Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 5/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2014, které se konalo dne 11. 2. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2014
Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 11. 2. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
 • návrhy na zařazení bodů do navrženého programu jednání:
 • 52. Návrh na zařazení nové akce „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do rozpočtu kraje;
 • 53. Veřejná zakázka na vybavení odborných učeben v rámci IPO OP VK;
 • návrhy na stažení bodů z programu jednání:
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2014
 2. Druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58
 3. Změna počtu pokojů v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58
 4. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2013 - jmenování hodnotící komise
 5. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 7. Jmenování náhradnice člena hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 1. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 2. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
 3. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
 4. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
 5. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt School and Firm Hand in Hand a projekt Effective School Management
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 9. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Horní Cerekev
 10. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Studnice
 11. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice - průtah
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - průtah , změna ceny nabývané nemovitosti
 15. Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 12, Exit 90 Humpolec - Exit 98 Slavníč
 16. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 17. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Český Herálec
 18. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. Město Žďár
 19. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - rekonstrukce vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 20. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy - zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2
 21. Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
 22. Veřejná zakázka na stavební práce: II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
 23. Zajištění obnovy vozového parku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 24. Smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě
 25. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2013
 26. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
 27. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 28. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 29. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 30. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 1. Návrh rozpočtového opatření na kapitole zdravotnictví na rok 2014 - stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní pohotovostní služby v Kraji Vysočina
 2. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014
 3. Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
 4. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00610.0058
 5. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 6. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 7. Poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 8. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
 9. Návrh na provedení monitoringu radonu ve vybraných školských zařízeních v majetku Kraje Vysočina
 10. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
 11. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 12. EXPO 2015
 13. Návrh na zařazení nové akce „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do rozpočtu kraje
 14. Veřejná zakázka na vybavení odborných učeben v rámci IPO OP VK
 15. Rozprava členů rady
Usnesení 0199/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 04/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací II. etapy plánované rekonstrukce v ubytovací části uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0200/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s předčasným ukončením provozu v ubytovací části Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, Žižkova 58, k datu 15. června 2014.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor majetkový
termín: 31. 08. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-02.doc, RK-05-2014-02, př. 1, RK-05-2014-02, př. 2, RK-05-2014-02, př. 3

03. Změna počtu pokojů v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava, Žižkova 58
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na čerpání investičního fondu v roce 2014 u dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0201/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavebními úpravami v Domově mládeže a Školní jídelny Jihlava, Žižkova 58, v souvislosti s rekonstrukcí druhé etapy elektroinstalace, které povedou ke změně využití tří studoven na šest pokojů po třech lůžkách;
schvaluje
čerpání investičního fondu v roce 2014 u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, Žižkova 58, IČO 60545356, v celkové výši 150 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami studoven na pokoje.
odpovědnost: Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 08. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-03.doc, RK-05-2014-03, př. 1

04. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2013 - jmenování hodnotící komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat členy do hodnotící komise „Sportovec Kraje Vysočina 2013“. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0202/05/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina – Zdeněk Sedláček, František Holas, Magda Vaňková, Čestmír Svoboda, Alena Kukrechtová a Ladislav Bárta;
 • zástupci sportovních organizací – Luboš Straka (AŠSK), Václav Babický (SSS), Ing. Vítězslav Holub (ČUS), Eva Hegerová (ATJ/SK), Martin Zuzaňák (Sokol), Karel Coufal (ČASPV);
 • zástupci mediálních partnerů – Michal Boček, Vladimír Šťastný, David Kratochvíl;
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina – Milan Kastner.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-04.doc

05. Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků níže uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0203/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 171 600 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 60 060 Kč dle materiálu RK-05-2014-05.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-05.doc

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0204/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 36 880 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-05-2014-06, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Šachová škola Havlíčkův Brod, o. s., IČO 22763252, na realizaci soutěže ve výši 19 200 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-05-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 1. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-06.doc, RK-05-2014-06, př. 1, RK-05-2014-06, př. 2, RK-05-2014-06, př. 3, RK-05-2014-06, př. 4, RK-05-2014-06, př. 5, RK-05-2014-06, př. 6

07. Jmenování náhradnice člena hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat náhradnici člena hodnotící komise žádostí podávaných v rámci daných pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0205/05/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
Alenu Kukrechtovou jako náhradnici člena hodnotící komise žádostí podávaných v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-07.doc

09. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání žádost Aeroklubu Chotěboř o poskytnutí dotace na pořádání sportovního mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0206/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-05-2014-09, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-09.doc, RK-05-2014-09, př. 1, RK-05-2014-09, př. 2

10. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0207/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže dle materiálu RK-05-2014-10, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-10.doc, RK-05-2014-10, př. 1, RK-05-2014-10, př. 2

11. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu zadávacího řízení uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0208/05/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-05-2014-11, př. 1;
 • členy komise pro hodnocení nabídek a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-05-2014-11, př. 2;
stanoví,
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku“ posoudí komise pro hodnocení nabídek;
 • že jednání komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek se bude účastnit zástupce administrátora dle materiálů RK-05-2014-11, př. 1 a RK-05-2014-11, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 17. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-11.doc, RK-05-2014-11, př. 1, RK-05-2014-11, př. 2

12. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0209/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2014-12, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia Třebíč.
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-12.doc, RK-05-2014-12, př. 1

13. Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0210/05/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2014-13, př. 1;
rozhoduje
přizvat k jednání konkursní komise zástupce obcí, ve kterých se jednotlivé školy a školská zařízení nacházejí, a vedoucího OŠMS dle materiálu RK-05-2014-13, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-13.doc, RK-05-2014-13, př. 1

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů v rámci programu Partnerství Comenius Regio, projekt School and Firm Hand in Hand a projekt Effective School Management
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0211/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu „Partnerství CHA“ o přijaté finanční prostředky ve výši 83 192,49 Kč určené pro projekt č. COM-REG-2011-001 s názvem School and Firm Hand in Hand;
 • převod konečného zůstatku ve výši 163 978,69 Kč na zvláštním účtu „partnerství CHA“ včetně připsaných úroků za 1. čtvrtletí 2014 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;
 • převod konečného zůstatku ve výši 146 795,39 Kč na zvláštním účtu „Partnerství TAM“ do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-14.doc, RK-05-2014-14, př. 1, RK-05-2014-14, př. 2, RK-05-2014-14, př. 3, RK-05-2014-14, př. 4

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0212/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-05-2014-15;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 291 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 447 800 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2014 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: duben 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0213/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši  538  000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-05-2014-16, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-05-2014-16, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle tabulky 1 materiálu RK-05-2014-16, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČO 70925186 ve výši 250  000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-05-2014-16, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-16.doc, RK-05-2014-16, př. 1, RK-05-2014-16, př. 2

35. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit realizaci uvedených investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0214/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů:
 • Celotělový diagnostický ultrazvukový přístroj v  pořizovací ceně 1 400 000 Kč se zdrojem financování 1 399 500 Kč z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a 500 Kč z darů od jiných subjektů poskytnutých v minulých letech;
 • Fundus kamera nemydriatická v pořizovací ceně 420 000 Kč se zdrojem financování 220 000 Kč z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a 200 000 Kč z darů od jiných subjektů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-35.doc, RK-05-2014-35, př. 1

K bodům 36 - 38, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

36. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0215/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2014-36, př. 1 a RK-05-2014-36, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-36.doc, RK-05-2014-36, př. 1, RK-05-2014-36, př. 2

37. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0216/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2014-37, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-37.doc, RK-05-2014-37, př. 1, RK-05-2014-37, př. 2

38. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0217/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2014-38, př. 2, RK-05-2014-38, př. 4 a RK-05-2014-38, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-38.doc, RK-05-2014-38, př. 1, RK-05-2014-38, př. 2, RK-05-2014-38, př. 3, RK-05-2014-38, př. 4, RK-05-2014-38, př. 5, RK-05-2014-38, př. 6

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2014 - stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní pohotovostní služby v Kraji Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/05/2014/RK
Rada kraje
stanoví
maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní pohotovosti v částce 450 Kč/hod.;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00058) o celkovou částku 504 450 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 504 450 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 504 450 Kč za účelem krytí zvýšených nákladů nutných k zajištění zubní pohotovostní služby;
ukládá
ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní pohotovostní služby ve výši 450 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé zřizovaných nemocnic
termín: 30. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-40.doc, RK-05-2014-40, př. 1, RK-05-2014-40, př. 2, RK-05-2014-40, př. 3, RK-05-2014-40, př. 4

41. Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014
J. Běhounek předložil radě ke schválení návrh plánu činnosti zdravotní komise na rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0219/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2014 dle materiálu RK-05-2014-41, př. 1.
odpovědnost: předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-41.doc, RK-05-2014-41, př. 1

42. Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí návrh na rezignaci a jmenování člena zdravotní komise. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0220/05/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 11. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-42.doc, RK-05-2014-42, př. 1, RK-05-2014-42, př. 2

K bodům 17 – 27, 52, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

17. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Horní Cerekev
Usnesení 0221/05/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2600/7 ostatní plocha, silnice o výměře 20191 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-17.doc, RK-05-2014-17, př. 1

18. Darování částí pozemku v k. ú. a obci Studnice
Usnesení 0222/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 16 m2 a díl b o výměře 32 m2 vzniklé dle geometrického plánu č. 115-321/2013 z pozemku par. č. 1092/4 v k. ú. a obci Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 16 m2 a díl b o výměře 32 m2 vzniklé dle geometrického plánu č. 115-321/2013 z pozemku par. č. 1092/4 v k. ú. a obci Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studnice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-18.doc, RK-05-2014-18, př. 1

19. Uzavření smlouvy zakládající právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice - průtah
Usnesení 0223/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako investorem a obcí Zašovice jako vlastníkem pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 581/1 a par. č. 581/7 v katastrálním území Dešov smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/405 Zašovice - průtah dle materiálu RK-05-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-19.doc, RK-05-2014-19, př. 1

20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0224/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-05-2014-20, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-05-2014-20, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 359/1 v k. ú. Okrouhlice zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-20.doc, RK-05-2014-20, př. 1

21. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0225/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-05-2014-21, př. 1 a RK-05-2014-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-21.doc, RK-05-2014-21, př. 1, RK-05-2014-21, př. 2

22. Nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - průtah, změna ceny nabývané nemovitosti
Usnesení 0226/05/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-22.doc

23. Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 12, Exit 90 Humpolec - Exit 98 Slavníč
Usnesení 0227/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně investora - stavebníka smlouvu o podmínkách odstranění mimolesní zeleně dle materiálů RK-05-2014-23, př. 1 a RK-05-2014-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-23.doc, RK-05-2014-23, př. 1, RK-05-2014-23, př. 2

24. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0228/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků dodatky č. 1 nájemních smluv v rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-05-2014-24, př. 1 a RK-05-2014-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-24.doc, RK-05-2014-24, př. 1, RK-05-2014-24, př. 2, RK-05-2014-24, př. 3, RK-05-2014-24, př. 4

25. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Český Herálec
Usnesení 0229/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Chodník Herálec , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1019/4 a par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1019/4 - ost. plocha, silnice a par. č. 1033/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Český Herálec, obec Herálec, zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Herálec, na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1019/4 a par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec, obec Herálec, zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-25.doc, RK-05-2014-25, př. 1

26. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. Město Žďár
Usnesení 0230/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 6158 – ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 a par. č. 6163/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 v k. ú. Město Žďár vzniklých dle GP š. 3594-145/2013 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 6158 – ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 dle GP 3594-154/2013 a par. č. 6163/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 vzniklý dle GP 3594-154/2013 z dílu „i“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 6157/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 vzniklý dle GP 3594-145/2013 z dílů „d+e“ o výměře 43 m2 a „c“ o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-26.doc, RK-05-2014-26, př. 1

27. Návrh na zařazení nové akce Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - rekonstrukce vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 0231/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - rekonstrukce vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1: Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 14. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-27.doc

52. Návrh na zařazení nové akce „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do rozpočtu kraje
Usnesení 0232/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Domov důchodců Onšov – havárie vnitřních rozvodů ZTI“ do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 – Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-52.doc

28. Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy - zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení jmenovité akce „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“ do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě pro rok 2014. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0233/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci „Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy - část technická studie“ do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-28.doc

29. Veřejná zakázka na stavební práce: II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0234/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/128 Černovice - most
ev. č. 128-013 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-05-2014-29, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/128 Černovice - most ev. č. 128-013 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2014-29, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-29.doc, RK-05-2014-29, př. 1, RK-05-2014-29, př. 2, RK-05-2014-29, př. 3

30. Veřejná zakázka na stavební práce: II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení dané veřejné zakázky. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0235/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-05-2014-30, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-05-2014-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-30.doc, RK-05-2014-30, př. 1, RK-05-2014-30, př. 2, RK-05-2014-30, př. 3

31. Zajištění obnovy vozového parku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0236/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s investicí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spočívající v Dodávce techniky na letní a zimní údržbu komunikací v roce 2014.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-31.doc

32. Smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě
Ze zasedání se omluvila J. Fialová. H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0237/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě ke stavbě II/150 Okrouhlice - opěrné zdi dle materiálu RK-05-2014-32, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-32.doc, RK-05-2014-32, př. 1

33. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 7. 2013
V. Novotný seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0238/05/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 v celkové výši 1 492 932 311,76 Kč dle materiálu RK-05-2014-33, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí na evropské projekty za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 v celkové výši 142 974 019,40 Kč dle materiálu RK-05-2014-33, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-33.doc, RK-05-2014-33, př. 1, RK-05-2014-33, př. 2

34. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0239/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad a § 6172 Činnost regionální správy, spočívající ve snížení kapitálových výdajů o částku 700 tis. Kč za současného navýšení běžných výdajů o částku 700 tis. Kč za účelem zajištění výdajů na autoprovoz krajského úřadu.
odpovědnost: oddHS, EO
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-34.doc

43. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00610.0058
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0240/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00610.0058 dle materiálu RK-05-2014-43, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 15. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-43.doc, RK-05-2014-43, př. 1, RK-05-2014-43, př. 2, RK-05-2014-43, př. 3

44. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0241/05/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů dle materiálů RK-05-2014-44, př. 1, RK-05-2014-44, př. 2, RK-05-2014-44, př. 3 a RK-05-2014-44, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 17. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-44.doc, RK-05-2014-44, př. 1, RK-05-2014-44, př. 2, RK-05-2014-44, př. 3, RK-05-2014-44, př. 4

45. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, ve výši 613 000 Kč a Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, ve výši 680 000 Kč na úhradu dodavatelských faktur a výplatu mezd včetně povinných odvodů za měsíc leden 2014; schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 293 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 293 000 Kč s určením pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci ve výši 613 000 Kč a Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, ve výši 680 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 3. 6. 2014 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 23. 5. 2014.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-45.doc, RK-05-2014-45, př. 1

46. Poskytnutí dotace na činnost Circle of Life, o. p. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0243/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, organizaci Circle of Life, o.p.s., IČO: 65761758, na financování provozních nákladů sociální služby následné péče v celkové výši 200 000 Kč dle materiálu RK-05-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-46.doc, RK-05-2014-46, př. 1, RK-05-2014-46, př. 2

47. Průběžné monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/05/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-05-2014-47, př. 1, RK-05-2014-47, př. 2, RK-05-2014-47, př. 3, RK-05-2014-47, př. 4, RK-05-2014-47, př. 5, RK-05-2014-47, př. 6, RK-05-2014-47, př. 7, RK-05-2014-47, př. 8, RK-05-2014-47, př. 9, RK-05-2014-47, př. 10, RK-05-2014-47, př. 11, RK-05-2014-47, př. 12, RK-05-2014-47, př. 13, RK-05-2014-47, př. 14, RK-05-2014-47, př. 15, RK-05-2014-47, př. 16, RK-05-2014-47, př. 17.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 11. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-47.doc,

48. Návrh na provedení monitoringu radonu ve vybraných školských zařízeních v majetku Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje předložený návrh na provedení monitoringu radonu ve vybraných školských zařízeních. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0245/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • návrh na provedení monitoringu radonu ve školských zařízeních SZŠ a VOŠ zdravotnická, Dvořákova 4/404, 591 01 Žďár nad Sázavou - budova praktického vyučování Nové Město na Moravě - nemocnice (zateplený objekt);
 • SŠ stavební Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč - Horka-Domky - (zateplená hlavní budova), objekt na ul. Hrotovická a tělocvičny (nezateplené objekty).
odpovědnost: OŽPZ
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-48.doc

49. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí uchazečů uvedené v materiálech RK-05-2014-49, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti Z + M Partner, spol. s. r .o., se sídlem Valchařská 3261/17 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 26843935 jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-05-2014-49, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-49.doc, RK-05-2014-49, př. 1

50. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2013. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0247/05/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00621.0096 dle materiálu RK-05-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-50.doc, RK-05-2014-50, př. 1, RK-05-2014-50, př. 2, RK-05-2014-50, př. 3

51. EXPO 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o možnosti zapojení Kraje Vysočina a přípravách EXPO 2015 v Miláně. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0248/05/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-05-2014-51;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci nejen kroků a aktivit popsaných v materiálu RK-05-2014-51, ale i dalších úkonů nezbytných pro předložení podkladových materiálů k závaznému rozhodnutí příslušného orgánu kraje o účasti na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-51.doc, RK-05-2014-51, př. 1, RK-05-2014-51, př. 2, RK-05-2014-51, př. 3

53. Veřejná zakázka na vybavení odborných učeben v rámci IPO OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0249/05/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí uchazečů uvedené v materiálech RK-05-2014-53, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku společnosti KDZ, spol. s r. o., se sídlem Razov 1256, 763 12 Vizovice, IČO: 15526691 jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"“ část A dle materiálu RK-05-2014-53, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje oznámit výsledek zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky všem uchazečům, kteří podali nabídku a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy;
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"“ část B v souladu s materiálem RK-05-2014-53, př. 2;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-05-2014-53, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2014-53, RK-05-2014-53, př. 1, RK-05-2014-53, př. 2, RK-05-2014-53, př. 3

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 05/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 18. 2. 2014, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 05/2014 dne 11. 2. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 12. 2. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz