Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 5/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 05/2013, které se konalo dne 5. 2. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 2. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod V. Novotného.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 85. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2013
 2. Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
 3. Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
 4. Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 5. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice - Okříšky
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
 7. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14, k. ú. Horní Cerekev
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Světlá nad Sázavou
 10. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
 11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 14. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Město Žďár
 15. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 16. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
 17. Uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu pro stavbu II/339 Ledeč n. S. - bodová závada
 18. Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
 19. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
 21. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
 22. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov II
 23. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 24. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II
 25. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III
 26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
 27. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
 28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
 29. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
 30. Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
 31. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
 32. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
 33. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby prezidenta České republiky
 35. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
 36. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 37. Realizace opatření studie Gartner
 38. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 39. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 40. Souhlas s investiční akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
 42. Poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 43. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 44. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 45. Smlouva o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a převzetí ručitelského závazku
 46. Předběžný záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 47. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
 50. Návrh na vyřazení přebytečných sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 51. Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku cestovního ruchu
 52. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 a do přeshraniční soutěže
 53. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zemské výstavě v Rakousku
 54. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 56. Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
 57. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
 58. Změny ve školském rejstříku
 59. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 61. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2012 - jmenování hodnotitelské komise
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
 63. Podpora pořádání sportovních mistrovství
 64. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2013
 65. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
 66. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
 67. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2013
 68. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 69. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 70. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 71. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 72. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 73. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 74. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
 75. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
 76. Dohoda o splátkách
 77. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 78. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2012
 79. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty
 80. Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
 81. Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 82. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
 83. Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 84. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2013
 85. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“
 86. Rozprava členů rady
Usnesení 0185/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 4/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na zasedání se dostavil L. Joukl. K bodům 02 21, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Darování vyřazeného tělesa silnice III/15223 v k. ú. a obci Dědice
Usnesení 0186/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem těleso - stavbu bývalé silnice III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-02.doc, RK-05-2013-02, př. 1

03. Uzavření souhlasného prohlášení v k. ú. Olešná u Pelhřimova
Usnesení 0187/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 888/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2, par. č. 888/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 285 m2 a par. č. 912/2 - vodní plocha, rybník o výměře 20 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic s dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina na základě souhlasného prohlášení dle materiálu RK-05-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-03.doc, RK-05-2013-03, př. 1, RK-05-2013-03, př. 2

04. Předání pozemku k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0188/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-04.doc, RK-05-2013-04, př. 1

05. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0189/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 1293/9 o výměře 1548 m2, par. č. 1293/10 o výměře 743 m2, par. č. 1304/1 o výměře 137 m2 a par. č. 1308/1 o výměře 950 m2 v katastrálním území Okříšky dle materiálu RK-05-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-05.doc, RK-05-2013-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků k. ú Jackov a obec Moravské Budějovice
Usnesení 0190/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělených dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obec Moravské Budějovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 288/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 a par. č. 288/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 nově oddělené dle GPL č. 333-2208/2012 z pozemku par. č. 288/3 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 288/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2 nově oddělený z pozemků par. č. 288/13, par. č. 288/18, par. č. 288/36 a pozemek par. č. 288/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 nově oddělený z pozemku par. č. 57/1 v k. ú. Jackov a obci Moravské Budějovice dle GPL č. 333-2208/2012 z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-06.doc, RK-05-2013-06, př. 1

07. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci „Domov Jeřabina infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14, k. ú. Horní Cerekev“
Usnesení 0191/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Horní Cerekev na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „Domov Jeřabina infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14, k. ú. Horní Cerekev“ na části pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev za účelem vybudování komunikace, rozvodu veřejného osvětlení a sadových úprav;
 • uzavřít s městem Horní Cerekev na straně budoucího povinného z věcného břemene a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci „Domov Jeřabina infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14, k. ú. Horní Cerekev“ za účelem vybudování přípojky kanalizace, vodovodní přípojky, STL plynovodní přípojky, telefonní přípojky a chráničky pro budoucí síť ROWANet a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-07.doc, RK-05-2013-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb k. ú. Pístov u Jihlavy
Usnesení 0192/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků a části stavby silnice v k. ú. Pístov u Jihlavy do vlastnictví statutárního města Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky a nepotřebnou část stavby silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 1 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemky pod přeloženou částí silnice III/4062 v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-08, př. 2 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 723/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 278 m2 zastavěný silnicí I/38 v k. ú. Pístov u Jihlavy z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-08.doc, RK-05-2013-08, př. 1, RK-05-2013-08, př. 2, RK-05-2013-08, př. 3

09. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0193/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Kraje Vysočina vlastníka oprávněných nemovitostí:
 • budovy č. p. 1, Světlá nad Sázavou, občanská vybavenost, postavené na par. č. st. 10,
 • budovy bez čp/če, technická vybavenost, postavené na par. č. st. 1534
spočívající ve zřízení a provozování stavby podzemního vedení NN a s tím souvisejícím právu vstupu Kraje Vysočina - oprávněného z věcného břemene, a každého dalšího vlastníka budovy č.p. 1, Světlá nad Sázavou, občanská vybavenost, postavené na par. č. st. 10 a vlastníka budovy bez čp/če, technická vybavenost, postavené na par. č. st. 1534, či jeho dodavatelů, za účelem udržování a provádění oprav stavby v rozsahu uvedeném v Geometrickém plánu č. 1751-2/2013, zhotoveným dne 15. 1. 2013, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod dne 22. 1. 2013, s vlastníkem pozemku par. č. 14/12 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou - povinným z věcného břemene městem Světlá nad Sázavou a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-09.doc, RK-05-2013-09, př. 1

10. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0194/05/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-10.doc, RK-05-2013-10, př. 1

11. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0195/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-05-2013-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-11.doc, RK-05-2013-11, př. 1

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0196/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-05-2013-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-05-2013-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 746/1 v k. ú. Svinný.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-12.doc, RK-05-2013-12, př. 1

13. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0197/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a:
 • Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 481 73 002 na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu přeložky vodovodního řádu na části pozemku par. č. 6577/8 v k. ú. a obci Habry v rámci stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry;
 • FAGUS spol. s r. o., se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČ: 480 26 841 na straně vlastníka pozemku smlouvu zakládající právo Kraji Vysočina provést stavbu telefonní přípojky na části pozemku par. č. 384/11 v k. ú. a obci Habry v rámci stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-13.doc, RK-05-2013-13, př. 1

14. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Město Žďár
Usnesení 0198/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - oprava komunikace a oplocení, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 6157/1 a par. č. 6157/2 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-14.doc, RK-05-2013-14, př. 1

15. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0199/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 888/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 83 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-15.doc, RK-05-2013-15, př. 1

16. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
Usnesení 0200/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 274 95 949, Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní dle materiálu RK-05-2013-16, př. 1, na základě které bude po dokončení stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry uzavřena kupní smlouva na prodej nově vybudované plynovodní přípojky v délce cca 11 m a plynovodního řadu v délce cca 101 m v k. ú. a obci Habry za dohodnutou kupní cenu 78 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-16.doc, RK-05-2013-16, př. 1, RK-05-2013-16, př. 2

17. Uzavření nepojmenované smlouvy zakládající právo provést stavbu pro stavbu II/339 Ledeč n. S. - bodová závada
Usnesení 0201/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora a městem Ledeč nad Sázavou na straně vlastníka pozemků nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/339 Ledeč n. S. - bodová závada na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-05-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-17.doc, RK-05-2013-17, př. 1, RK-05-2013-17, př. 2

18. Majetkoprávní vypořádání v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0202/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělené pozemků par. č. 1045/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2, par. č. 1797/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a par. č. 1007/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělené pozemky par. č. 1045/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2 a par. č. 1797/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a par. č. 1007/3 trvalý travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • úplatně nabýt dle GP č. 1458-37/2012 nově oddělený pozemek par. č. 1045/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 z vlastnictví SC Metal, s. r. o., U Nádraží 383, 582 22 Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-18.doc, RK-05-2013-18, př. 1

19. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0203/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-05-2013-19, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-19.doc, RK-05-2013-19, př. 1, RK-05-2013-19, př. 2

20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0204/05/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-20.doc, RK-05-2013-20, př. 1, RK-05-2013-20, př. 2, RK-05-2013-20, př. 3

21. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
Usnesení 0205/05/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-21.doc, RK-05-2013-21, př. 1, RK-05-2013-21, př. 2, RK-05-2013-21, př. 3, RK-05-2013-21, př. 4

85. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít shora uvedenou Smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0206/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění správy rozestavěné stavby „Domov důchodců Ždírec - Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“ dle materiálu RK-05-2013-85, př. 1.
odpovědnost: majetkový
termín: 6. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-85, RK-05-2013-85, př. 1

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující komentář k předloženým materiálům bodů 22 25. Závěrem diskuse nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

22. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Křižanov II
Usnesení 0207/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSP Křižanov II. v členění:
 • „Transformace ÚSP Křižanov II. Křižanov 1“, část p. č. 1671/3 a p. č. 1671/4 a p. č. 1671/5 k. ú. Křižanov;
 • „Transformace ÚSP Křižanov II. Křižanov 2“, část p. č. 1671/1 a p. č. 1671/2 a p. č. 1671/3 k. ú. Křižanov;
 • „Transformace ÚSP Křižanov II. Žďár nad Sázavou 1“ část p. č. 774/3 k. ú. Zámek Žďár;
 • „Transformace ÚSP Křižanov II. Žďár nad Sázavou 2 s terapií“ část p. č. 774/3 k. ú. Zámek Žďár;
 • Transformace ÚSP Křižanov II. Bobrová“ - část p. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová
dle materiálů RK-05-2013-22, př. 1, RK-05-2013-22, př. 2 a RK-05-2013-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 5. února 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-22.doc, RK-05-2013-22, př. 1, RK-05-2013-22, př. 2, RK-05-2013-22, př. 3

23. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 0208/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSP Jinošov II. v členění:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Jaroměřice nad Rokytnou p. č. 2480/68;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1 p. č. 5159/2;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2 p. č. 5159/2;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 č. p. 5, p. č. st. 269, p. č. 117/24;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2 p. č. 677/4
dle materiálů RK-05-2013-23, př. 1, RK-05-2013-23, př. 2 a RK-05-2013-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 5. února 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-23.doc, RK-05-2013-23, př. 1, RK-05-2013-23, př. 2, RK-05-2013-23, př. 3

24. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II
Usnesení 0209/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSPMP Těchobuz II v členění:
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - management k. ú. Pelhřimov č.p. 1965 na p. č. 292/7;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - terapie k. ú. Pelhřimov garáže na p. č. 292/8
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Humpolec 1 část pozemek p. č. 1849 - k. ú. Humpolec;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Humpolec 2 část pozemek p. č. 1849 - k. ú. Humpolec;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev 1 část pozemek p. č. 2176/14 - k. ú. Horní Cerekev;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev 2 část pozemek p. č. 2176/14 - k. ú. Horní Cerekev;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz II. - Horní Cerekev terapie část pozemek p. č. 2176/14 - k. ú. Horní Cerekev
dle materiálů RK-05-2013-24, př. 1, RK-05-2013-24, př. 2 a RK-05-2013-24, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 5. února 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-24.doc, RK-05-2013-24, př. 1, RK-05-2013-24, př. 2, RK-05-2013-24, př. 3

25. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III
Usnesení 0210/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSPMP Těchobuz III v členění:
 • Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Nový Rychnov pozemek p. č. 53/3 k. ú. Nový Rychnov;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 1 čp. 395 na pozemku p. č. st. 469 + pozemky par. č. st. 469, 3230/8, 3234/16 k. ú. Počátky;
 • Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky 2 - část pozemky p. č. 387/1 a 4516/2 k. ú. Počátky
 • Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Počátky terapie - část pozemky p. č. 387/1 a 4516/2 k. ú. Počátky
 • Transformace ÚSPM Těchobuz III. - Starý Pelhřimov , p. č. 35/4 - k. ú. Starý Pelhřimov dle materiálů RK-05-2013-25, př. 1, RK-05-2013-25, př. 2 a RK-05-2013-25, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 5. února 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-25.doc, RK-05-2013-25, př. 1, RK-05-2013-25, př. 2, RK-05-2013-25, př. 3

47. Návrh na poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče na základě dotačního řízení vyhlášeného radou kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací provozovatelům domácí hospicové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0211/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pro poskytovatele domácí hospicové péče v celkové výši 7 050 000 Kč dle materiálu RK-05-2013-47, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pro poskytovatele domácí hospicové péče občanskému sdružení SDÍLENÍ o. s., IČO 22673377;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-05-2013-47, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-47.doc, RK-05-2013-47, př. 1, RK-05-2013-47, př. 2, RK-05-2013-47, př. 3, RK-05-2013-47, př. 4

48. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0212/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • zvedací vana Primo, inventární číslo IM220046, rok pořízení 1996, pořizovací cena 188 664,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
 • zvedací vana Primo, inventární číslo IM220048, rok pořízení 1996, pořizovací cena 188 664,00 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-48.doc

K bodům 26, 27, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

26. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní
Usnesení 0213/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2013-26, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-26.doc, RK-05-2013-26, př. 1

27. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou - společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se sil. III/34711, II. etapa
Usnesení 0214/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-05-2013-27, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-27.doc, RK-05-2013-27, př. 1

28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka dotace
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0215/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 38 046 Kč dle Žádosti o uhrazení vratky dotace Odborem implementace projektů Jihlava ÚRR ze dne 23. 1. 2013 dle materiálu RK-05-2013-28, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet II/354 Nové Město na Moravě - Svratka, o částku ve výši 38 046 Kč, která byla poukázána na zvláštní účet městem Nové Město na Moravě na krytí stanoveného odvodu dotace.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-28.doc, RK-05-2013-28, př. 1

29. Smlouva o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč - průtah
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků ERDF na projekt II/406 Telč průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0216/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu dle materiálu RK-05-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-29.doc, RK-05-2013-29, př. 1

30. Příprava projektů v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 - 2020 v rámci přeshraniční spolupráce
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přípravu projektu v oblasti dopravy na rozpočtové období EU 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0217/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-30.doc, RK-05-2013-30, př. 1, RK-05-2013-30, př. 2, RK-05-2013-30, př. 3, RK-05-2013-30, př. 4, RK-05-2013-30, př. 5, RK-05-2013-30, př. 6, RK-05-2013-30, př. 7

31. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bezpečná silnice 2013 dle materiálu RK-05-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-31.doc, RK-05-2013-31, př. 1, RK-05-2013-31, př. 2

32. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - příprava výběru dopravců
Na zasedání se dostavil V. Novotný. P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Po rozsáhlé diskusi rada kraje doporučila předkladateli odložit tento materiál z programu jednání a po jeho dopracování jej znovu předložit k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-32.doc, RK-05-2013-32, př. 1, RK-05-2013-32, př. 2, RK-05-2013-32, př. 3, RK-05-2013-32, př. 4, RK-05-2013-32, př. 5, RK-05-2013-32, př. 6, RK-05-2013-32, př. 7, RK-05-2013-32, př. 8, RK-05-2013-32, př. 9, RK-05-2013-32, př. 10

33. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013. V průběhu jednání odešli J. Běhounek, M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0219/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-33, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-33.doc, RK-05-2013-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby prezidenta České republiky
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0220/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6118 Volba prezidenta republiky) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s volbou prezidenta České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-34.doc

35. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli J. Běhounek, M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0221/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši 291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-35, př. 1;
 • schválit zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2013-35, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČO 64327892 ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013 dle materiálu RK-05-2013-35, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost sdružení OV biatlon, se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 22875271 ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013.
odpovědnost: ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-35.doc, RK-05-2013-35, př. 1, RK-05-2013-35, př. 2

36. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0222/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA V4 o platbu z evropských fondů ve výši 228 511,22 Kč a o nadační příspěvek ve výši 75 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 28. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-36.doc

37. Realizace opatření studie Gartner
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o stavu realizace opatření studie Gartner. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0223/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu realizace opatření studie Gartner;
ukládá
odboru informatiky opět informovat o stavu realizace opatření k 30. 6. 2013.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-37.doc, RK-05-2013-37, př. 1

38. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0224/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 dle materiálu RK-05-2013-38, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-38.doc, RK-05-2013-38, př. 1

39. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0225/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč bez DPH zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 dle materiálu RK-05-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-39.doc, RK-05-2013-39, př. 1

40. Souhlas s investiční akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení realizaci investiční akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0226/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Rozšíření bezdrátových technologií včetně zdrojů financování v roce 2013 (500 000 Kč z dotace na investice od zřizovatele v termínu do 28. 2. 2013 a 150 000 Kč z vlastních zdrojů - odpisů v termínu do 30. 6. 2013).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-40.doc, RK-05-2013-40, př. 1

41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0227/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče dle materiálu RK-05-2013-41, př. 3 jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina;
ukládá
Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky, zároveň se žádostí zadavatele o vzdání se práva námitek ze strany uchazečů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-41.doc, RK-05-2013-41, př. 1, RK-05-2013-41, př. 2, RK-05-2013-41, př. 3, RK-05-2013-41, př. 4, RK-05-2013-41, př. 5, RK-05-2013-41, př. 6

K bodům 42, 44, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

42. Poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0228/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-42.doc, RK-05-2013-42, př. 1

44. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0229/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2013-44, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-44.doc, RK-05-2013-44, př. 1

43. Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí darovací smlouvu pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0230/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
darovací smlouvu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-43.doc, RK-05-2013-43, př. 1

45. Smlouva o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a převzetí ručitelského závazku
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0231/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s., dle materiálu RK-05-2013-45, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu RK-05-2013-45, př. 2;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-45.doc, RK-05-2013-45, př. 1, RK-05-2013-45, př. 2

46. Předběžný záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předběžným záměrem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0232/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2013-46, př. 1, který nebude realizován bez předchozího souhlasu odboru majetkového, odboru zdravotnictví a Rada Kraje Vysočina.
odpovědnost: OZ, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-46.doc, RK-05-2013-46, př. 1, RK-05-2013-46, př. 2

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0233/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 75 174,07 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009) a převedení částky 75 174,07 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-49.doc

50. Návrh na vyřazení přebytečných sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením přebytečných sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0234/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením přebytečných sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace:
 • ptačí hnízdo - př. č. 32/68-148; ptačí hnízdo - př. č. 32/68-149 a ptačí hnízdo - inv. č. Z1-97;
 • entomologická krabice - př. č. 75/97-1 (35 kusů hmyzu), entomologická krabice - př. č. 68/97 (80 kusů hmyzu) a entomologická krabice - inv. č. Z 788b (63 kusů hmyzu).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 8. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-50.doc, RK-05-2013-50, př. 1, RK-05-2013-50, př. 2

51. Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku cestovního ruchu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem stanovit mimořádnou odměnu řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0235/05/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 15. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-51.doc, RK-05-2013-51, př. 1

52. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 a do přeshraniční soutěže
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0236/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 a do přeshraniční soutěže ve složení dle materiálu RK-05-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-52.doc, RK-05-2013-52, př. 1

53. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zemské výstavě v Rakousku
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0237/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-05-2013-53, př. 1 na výstavě v Bad Leonfeldenu v Rakousku konané od 26. 4. 2013 do 3. 11. 2013 (s vývozní lhůtou od 1. 3. 2013 do 16. 12. 2013).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-53.doc, RK-05-2013-53, př. 1, RK-05-2013-53, př. 2

54. Předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0238/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-05-2013-54, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-54.doc, RK-05-2013-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0239/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 100 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v roce 2012;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 100 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizace, pro rok 2013 zvýšením o částku 100 000 Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-55.doc

56. Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání návrh žádosti o financování společného projektu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0240/05/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se zapojením Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, Střední průmyslové školy Jihlava, Střední průmyslové školy Třebíč, Střední odborné školy Nové Město na Moravě a Gymnázia Pelhřimov do projektu Schools as learning institutions dle materiálu RK-05-2013-56, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a řediteli Vysočina Education zajistit předložení projektové žádosti na národní agenturu programu, pokud bude projektová žádost schválena zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o mezinárodní spolupráci dle materiálů RK-05-2013-56, př. 5 a RK-05-2013-56, př. 6,
 • schválit předložení projektové žádosti společného projektu Schools as learning institutions regionů Vysočina a Tampere v oblasti středoškolského vzdělávání pro financování z programu Comenius Regio Partnerships dle materiálu RK-05-2013-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 21. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-56.doc, RK-05-2013-56, př. 1, RK-05-2013-56, př. 2, RK-05-2013-56, př. 3, RK-05-2013-56, př. 4, RK-05-2013-56, př. 5, RK-05-2013-56, př. 6

57. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0241/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidla staršího 10 let Opel Vivaro 1,9 (9ti místné), SPZ 1J4 3377, které provozuje Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, a sice do 31. 12. 2013.
odpovědnost: Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, OŠMS
termín: 28. února 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-57.doc

58. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanými změnami ve školském rejstříku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2013-58, př. 1 kódy 2A, 7A, 7B, 12A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u středních škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2013-58, př. 1 kódy 4A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-05-2013-58, př. 1 kódy 1A, 1B, 3C, 3A, 3B, 5A, 5B, 5C, 8A, 8B, 9A, 10A, 11A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 3. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-58.doc, RK-05-2013-58, př. 1

59. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací subjektům na projekt. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0243/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2013-59, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2013-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-59.doc, RK-05-2013-59, př. 1, RK-05-2013-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 513 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-05-2013-60, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-05-2013-60, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle tabulky 1 materiálu RK-05-2013-60, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČO 70925186 ve výši 250 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-05-2013-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-60.doc, RK-05-2013-60, př. 1, RK-05-2013-60, př. 2

61. Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2012 - jmenování hodnotitelské komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh jmenovat odbornou hodnotící komisi. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0245/05/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
 • komise pro sport a volný čas - Zdeněk Sedláček, Miroslav Němec, Magda Vaňková, Josef Myslivec, Alena Kukrechtová a Ladislav Bárta;
 • zástupci sportovních organizací - Mgr. Luboš Straka (AŠSK), Václav Babický (SSS), Ing. Vítězslav Holub (ČSTV), Eva Hegerová (ATJ/SK), Martin Zuzaňák (Sokol), Ing. Karel Coufal (ČASPV);
 • zástupci mediálních partnerů - Michal Boček, Vladimír Šťastný, David Kratochvíl;
 • zástupce Krajského úřadu Kraje Vysočina - Mgr. Petr Panovec.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 163 216 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-05-2013-62, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-62.doc, RK-05-2013-62, př. 1, RK-05-2013-62, př. 2, RK-05-2013-62, př. 3, RK-05-2013-62, př. 4, RK-05-2013-62, př. 5, RK-05-2013-62, př. 6, RK-05-2013-62, př. 7, RK-05-2013-62, př. 8

63. Podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k rozhodnutí žádost o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovních mistrovství. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0247/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-05-2013-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-63.doc, RK-05-2013-63, př. 1, RK-05-2013-63, př. 2

64. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit shora uvedený návrh grantového programu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0248/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program SPORTOVIŠTĚ 2013 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-05-2013-64, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-64.doc, RK-05-2013-64, př. 1, RK-05-2013-64, př. 2, RK-05-2013-64, př. 3

K bodům 65, 66, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

65. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
Usnesení 0249/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2013-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-65.doc, RK-05-2013-65, př. 1, RK-05-2013-65, př. 2

66. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
Usnesení 0250/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-66.doc, RK-05-2013-66, př. 1, RK-05-2013-66, př. 2

67. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložit radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0251/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Jednorázové akce 2013 dle materiálu RK-05-2013-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-67.doc, RK-05-2013-67, př. 1, RK-05-2013-67, př. 2

68. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatření z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0252/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-05-2013-68, př. 2):
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, o.s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu;
 • Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu;
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01, IČO 70923060 ve výši 120 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Bedřichov, Sokolovská 4656/122c, Jihlava, IČO00530948 ve výši 140 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v moderní gymnastice;
 • Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 70927511 ve výši 32 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy České florbalové unii o. s., Pod Děkankou 82, Praha 4, IČO 61387991 ve výši 200 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve florbalu (materiál RK-05-2013-68, př. 2);
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-05-2013-68, př. 2):
 • Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-68.doc, RK-05-2013-68, př. 1, RK-05-2013-68, př. 2, RK-05-2013-68, př. 3

69. Formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh na formální úpravy Směrnice. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0253/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-05-2013-69, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-69.doc, RK-05-2013-69, př. 1, RK-05-2013-69, př. 2, RK-05-2013-69, př. 3

K bodům 70 - 73, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

70. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0254/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
odpovědnost: ORR
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-70.doc, RK-05-2013-70, př. 1, RK-05-2013-70, př. 2, RK-05-2013-70, př. 3, RK-05-2013-70, př. 4, RK-05-2013-70, př. 5

71. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0255/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
odpovědnost: ORR
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-71.doc, RK-05-2013-71, př. 1, RK-05-2013-71, př. 2, RK-05-2013-71, př. 3, RK-05-2013-71, př. 4, RK-05-2013-71, př. 5

72. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0256/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
odpovědnost: ORR
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-72.doc, RK-05-2013-72, př. 1, RK-05-2013-72, př. 2, RK-05-2013-72, př. 3, RK-05-2013-72, př. 4, RK-05-2013-72, př. 5

73. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0257/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
odpovědnost: ORR
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-73.doc, RK-05-2013-73, př. 1, RK-05-2013-73, př. 2, RK-05-2013-73, př. 3, RK-05-2013-73, př. 4, RK-05-2013-73, př. 5

74. Uzavření dodatků ke smlouvám o realizaci grantových projektů
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0258/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantových projektů dle vzoru uvedeného v materiálu RK-05-2013-74, př. 4s příjemci uvedenými v materiálech RK-05-2013-74, př. 1, RK-05-2013-74, př. 2 a RK-05-2013-74, př. 3;
 • zmocnit radu kraje schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.107/1.1.36 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II, globálního grantu č. CZ.107/1.1.37 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II a globálního grantu č. CZ.107/1.3.50 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-74.doc, RK-05-2013-74, př. 1, RK-05-2013-74, př. 2, RK-05-2013-74, př. 3, RK-05-2013-74, př. 4

75. Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o kanceláři Euroregionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0259/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Dohodu o kanceláři Euroregionu Dunaj - Vltava dle materiálu RK-05-2013-75, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem Euroregion Dunaj - Vltava dle materiálu RK-05-2013-75, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-75.doc, RK-05-2013-75, př. 1, RK-05-2013-75, př. 2

76. Dohoda o splátkách
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohody o splátkách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0260/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření dohody o splátkách dle materiálu RK-05-2013-76, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-76.doc, RK-05-2013-76, př. 1, RK-05-2013-76, př. 2, RK-05-2013-76, př. 3

77. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0261/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu RK-05-2013-77, př. 4 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2013-77, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-77.doc, RK-05-2013-77, př. 1, RK-05-2013-77, př. 2, RK-05-2013-77, př. 3, RK-05-2013-77, př. 4

78. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za 2. pololetí roku 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje za 2. pololetí roku 2012. V průběhu jednání přišla J. Fialová, odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0262/05/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2012 dle materiálu RK-05-2013-78, př. 2;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-05-2013-78, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 19. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-78.doc, RK-05-2013-78, př. 1, RK-05-2013-78, př. 2

79. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Propagační předměty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0263/05/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Propagační předměty formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálů RK-05-2013-79, př. 1, RK-05-2013-79, př. 2, RK-05-2013-79, př. 3, RK-05-2013-79, př. 4, RK-05-2013-79, př. 5, RK-05-2013-79, př. 6, RK-05-2013-79, př. 8;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-05-2013-79, př. 7;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Propagační předměty posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana zajistit realizaci veřejné zakázky Propagační předměty v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 5. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-79.doc, RK-05-2013-79, př. 1, RK-05-2013-79, př. 2, RK-05-2013-79, př. 3, RK-05-2013-79, př. 4, RK-05-2013-79, př. 5, RK-05-2013-79, př. 6, RK-05-2013-79, př. 7, RK-05-2013-79, př. 8

80. Podpora a aktualizace usnesení č. 0456/06/2011/ZK
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0264/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
„rozhoduje
uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a.s. dle materiálu ZK-06-2011-08, př. 1“;
 • potvrdit podporu Kraje Vysočina projektu na včasné provedení obnovy a na kapacitní rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany (výstavba 5. bloku - projekt "EDU 5") i platnost s tím souvisejících požadavků, které byly vyjádřeny Zastupitelstvem Kraje Vysočina v minulém volebním období usnesením č. 0456/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011;
 • uložit hejtmanovi kraje, radě kraje a krajskému úřadu:
 • přispívat dle potřeby a možností k odstraňování existujících i potenciálních překážek vůči provedení včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany;
 • požadovat po vládě České republiky případně po dalších státních orgánech resp. orgánech veřejné správy i po dalších organizacích a institucích výslovné zařazení včasné obnovy a kapacitního rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany do Státní energetické koncepce ČR a do dalších důležitých strategických a koncepčních dokumentů, a to včetně stanovení termínů realizace;
 • rozhodnout uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany mezi Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s. dle materiálu RK-05-2013-80, př. 3.
odpovědnost: RK
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-80.doc, RK-05-2013-80, př. 1, RK-05-2013-80, př. 2, RK-05-2013-80, př. 3

81. Návrh Plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0265/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-81, př. 1.
odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-81.doc, RK-05-2013-81, př. 1

82. Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení Plán Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0266/05/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-82, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-82.doc, RK-05-2013-82, př. 1

83. Návrh Plánu činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2013
J. Fialová předložila radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0267/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-83, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-83.doc, RK-05-2013-83, př. 1

84. Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2013
P. Krčál předložil radě kraje ke schválení Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0268/05/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu RK-05-2013-84, př. 1.
odpovědnost: předseda komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-05-2013-84.doc, RK-05-2013-84, př. 1

86. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 5/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 2. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 5/2013 dne 5. 2. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 6. 2. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz