Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2017, které se bude konat dne 20.06.2017 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
5. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
6. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
8. Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
10. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
12. Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
13. Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
14. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
15. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
16. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
17. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
18. Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
19. Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
20. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
22. Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
24. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
25. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
26. Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř po stavební akci II/345 Chotěboř - průtah, část II.
29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou
30. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
31. Předání a vyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
32. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/112 Bácovice, most ev. č. 112-049
33. Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
34. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
35. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
36. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
37. Návrh na změnu usnesení č. 0088/02/2015/ZK
38. Zřízení služebnosti v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 , návrh na změnu usnesení 0223/03/2016/ZK
39. Návrh na změnu usnesení 0416/05/2014/ZK
40. Darování pozemku v k.ú. a obci Horní Radslavice
41. Darování pozemku v k. ú. a obci Blízkov
42. Darování pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
43. Přijetí daru v k. ú. Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
44. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Macourov, Žižkovo Pole a obci Žižkovo Pole
45. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
46. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Číhalín
47. Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
48. Smlouvy o převodu úseků pozemních komunikací a pozemků v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou
49. Koupě spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
50. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
51. Darování pozemků v k. ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
52. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/353 Stáj - Zhoř
53. Darování pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce
54. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
55. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod částmi silnic II/408, III/3494
56. Darování pozemku v k. ú. a obci Telč
57. Prodej pozemků v k. ú. Věžnice
58. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
59. Darování pozemku v k. ú. a obci Bačkovice
60. Návrh na změnu usnesení 0306/04/2015/ZK
61. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508-2
62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
63. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná, návrh na změnu usnesení 0099/02/2015/ZK
64. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
65. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na změnu usnesení 0313/04/2015/ZK
66. Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
69. Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
70. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
71. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
72. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
73. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2017
74. Uzavření smluv s partnery v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.
75. Žádost o investiční dotaci na realizaci projetu Dům sociálních služeb Pacov , návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76. Dotační řízení na financování svozu do denních stacionářů a center denních služeb na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
77. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
78. Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
79. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
80. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
81. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
83. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s na splnění technického požadavku pro pořadatelství MS v softballu 2019
86. Změny ve zřizovacích listinách
87. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2016 a Roční specifikace aktivit pro rok 2017
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na projekt Maturitu zvládneme
89. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro tvorbu a používání souboru učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
90. Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
91. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2016
92. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
93. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
94. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
95. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
96. Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
97. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
98. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
99. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina