Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2009 - 15.12.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
05Smlouva o zajištění varování obyvatelstva ve vysílání České televize v případě radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany nebo Jaderné elektrárny Temelín
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Bystřice nad Pernštejnem o dotaci na odstranění povodňových škod
07Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
08Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
09Poskytnutí dotace dobročinnému fondu ViZa
10Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11Rozpočtové opatření - Snížení kapitoly Krajský úřad § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně při současném navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nesp
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2009
13Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
14Návrh na zrušení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
15Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
16Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2010
17Darování pozemků v k.ú. Řečice u Humpolce, obec Řečice
18Převod pozemků v k. ú. a obci Krahulov
19Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
20Koupě pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
21Prodej pozemku v k. ú. a obci Bílý Kámen
22Darování pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod
23Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
24Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Humpolec
25Prodej pozemků v k. ú. a obci Odunec
26Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rapotice
27Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
28Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
29Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Čejov
30Darování pozemku v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
31Darování pozemku v k. ú. a obci Budkov
32Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
33Majetkoprávní vypořádání stavby II/353 v úseku Bohdalov - obchvat
34Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová , druhá stavba
35Majetkoprávní příprava stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
36Upřesnění výměry pozemků potřebných pro stavbu III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1
37Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
38Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Poříčí u Přibyslavi
39Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách - k.ú. Zhoř u Pacova, k.ú. Zhořec u Pacova
40Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Stařeč
41Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s obcí Ujčov
42Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obci Třešť
43Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
44Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
45Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2013
46Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
47Projekt - Konferenční centrum kraje Vysočina - technicko-ekonomické a organizační členění
48Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 11. 2009
49Změny ve školském rejstříku
50Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje
51Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2010
52Jmenování zástupců kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o.p.s.
53Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
54upr1Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
54Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV) - Smlouva o spolupráci mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností
55Návrh na zajištění financování projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
56Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
58Návrh na změnu zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
59Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
61Zhodnocení činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za rok 2009 a plán činnosti na rok 2010
62Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů
63Projednání záležitosti občana kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz