Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 41/2016 - 13.12.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02CEF TELECOM - Projekt NIX-ZD.CZ
03Souhlas s převodem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
04Kotlíkové dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
05Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
06Změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektu a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
07Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje
09Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
10Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže Poznej Vysočinu 2017
11Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
12Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
13Dlouhodobá výpůjčka uměleckých děl z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury
14Peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
15Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
16Věcné dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
17Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizaci
19Nájem nebytových prostor pro zajištění letecké záchranné služby v prostorách užívaných Zdravotnickou záchrannou službou, příspěvkovou organizaci
20Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
21Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
22Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv u kapitoly Zdravotnictví
23Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
24Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
25Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
26Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
27Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
28Odměny pro ředitelky/ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
29Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
30Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
32Udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, Hálkova 42
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (2. splátka)
34Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
35Projektový záměr střední školy pro výzvu IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání
36Podpora Roku řemesel 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Gymnázium Jihlava
38Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
39Vyřazení vozidel z majetku kraje
40Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj
40upr1Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu - stanovisko kraje jako územního samosprávného celku ke zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj
41Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
42Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2015
43Zrušení usnesení rady kraje č. 1962/38/2016/RK - finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí
44Veřejná zakázka na služby: II/399 křiž. III/39911 - Dalešice křiž. II/351, PD
45Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
46Ukončení projektů dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření
47Nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a odepsání z účetní evidence vynaložené investice projektů dopravní infrastruktury
48Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
49Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
50Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
51Prodej pozemků v k. ú. Březí u Osové Bítýšky a obci Březí
52Předání pozemků v k. ú. Hodice a v k. ú. Pavlov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
53Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
54Darování pozemků v k. ú. a obci Jimramov
55Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
56Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
57Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
58Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Bedřichov u Jihlavy
59Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
60Prodej pozemku par. č. 1315 v k.ú. a obci Šlapanov
61Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1, změna kupní ceny
62Veřejná zakázka na stavební práce Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
63Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
64Uzavření nájemní smlouvy v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
65Darování pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
66Horácké divadlo Jihlava stavební záměr a definice gastronomického provozu divadelní restaurace, návrh na změnu názvu akce zařazené v příloze M3 - Kultura
67Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
68Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
69Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
70Návrh na úpravu odpisového plánu u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2016
70upr1Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizace odpisového plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče
71Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby včetně úpravy závazného ukazatele
72Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
73Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.
74Projekt Návrh optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina
75Projekt Učit se společně, růst individuálně
76Pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
77Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
78Projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
79Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
80Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - dvanáct lokalit - závěrečné monitorovací zprávy
81Uzavření Licenční smlouvy nakladatelské k publikaci Určitě si poradíte
82Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz