Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 04/2014, které se konalo dne 28. 1. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 1. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
33. Jmenování ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
34. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou“
35. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2014
 2. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie - změna usnesení 2221/40/2013/RK
 3. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky, návrh na zřízení věcného břemene
 4. Smlouvy zakládající právo provést stavbu II/152 Moravské Budějovice - průtah
 5. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 6. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 7. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 8. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
 9. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Zvonková, obec Horní Planá
 11. Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě
 12. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 13. Kontrola použití finančních prostředků kraje
 14. Žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 15. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 16. Aktivity z koncepce eHealth roku 2013 a plánované aktivity na rok 2014
 17. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
 18. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
 20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
 21. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
 22. Oznámení o změnách: č. XII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II., č. XIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
 23. Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 24. 4. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 25. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby - II. etapa
 26. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
 27. Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2014
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2014
 29. Schválení čerpání investičního fondu Střední škole technické Jihlava
 30. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty
 31. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Důl
 32. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
 33. Jmenování ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou“
 35. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 36. Rozprava členů rady
Usnesení 0164/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 3/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie - změna usnesení 2221/40/2013/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh změny výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0165/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2221/40/2013/RK tak, že materiál RK-40-2013-16, př. 3 se nahrazuje doplněným materiálem RK-04-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-02.doc

03. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. České Křižánky a obci Křižánky, návrh na zřízení věcného břemene
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0166/04/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-03.doc, RK-04-2014-03, př. 1

P. Krčál navrhl projednání bodů 04 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Smlouvy zakládající právo provést stavbu II/152 Moravské Budějovice - průtah
Usnesení 0167/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/152 Moravské Budějovice - průtah na části pozemku v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-04, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Moravské Budějovice na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/152 Moravské Budějovice - průtah na částech pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-04, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a fyzickými osobami na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/152 Moravské Budějovice - průtah na části pozemku v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-04, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-04.doc, RK-04-2014-04, př. 1, RK-04-2014-04, př. 2, RK-04-2014-04, př. 3, RK-04-2014-04, př. 4

05. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0168/04/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-04-2014-05, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-04-2014-05, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 760/1 v k. ú. Střelecká zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 611/16, 673, 674/1 a 681/24 v k.ú. Studenec u Třebíče zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 869 a 883/1 v k.ú. Horní Vilémovice zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-05.doc, RK-04-2014-05, př. 1

06. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0169/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-04-2014-06, př. 1 a RK-04-2014-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-06.doc, RK-04-2014-06, př. 1, RK-04-2014-06, př. 2

07. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0170/04/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-04-2014-07, př. 1;
bere na vědomí
informaci o uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy dle materiálu RK-04-2014-07, př. 3.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ředitelka Základní škola a Praktická škola Chotěboř, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-07.doc, RK-04-2014-07, př. 1, RK-04-2014-07, př. 2, RK-04-2014-07, př. 3

08. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa
Usnesení 0171/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a městem Třebíč na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa na částech pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-08, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa na části pozemku v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-08, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností PBS INDUSTRY, a.s. na straně vlastníka pozemků smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa na částech pozemků v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-08, př. 3;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností TRADO, s.r.o. na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/351 Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa na části pozemku v rozsahu dle materiálu RK-04-2014-08, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-08.doc, RK-04-2014-08, př. 1, RK-04-2014-08, př. 2, RK-04-2014-08, př. 3, RK-04-2014-08, př. 4, RK-04-2014-08, př. 5

09. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky
Usnesení 0172/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky dle materiálu RK-04-2014-09, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky:
 • pro část 1 (Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1) nabídku uchazeče STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO 46679120;
 • pro část 2 (Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2) nabídku uchazeče STABO MB s.r.o., Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 26245906;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Zvonková, obec Horní Planá
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu „Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 2. etapa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0173/04/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 2. etapa (Přední Zvonková km 3,040-Bližší Lhota v km 6,430);
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a Jihočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10 České Budějovice, IČ: 70971641 na straně stavebníka smlouvu zakládající stavebníkovi právo provést stavbu Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 2. etapa (Přední Zvonková km 3,040-Bližší Lhota v km 6,430) na částech pozemků par. č. 325, par.č. 1758 a par. č. 1787 v k. ú. Zvonková, obec Horní Planá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-10.doc, RK-04-2014-10, př. 1

31. Poskytnutí bezdůvodného obohacení - k.ú. Důl
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0174/04/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-31.doc

34. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0175/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou“ dle materiálu RK-04-2014-34, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou“:
 • pro část 1 (Transformace ÚSP Jinošov II. Pucov 1 a Transformace ÚSP Jinošov II. Pucov 2) nabídku uchazeče STABO MB s.r.o., Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 26245906;
 • pro část 2 (Transformace ÚSP Jinošov II. Jaroměřice nad Rokytnou) nabídku uchazeče STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČO 46679120;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-34.doc

11. Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o dlouhodobé výpůjčce movitého majetku pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0176/04/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavřené smlouvě o dlouhodobé výpůjčce E-boxu určeného na sběr drobného elektromateriálu pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-04-2014-11, př. 1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 28. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-11.doc, RK-04-2014-11, př. 1

12. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0177/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-12, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-12.doc, RK-04-2014-12, př. 1

13. Kontrola použití finančních prostředků kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0178/04/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci dle materiálů RK-04-2014-13, př. 1, RK-04-2014-13, př. 2, RK-04-2014-13, př. 3, RK-04-2014-13, př. 4.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-13.doc, RK-04-2014-13, př. 1, RK-04-2014-13, př. 2, RK-04-2014-13, př. 3, RK-04-2014-13, př. 4

14. Žádost o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0179/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti dle materiálu RK-04-2014-14 v souladu a termínech dle Pravidel pro poskytování příspěvku na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah v roce 2014;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-04-2014-14, př. 1 a RK-04-2014-14, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-14.doc, RK-04-2014-14, př. 1, RK-04-2014-14, př. 2

15. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o nabídce peněžního daru od společnosti HERO CZECH s.r.o., určeného pro dětské oddělení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0180/04/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-04-2014-15, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-15.doc, RK-04-2014-15, př. 1, RK-04-2014-15, př. 2

16. Aktivity z koncepce eHealth roku 2013 a plánované aktivity na rok 2014
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2013 a plánované aktivity pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0181/04/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přehled aktivit v souladu s Akčním plánem na rok 2013 zpracovaným v souladu se schválenou koncepcí eHealth Kraje Vysočina 2012-2015;
schvaluje
plánované aktivity pro rok 2014 dle materiálu RK-04-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-16.doc, RK-04-2014-16, př. 1

17. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví ve 4. čtvrtletí 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0182/04/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 dle materiálu RK-04-2014-17, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-17.doc, RK-04-2014-17, př. 1

33. Jmenování ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
J. Běhounek seznámil radu kraje s průběhem výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a s doporučením výběrové komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0183/04/2014/RK
Rada kraje
jmenuje
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Ing. Evu Tomášovou, s účinností od 1. dubna 2014 dle materiálu RK-04-2014-33, př. 2, na dobu neurčitou na základě ukončeného výběrového řízení;
stanoví
smluvní plat řediteli/ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-33, př. 3, a popis pracovní činnosti ředitele/ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-33, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-33.doc, RK-04-2014-33, př. 1, RK-04-2014-33, př. 2, RK-04-2014-33, př. 3, RK-04-2014-33, př. 4

18. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0184/04/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-18.doc

19. Spolupráce Kraje Vysočina s obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh uzavření příkazních smluv s obcemi s rozšířenou působností týkající se spolupráce na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0185/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít příkazní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2014-19, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-19.doc, RK-04-2014-19, př. 1

32. Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava za období 1. 10. 2013 31. 1. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0186/04/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava dle materiálu RK-04-2014-32.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-32.doc, RK-04-2014-32, př. 1, RK-04-2014-32, př. 2, RK-04-2014-32, př. 3, RK-04-2014-32, př. 4, RK-04-2014-32, př. 5, RK-04-2014-32, př. 6, RK-04-2014-32, př. 7

20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0187/04/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
  • automatická pračka WS 5522, inventární číslo HIM 022/96, rok pořízení 1991, pořizovací cena 611 304,70 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • automatická pračka WS 5522, inventární číslo HIM 022/97, rok pořízení 1991, pořizovací cena 611 522,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • konvekční parní pec (KONVEKTOMAT), inventární číslo HIM021/9/46, rok pořízení 1999, pořizovací cena 380 000,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • konvekční parní pec (KONVEKTOMAT), inventární číslo HIM022/10, rok pořízení 1993, pořizovací cena 202 563,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč
a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-20.doc

21. Poskytnutí dotace na činnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o příspěvek na zabezpečení své konzultační činnosti na území kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0188/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, na financování provozních nákladů konzultačních míst v celkové výši 150 000 Kč dle materiálu RK-04-2014-21, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-21.doc, RK-04-2014-21, př. 1, RK-04-2014-21, př. 2, RK-04-2014-21, př. 3

22. Oznámení o změnách: č. XII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II., č. XIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení výše uvedená oznámení příjemce o změnách v projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0189/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-04-2014-22, př. 1, RK-04-2014-22, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-04-2014-22, př. 1, RK-04-2014-22, př. 2 a nahlásit změny na příslušnou pobočku CRR dle požadavků IOP.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-22.doc, RK-04-2014-22, př. 1, RK-04-2014-22, př. 2

23. Podstatná změna IX. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0190/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1;
ukládá
 • odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-04-2014-23, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-23.doc, RK-04-2014-23, př. 1

24. 4. monitorovací zpráva projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0191/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-04-2014-24, př. 1 a RK-04-2014-24, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-04-2014-24, př. 2, části B2;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-24.doc, RK-04-2014-24, př. 1, RK-04-2014-24, př. 2

25. Vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby - II. etapa
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovaly radu kraje o návrhu vyhlášení výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0192/04/2014/RK
Rada kraje
vyhlašuje
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 1;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 2;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 3;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 4;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 5;
 • výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory Třebíč - manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 6;
schvaluje
složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2014-25, př. 7.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-25.doc, RK-04-2014-25, př. 1, RK-04-2014-25, př. 2, RK-04-2014-25, př. 3, RK-04-2014-25, př. 4, RK-04-2014-25, př. 5, RK-04-2014-25, př. 6, RK-04-2014-25, př. 7

26. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0193/04/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 7. 2014, dle materiálu RK-04-2014-26, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 30. 4. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-26.doc, RK-04-2014-26, př. 1, RK-04-2014-26, př. 2

27. Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0194/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nehodnotit v roce 2014 ředitele škol a školských zařízení uvedené v materiálu RK-04-2014-27, př. 1 z důvodů uvedených v materiálu RK-04-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-27.doc, RK-04-2014-27, př. 1

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0195/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 34 660 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-04-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-28.doc, RK-04-2014-28, př. 1

29. Schválení čerpání investičního fondu Střední škole technické Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o schválení čerpání investičního fondu v roce 2014 Střední škole technické Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0196/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
čerpání investičního fondu v roce 2014 Střední škole technické Jihlava, IČO 13695461 v celkové výši 600 tis. Kč na nákup vícemístného automobilu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-29.doc, RK-04-2014-29, př. 1

30. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Propagační předměty
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Propagační předměty“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0197/04/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Propagační předměty formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-04-2014-30, př. 1, RK-04-2014-30, př. 2, RK-04-2014-30, př. 3, RK-04-2014-30, př. 4, RK-04-2014-30, př. 5, RK-04-2014-30, př. 6, RK-04-2014-30, př. 7, RK-04-2014-30, př. 8;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-04-2014-30, př. 9;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Propagační předměty posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit realizaci veřejné zakázky Propagační předměty v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-30.doc, RK-04-2014-30, př. 1, RK-04-2014-30, př. 2, RK-04-2014-30, př. 3, RK-04-2014-30, př. 4, RK-04-2014-30, př. 5, RK-04-2014-30, př. 6, RK-04-2014-30, př. 7, RK-04-2014-30, př. 8, RK-04-2014-30, př. 9

35. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Z. Chlád předložil radě kraje ke schválení pořízení propagačních a informačních materiálů Kraje Vysočina pro partnery a zástupce zařízení ve Štýrsku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0198/04/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2014-35.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 28. 2. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2014-35.doc

36. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 04/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 2. 2014, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 04/2014 dne 28. 1. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 28. 1. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz