Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2015 - 27.01.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2014
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční příspěvek městysu Ostrovu nad Oslavou na úhradu nákladů vzniklých při mimořádné události
05Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2014
06Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2015
07Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu v roce 2016
08Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov
09Darování pozemků v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
10Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/404 Komárovice - průjezdní úsek
11Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
12Majetkoprávní vypořádání po akci III/36080 Lesůňky - průjezdní úsek
13Majetkoprávní vypořádání silnice III/4046 Vysoké Studnice - průjezdní úsek
14Koupě pozemku v k. ú. a obci Stáj
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Houserovka a obci Pelhřimov
16Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
17Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
18Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
19Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
20Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
21Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Jimramov po dokončení stavby II/357 Strachujov - Jimramov, rekonstrukce SO 201
22Výkup pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
23Výkup pozemků v k. ú. a obci Třešť
24Nabytí pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
25Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., pro společné zadání veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
26Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
27Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
28Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
29Informace o výsledcích veřejného Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2014 porovnané se sociologickým průzkumem
30Změny ve zřizovacích listinách
31Smlouva o partnerství za účelem realizace mezinárodního projektu Kraje Vysočina a Région Champagne-Ardenne s názvem Cooking Together (Vaříme společně)
32Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na rok 2015
33Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
34Návrh Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021
35Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
36Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015
37FOND VYSOČINY - grantový program Infrastruktura ICT 2015
38FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2015
39FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015
40FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2015
41FOND VYSOČINY - grantový program Tábory 2015
42FOND VYSOČINY - grantový program SPORTUJEME 2015
43FOND VYSOČINY - grantový program Sportoviště 2015
44FOND VYSOČINY - grantový program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2015
45FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2015
46FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015
46upr1FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015
47FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2015
48FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2015
49Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2014
50Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
51Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2015
52Rezignace a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
53Smlouvy o zřízení služebností, rozšíření optické sítě ROWANet OO PČR Pacov
54Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
55Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silnicí po dokončení stavby III/3881 Znětínek rekonstrukce vozovky a změna usnesení zastupitelstva kraje 0600/07/2014/ZK
56Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
57Návrh na poskytnutí dotace na provozování komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
58Schválení první části dotace poskytovatelům sociálních služeb - prostředky přidělené v rámci souhrnné dotace ze státního rozpočtu
59Návrh dotace na pokračování vzdělávacího projektu ALITER 2013 - 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz