Předfinancování projektu RECOM CZ-AT
49Předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
50Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
51Institut regionů Evropy
52Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
53Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
54Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté půjčky
57Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 25. 9. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
58Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
60Změny ve školském rejstříku
61Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
62Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
63Předfinancování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - žádost o změnu účelu čerpání zůstatku a o navýšení částky
64Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Domov důchodců Onšov
65FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
66Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
67Revitalizace zámeckého parku ve Zboží - projekt do Operačního programu Životní prostředí
68Projekt Hrad Kámen - revitalizace parku - projekt do Operačního programu Životní prostředí
69Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
70Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
71Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
73Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
74Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina
75Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
76Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
77Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
78Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
79FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2013
80Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
81Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Žirovnice
82Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
83Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz