Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2012, které se konalo dne 20. 11. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 11. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
52. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
53. Stanovení kompetencí členů rady kraje
54. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
55. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
a vyřazení bodů:
12. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu (Zdrojové materiály: RK-38-2012-12.doc)
13. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu (Zdrojové materiály: RK-38-2012-13.doc)
39. Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu (Zdrojové materiály: RK-38-2012-39.doc)
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2012
 2. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 5. Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
 6. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
 7. Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 8. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 9. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
 10. Informační povinnost resortního odboru dle Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina ze dne 11. 9. 2012 pod č. 10/12
 11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2012
 12. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 13. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 15. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012
 17. Změna darovací smlouvy
 18. Nabídka provedení bezúplatného pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
 19. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 20. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 21. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 22. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
 23. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 24. Souhlas s přijetím účelového daru a investičními akcemi pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 25. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
 26. Technologická připravenost nemocnic
 27. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 28. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 29. Příprava Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020
 30. KVALITA 10 - závěrečná zpráva o realizaci projektu
 31. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034) v rámci OP VK
 32. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
 33. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - závěrečná zpráva
 34. Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
 35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 36. Návrh na odepsání pohledávky
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 38. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 39. Stanovení platu ředitelce Dětského Domova, Hrotovice, Sokolská 362
 40. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2012
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a úprava investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
 42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
 44. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 45. Uzavření smluv o poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu
 46. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republik
 48. Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 49. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
 50. Stanovení kompetencí členů rady kraje
 51. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 52. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 1999/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 09 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 2000/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-38-2012-02, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-38-2012-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 02. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-02.doc, RK-38-2012-02, př. 1

03. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2001/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2012-03, př. 1 a RK-38-2012-03, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-03.doc, RK-38-2012-03, př. 1, RK-38-2012-03, př. 2

04. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 2002/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-38-2012-04, př. 1.
odpovědnost: ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-04.doc, RK-38-2012-04, př. 1

05. Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
Usnesení 2003/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání se statutárním městem Jihlava o darování pozemku par. č. 304/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a dále pozemků par. č. 5857/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 5858/3 - ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 304/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a dále pozemky par. č. 5857/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 5858/3 - ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-05.doc, RK-38-2012-05, př. 1

06. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
Usnesení 2004/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nově oddělenou stavbu bez čp. - stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně nově oddělených pozemků 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2, vše dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-06.doc, RK-38-2012-06, př. 1

07. Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 2005/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-07.doc

08. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 2006/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 1 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 17. prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-08.doc

09. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
Usnesení 2007/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje stavby bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemku st. par. č. 7644 v k. ú. a obci Třebíč, za minimální kupní cenu 1 750 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví HTP Moravia s.r.o, se sídlem Brno, Mlýnská 45, 602 00 Brno, IČO 26977010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-09.doc, RK-38-2012-09, př. 1

52. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2008/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu RK-38-2012-52, př. 1 a materiálu RK-38-2012-52, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-52.doc, RK-38-2012-52, př. 1, RK-38-2012-52, př. 2, RK-38-2012-52, př. 3

53. Stanovení kompetencí členů rady kraje
J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem kompetencí jednotlivých členů rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2009/38/2012/RK
Rada kraje
stanovuje
kompetence k zajištění péče o jednotlivé resorty, oblasti a základní agendy pro volební období 11/2012 10/2016 pro hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady takto:
 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
resort: krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí komunikace Kraje Vysočina, zdravotnictví, informatiky a komunikačních technologií
 • krizové řízení a bezpečnost, koordinace spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, agenda Bezpečnostní rady Kraje Vysočina
 • vnější vztahy, propagace kraje, spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina, agenda zastoupení Kraje Vysočina při Evropské unii (Brusel)
 • externí komunikace Kraje Vysočina
 • zajišťování komplexního servisu pro činnost samosprávných orgánů kraje
 • resort zdravotnictví
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu zdravotnictví
 • resort informatiky a komunikačních technologií
 • interní audit, vnitřní kontrola, stížnostní agenda
 • ostatní správní činnosti (organizace voleb, matriky, přestupky, koordinace využívání základních registrů, …)
 • spolupráce s ředitelem úřadu v oblasti vnitřního chodu úřadu (včetně personálního řízení a odměňování zaměstnanců kraje) a právní podpory
 • Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
resort: ekonomiky, analytické služby, správa a využívání dat, Fond Vysočiny, RHSD
 • oblast hospodaření s finančními prostředky kraje, rozpočtu kraje, střednědobého rozpočtového výhledu, řízení cash-flow kraje a příp. dluhové služby, vedení účetní evidence
 • Fond Vysočiny
 • analytické služby, správa a využívání dat
 • strategické řízení příspěvkových organizací, podpora procesního řízení
 • společné nákupy komodit, produktů a služeb pro kraj a jím zřizované organizace
 • Rada hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina
 • zázemí, prostory a materiálně-technické podmínky pro činnost krajského úřadu
 • Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
resort: majetkový, dopravy a silničního hospodářství
 • správa, údržba a obnova majetku kraje a hospodaření s majetkem kraje
 • resort dopravy a silničního hospodářství, správa, údržba a obnova komunikací v majetku kraje
 • dopravní obslužnost území veřejnou hromadnou autobusovou a vlakovou dopravou
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkové organizaci působící v resortu dopravy a silničního hospodářství
 • Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
resort: regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu
 • resort regionálního rozvoje, koordinace rozvojových strategií a koncepcí
 • resort aplikované vědy a výzkumu, energetiky
 • využívání dotací z programů Evropské unie, správa programů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje jako zprostředkující orgán
 • projektové řízení, koordinace řízení evropských a národních projektů, v nichž Kraj Vysočina vystupuje v roli žadatele a příjemce
 • resort územního plánu a stavebního řádu, Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortech a oblastech regionálního rozvoje, aplikované vědy a výzkumu, energetiky, územního plánování všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Ing. Jana Fialová, členka rady kraje
resort: školství, mládeže a sportu
 • vzdělávací soustava, mateřské školy, základní a střední školství v rámci kraje, financování školských zařízení ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje
 • resort školství, mládeže a sportu, volnočasové aktivity, koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení pro tělovýchovu, sport, pro děti a mládež
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí ve vztahu k příspěvkovým organizacím působícím v resortu školství, mládeže a sportu - ke středním školám, učilištím a dalším školským organizacím zřizovaným Krajem Vysočina
 • koordinace spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi všech stupňů sídlícími a působícími v Kraji Vysočina (veřejné i soukromoprávní povahy)
 • RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje
resort: kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • resort kultury, podpora kulturních aktivit, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • resort památkové péče, spolupráce s institucemi a organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • oblast cestovního ruchu, podpora incomingového cestovního ruchu, spolupráce s organizacemi veřejného, neziskového i soukromého sektoru v této oblasti
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Mgr. et Bc. Petr Krčál, člen rady kraje
resort: sociální věci
 • resort sociálních věcí, prorodinná politika, politika na podporu seniorů, podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných spoluobčanů a jejich skupin
 • koordinace výkonu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím působícím v resortu sociálních věcí
 • koordinace vazeb na činnost institucí a zařízení poskytujících sociální služby všeho druhu (terénní i pobytové služby) působících v Kraji Vysočina (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Zdeněk Chlád, člen rady kraje
resort: lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
 • resort zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství
 • resort ochrany životního prostředí
 • podpora obcí v oblasti koordinace nakládání s komunálními odpady, jejich svozu, třídění, využívání (včetně energetického) a likvidace
 • koordinace vazeb na činnost institucí a dalších subjektů působících v resortu zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství všeho druhu (veřejné, neziskové i soukromoprávní povahy)
 • Petr Piňos, člen rady kraje
resort: nestátní neziskové organizace, multikulturní spolupráce, oblast protikorupčních aktivit, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumávání hospodaření obcí
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na území Kraje Vysočina
 • multikulturní spolupráce, koordinace aktivit v oblasti podpory a ochrany práv národnostních, etnických a jiných menšin (včetně romské problematiky)
 • oblast protikorupčních aktivit a opatření, koordinace protikorupčních aktivit a opatření
 • koordinace zobecněného, systémového využívání výsledků výkonu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a výkonu přezkoumávání hospodaření obcí.
odpovědnost: Rada Kraje Vysočina
termín: 20. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-53.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 25 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2010/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-38-2012-21, př. 2 a RK-38-2012-21, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-21.doc, RK-38-2012-21, př. 1, RK-38-2012-21, př. 2, RK-38-2012-21, př. 3

22. Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2011/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2012-22, př. 1;
 • s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2012-22, př. 2;
 • s uzavřením smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2012-22, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-22.doc, RK-38-2012-22, př. 1, RK-38-2012-22, př. 2, RK-38-2012-22, př. 3

23. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
Usnesení 2012/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 dle materiálu RK-38-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-23.doc, RK-38-2012-23, př. 1

24. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
Usnesení 2013/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč bez DPH zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012. Žádná takováto zakázka nebyla ve III. Q. 2012 zadána.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-24.doc

25. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2014/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2012-25, př. 1 a RK-38-2012-25, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-25.doc, RK-38-2012-25, př. 1, RK-38-2012-25, př. 2

26. Souhlas s přijetím účelového daru a investičními akcemi pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2015/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2012-26, př. 2;
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Urodynamická jednotka pro cystometrii pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, v předpokládané výši 230 000 Kč, přičemž částka ve výši 130 000 Kč bude uhrazena z účelově přijatého daru ve výši 130 000 Kč a částka ve výši 100 000 Kč bude uhrazena z vlastních zdrojů - odpisů;
 • Přepravní vozíky - 2 vyhřívané vozíky a 1 vozík chladící pro oddělení léčebné výživy v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v předpokládané výši 474 000 Kč, které budou uhrazeny z vlastních zdrojů - odpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-26.doc, RK-38-2012-26, př. 1, RK-38-2012-26, př. 2, RK-38-2012-26, př. 3

27. Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, podali radě kraje doplňující informaci k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2016/38/2012/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 1092/23/2011/RK v části: ukládá odboru zdravotnictví předložit v termínu do
31. 12. 2012 novou verzi Zdravotního plánu Kraje Vysočina v souladu s legislativními změnami státu včetně vyspecifikovaných výstupů a návrhů komplexního řešení;
bere na vědomí
výčet nejpodstatnějších aktivit a činností zrealizovaných, probíhajících či plánovaných odborem zdravotnictví v období od 1. 3. 2009 doposud dle materiálu RK-38-2012-27, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví informovat vždy k 30. 6. a 31. 12. radu kraje o průběhu prací na aktualizaci Zdravotního plánu Kraje Vysočina a k 31. 12. 2014 předložit radě kraje zaktualizovaný Zdravotní plán Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-27.doc, RK-38-2012-27, př. 1

28. Technologická připravenost nemocnic
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložili radě kraje návrh posunu termínu pro realizaci investiční akce Technologická připravenost v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2017/38/2012/RK
Rada kraje
ruší
část usnesení č. 1705/32/2012/RK: ukládá ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 14. 12. 2012 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví poukázat do 14. 12. 2012 na účet nemocnic zřizovaných krajem investiční dotaci v objemu po 1 500 000 Kč schválenou usnesením rady kraje č. 1705/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 za účelem zajištění technologické připravenosti ke standardizaci ICT;
 • ředitelům předložit odboru zdravotnictví do 28. 2. 2013 společně se závěrečnou zprávou kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na technologickou připravenost.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice T
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-28.doc

10. Informační povinnost resortního odboru dle Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina ze dne 11. 9. 2012 pod č. 10/12
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2018/38/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ředitel KSÚSV, ODSH
termín: do 20. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-10.doc

11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. V průběhu jednání odešli M. Kružíková a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2019/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2012 dle materiálu RK-38-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-11.doc, RK-38-2012-11, př. 1

14. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišli M. Kružíková a M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2020/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-38-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-14.doc, RK-38-2012-14, př. 1, RK-38-2012-14, př. 2

15. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2021/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 700 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 700 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 700 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2012 dle materiálu RK-38-2012-15, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 700 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2012.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-15.doc, RK-38-2012-15, př. 1

16. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2022/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2012-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-16.doc, RK-38-2012-16, př. 1

17. Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku v hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2023/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku v hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2012-17, př. 1upr1, a to na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-17.doc, RK-38-2012-17, př. 1

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012
Z. Chlád předložil radě kraje návrh poskytnutí darů vítězům soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2024/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálu RK-38-2012-18, př. 2 a materiálu RK-38-2012-18, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-18.doc, RK-38-2012-18, př. 1, RK-38-2012-18, př. 2, RK-38-2012-18, př. 3

19. Změna darovací smlouvy
V. Novotný informoval radu kraje o návrhu dodatku darovací smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2025/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2012-19, př. 1.
odpovědnost: náměstek hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-19.doc, RK-38-2012-19, př. 1

20. Nabídka provedení bezúplatného pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2026/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s využitím nabídky na bezplatné provedení pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-38-2012-20, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina dohodnout a uzavřít příslušný závazkový vztah.
odpovědnost: ředitel
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-20.doc, RK-38-2012-20, př. 1, RK-38-2012-20, př. 2

29. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2027/38/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-29.doc

30. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti firmy STAVBY 2009 s.r.o., Třebíč o změnu typu pořizovaného stroje podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2028/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0093 dle materiálu RK-38-2012-30, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-30.doc, RK-38-2012-30, př. 1, RK-38-2012-30, př. 2, RK-38-2012-30, př. 3

31. Příprava Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o přípravě Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2014 2020. V průběhu jednání přišla J. Fialová a odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2029/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o přípravě Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 dle materiálu RK-38-2012-31.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-31.doc, RK-38-2012-31, př. 1, RK-38-2012-31, př. 2, RK-38-2012-31, př. 3, RK-38-2012-31, př. 4

32. KVALITA 10 - závěrečná zpráva o realizaci projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje informaci o ukončení projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a prohlášení skutečností uvedených v závěrečné zprávě k projektu KVALITA 10. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2030/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-38-2012-32, př. 1 a RK-38-2012-32, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-38-2012-32, př. 1, RK-38-2012-32, př. 2 a RK-38-2012-32, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-32.doc, RK-38-2012-32, př. 1, RK-38-2012-32, př. 2, RK-38-2012-32, př. 3

33. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034) v rámci OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předložené upravené příloze. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 2031/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034 dle materiálu RK-38-2012-33, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-33.doc, RK-38-2012-33, př. 1, RK-38-2012-33, př. 2

34. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti o změnu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj podnikatelů 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2032/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0146 dle materiálu RK-38-2012-34, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-34.doc, RK-38-2012-34, př. 1, RK-38-2012-34, př. 2, RK-38-2012-34, př. 3

35. Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - závěrečná zpráva
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-38-2012-35;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2012-35, př. 1 a RK-38-2012-35, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-35.doc, RK-38-2012-35, př. 1, RK-38-2012-35, př. 2

36. Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí Hodnotící zprávu projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2011 a 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Hodnotící zprávu projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 za období let 2011 a 2012 dle materiálu RK-38-2012-36, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-36.doc, RK-38-2012-36, př. 1

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešli L. Joukl a M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2035/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením souboru movitých věcí - počítačové a multifunkční učebny z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Pelhřimov dle materiálu RK-38-2012-37.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Pelhřimov
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-37.doc

38. Návrh na odepsání pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Školního statku, Humpolec a Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o povolení odpisu pohledávek. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2036/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 v celkové hodnotě 496 101 Kč dle materiálu RK-38-2012-38, př. 1 a Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou v celkové hodnotě 101 650,70 Kč dle materiálu RK-38-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec,
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-38.doc, RK-38-2012-38, př. 1, RK-38-2012-38, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 2037/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 18 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-38-2012-40, př. 2.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-40.doc, RK-38-2012-40, př. 1, RK-38-2012-40, př. 2

41. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-38-2012-41, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-38-2012-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-38-2012-41, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-41.doc, RK-38-2012-41, př. 1, RK-38-2012-41, př. 2, RK-38-2012-41, př. 3

42. Stanovení platu ředitelce Dětského Domova, Hrotovice, Sokolská 362
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o stanovení platu ředitelky uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/38/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-42.doc

43. Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyhlášení ankety „Sportovec Kraje Vysočina 2012“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2040/38/2012/RK
Rada kraje
vyhlašuje
anketu Sportovec Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-38-2012-43, př. 1;
pověřuje
OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá
OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-43.doc, RK-38-2012-43, př. 1

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a úprava investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2041/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 194 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 194 000 Kč Hotelové školy Třebíč, IČO 66610699 na zabezpečení střechy školy sněhovými zábranami;
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2012 dle materiálu RK-38-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelka Hotelové školy Třebíč, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-44.doc, RK-38-2012-44, př. 1

45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2042/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Osobní automobil Škoda Felicia kombi, registrační značka ZRH 44-10, inventární číslo DHM2 022-60/0134, rok výroby 1996, pořizovací cena 284 496,00 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Mitrov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-38-2012-45.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-45.doc

46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu vyřazení níže uvedeného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2043/38/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - Plynový varný kotel KPI 15 G, inventární číslo HIM021/9/58, rok pořízení 1999, pořizovací cena 207 156,00 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč, z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Diagnostickým ústavem sociální péče Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-38-2012-46.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-46.doc

47. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2044/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rovnost na Vysočině o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 509 583,44 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-47.doc

48. Uzavření smluv o poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s uvedenými poskytovateli sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2045/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech podpořených z Regionálního operačního programu Jihovýchod v rámci výzev zaměřených na podporu zařízení neziskové sociální péče dle materiálu RK-38-2012-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s poskytovateli sociálních služeb:
  • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou
  • Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice
  • FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
  • Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
  • Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č.p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě
  • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem
 • schválit vzor Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle materiálu RK-38-2012-48, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-48.doc, RK-38-2012-48, př. 1, RK-38-2012-48, př. 2

49. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh vyhlášení „Výzvy k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2046/38/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách dle materiálu RK-38-2012-49, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-49.doc, RK-38-2012-49, př. 1

50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2047/38/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu KID CZ-A o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu, Europa Brücke Raabs ve výši 415 260,55 Kč (podíl ERDF) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 24 448,40 Kč (podíl ze státního rozpočtu).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-50.doc

51. Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Města Nové Město na Moravě o prodloužení termínu stanoveného pro čerpání dotace a pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 2048/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2012-51, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-51.doc, RK-38-2012-51, př. 1, RK-38-2012-51, př. 2, RK-38-2012-51, př. 3

54. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/38/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • zřídit:
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
 • jmenovat předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
 • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu RK-38-2012-54, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012;
 • stanovit následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
 • předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
 • předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-54.doc, RK-38-2012-54, př. 1

55. Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/38/2012/RK
Rada kraje
zřizuje
  • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
  • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
  • Komisi pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
  • Komisi rozpočtovou, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
  • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
  • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
  • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;
  • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy:
  • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
  • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
  • Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
  • Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina;
  • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
  • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
  • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;
  • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
dle materiálu RK-38-2012-55, př. 1, s účinností od 20. 11. 2012;
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit následující funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn:
  • předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2012-55.doc, RK-38-2012-55, př. 1

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 38/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 12. 2012, v 9:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2012 dne 20. 11. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 11. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz