Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 03/2005 - 17.05.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2004
05Vzdání se odměny člena Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
06Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005 a plnění daňových příjmů v období leden - duben 2005
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - Členský příspěvek Asociaci krajů ČR
08Poskytnutí povoleného debetu na výdajovém účtu
09Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje
10Darování pozemku v k. ú. a obci Velká Losenice
11Výkupy pozemků v k. ú. a obci Košetice
12Darování pozemku v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice
14Darování nemovitostí v k. ú. a obci Bácovice
15Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov
16Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
17Výkup pozemku v k. ú. a obci Rozsochy
18Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
19Darování pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
20Vypořádání pozemků v k. ú. Pořežín a Velká Losenice
21Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka, obec Černíč - změna usnesení 260/04/2004/ZK
22Výkup pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
23Prodej pozemku v k. ú. a obci Krucemburk
24Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
25Výkup pozemků v k. ú. a obci Počátky
26Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
27Majetkoprávní příprava stavby "Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336"
28Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
29Prodej pozemků v k. ú. Domamil
30Vypořádání pozemků pod silnicí II/387 v k. ú. Koroužné
31Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
32Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Jihlava
33Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov-obchvat"
34Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "III/03821-Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení
35Prodej pozemků v k. ú. Jihlava
36Výkup pozemků v k. ú. Vlachovice u Rokytna, obec Vlachovice
37Darování pozemků v k. ú. a obci Jemnice
38Darování staveb místních komunikací v k. ú. Jiřice u Humpolce a obci Jiřice
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Třebíč
40Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací a příspěvkových organizací silničního hospodářství zřizovaných krajem Vysočina
41Prodej majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky; zrušení Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace
42Podíl města Ledeč nad Sázavou na financování stavby "Přístavba tělocvičny s učebnami VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou"
43Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO
44Financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2005" vyhlášených MŠMT
45Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
46Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA, dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
47Dotace na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ)
48Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72
49Změny ve zřizovacích listinách dětských domovů
50Změny ve zřizovacích listinách domovů mládeže
51Změny ve zřizovacích listinách základních uměleckých škol
52Prostředky na administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
53Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
54Dofinancování evropských projektů v roce 2005
55Vyhodnocení ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2004
56Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005
57Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro"
58Žádost obce Pavlov o finanční příspěvek na opravu veřejného vodovodu
59Poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře (čerpací stanice surové vody a první separační stupeň na úpravně vody Mostiště) v souvislosti s mimořádnou man
60Investiční záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A
61Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006
62Program rozvoje kraje - aktualizace programové části
63Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
64FOND VYSOČINY - Návrh na vyhlášení grantového programu "CERTIFIKACE - OSVĚDČENÍ 2005"
65FOND VYSOČINY - Grantový program - VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005
66FOND VYSOČINY - Grantový program "DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
67FOND VYSOČINY - Grantový program "MODERNIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu
68FOND VYSOČINY - Grantový program Bydlete na venkově 2005
69FOND VYSOČINY - Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005
70FOND VYSOČINY - Grantový program "VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA 2005"
71FOND VYSOČINY - grantový program Elektronické podatelny
72FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
73Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005
74Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005
75Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
76Návrh na přeřazení místní komunikace Panenská Rozsíčka - Sedlejov do silniční sítě
77Žádost Statutárního města Jihlava o dotaci
78Projekt ICHNOS - podpis smlouvy s vedoucím partnerem
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz