Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2012 - 20.11.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
03Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
04Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
05Přijetí daru pozemků v k. ú. Jihlava a k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
06Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
07Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina - infrastruktura k pozemku par. č. 2176/14 k.ú. Horní Cerekev do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
08Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - infrastruktura k pozemku par. č. 490/1 k.ú. Horní Bobrová do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
09Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč, ulice Vltavínská
10Informační povinnost resortního odboru dle Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina ze dne 11. 9. 2012 pod č. 10/12
11Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2012
12Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
13Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
14Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
15Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
16Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu do expozice pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
17Smlouva o výpůjčce movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2012
19Změna darovací smlouvy
20Nabídka provedení bezúplatného pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem
21Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
22Dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
23Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
24Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
25Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
26Souhlas s přijetím účelového daru a investičními akcemi pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
27Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
28Technologická připravenost nemocnic
29Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
31Příprava Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020
32KVALITA 10 - závěrečná zpráva o realizaci projektu
33Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0034) v rámci OP VK
34FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
35Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče - závěrečná zpráva
36Hodnotící zpráva projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
38Návrh na odepsání pohledávky
39Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
41Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
42Stanovení platu ředitelce Dětského Domova, Hrotovice, Sokolská 362
43Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2012
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a úprava investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
45Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
46Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
47Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
48Uzavření smluv o poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu
49Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
50Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (KID CZ-A) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republik
51Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
52Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
53Stanovení kompetencí členů rady kraje
54Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
55Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz