Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2006

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006 konaného dne 1. 7. 2006 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
 
 
Přítomni:
- 34 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 1. 7. 2006;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.
 
01. Zahájení
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 34 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, F. Bradáč, J. Brychta, Z. Dobrý, L. Joukl, S. Kafoňková, B. Kotlán, J. Kruntorád, V. Nechvátal, M. Plodík, H. Žáková.
Byla určena zapisovatelka: M. Jakoubková.
M. Vystrčil předložil návrh na zařazení bodu 03 Informace o postupu zpracování Regionálního operačních programu pro NUTS II Jihovýchod 2007 – 2013 do programu jednání.
J. Vašíček přednesl návrh na projednání bodu Gymnázium Havlíčkův Brod – konkurzní řízení.
Předsedající si návrh J. Vašíčka neosvojil a zastupitelstvo kraje o tomto návrhu hlasovalo.
Návrh nebyl přijat: pro 15 hlasů, proti 12, zdrželo se 7.
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném programu jednání.
Upravený program jednání:
  1. Zahájení
  2. Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
  3. Informace o postupu zpracování Regionálního operačních programu pro NUTS II Jihovýchod 2007 – 2013
  4. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0327/05/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Milan Šmíd, Mgr. Petr Kesl
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0328/05/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Milana Šmída, Mgr. Petra Kesla ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
 
02. Vznik Regionální rady - volba členů výboru Regionální rady, návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh jmenovat členy výboru Regionální rady a poskytnout regionální radě dotaci na zabezpečení její činnosti do konce roku 2006. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/05/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
členy Výboru Regionální rady pro region soudržnosti Jihovýchod:
·         RNDr. Miloše Vystrčila, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         Ing. Pavla Hájka, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         PaedDr. Martinu Matějkovou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         Ing. Václava Kodeta, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         Ing. Miroslava Houšku, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         Ing. Marii Černou, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         RSDr. Jiřího Vlacha, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
·         Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 3 246 300 Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-2006-02, př. 1, a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ze zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 3 247 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na její činnost v roce 2006 při současném snížení kapitoly Krajský úřad (§ 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně) o celkovou částku 1 050 tis. Kč a kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 197 tis. Kč podle materiálu ZK-05-2006-02, př. 2.
odpovědnost: ORR, EO
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2006-02.doc, ZK-05-2006-02, př. 1, ZK-05-2006-02, př. 2, ZK-05-2006-02, př. 3
 
03. Informace o postupu zpracování Regionálního operačních programu pro NUTS II Jihovýchod 2007 – 2013
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným postupem kraje Vysočina a dosavadním přístupem Regionálního operačního programu pro NUTS II Jihovýchod ke tvorbě ROPu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0330/05/2006/ZK
Zastupitelstvo kraje
doporučuje
členům Výboru Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, zvoleným z řad členů Zastupitelstva kraje Vysočina, učinit při vyjednávání, schvalování a tvorbě Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod veškeré kroky k získání maximálně možné finanční alokace na prioritu č. 1 Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod – Rozvoj dopravy.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály ZK-05-2006-03
 
04. Rozprava
Na základě dopisu pí Suché, ve kterém popisuje průběh minulého konkurzního řízení, J. Štefáček vznesl požadavek projednat na příštím zasedání zastupitelstva kraje záležitost týkající se konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Gymnázia Havlíčkův Brod ve smyslu, zda je dobře řízen rezort radní M. Matějkové a zároveň vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Z. Ludvíka.
Rovněž J. Vašíček apeloval znovu zařadit jím navrhovaný bod na příští zasedání zastupitelstva kraje k projednání.
M. Vystrčil návrhy J. Štěfáčka, J. Vašíka vzal na vědomí a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 11. 7. 2006.
 
 
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Mgr. Milan Šmíd                                        ……...……………………………………
 
 
 
Mgr. Petr Kesl                                           …..………………………………….……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2006 dne 1. 7. 2006.
Zapsala M. Jakoubková dne 4. 7. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz