Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2017-19

ZK-04-2017-19.doc  ZK-04-2017-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-04-2017-19
NázevStrategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
Zpracoval S. Měrtlová, J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuPaliativní péče zásadním způsobem podporuje rovnováhu zdravotní a sociální péče i ve vyspělých západních zemích. Jde o moderní a celosvětově se velmi rychle rozvíjející typ péče, která přináší účinnou pomoc nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám. Jedná se o péči poskytovanou nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím primárním cílem není vyléčení pacienta či prodloužení jeho života, ale prevence a zmírnění bolesti a dalších tělesných i duševních strádání, zachování důstojnosti pacienta a podpora jeho blízkých.
V minulosti jsme se v materiálech, které se týkaly péče o umírající, setkávali častěji s pojmem hospicová péče. V současné době však odborná veřejnost přešla k používání pojmu paliativní péče, a to zejména v návaznosti na mezinárodní význam používání tohoto pojmu. K většímu porozumění uvádíme přímo v předkládací zprávě obecně přijímané vysvětlení termínu obecná paliativní péče:
Obecnou paliativní péčí rozumíme dobrou klinickou praxi, která je poskytována zdravotníky v rámci jejich odborností. Jejím základem je včasné rozpoznání nevyléčitelného charakteru onemocnění a identifikace a ovlivňování oblastí, které jsou významné pro kvalitu pacientova života (např. racionální využití kauzálních léčebných postupů, léčba symptomů, empatická komunikace, pomoc při organizačním zajištění péče a při využití služeb ostatních specialistů, zajištění domácí zdravotní péče). Obecnou paliativní péči zajišťují např. praktičtí lékaři společně s agenturami domácí péče, lékaři - specialisté, kteří léčí nevyléčitelně nemocné v rámci své odbornosti (nejčastěji jsou to onkologové, internisti, geriatři, neurologové). V rámci obecné paliativní péče mají své místo i služby zajištující nezdravotnické aspekty paliativní péče - např. sociální poradenství a služby, psychologické poradenství, pastorační péče a práce dobrovolníků.
Kraj Vysočina se rozvojem komplexního systému paliativní péče zabývá více jak 10 let. V návaznosti na rozvoj odborných postupů a ukotvení paliativní péče v systému financování a organizace zdravotní i sociální péče. Prvním projektem se snahou koordinovat zdravotní a sociální péči u nevyléčitelně nemocných v kraji byl koncept rodinného pokoje v Léčebně dlouhodobě nemocných, resp. akutní nemocnici, který koncipovalo Hospicové hnutí Vysočina a skupina odborníků při Subkatedře paliativní medicíny IPVZ Praha (Mgr. Hrouda, MUDr. Kalvach, MUDr. Sláma) v roce 2007. Následovala finanční podpora domácí paliativní péče s cílem zabezpečit její dostupnost na celém území kraje. Další komplexní záměr byl ze strany odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí předložen v roce 2016. Následně bylo dohodnuto, že tento záměr bude dopracován do podoby strategického dokumentu a že se na jeho dopracování bude podílet pracovní skupina složená na základě konsenzu a zastoupení všech typů zainteresovaných aktérů. Po provedení metodické konzultace s odborem analýz a podpory řízení, který doporučil formální a obsahovou podobu dokumentu, probíhalo jeho dopracování v uvedené pracovní skupině. Její členové měli odpovědnost za dílčí zpracované části a poté následovalo projednání každé části v plénu. Dopracovaný dokument byl rozeslán všem aktérům a svoláno jejich setkání k projednání připomínek, které byly na místě vypořádány a zapracovány. Dokument byl dopracován v rámci široké spolupráce odborné veřejnosti a je předložen v příloze 1 tohoto materiálu.
Strategie uvádí plánované aktivity, které budou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů podléhajících samostatnému schválení v orgánech kraje. Při tomto schvalování bude probíhat také schvalování jejich finančního krytí. U aktivit, které jsou financovány již nyní, anebo je možné jejich financování v rámci současného nastavení rozpočtu kraje, je provedena konkretizace nákladů přímo v dokumentu. Tam, kde se jedná o zásadní projekty spojené s vážným navýšením nákladů, bude nutné jejich samostatné projednání, není v současné době ještě možné stanovit náklady aktivity přímo při schválení dokumentu.
Návrh řešení Kraj Vysočina chce vytvořit systém dostupné komplexní paliativní péče na celém území kraje, a to primárně založené na domácí formě péče, doplněné formou lůžkové péče.
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem sociálních věcí navrhují radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje návrh Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina do roku 2020 dle materiálu ZK-04-2017-19, př. 1 k projednání a k předložení do zastupitelstva kraje.
StanoviskaMateriál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 byl projednán na společném jednání Zdravotní komise rady kraje a Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje dne 19. 4. 2017. Zdravotní komise rady kraje přijala usnesení č. 07/04/2017/Zdk, kterým doporučuje Radě Kraje Vysočina návrh Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina do roku 2020 dle materiálu Zdk-04-2017-04, př. 1 k projednání a k předložení do zastupitelstva kraje.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina přijala usnesení č. 016/04/2017/Kspp, kterým doporučuje Radě Kraje Vysočina návrh Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina do roku 2020 dle materiálu Kspp-04-2017-04, př. 1 k projednání a k předložení do zastupitelstva kraje.

Rada kraje přijala dne 30. 5. 2017 usnesení č. 0991/19/2017/RK, kterým bere na vědomí materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 ve znění materiálu RK-19-2017-21, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
materiál Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020 ve znění materiálu ZK-04-2017-19, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz