Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2012, které se konalo dne 17. 1. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 1. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy níže uvedené návrhy na změnu programu jednání:
 • zařazení bodu 43. Změna usnesení 0064/02/2012/RK;
 • stažení bodu 20. Koordinace a metodické vedení nelékařských zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem a spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (Zdrojové materiály: RK-03-2012-20.doc).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2012
 2. Zřízení věcného břemene v k. ú. Křeč
 3. Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
 4. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 5. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
 6. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
 7. Požadavek na změnu kupní ceny pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
 8. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení 0475/06/2011/ZK
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 11. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 12. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 13. Smlouva o převodu investorství
 14. Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 15. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
 16. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 a do přeshraniční soutěže
 17. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 18. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 19. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 2. Souhlas s uzavřením smlouvy
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 4. Jmenování ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
 5. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 6. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2011
 7. Smlouva o výpůjčce optických tras
 8. Koupě nemovitostí pro akci Transformace ÚSP Jinošov II - změna nemovitostí určených pro transformaci
 9. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
 10. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 4. monitorovací zprávy
 11. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
 12. Předložení projektových záměrů v prioritní ose 5 Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 13. Gender Fokus - vyúčtování projektu
 14. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - vypracování Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
 16. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
 17. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2012 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2011
 18. Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje - problematika odpisů dlouhodobého majetku
 19. Informace o možnostech implementace novely zákona o zadávání veřejných zakázek
 20. Informance o změně stuktury Krajského úřadu Kraje Vysočina
 21. Kontrola ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČ 60418508.
 22. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu jejich realizace
 23. Změna usnesení 0064/02/2012/RK
 24. Rozprava členů rady
Usnesení 0100/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 06, 08 - 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Zřízení věcného břemene v k. ú. Křeč
Usnesení 0101/03/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-02.doc, RK-03-2012-02, př. 1

03. Darování pozemků v k. ú. Klementice a obci Kamenná
Usnesení 0102/03/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1027/5 o výměře 726 m2 v k. ú. Klementice a obci Kamenná a stavbu komunikace na tomto pozemku postavenou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-03.doc, RK-03-2012-03, př. 1

04. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč (2. a 3. kategorie) zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Usnesení 0103/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-03-2012-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-04.doc, RK-03-2012-04, př. 1

05. Majetkoprávní vypořádání silnice III/34311
Usnesení 0104/03/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 14154 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 179-140/2011 v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-05.doc

06. Výpůjčka nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
Usnesení 0105/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr výpůjčky stavby pěti dřevěných chatek na pozemku par. č. st. 170, 171, 172, 173, 174, stavby dvou dřevěných skladů na pozemku par. č. st. 169, 175 a stavby dřevěných suchých WC na pozemku par. č. st. 168, vše v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice, včetně součástí a příslušenství, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-06.doc, RK-03-2012-06, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008, změna usnesení 0475/06/2011/ZK
Usnesení 0106/03/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-08.doc, RK-03-2012-08, př. 1, RK-03-2012-08, př. 2

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0107/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2012-09, př. 1 a RK-03-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-09.doc, RK-03-2012-09, př. 1, RK-03-2012-09, př. 2

10. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0108/03/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-03-2012-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-03-2012-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1196/1 v k. ú. Řehořov zastavěného stavbou chodníků realizovaných v rámci stavby městyse Kamenice
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-10.doc, RK-03-2012-10, př. 1

11. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 0109/03/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-03-2012-11, př. 1.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-11.doc, RK-03-2012-11, př. 1

07. Požadavek na změnu kupní ceny pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem na změnu kupní ceny pozemků v k. ú. Plevnice a obci Olešná. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0110/03/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-07.doc, RK-03-2012-07, př. 1

43. Změna usnesení 0064/02/2012/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k navrhované změně usnesení 0064/02/2012/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0111/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0064/02/2012/RK tak, že text:
„uzavřít mezi Českou republikou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 753 v k. ú. Spělov v rozsahu dotčení stavbou „II/639 Dolní Cerekev průtah“ (v předpokládané výměře cca 83 m2) za dohodnutou cenu 5 Kč/m2/rok.“
se nahrazuje textem:
„uzavřít mezi Českou republikou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 753 v k. ú. Spělov v rozsahu dotčení stavbou „II/639 Dolní Cerekev průtah“ (v předpokládané výměře cca 83 m2) za dohodnutou cenu 20 Kč/m2/rok.“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-43.doc

12. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0112/03/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-12.doc, RK-03-2012-12, př. 1

13. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/39014 Vladislav - most ev. č. 39014-1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0113/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě III/39014 Vladislav - most ev. č. 39014-1 dle materiálu RK-03-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-13.doc, RK-03-2012-13, př. 1

14. Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0114/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-03-2012-14, př. 1 a RK-03-2012-14, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2012-14, př. 1 a RK-03-2012-14, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-14.doc, RK-03-2012-14, př. 1, RK-03-2012-14, př. 2

15. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0115/03/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 554 009 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-03-2012-15, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2012-15, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 14. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-15.doc, RK-03-2012-15, př. 1

16. Složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 a do přeshraniční soutěže
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0116/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 a do přeshraniční soutěže ve složení dle materiálu RK-03-2012-16, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-16.doc, RK-03-2012-16, př. 1

17. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení realizaci investiční akce shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0117/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce - pořízení motodlahy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v roce 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-17.doc

18. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením darovací smlouvy s danou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0118/03/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-03-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-18.doc, RK-03-2012-18, př. 1

19. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh na realizaci níže uvedených investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0119/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • pořízení přístroje OCT pro oční oddělení včetně zdroje financování;
 • pořízení 3 ks rentgenové techniky (zobrazovací technika) včetně zdrojů financování;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví návrh zadávací dokumentace, ve které budou vymezeny konkrétní podmínky pořízení věci na splátky, a žádost o udělení souhlasu podle § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-19.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0120/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-03-2012-21, př. 2;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-21.doc, RK-03-2012-21, př. 1, RK-03-2012-21, př. 2

22. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu kopírovacího stroje Konica Minolta. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0121/03/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu kopírovacího stroje Konica Minolta dle materiálu RK-03-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou.
termín: 1. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-22.doc, RK-03-2012-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0122/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO: 75140349, o částku 5 776 Kč na dofinancování evropského vzdělávacího projektu Odborná stáž metodiků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle materiálu RK-03-2012-23, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-23.doc, RK-03-2012-23, př. 1, RK-03-2012-23, př. 2

24. Jmenování ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na jmenování ředitelky dané školy v souladu se závěry konkurzní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0123/03/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Marii Paľovovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na dobu určitou, a to od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2018, podle materiálu RK-03-2012-24, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Marii Paľovové, ředitelce Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, s účinností od 1. 2. 2012 podle materiálu RK-03-2012-24, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-24.doc, RK-03-2012-24, př. 1, RK-03-2012-24, př. 2, RK-03-2012-24, př. 3, RK-03-2012-24, př. 4

25. Projekt LDA V4 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0124/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu LDA V4 o přijaté finanční prostředky od smluvního partnera projektu ve výši 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-25.doc

26. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2011
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0125/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním Kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-03-2012-26, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-26.doc, RK-03-2012-26, př. 1

27. Smlouva o výpůjčce optických tras
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít s městem Pelhřimov smlouvu o výpůjčce optických tras. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0126/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-03-2012-27, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 30. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-27.doc, RK-03-2012-27, př. 1

28. Koupě nemovitostí pro akci Transformace ÚSP Jinošov II - změna nemovitostí určených pro transformaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu ohledně projektu Transformace ÚSP Jinošov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0127/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení jednání o koupi těchto nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, pozemky p. č. 3/8, p. č. 1331/8, p. č. 86/1, p. č. 86/2 o výměře cca 1 000 m2 (počet klientů 5 + 1 - odlehčovací služba). Vlastníkem pozemku je městys Okříšky;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, pozemek a budova p. č. st. 305, p. č. 11/3 o výměře cca 1 000 m2 (počet klientů 6). Vlastníkem pozemku je městys Okříšky.
rozhoduje
zahájit jednání o koupi s vlastníky těchto nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, dům č.p. 5, pozemek p. č. st. 269 a část pozemku p. č. 117/21 (počet klientů 5 + 1 - odlehčovací služba). Vlastníkem nemovitostí je městys Okříšky;
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - k. ú. Okříšky, část pozemku p. č. 677 o výměře cca 1 000 m2 (počet klientů 6). Vlastníkem pozemku jsou Mgr. Alena Brabcová a František Brabec.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-28.doc, RK-03-2012-28, př. 1

29. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení plán činnosti komise sociální a pro oblast protidrogové politiky na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0128/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje na rok 2012 podle materiálu RK-03-2012-29, př. 1.
odpovědnost: Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
termín: 2012- 12- 31
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-29.doc, RK-03-2012-29, př. 1

30. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 4. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace týkající se projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0129/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 4. monitorovací zprávy v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť dle materiálu RK-03-2012-30, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2012-30, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-30.doc, RK-03-2012-30, př. 1

31. Poskytnutí dotace asociaci Národní síť Zdravých měst ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje seznámila radu kraje s návrhem poskytnout dotaci asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0130/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
usnesení Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR ze dne 22. 11. 2011 a z něj vyplývající povinnost zaplatit příspěvek ve výši 75 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 75 tis. Kč Národní síti Zdravých měst ČR, IČO 61385247, se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina podle materiálu RK-03-2012-31, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-31.doc, RK-03-2012-31, př. 1, RK-03-2012-31, př. 2, RK-03-2012-31, př. 3, RK-03-2012-31, př. 4, RK-03-2012-31, př. 5

32. Předložení projektových záměrů v prioritní ose 5 Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení podání projektů Kraje Vysočina do oblastí podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0131/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
podání projektů Kraje Vysočina do oblastí podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina přípravu a dopracování projektových žádostí v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předložit finální verzi projektových žádostí Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-32.doc, RK-03-2012-32, př. 1, RK-03-2012-32, př. 2, RK-03-2012-32, př. 3

33. Gender Fokus - vyúčtování projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0132/03/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2012-33, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-33.doc, RK-03-2012-33, př. 1

34. Návrh na poskytnutí půjčky na předfinancování projektu FUWA - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o půjčce s Energetickou agenturou Vysočiny. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0133/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu RK-03-2012-34, př. 3 za předpokladu, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne o uzavření Smlouvy o půjčce dle materiálu RK-03-2012-34, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu RK-03-2012-34, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Regionální rozvoj, § 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje za účelem poskytnutí půjčky v částce 5 000 000 Kč s určením pro Energetickou agenturu Vysočiny, na předfinancování projektu FUWA - Future of Waste.
odpovědnost: OŽP, ORR
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-34.doc, RK-03-2012-34, př. 1, RK-03-2012-34, př. 2, RK-03-2012-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - vypracování Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0134/03/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší o částku 54 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Strategické a koncepční materiály o částku 54 000 Kč za účelem pokrytí výdajů na zpracování dokumentu Aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí, ekonomický odbor
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-35.doc

36. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, zdůvodnil radě kraje návrh zrušit zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0135/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2012-36, př. 1;
ukládá
Odborům životního prostředí a regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina učinit veškeré kroky, které zadavateli v souvislosti se zrušením zadávacího řízení ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina upravit zadávací dokumentaci veřejné zakázky Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina a připravit ji k novému vyhlášení.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-36.doc, RK-03-2012-36, př. 1

37. Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky se společností EKO-KOM, a. s. na rok 2012 a závěrečná zpráva ze spolupráce v roce 2011
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení dodatek k dohodě o spolupráci při realizaci daného pilotního projektu. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0136/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v roce 2011 dle materiálu RK-03-2012-37, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálu RK-03-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-37.doc, RK-03-2012-37, př. 1, RK-03-2012-37, př. 2

38. Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje - problematika odpisů dlouhodobého majetku
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s navrhovaným postupem odepisování dlouhodobého majetku a zdůvodnila úpravu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0137/03/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • provádět odpisy dlouhodobého majetku rovnoměrným způsobem;
 • stanovit výši minimální hodnoty majetku v používání ve výši 1 % pořizovací ceny;
 • stanovit periodu zanesení odpisů dlouhodobého majetku do účetnictví vždy ke konci čtvrtletí, tj. čtyřikrát ročně;
ukládá
krajskému úřadu zapracovat postup odepisování dlouhodobého majetku do vnitřních předpisů;
bere na vědomí
zprávu o způsobu a zajištění odepisování dlouhodobého majetku vedeného v majetkové evidenci krajského úřadu dle materiálu RK-03-2012-38.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: 31. 01. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-38.doc, RK-03-2012-38, př. 1

39. Informace o možnostech implementace novely zákona o zadávání veřejných zakázek
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0138/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí,
že bude výkon agendy zadávání veřejných zakázek uskutečňován dle postupu navrženého v materiálu RK-03-2012-39.
odpovědnost: ředitel KrÚ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-39.doc, RK-03-2012-39, př. 1, RK-03-2012-39, př. 2

40. Informance o změně stuktury Krajského úřadu Kraje Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou struktury krajského úřadu. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0139/03/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změně struktury Krajského úřadu Kraje Vysočina;
souhlasí
s provedením změn organizační struktury podle materiálu RK-03-2012-40.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-40.doc

41. Kontrola ostatních činností příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, IČ 60418508
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0140/03/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OddVK
termín: 17. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-41.doc, RK-03-2012-41, př. 1

42. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu jejich realizace
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, zdůvodnil radě kraje návrh navýšit počet zaměstnanců odboru regionálního rozvoje krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0141/03/2012/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 3. 2012 na 429 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2012-42.doc


44. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 3/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 1. 2012, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2012 dne 17. 1. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 1. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz