Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015 konaného dne 27. 1. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 37 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 1. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2014
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 37 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni F. Bradáč, R. Chloupek, J. M. Kašparů, V. Kodet, T. Kučera, P. Kučerová, L. Vlček, J. Kasal.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
53. Smlouvy o zřízení služebností, rozšíření optické sítě ROWANet OO PČR Pacov
54. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby „III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky“ a změna usnesení zastupitelstva kraje 0600/07/2014/ZK
56. Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
57. Návrh na poskytnutí dotace na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
58. Schválení první části dotace poskytovatelům sociálních služeb – prostředky přidělené v rámci souhrnné dotace ze státního rozpočtu
59. Návrh dotace na pokračování vzdělávacího projektu „ALITER 2013 – 2015“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2014
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek městysu Ostrovu nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události
 5. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014
 6. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2015
 7. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2016
 8. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
 9. Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
 11. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 12. Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
 13. Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
 14. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stáj
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
 16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 18. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
 20. Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Jimramov po dokončení stavby II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
 22. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
 23. Výkup pozemků v k. ú. a obci Třešť
 24. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 25. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., pro společné zadání veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
 26. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 27. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 28. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 29. Informace o výsledcích veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2014 porovnané se sociologickým průzkumem
 30. Změny ve zřizovacích listinách
 31. Smlouva o partnerství za účelem realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Cooking Together (Vaříme společně)
 32. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
 33. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 34. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
 35. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 36. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015
 37. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2015
 38. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2015
 39. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015
 40. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2015
 41. FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2015
 42. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2015
 43. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2015
 44. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
 45. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2015
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015
 47. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2015
 48. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2015
 49. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2014
 50. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 51. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
 52. Rezignace a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
 53. Smlouvy o zřízení služebností, rozšíření optické sítě ROWANet OO PČR Pacov
 54. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby „III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky“ a změna usnesení zastupitelstva kraje 0600/07/2014/ZK
 56. Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
 57. Návrh na poskytnutí dotace na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 58. Schválení první části dotace poskytovatelům sociálních služeb – prostředky přidělené v rámci souhrnné dotace ze státního rozpočtu
 59. Návrh dotace na pokračování vzdělávacího projektu „ALITER 2013 – 2015“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 60. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Jaroslav Soukup, MBA.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
RNDr. Miloše Vystrčila a Ing. Jaroslava Soukupa, MBA ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014
J. Běhounek seznámil zastupitele s předloženou zprávou o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014 a otevřel rozpravu.
O. Benc požádal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Výzva k vyjádření se k přípisu orgánu (RK-36-2014-86)
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů středních škol v souvislosti s monitorování kvality vzdělávání v učebních oborech (RK-38-2014-83) – J. Fialová přislíbila k tomuto materiálu zaslat písemné vyjádření.
V. Kaňkovský vznesl dotaz k materiálu:
 • Rozpočtové opatření na kapitolách sociální věci a zdravotnictví a poskytnutí dotace na vydání publikace Určitě si poradíte (RK-37-2014-66)
M. Houška požádal o vyjádření k bodu:
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2014 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (RK-36-2014-45)
K výše uvedeným vzneseným dotazům se vyjádřili L. Joukl, J. Fialová, M. Kružíková, V. Novotný.
R. Černý, O. Benc a M. Vystrčil vyjádřili svá stanoviska k rozhodnutí rady kraje ve věci Výzvy k vyjádření se k přípisu orgánu (RK-36-2014-86).
M. Vystrčil pro zápis uvedl:
„Uplatnění práva poškozeného neznamená, že ten, kdo ho uplatňuje, tvrdí, že je poškozeným, ale zajišťuje, že ten, kdo ho uplatnil, může v případě spáchání trestného činu požadovat náhradu vzniklé škody“. Dále řekl, že „Kraj není soudce ani vyšetřovatel.“ M. Vystrčil také upozornil, že neuplatnění práva poškozeného by v tomto případě mohlo být posuzováno i jako porušení zákona o krajích, ve kterém je v paragrafu 17 odstavci (6) napsáno, že Kraj je povinen chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
J. Běhounek zejména uvedl, že Kraj Vysočina žádnou škodu neeviduje a nemůže se proto připojovat k trestnímu řízení v roli poškozeného.
Z. Kadlec mimo jiné zdůraznil, že u příslušné veřejné zakázky nebyl veřejným zadavatelem a tedy kupujícím Kraj Vysočina, nýbrž jiný subjekt – KSÚSV. Uvedl, že příspěvková organizace je nositelem právní subjektivity a že i z tohoto důvodu není možné, aby Kraj Vysočina byl poškozeným, pokud by i jen teoreticky byl při zadání zakázky porušen zákon.
J. Běhounek poté vyzval zastupitele, aby se svým hlasováním vyjádřili k protinávrhu politického klubu ODS, jenž předložil O. Benc: „Zastupitelstvo Kraje Vysočina ukládá Radě Kraje Vysočina, aby uplatnila za Kraj Vysočina práva poškozeného v trestním řízení popsaném v přípisu Policie ČR č.j. OKFK-2946-420/TČ-2013-252402 ze dne 25. 11. 2014.“
Protinávrh nebyl přijat. Pro 10, proti 23, zdrželi se 2.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014 dle materiálu ZK-01-2015-02, př. 1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-02.doc, ZK-01-2015-02, př. 1, ZK-01-2015-02, př. 2, ZK-01-2015-02, př. 3, ZK-01-2015-02, př. 4, ZK-01-2015-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-03.doc, ZK-01-2015-03, př. 1, ZK-01-2015-03, př. 2, ZK-01-2015-03, př. 3

49. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2014
P. Hodáč předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápis o provedení kontroly č. 4/2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0005/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis o provedení kontroly č. 4/2014, předložený Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-49, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-49.doc, ZK-01-2015-49, př. 1

50. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
P. Hodáč předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-50, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-50.doc, ZK-01-2015-50, př. 1

51. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh plánu činnosti legislativního výboru na rok 2015.
M. Vystrčil prezentoval negativní postoj politického klubu ODS a svůj názor na činnost legislativního výboru a vynaložené finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina na jeho provoz.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-51, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-51.doc, ZK-01-2015-51, př. 1

52. Rezignace a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
J. Slámečka informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.
M. Houška za politické kluby KDU-ČSL a ODS přednesl protinávrh na změnu části usnesení č. 0506/07/2012/ZK: „Zastupitelstvo kraje stanovuje, aby předseda finančního výboru nebyl dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce s účinností od 1. 2. 2015“.
Protinávrh nebyl přijat 11 hlasy, proti 21, zdrželi se 2.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0008/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-52.doc, ZK-01-2015-52, př. 1, ZK-01-2015-52, př. 2

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek městysu Ostrovu nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar Městysu Ostrov nad Oslavu, IČ 00295035, ve výši 200 000 Kč na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události dle materiálu ZK-01-2015-04, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-04.doc, ZK-01-2015-04, př. 1, ZK-01-2015-04, př. 2

05. Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014 dle materiálu ZK-01-2015-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-05.doc, ZK-01-2015-05, př. 1

06. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2015
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-06, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-06.doc, ZK-01-2015-06, př. 1

53. Smlouvy o zřízení služebností, rozšíření optické sítě ROWANet OO PČR Pacov
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavření smluv o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a Městem Pacov a KŘPČR. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti a Městem Pacov a KŘPČR na straně povinných ze služebnosti dle materiálů ZK-01-2015-53, př. 1 a ZK-01-2015-53, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-53.doc, ZK-01-2015-53, př. 1, ZK-01-2015-53, př. 2

07. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2016
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016 a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2015-07, př. 1 a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2016 dle materiálu ZK-01-2015-07, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-07.doc, ZK-01-2015-07, př. 1, ZK-01-2015-07, př. 2

54. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014.
Z. Dobrý k předloženému materiálu sdělil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 v celkové výši 315 914 880 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 2 721 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě;
 • převod finančních prostředků ve výši 8 945 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava;
 • převod finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení;
 • převod finančních prostředků ve výši 1 730 tis. Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Sociální věci, § 4350 Domovy pro seniory na poskytnutí zápůjčky pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
rozhoduje
poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČO 43378480 ve výši 3 mil. Kč na částečné organizační a technické zajištění Světového poháru v biatlonu 2015 dle materiálu ZK-01-2015-54, př. 2.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-54.doc, ZK-01-2015-54, př. 1, ZK-01-2015-54, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 08 – 24, 55, 56, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

08. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
Usnesení 0015/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl b o výměře 66 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 250-59/2014 z pozemku par č. 1950/1 a nově vzniklé pozemky par. č. 1991/5 o výměře 201 m2 a par. č. 3769/2 o výměře 5 m2 oddělené geometrickým plánem č. 251-60/2014 z pozemků par. č. 1991/4 a par. č. 3769 v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
schvaluje
dodatek č. 1208 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-08.doc, ZK-01-2015-08, př. 1, ZK-01-2015-08, př. 2, ZK-01-2015-08, př. 2a, ZK-01-2015-08, př. 2b, ZK-01-2015-08, př. 2c

09. Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0016/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2984/10 o výměře 39 m2 a par. č. 2984/11 o výměře 1 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 2250-36/2014 z pozemku par. č. 2984/3 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
schvaluje
dodatek č. 1209 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-09.doc, ZK-01-2015-09, př. 1, ZK-01-2015-09, př. 2

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
Usnesení 0017/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2015-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2015-10, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv;
 • schválit dodatek č. 1210 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-10, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-10.doc, ZK-01-2015-10, př. 1, ZK-01-2015-10, př. 2, ZK-01-2015-10, př. 3, ZK-01-2015-10, př. 4

11. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0018/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2015-11, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-11.doc, ZK-01-2015-11, př. 1

12. Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
Usnesení 0019/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-12.doc, ZK-01-2015-12, př. 1, ZK-01-2015-12, př. 2, ZK-01-2015-12, př. 3, ZK-01-2015-12, př. 4, ZK-01-2015-12, př. 5, ZK-01-2015-12, př. 6, ZK-01-2015-12, př. 7

13. Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
Usnesení 0020/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1092/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 534 m2 a par. č. 1092/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 446 m2 nově oddělené dle GPL č. 309-6/2014 z pozemku par. č. 1092/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obec Vysoké Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice;
schvaluje
dodatek č. 1214 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-13.doc, ZK-01-2015-13, př. 1, ZK-01-2015-13, př. 2, ZK-01-2015-13, př. 3

14. Koupě pozemku v k. ú. a obci Stáj
Usnesení 0021/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-14.doc, ZK-01-2015-14, př. 1, ZK-01-2015-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
Usnesení 0022/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1534/1 ostatní plocha, silnice o výměře 8668 m2, par. č. 1534/2 ostatní plocha, silnice o výměře 313 m2, par. č. 1534/3 ostatní plocha, silnice o výměře 69 m2, pozemek par. č. 1534/4 ostatní plocha, silnice o výměře 241 m2, par. č. 1534/5 ostatní plocha, silnice o výměře 249 m2, par. č. 1534/10 orná půda o výměře 198 m2, par. č. 1534/11 orná půda o výměře 256 m2 všechny v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1216 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-15.doc, ZK-01-2015-15, př. 1, ZK-01-2015-15, př. 2

16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
Usnesení 0023/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 709 94 234 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-01-2015-16, př. 1, na část pozemku par. č. 6221/60 v k. ú. a obci Jihlava pro akci II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-16.doc, ZK-01-2015-16, př. 1, ZK-01-2015-16, př. 2

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
Usnesení 0024/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně nabýt pozemky par. č. 1248/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Jimramov a par. č. 811/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno - Veveří, IČ 708 90 013, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 2 538 Kč včetně DPH dle materiálu ZK-01-2015-17, př. 1 + uhradit veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především za vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny ve výši 2 580 Kč a daň z nabytí nemovitých věcí;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1248/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 159 m2 a par. č. 1248/20 - ostatní plocha, silnice o výměře 107 m2 v k. ú. a obci Jimramov a par. č. 847/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 393 m2 v k. ú. Trhonice a obci Jimramov z vlastnictví městyse Jimramov, se sídlem nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 002 94 471, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1217 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-17, př. 2;
 • dodatek č. 1218 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-17, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-17.doc, ZK-01-2015-17, př. 1, ZK-01-2015-17, př. 2, ZK-01-2015-17, př. 3, ZK-01-2015-17, př. 4

18. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0025/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 1219 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-18, př. 3,
 • dodatek č. 1220 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-18, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-18.doc, ZK-01-2015-18, př. 1, ZK-01-2015-18, př. 2, ZK-01-2015-18, př. 3, ZK-01-2015-18, př. 4

19. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
Usnesení 0026/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-19.doc, ZK-01-2015-19, př. 1, ZK-01-2015-19, př. 2

20. Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0027/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 27 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-01-2015-20, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba přístřešku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-20.doc, ZK-01-2015-20, př. 1, ZK-01-2015-20, př. 2

21. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Jimramov po dokončení stavby II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
Usnesení 0028/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt část pozemku par. č. 1248/4, dle GP č. 389, 190-235/2012 nově oddělenou jako pozemek par. č. 1248/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 113 m2 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno - Veveří, IČ 708 90 013, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 15 125 Kč včetně DPH dle materiálu ZK-01-2015-21, př. 1 + uhradit veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především za vyhotovení znaleckého posudku na stanovení kupní ceny ve výši 1 380 Kč a daň z nabytí nemovitých věcí;
schvaluje
dodatek č. 1222 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-21.doc, ZK-01-2015-21, př. 1, ZK-01-2015-21, př. 2, ZK-01-2015-21, př. 3

22. Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
Usnesení 0029/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-22.doc, ZK-01-2015-22, př. 1, ZK-01-2015-22, př. 2

23. Výkup pozemků v k. ú. a obci Třešť
Usnesení 0030/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 4566/11 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice a par. č. 4566/14 o výměře 1763 m2, ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Třešť, z vlastnictví společnosti Podzimek a synové s. r. o., IČ 469 78 194 se sídlem Třešť, Váňovská 528, PSČ 589 01 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2 a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí;
schvaluje
dodatek č. 1224 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2015-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-23.doc, ZK-01-2015-23, př. 1, ZK-01-2015-23, př. 2

24. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0031/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2892/3 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1225 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2015-24, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-24.doc, ZK-01-2015-24, př. 1, ZK-01-2015-24, př. 2

55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby „III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky“ a změna usnesení zastupitelstva kraje 0600/07/2014/ZK
Usnesení 0032/01/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-55.doc, ZK-01-2015-55, př. 1, ZK-01-2015-55, př. 2, ZK-01-2015-55, př. 3, ZK-01-2015-55, př. 4

56. Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
Usnesení 0033/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“ dle materiálu ZK-01-2015-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-56.doc, ZK-01-2015-56, př. 1

25. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., pro společné zadání veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0034/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., dle materiálu ZK-01-2015-25, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-25.doc, ZK-01-2015-25, př. 1

26. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem nových záměrů projektů dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0035/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: ODSH
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-26.doc, ZK-01-2015-26, př. 1, ZK-01-2015-26, př. 2

27. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace obcím na pomoc při pořizování územního plánu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0036/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 1 618 906 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2015-27, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-27.doc, ZK-01-2015-27, př. 1

28. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Evropský region Dunaj – Vltava“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0037/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Evropský region Dunaj - Vltava dle materiálu ZK-01-2015-28, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-28.doc, ZK-01-2015-28, př. 1, ZK-01-2015-28, př. 2

29. Informace o výsledcích veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2014 porovnané se sociologickým průzkumem
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014 s výsledky sociologického průzkumu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0038/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o výsledcích Veřejného fóra Kraje Vysočina ve srovnání s výsledky sociologického průzkumu dle materiálu ZK-01-2015-29, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu ZK-01-2015-29, př. 1 a o výsledcích informovat Radu Kraje Vysočina před konáním dalšího Veřejného fóra Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-29.doc, ZK-01-2015-29, př. 1

31. Smlouva o partnerství za účelem realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Cooking Together (Vaříme společně)
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o partnerství za účelem realizace shora uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0039/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu s názvem Cooking Together dle materiálů ZK-01-2015-31, př. 1 a ZK-01-2015-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
termín: duben 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-31.doc, ZK-01-2015-31, př. 1, ZK-01-2015-31, př. 2

30. Změny ve zřizovacích listinách
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0040/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-01-2015-30, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 16. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-30.doc, ZK-01-2015-30, př. 1

32. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k návrhu poskytnout dotace nestátním neziskovým organizacím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2015-32, př. 1, na realizaci programů primární prevence v roce 2015 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2015-32, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-32.doc, ZK-01-2015-32, př. 1, ZK-01-2015-32, př. 2

33. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0042/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-01-2015-33, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-01-2015-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-33.doc, ZK-01-2015-33, př. 1, ZK-01-2015-33, př. 2

57. Návrh na poskytnutí dotace na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., IČO 26594706 na zabezpečení sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve výši 5 336 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dle materiálu ZK-01-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-57.doc, ZK-01-2015-57, př. 1

58. Schválení první části dotace poskytovatelům sociálních služeb – prostředky přidělené v rámci souhrnné dotace ze státního rozpočtu
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 125 066 200  Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2015-58, př. 1, ZK-01-2015-58, př. 2 a ZK-01-2015-58, př. 3, s tím, že výplata dotace je podmíněna doručením rozhodnutí MPSV o poskytnutí souhrnné dotace na provoz sociálních služeb kraji a připsáním prostředků souhrnné dotace na účet kraje;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2015-58, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-58.doc, ZK-01-2015-58, př. 1, ZK-01-2015-58, př. 2, ZK-01-2015-58, př. 3, ZK-01-2015-58, př. 4

59. Návrh dotace na pokračování vzdělávacího projektu „ALITER 2013 – 2015“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout dotaci spolku SLEPÍŠI – sdružení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spolku „SLEPÍŠI“ – sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, IČ: 64327892 ve výši 360 000 Kč na realizaci projektu „ALITER 2013 - 2015“ v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2015-59, př. 3.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-59.doc, ZK-01-2015-59, př. 1, ZK-01-2015-59, př. 2, ZK-01-2015-59, př. 3

34. Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit Dodatek č. 1 uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021 dle materiálu ZK-01-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-34.doc, ZK-01-2015-34, př. 1, ZK-01-2015-34, př. 2

35. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací z kapitoly Zemědělství žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-01-2015-35, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 dle materiálu ZK-01-2015-35, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-35.doc, ZK-01-2015-35, př. 1, ZK-01-2015-35, př. 2

36. Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k navrhované finanční alokaci Fondu Vysočiny na rok 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2015 dle materiálu ZK-01-2015-36, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 45 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2014 do Fondu Vysočiny.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-36.doc, ZK-01-2015-36, př. 1abcd, ZK-01-2015-36, př. 2, ZK-01-2015-36, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 37, 38, 40 – 44, 47, 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

37. FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2015
Usnesení 0049/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Infrastruktura ICT 2015 dle materiálu ZK-01-2015-37, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Infrastruktura ICT 2015 ve složení:
ODS – Martin Slánský (ZR); Martin Hladík (TR);
KDU-ČSL – Jaromír Kalina (JI); Tomáš Kučera (ZR);
ČSSD – Pavel Blažek (ZR);
KSČM – Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
Pro Vysočinu – Luboš Plášil (PE); Dušan Novotný (JI);
TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB); Jiří Vohralík (JI);
 • Radima Technika (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Infrastruktura ICT 2015;
 • garantem grantového programu Infrastruktura ICT 2015 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-37.doc, ZK-01-2015-37, př. 1

38. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2015
Usnesení 0050/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Informační a komunikační technologie 2015 dle materiálu ZK-01-2015-38, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 ve složení:
ODS – Dušan Novotný (JI);
KDU-ČSL – Štěpán Komárek (TR); Pavel Pípal (PE);
ČSSD – Miroslav Kružík (JI); Daněk Michal (HB);
KSČM – Pavel Kalabus (JI) František Náhončík (HB);
Pro Vysočinu – Evžen Zámek (JI); Ondřej Hedbávný (TR);
TOP09 a STAN – Martin Sedlák (HB); Reda Ifrah (ZR);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Informační a komunikační technologie 2015;
 • garantem grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OI
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-38.doc, ZK-01-2015-38, př. 1

40. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2015
Usnesení 0051/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka 2015 dle materiálu ZK-01-2015-40, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka 2015 ve složení:
ODS – Eva Krpálková (JI); Jaroslav Ptáček (ZR);
KDU-ČSL – Petra Antonů (JI); Radek Pátek (ZR);
ČSSD – Jitka Průžová (ZR); Stanislava Prokešová (JI);
KSČM – Ladislav Brož (PE); Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu – Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN – Jana Spekhorstová (TR); Věra Podhorská (JI);
 • Pavla Masláka (JI, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka 2015;
 • garantem grantového programu Naše školka 2015 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-40.doc, ZK-01-2015-40, př. 1

41. FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2015
Usnesení 0052/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Tábory 2015 dle materiálu ZK-01-2015-41, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Tábory 2015 ve složení:
ODS – Eva Decroix (JI); Martin Paclík(JI);
KDU-ČSL – Lenka Koláčná (TR);
ČSSD – Soňa Olivová (TR); Ivana Mojžyšková (HB);
KSČM – Roman Ondrušek (PE); Věra Buchtová (ZR);
Pro Vysočinu – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR); Michael Kubík (ZR);
 • Jana Matějů (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Tábory 2015;
 • garantem grantového programu Tábory 2015 odbor školství mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Ivo Macha s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-41.doc, ZK-01-2015-41, př. 1

42. FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2015
Usnesení 0053/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program SPORTUJEME 2015 dle materiálu ZK-01-2015-42, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu SPORTUJEME 2015 ve složení:
ODS – Pavel Hejtmánek (HB); Lubomír Straka (ZR);
KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Adam Lukšů (JI);
ČSSD – Jana Nováková Hotařová (JI); Zdeněk Chroust (TR);
KSČM – Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu – Ondřej Hedbávný (TR); Radek Vitovský (PE);
TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR); Ivan Pfaur (PE);
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu SPORTUJEME 2015;
 • garantem grantového programu SPORTUJEME 2015 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-42.doc, ZK-01-2015-42, př. 1

43. FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2015
Usnesení 0054/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportoviště 2015 dle materiálu ZK-01-2015-43, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Sportoviště 2015 ve složení:
ODS – Petr Staněk (ZR); Roman Diviš (JI);
KDU-ČSL – Petr Žák (TR); Jana Houšková (PE);
ČSSD – Pavla Kučerová (PE);
KSČM – Karel Hlaváček (JI); Ladislav Šnelly (HB);
Pro Vysočinu – Bohumil Nikl (HB); Jindřich Skočdopole (JI);
TOP09 a STAN – Ladislav Jirků (JI); Ladislav Bárta (ZR);
 • Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Sportoviště 2015;
 • garantem grantového programu Sportoviště 2015 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Ivo Macha s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-43.doc, ZK-01-2015-43, př. 1

44. FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
Usnesení 0055/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 dle materiálu ZK-01-2015-44, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 ve složení:
ODS – Veronika Vošická Buraňová (HB); Josef Bakaj (JI);
KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR); Lucie Lukšů (JI);
ČSSD – Bohumil Kovanda (PE); Zdena Chládová (HB);
KSČM – Karel Hlaváček (JI);
Pro Vysočinu – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN – Jiří Havlíček (HB); Jiří Remeš (JI);
 • Romana Ondruška (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015;
 • garantem grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Kláru Lysovou s právem hlasovacím a Bc. Janu Albrechtovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-44.doc, ZK-01-2015-44, př. 1

47. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2015
Usnesení 0056/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2015 dle materiálu ZK-01-2015-47, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2015 ve složení:
ODS – Ivo Rohovský (ZR); Vladimír Mareček (TR);
KDU-ČSL – Libor Řežáč (JI); Jan Mácha (PE);
ČSSD – Jaroslav Bártl (JI);
KSČM – Ladislav Brož (PE); Marek Nevoral (TR);
Pro Vysočinu – Martin Malina (PE); Pavel Gregor (TR);
TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR); Libor Honzárek (HB);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2015;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2015 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-47.doc, ZK-01-2015-47, př. 1, ZK-01-2015-47, př. 2

48. FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2015
Usnesení 0057/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Životní prostředí 2015 dle materiálu ZK-01-2015-48, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Životní prostředí 2015 ve složení:
ODS – Alena Kratochvílová (ZR); Ladislav Med (PE);
KDU-ČSL – Miroslav Krupica (TR);
ČSSD – Zdeněk Chlád (HB); Luděk Rezničenko (HB);
KSČM – Jaroslav Kolařík (JI); Ladislav Nováček (PE);
Pro Vysočinu – Martin Malina (PE); Bohumil Nikl (HB);
TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR); Luboš Rudišar (PE);
 • Miroslava Švihálka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Životní prostředí 2015;
 • garantem grantového programu Životní prostředí 2015 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-48.doc, ZK-01-2015-48, př. 1

39. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015
L. Joukl sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k předloženému návrhu grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečná silnice 2015 dle materiálu ZK-01-2015-39, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečná silnice 2015 ve složení:
ODS – Radovan Necid (ZR); Miroslav Nosek (JI);
KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Josef Mach (ZR);
ČSSD – Luboš Kabátek (JI); Jan Hyliš (HB);
KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu – Ivo Jonák (ZR); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN – Petr Fiala (TR); Libor Fejta (TR);
 • Jaroslava Jirků (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečná silnice 2015;
 • garantem grantového programu Bezpečná silnice 2015 odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Handu s právem hlasovacím a Radku Opatovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-39.doc, ZK-01-2015-39, př. 1, ZK-01-2015-39, př. 2

45. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2015
M. Kružíková zdůvodnila zastupitelstvu kraje úpravu předloženého návrhu grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2015 dle materiálu ZK-01-2015-45, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2015 ve složení:
ODS – Radomír Urban (PE); Martina Veselá (JI);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE);
ČSSD – Jana Svěráková (JI); Antonín Daněk (PE);
KSČM – Lubomír Drápela (JI); Jan Slámečka (ZR);
Pro Vysočinu – Tomáš Kocour (PE); Jindřich Kaupa (JI);
TOP09 a STAN – Irini Martakidisová (ZR); Luboš Rudišar (PE);
 • Jaroslava Hrubého (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2015;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-45.doc, ZK-01-2015-45, př. 1

46. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015
M. Kružíková požádala zastupitelstvo kraje o opravu finančního objemu určeného k vyhlášení grantového programu, který je chybně uveden v podkladovém materiálu, části návrh řešení, zdůvodnění. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/01/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015 dle materiálu ZK-01-2015-46, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 ve složení:
ODS – Jan Mokříš (ZR);
KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Stanislav Křeček (TR);
ČSSD – Miroslav Jágrik (ZR); Jiří Novotný (HB);
KSČM – Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Dagmar Moláková (TR); Jiří Hodinka (PE);
TOP09 a STAN – Svatopluk Dvořák (TR); Zdeněk Jaroš (PE);
 • Jaroslava Vymazala (JI, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015;
 • garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Renatu Šimánkovou s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 27. 01. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2015-46.doc, ZK-01-2015-46, př. 1

60. Rozprava členů zastupitelstva
V diskusi náměstek L. Joukl na dotaz M. Plodíka popsal současnou situaci se zajištěním zimní údržby v souvislosti se zjištěnými nálezy u vozidel Tatra, které používá SUSV při zimní údržbě. Upřesnění ohledně zjištění SÚSV a způsobu vzniku nálezů následně požadoval O. Benc.
Náměstek L. Joukl sdělil, že byly zjištěny závažné závady u vozidel TATRA, které KSÚSV používá při údržbě. Závady jsou jak v celkové nosnosti vozidla, tak i únosnosti přední nápravy, kde dochází ke značnému přetížení už v prázdném stavu. Tyto údaje jsou u některých měřených vozidel TATRA celkem dost překračovány, někdy až o 30%. Znamená to, že tato vozidla nemohou nosit radlici a musí se plnit posypovým materiálem třeba jen na polovinu kubatury sypací nástavby. Dodal, že tato vozidla se nakupovala v letech 90-tých. Dle veřejných zakázek se pak kontrolovala vozidla dodávaná v letech 2007 a 2008. Byla tedy kontrolována vozidla dodaná na KSÚSV od r. 1992 až 2008. Sdělil zjištěný velký problém u tehdejších veřejných zakázek na tato vozidla TATRA. Byly nepochopitelně různé specifikace na vozidla pro okresy, požadován např. parametr motor chlazený vzduchem atd., nebyly naplněny některé technické specifikace, mělo být vlastně vyřazeno a nepochopitelně bylo v komisi zaznamenáno jako vyhovující.
První náměstek V. Novotný informoval zastupitele o knize „Jak se žije na Vysočině“, jejímž spoluautorem je Miloš Vystrčil, ze které citoval.
M. Vystrčil poznamenal, že dle jeho zkušeností je kniha velmi dobře přijímaná laickou i odbornou veřejností.
V. Novotný zmínil, že už při vydání knihy nebyly některé uvedené údaje v publikaci aktuální. Zmínil také, že cituje nyní jen proto, že posledně kolega Benc citoval slova pana hejtmana J. Běhounka z jiné publikace, která byla aktuálně vydána.

V. Novotný ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat
24. 3. 2015.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


RNDr. Miloš Vystrčil               …..………………………………….……Ing. Jaroslav Soukup, MBA        ……...……………………………………

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2015 dne 27. 1. 2015.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 9. 2. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz