Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 41/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 41/2016, které se konalo dne 13. 12. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2016
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 12. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
79. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině financování aktivit v roce 2016 návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu;
80. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit závěrečné monitorovací zprávy;
81. Uzavření Licenční smlouvy nakladatelské k publikaci „Určitě si poradíte“.
82. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů.
Dále byl z navrženého programu jednání stažen bod 18 (Zdrojové materiály: RK-41-2016-18.doc, RK-41-2016-18, př. 1), jehož obsah je shodný s bodem 19.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 40/2016
 2. CEF TELECOM - Projekt NIX-ZD.CZ
 3. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 4. Kotlíkové dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
 5. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 6. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
 7. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
 9. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 10. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2017
 11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 12. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 13. Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
 14. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 15. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 16. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 17. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 1. Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizaci
 2. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 3. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 4. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv u kapitoly Zdravotnictví
 5. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
 6. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 7. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 8. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
 9. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 10. Odměny pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 11. Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 13. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 14. Udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
 16. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 17. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
 18. Podpora Roku řemesel 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 19. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Jihlava
 20. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 21. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 22. Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 23. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
 24. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2015
 25. Zrušení usnesení rady kraje č. 1962/38/2016/RK - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
 26. Veřejná zakázka na služby: II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351, PD
 27. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
 28. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
 29. Nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice projektů dopravní infrastruktury
 30. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 31. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 32. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
 33. Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
 34. Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 35. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
 36. Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
 37. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 38. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 39. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 40. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
 41. Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
 42. Prodej pozemku par. č. 1315 v k.ú. a obci Šlapanov
 43. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1, změna kupní ceny
 44. Veřejná zakázka na stavební práce Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
 45. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
 46. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
 47. Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
 48. Horácké divadlo Jihlava stavební záměr a definice gastronomického provozu divadelní restaurace, návrh na změnu názvu akce zařazené v příloze M3 - Kultura
 49. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 50. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
 51. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 52. Návrh na úpravu odpisového plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2016
 53. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
 54. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 55. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
 56. Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina
 57. Projekt Učit se společně, růst individuálně
 58. Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
 59. Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
 60. Projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 61. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině financování aktivit v roce 2016 návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 62. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit závěrečné monitorovací zprávy
 63. Uzavření Licenční smlouvy nakladatelské k publikaci „Určitě si poradíte“
 64. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
 65. Rozprava členů rady
Usnesení 2170/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 40/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

82. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
J. Běhounek předložil radě kraje návrh zřídit komise rady kraje a jmenovat jejich předsedy a členy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2171/41/2016/RK
Rada kraje
zřizuje
 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi rozpočtovou, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy a členy:
 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina,
dle materiálu RK-41-2016-82, př. 1, s účinností od 13. 12. 2016.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-82.doc, RK-41-2016-82, př. 1

02. CEF TELECOM - Projekt NIX-ZD.CZ
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit projektovou smlouvu. Projednávání se zúčastnila K. Jiráková, úřednice odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2172/41/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit projektovou smlouvu dle materiálu RK-41-2016-02, př. 1;
 • schválit spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9,044 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OI, OE, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-02.doc, RK-41-2016-02, př. 1, RK-41-2016-02, př. 2

03. Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh souhlasit s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2173/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1871 za podmínek uvedených v materiálu RK-41-2016-03, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-03.doc, RK-41-2016-03, př. 1, RK-41-2016-03, př. 2, RK-41-2016-03, př. 3

04. Kotlíkové dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2174/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-41-2016-04, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna).
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-04.doc, RK-41-2016-04, př. 1

05. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2175/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-41-2016-05, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-05.doc, RK-41-2016-05, př. 1, RK-41-2016-05, př. 2, RK-41-2016-05, př. 3, RK-41-2016-05, př. 4

06. Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2176/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 24 077 Kč při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 24 077 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 24 077 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů“;
 • změnu odpisového plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle přílohy RK-41-2016-06, př. 4;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a řediteli Střední průmyslové školy Třebíč předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-41-2016-06, př. 1 zprávu o provedených službách;
bere na vědomí
 • vyúčtování projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Silážní žlab v areálu Školního statku Humpolec dle přílohy RK-41-2016-06, př. 3;
 • přehled stavu projektové činnosti za rok 2016 dle přílohy RK-41-2016-06, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2023
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-06.doc, RK-41-2016-06, př. 1, RK-41-2016-06, př. 2, RK-41-2016-06, př. 3, RK-41-2016-06, př. 4, RK-41-2016-06, př. 5

07. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k materiálu ohledně uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 2177/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 270 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 74161/2016 ze dne 3. 10. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Moravské Budějovice se sídlem Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 43371698 a informaci o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 920 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 86512/2016 ze dne 15. 11. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Moravské Budějovice se sídlem Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 43371698
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-41-2016-07, př. 4 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 270 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 74161/2015 ze dne 3. 10. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Moravské Budějovice se sídlem Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 43371698, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-41-2016-07, př. 4 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 920 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 86512/2016 ze dne 15. 11. 2016 Tělocvičné jednotě Sokol Moravské Budějovice se sídlem Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 43371698, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 270 Kč a uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 6 920 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Moravské Budějovice se sídlem Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 43371698.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-07.doc, RK-41-2016-07, př. 1, RK-41-2016-07, př. 2, RK-41-2016-07, př. 3, RK-41-2016-07, př. 4, RK-41-2016-07, př. 5

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2178/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-41-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-08.doc, RK-41-2016-08, př. 1

09. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
J. Pavlík předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Zápis č. 4/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2179/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 4/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-41-2016-09, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-41-2016-09, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu RK-41-2016-09, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-09.doc, RK-41-2016-09, př. 1, RK-41-2016-09, př. 2

10. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout dary vítězům krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2017“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2180/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže „Poznej Vysočinu 2017“, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
 • První místo: notebook Acer Aspire E15 15,6/i5-7200U/8G/256SSD/W10 černý v hodnotě 19 262,- Kč s DPH;
 • Druhé místo: telefon Samsung Galaxy A5 SM-A510F, Black v hodnotě 8 042,- Kč s DPH;
 • Třetí místo: telefon Samsung Galaxy J5 2016, Black Dual SIM v hodnotě 5 499,- Kč s DPH;
celková hodnota darů je 32 803,- Kč s DPH na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-41-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-10.doc, RK-41-2016-10, př. 1

11. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2181/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-41-2016-11, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 1. 2019.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-11.doc, RK-41-2016-11, př. 1

12. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině za sledované období 1. 12. 2015 30. 11. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2182/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-41-2016-12, př. 1 a RK-41-2016-12, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-41-2016-12, př. 1 a RK-41-2016-12, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-12.doc, RK-41-2016-12, př. 1, RK-41-2016-12, př. 2

13. Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s dlouhodobou výpůjčkou uměleckých děl ze sbírkových fondů příspěvkových organizací kraje na úseku kultury za účelem reprezentační výzdoby prostor sídla Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2183/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce uměleckých děl ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-41-2016-13, př. 1, RK-41-2016-13, př. 2, RK-41-2016-13, př. 3 a RK-41-2016-13, př. 4, a to na dobu určitou do 31. 1. 2021.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-13.doc, RK-41-2016-13, př. 1, RK-41-2016-13, př. 2, RK-41-2016-13, př. 3, RK-41-2016-13, př. 4

K bodům 14 16, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2184/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-41-2016-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-14.doc, RK-41-2016-14, př. 1

15. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2185/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-41-2016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-15.doc, RK-41-2016-15, př. 1

16. Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2186/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-41-2016-16, př. 1 a RK-41-2016-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 23. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-16.doc, RK-41-2016-16, př. 1, RK-41-2016-16, př. 2

17. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2187/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-41-2016-17, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 19. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-17.doc, RK-41-2016-17, př. 1

19. Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o nájmu pro zajištění letecké záchranné služby v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2188/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu dle podmínek stanovených v materiálu RK-41-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 18. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-19.doc, RK-41-2016-19, př. 1

20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2189/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 2 896  Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 2 896  Kč původně určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-20.doc, RK-41-2016-20, př. 1, RK-41-2016-20, př. 2

21. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2190/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o celkovou částku 133 000 Kč (nájemné placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 103 700 Kč a nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 29 300 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o celkovou částku 109 900 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 85 700 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 24 200 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace, položky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o celkovou částku 23 100 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-21.doc

22. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv u kapitoly Zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2191/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3522  Ostatní nemocnice, položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 55 235 Kč s určením na údržbu a opravy majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ÚZ 00052);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 55 235 Kč určenou na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-22.doc, RK-41-2016-22, př. 1

23. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2192/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-41-2016-23, př. 1, RK-41-2016-23, př. 2, RK-41-2016-23, př. 3, RK-41-2016-23, př. 4, RK-41-2016-23, př. 5, RK-41-2016-23, př. 6, RK-41-2016-23, př. 7 a RK-41-2016-23, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-23.doc, RK-41-2016-23, př. 1, RK-41-2016-23, př. 2, RK-41-2016-23, př. 3, RK-41-2016-23, př. 4, RK-41-2016-23, př. 5, RK-41-2016-23, př. 6, RK-41-2016-23, př. 7, RK-41-2016-23, př. 8, RK-41-2016-23, př. 9

24. Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizaci odpisových plánů zdravotnických příspěvkových organizací kraje k 31. 12. 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2193/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k 31. 12. 2016 dle materiálu RK-41-2016-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-24.doc, RK-41-2016-24, př. 1

25. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2194/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-41-2016-25, př. 1, RK-41-2016-25, př. 2, RK-41-2016-25, př. 3, RK-41-2016-25, př. 4, RK-41-2016-25, př. 5, RK-41-2016-25, př. 6;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 200 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-25.doc, RK-41-2016-25, př. 1, RK-41-2016-25, př. 2, RK-41-2016-25, př. 3, RK-41-2016-25, př. 4, RK-41-2016-25, př. 5, RK-41-2016-25, př. 6, RK-41-2016-25, př. 7, RK-41-2016-25, př. 8, RK-41-2016-25, př. 9

26. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2195/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-26.doc, RK-41-2016-26, př. 1, RK-41-2016-26, př. 2, RK-41-2016-26, př. 3, RK-41-2016-26, př. 4, RK-41-2016-26, př. 5, RK-41-2016-26, př. 6, RK-41-2016-26, př. 7, RK-41-2016-26, př. 8, RK-41-2016-26, př. 9, RK-41-2016-26, př. 10, RK-41-2016-26, př. 11, RK-41-2016-26, př. 12, RK-41-2016-26, př. 13, RK-41-2016-26, př. 14, RK-41-2016-26, př. 15, RK-41-2016-26, př. 16, RK-41-2016-26, př. 17, RK-41-2016-26, př. 18, RK-41-2016-26, př. 19, RK-41-2016-26, př. 20

27. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2196/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-41-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 19. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-27.doc, RK-41-2016-27, př. 1

28. Odměny pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem stanovit odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2197/41/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací, dle materiálu RK-41-2016-28, př. 1;
ruší
osobní cíl pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných krajem a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace „Zajištění dodávky licencí, implementace a fungování modulu DMS (Document Management System - nástroje pro celkovou správu elektronických dokumentů v organizaci) realizovaného v rámci jednotného ERP systému“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných krajem
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-28.doc, RK-41-2016-28, př. 1, RK-41-2016-28, př. 2

29. Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu stanovit plat řediteli dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2198/41/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-29.doc, RK-41-2016-29, př. 1, RK-41-2016-29, př. 2, RK-41-2016-29, př. 3

30. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2017. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2199/41/2016/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství, s účinností od 1. 1. 2017, dle materiálu RK-41-2016-30, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-30.doc, RK-41-2016-30, př. 1, RK-41-2016-30, př. 2, RK-41-2016-30, př. 3, RK-41-2016-30, př. 4, RK-41-2016-30, př. 5

31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2200/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírky Konica Minolta Di 2510 set, pořízené v roce 2004, inventární číslo ZP 71, pořizovací cena 185 045 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-41-2016-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-31.doc

32. Udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2201/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-41-2016-32, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-32.doc, RK-41-2016-32, př. 1, RK-41-2016-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2202/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka) v celkové výši 26 653 136 Kč dle materiálu RK-41-2016-33;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka) dle materiálu RK-41-2016-33, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-41-2016-33, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-41-2016-33, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-33.doc, RK-41-2016-33, př. 1, RK-41-2016-33, př. 2

34. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit jednorázové pořízení a následné vydání propagačních předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2203/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-41-2016-34, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-34.doc, RK-41-2016-34, př. 1

35. Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s realizací projektového záměru střední školy pro získání podpory z programu IROP v oblasti vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2204/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Třebíč, dle materiálu RK-41-2016-35, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt Gymnázia Třebíč „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ dle materiálu RK-41-2016-35, př. 2, do výše 2 855 168 Kč (z toho spolufinancování 114 217 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace projektový záměr schválí.
odpovědnost: OŠMS, OM, OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-35.doc, RK-41-2016-35, př. 1, RK-41-2016-35, př. 2, RK-41-2016-35, př. 3, RK-41-2016-35, př. 4

36. Podpora Roku řemesel 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2205/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ krajským školám na úhradu nákladů (včetně mzdových) souvisejících se závěrečnou prezentací  středních odborných škol a gymnázií u příležitosti Roku řemesel 2016 v celkové výši 130 000 Kč dle materiálu RK-41-2016-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 130 000 Kč při současném snížení § 3113 - Základní školy o částku 130 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-36.doc, RK-41-2016-36, př. 1

37. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dvou darovacích smluv pro Gymnázium Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2206/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-41-2016-37, př. 1 a RK-41-2016-37, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-37.doc, RK-41-2016-37, př. 1, RK-41-2016-37, př. 2, RK-41-2016-37, př. 3

38. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2207/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-41-2016-38, př. 1, RK-41-2016-38, př. 2 a RK-41-2016-38, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-38.doc, RK-41-2016-38, př. 1, RK-41-2016-38, př. 2, RK-41-2016-38, př. 3

78. Projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2208/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ v celkové výši 56 800 Kč dle materiálu RK-41-2016-78, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-78.doc, RK-41-2016-78, př. 1

79. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině financování aktivit v roce 2016 návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2209/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127  Střední školy o částku 580 000 Kč při současné snížení § 3122  Střední odborné školy o částku 580 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-79.doc, RK-41-2016-79, př. 1

39. Vyřazení vozidel z majetku kraje
K předloženému materiálu, oddělení hospodářské správy, nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2210/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek specifikovaný dle tohoto materiálu v účetní ceně 725 221,66 Kč;
 • uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-41-2016-39, př. 2;
 • uzavřít zprostředkovatelské smlouvy o prodeji osobních vozidel reg.zn. 3J65488, 4J00199, 4J15190, 4J62091, 2J74761 přes autobazar za cenu dle znaleckých posudků dle materiálu RK-41-2016-39, př. 3.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-39.doc, RK-41-2016-39, př. 1, RK-41-2016-39, př. 2, RK-41-2016-39, př. 3

40. Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
M. Hyský zdůvodnil radě kraje navrhovanou úpravu předloženého materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2211/41/2016/RK
Rada kraje
vydává
v souladu s § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:
Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):
Souhlasí se záměrem „Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu“ a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné úpravy a opravy dopravních tras požaduje projednat před zahájením realizace záměru a v dalších navazujících řízeních s majetkovým správcem silnic ve vlastnictví Kraje Vysočina, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-40.doc, RK-41-2016-40, př. 1, RK-41-2016-40, př. 2

41. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2212/41/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu RK-41-2016-41, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-41.doc, RK-41-2016-41, př. 1, RK-41-2016-41, př. 2, RK-41-2016-41, př. 3

42. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2015. V průběhu jednání přišel J. Hyliš, odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2213/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálů RK-41-2016-42, př. 1 a RK-41-2016-42, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-42.doc, RK-41-2016-42, př. 1, RK-41-2016-42, př. 2

43. Zrušení usnesení rady kraje č. 1962/38/2016/RK - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu zrušit usnesení rady kraje č. 1962/38/2016/RK. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2214/41/2016/RK
Rada kraje
ruší usnesení č. 1962/38/2016/RK
ze dne 14. listopadu 2016;
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-41-2016-43, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-41-2016-43, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-43.doc, RK-41-2016-43, př. 1, RK-41-2016-43, př. 2

80. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina dvanáct lokalit závěrečné monitorovací zprávy
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit znění Závěrečné monitorovací zprávy projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2215/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-41-2016-80, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-41-2016-80, př. 1 a RK-41-2016-80, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-80.doc, RK-41-2016-80, př. 1, RK-41-2016-80, př. 2

44. Veřejná zakázka na služby: II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351, PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení pro uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na služby. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2216/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „II/399 křiž. III/39911 Dalešice křiž. II/351, PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení dle materiálu RK-41-2016-44, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-41-2016-44, př. 2;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zástupce zadavatele, řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/399 křiž. III/39911 Dalešice křiž. II/351, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení dle materiálu RK-41-2016-44, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-44.doc, RK-41-2016-44, př. 1, RK-41-2016-44, př. 2, RK-41-2016-44, př. 3

45. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2217/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-41-2016-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-41-2016-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-45.doc, RK-41-2016-45, př. 1, RK-41-2016-45, př. 2

46. Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2218/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 1 437,40  a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty:
 • II/523 Jihlava Větrný Jeníkov: konečný zůstatek ve výši 720,73 Kč;
 • II/523 Větrný Jeníkov Humpolec: konečný zůstatek ve výši 716,67 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-46.doc, RK-41-2016-46, př. 1, RK-41-2016-46, př. 2

47. Nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice projektů dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2219/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku z důvodu nerealizace projektu a o vyřazení vynaložené investice na projekční práce z účetní evidence a o rozpuštění přijaté dotace do výnosů u těchto Projektů:
 • Severojižní propojení kraje Vysočina v celkové výši investice 10 008 660,50 Kč, poskytnutá dotace ve výši 8 070 747,32 Kč;
 • Severojižní propojení kraje Vysočina 2 v celkové výši investice 2 021 755,00 Kč, poskytnutá dotace ve výši 1 797 992,48 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-47.doc

48. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2220/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-41-2016-48, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-48.doc, RK-41-2016-48, př. 1

49. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2221/41/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 dle materiálu RK-41-2016-49, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-49.doc, RK-41-2016-49, př. 1, RK-41-2016-49, př. 2

50. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Jihočeského kraje o vydání souhlasu se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2222/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina na tratích č. 224 a 225 pro období platnosti jízdních řádů 2016/2017 v rozsahu uvedeném v materiálu RK-41-2016-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-50.doc, RK-41-2016-50, př. 1

K bodům 51 60, 64, 65, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

51. Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
Usnesení 2223/41/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-51.doc, RK-41-2016-51, př. 1, RK-41-2016-51, př. 1a, RK-41-2016-51, př. 2

52. Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2224/41/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-41-2016-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-52.doc, RK-41-2016-52, př. 1

53. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
Usnesení 2225/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2377/6 o výměře 93 m2, par. č. 2377/7 o výměře 127 m2 a par. č. 2377/8 o výměře 59 m2, oddělené geometrickým plánem č. 967-293/2016 z pozemku par. č. 2377/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2377/6 o výměře 93 m2, par. č. 2377/7 o výměře 127 m2 a par. č. 2377/8 o výměře 59 m2, oddělené geometrickým plánem č. 967-293/2016 z pozemku par. č. 2377/1 v k. ú. a obci Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-53.doc, RK-41-2016-53, př. 1, RK-41-2016-53, př. 1a

54. Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
Usnesení 2226/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 518/6 o výměře 50 m2, oddělený geometrickým plánem č. 430-303/2014 z pozemku PK st. par. č. 205 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 518/6 o výměře 50 m2 oddělený geometrickým plánem č. 430-303/2014 z pozemku PK st. par. č. 205 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-54.doc, RK-41-2016-54, př. 1, RK-41-2016-54, př. 1a

55. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 2227/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-41-2016-55, př. 1, RK-41-2016-55, př. 2, RK-41-2016-55, př. 3, RK-41-2016-55, př. 4, RK-41-2016-55, př. 5, RK-41-2016-55, př. 6 a RK-41-2016-55, př. 7.
odpovědnost: ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-55.doc, RK-41-2016-55, př. 1, RK-41-2016-55, př. 2, RK-41-2016-55, př. 3, RK-41-2016-55, př. 4, RK-41-2016-55, př. 5, RK-41-2016-55, př. 6, RK-41-2016-55, př. 7

56. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2228/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-41-2016-56, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-41-2016-56, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-41-2016-56, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-56.doc, RK-41-2016-56, př. 1

57. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2229/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-41-2016-57, př. 1 a RK-41-2016-57, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-57.doc, RK-41-2016-57, př. 1, RK-41-2016-57, př. 2

58. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
Usnesení 2230/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi ČR Státním pozemkovým úřadem, jako budoucím povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným ze služebnosti, úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a provozování stavby „SŠ PTA Jihlava napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“ na pozemcích par. č. 49/7 a 51/5 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a obci Jihlava dle materiálů RK-41-2016-58, př. 1 a RK-41-2016-58, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-58.doc, RK-41-2016-58, př. 1, RK-41-2016-58, př. 2

59. Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
Usnesení 2231/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013 nájemní smlouvu na id. ˝ pozemku, v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-41-2016-59, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-59.doc, RK-41-2016-59, př. 1, RK-41-2016-59, př. 2

60. Prodej pozemku par. č. 1315 v k.ú. a obci Šlapanov
Usnesení 2232/41/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-60.doc, RK-41-2016-60, př. 1, RK-41-2016-60, př. 2

64. Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Usnesení 2233/41/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-64.doc, RK-41-2016-64, př. 1, RK-41-2016-64, př. 2, RK-41-2016-64, př. 3

65. Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 2234/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1122/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 odděleného GP č. 286-86/2016 z pozemku par. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1122/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 oddělený GP č. 286-86/2016 z pozemku par. č. 1122 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ústí.
odpovědnost: OM
termín: 7. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-65.doc, RK-41-2016-65, př. 1, RK-41-2016-65, př. 1a

61. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1, změna kupní ceny
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2235/41/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-61.doc, RK-41-2016-61, př. 1, RK-41-2016-61, př. 2, RK-41-2016-61, př. 3

62. Veřejná zakázka na stavební práce Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení pro danou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 2236/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Hrad Roštejn zpřístupnění nových expozic“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-41-2016-62, př. 1;
schvaluje
zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-41-2016-62, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-62.doc, RK-41-2016-62, př. 1, RK-41-2016-62, př. 2, RK-41-2016-62, př. 3, RK-41-2016-62, př. 4, RK-41-2016-62, př. 5

63. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o úpravě nájemného z bytů s účinností od 1. 1. 2017 na období roku 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2237/41/2016/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
 • u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby, bude uplatňováno nájemné dle materiálu RK-41-2016-63, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2017;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-63.doc, RK-41-2016-63, př. 1

66. Horácké divadlo Jihlava stavební záměr a definice gastronomického provozu divadelní restaurace, návrh na změnu názvu akce zařazené v příloze M3 - Kultura
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělili radě kraje doplňující detaily k návrhu schválit předložený stavební záměr. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2238/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr „Horácké divadlo Jihlava Divadelní restaurace/kavárna, předprodej, zkušebna“ dle materiálu RK-41-2016-66, př. 1upr1;
bere na vědomí
definici gastronomického provozu divadelní restaurace s možností omezení restauračního provozu a zvýšení kapacity pro kavárenský provoz dle materiálu RK-41-2016-66, př. 2;
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, příloze M3 Kultura z „Horácké divadlo Jihlava Divadelní kavárna, zkušebna“ na nový název „Horácké divadlo Jihlava Divadelní restaurace/kavárna, předprodej, zkušebna“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor majetkový; ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-66.doc, RK-41-2016-66, př. 1, RK-41-2016-66, př. 1a, RK-41-2016-66, př. 1b, RK-41-2016-66, př. 2, RK-41-2016-66, př. 3

67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2239/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí vratek nevyčerpaných prostředků od partnerů projektu ve výši 184 795,34 Kč na zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině,
 • převod konečného zůstatku včetně připsaných úroků na projektovém účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině ve výši 926 336,55 Kč do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-67.doc, RK-41-2016-67, př. 1

68. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2240/41/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • vany a zvedacího zařízení, inventární číslo 010/56, rok pořízení 1998, pořizovací cena 177 328,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
 • vany a zvedacího zařízení, inventární číslo 010/55, rok pořízení 1998, pořizovací cena 177 328,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
 • konvektomatu HME-1, inventární číslo 010/73, rok pořízení 2002, pořizovací cena 185 077,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • osobního automobilu Fiat Doblo 1.2, inventární číslo 010/74, rok pořízení 2003, pořizovací cena 344 944,- Kč, zůstatková cena 0,- a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-68.doc

69. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2241/41/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-41-2016-69, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 29. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-69.doc, RK-41-2016-69, př. 1

70. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci odpisových plánů příspěvkových organizací kraje za odvětví sociální péče na rok 2016. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2242/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • použití fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2016 dle materiálu RK-41-2016-70, př. 1upr1;
 • odpisový plán u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč Manž. Curieových, příspěvkové organizace pro rok 2016 dle materiálu RK-41-2016-70, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-70.doc, RK-41-2016-70, př. 1

71. Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací kraje za odvětví sociální péče na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2243/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozdělení „Příspěvku na provoz“ (UZ 00000, UZ 00055) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-41-2016-71, př. 1;
 • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-41-2016-71, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-71.doc, RK-41-2016-71, př. 1, RK-41-2016-71, př. 2, RK-41-2016-71, př. 3

72. Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2244/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-41-2016-72, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-72.doc, RK-41-2016-72, př. 1

73. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Pavlík, odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2245/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 774 111,25 Kč a jeho úpravu u jednotlivých příspěvkových organizací dle materiálu RK-41-2016-73, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-73.doc, RK-41-2016-73, př. 1, RK-41-2016-73, př. 2, RK-41-2016-73, př. 3

74. Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit realizaci uvedeného projektu v rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost 2014 2020 a doplnil stanoviska odborů ekonomického a regionálního rozvoje k projektovému záměru. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2246/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-74.doc, RK-41-2016-74, př. 1, RK-41-2016-74, př. 2, RK-41-2016-74, př. 3

75. Projekt Učit se společně, růst individuálně
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit realizaci uvedeného projektového záměru a doplnil stanoviska odborů ekonomického a regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2247/41/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 5 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-75.doc, RK-41-2016-75, př. 1, RK-41-2016-75, př. 2, RK-41-2016-75, př. 3

76. Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2248/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s poskytovateli sociálních služeb zařazenými v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0366/04/2016/ZK smlouvu o pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-41-2016-76, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-76.doc, RK-41-2016-76, př. 1

77. Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2249/41/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu RK-41-2016-77, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-77.doc, RK-41-2016-77, př. 1, RK-41-2016-77, př. 2

81. Uzavření Licenční smlouvy nakladatelské k publikaci „Určitě si poradíte“
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Licenční smlouvu nakladatelskou k publikaci s názvem „Určitě si poradíte“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2250/41/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Licenční smlouvu nakladatelskou k užití slovesného autorského díla publikace s názvem „Určitě si poradíte“ dle materiálu RK-41-2016-81, př. 1;
 • poskytnout licenční poplatek ve výši 36 300 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (UZ 515), FM solutions, a.s., se sídlem Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5, IČ 25692445, dle materiálu RK-41-2016-81, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-41-2016-81.doc, RK-41-2016-81, př. 1

83. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 41/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 1. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk               ……...……………………………………Ing. Vladimír Novotný               …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 41/2016 dne 13. 12. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 12. 2016.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz