Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2012, které se konalo dne 13. 11. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 11. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na vyřazení bodu 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo z programu jednání (Zdrojové materiály: RK-37-2012-34.doc).
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2012
 2. Uzavření smluv zakládajících právo stavby v rámci přípravy stavby II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2
 3. 3.Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Rybné
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
 6. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 7. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 9. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
 10. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Habry, středisko KSÚSV
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
 16. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
 17. Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků - k. ú. a obec Důl
 18. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 19. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 21. Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
 22. Uzavření Dohody o přistoupení smluvní strany a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 23. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 24. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
 25. Ukončení realizace projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
 26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference , zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení
 27. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 28. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 29. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 30. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 31. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 32. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 33. Doporučení nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina
 1. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 2. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 3. Změna usnesení č. 1517/29/2012/RK
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
 5. Nominace nového člena a jeho náhradníka za kraj do řídícího výboru Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 6. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 7. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 8. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 9. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 10. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 11. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
 13. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce - Střední škola stavební Jihlava
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
 15. Havarijní pojištění vozidel Střední školy Kamenice nad Lipou
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
 17. Změny ve školském rejstříku
 18. Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
 19. Rozprava členů rady
Usnesení 1948/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 17, 20 - 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Uzavření smluv zakládajících právo stavby v rámci přípravy stavby II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2
Usnesení 1949/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř:
 • smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2 na částech pozemků dle materiálů RK-37-2012-02, př. 1;
 • smlouvu zakládající městu Chotěboř právo provést stavbu II/345 Chotěboř - Průtah úsek č. 2 na částech pozemků dle materiálů RK-37-2012-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-02.doc, RK-37-2012-02, př. 1, RK-37-2012-02, př. 2, RK-37-2012-02, př. 3

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 1950/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 784/14 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a par. č. 784/26 ostatní plocha, silnice o výměře 1 398 m2 v k. ú. a obci Rybné, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-03.doc, RK-37-2012-03, př. 1

04. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 1951/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání se společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 o úplatném převodu pozemku par. č. 4708 ostatní plocha, dráha o výměře 1300 m2 v k. ú a obci Chotěboř z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-04.doc, RK-37-2012-04, př. 1, RK-37-2012-04, př. 2

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
Usnesení 1952/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků zastavěných silnicí III/02327 v průjezdním úseku místní části Horní Lhotice v obci Kralice nad Oslavou;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 1 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 2, v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-37-2012-05, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-05.doc, RK-37-2012-05, př. 1, RK-37-2012-05, př. 2, RK-37-2012-05, př. 3

06. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 1953/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-06.doc, RK-37-2012-06, př. 1, RK-37-2012-06, př. 2

07. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
Usnesení 1954/37/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-07.doc, RK-37-2012-07, př. 1

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 1955/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 836/66, ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2 a par. č. 836/67, ost. plocha, jiná plocha o výměře 158 m2 oddělené geometrickým plánem č. 140-41/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-08.doc, RK-37-2012-08, př. 1

09. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
Usnesení 1956/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 5812/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 5783/1 - ost. plocha, silnice v k. a obci Jihlava;
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava Smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 5812/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 5783/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava dle materiálu RK-37-2012-09, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného z věcného břemene a statutárním městem Jihlava na straně oprávněného z věcného břemene Smlouvu o zřízení věcného břemene na užívání částí pozemků par. č. 5812/1 - ost. plocha, silnice a par. č. 5783/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Jihlava pro provozování stavby Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa , a to po uplynutí doby udržitelnosti projektu na tuto stavbu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. listopadu 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-09.doc, RK-37-2012-09, př. 1, RK-37-2012-09, př. 1a

10. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1957/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2012-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-10.doc, RK-37-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Habry, středisko KSÚSV
Usnesení 1958/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s ČR, Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, o bezúplatném převodu pozemků dle materiálu RK-37-2012-11, př. 1 z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-37-2012-11, př. 1 pro k. ú. a obec Habry z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-11.doc, RK-37-2012-11, př. 1, RK-37-2012-11, př. 2

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1959/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-37-2012-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-37-2012-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1093/1 v k. ú. Nová ves u Třebíče.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-12.doc, RK-37-2012-12, př. 1

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1960/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-37-2012-13, př. 1 a RK-37-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-13.doc, RK-37-2012-13, př. 1, RK-37-2012-13, př. 2

14. Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 1961/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-14.doc, RK-37-2012-14, př. 1

15. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
Usnesení 1962/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0755/17/2012/RK tak, že v materiálu RK-17-2012-09, př. 2 se u akce pod pořadovým číslem 10 Smlouva o zřízení VBř SPP11010-025711 Třešť(JI), Nádražní, obnova v k. ú. Třešť původní výše úhrady 115 600 Kč bez DPH nahrazuje novou výší úhrady 47 600 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-15.doc

16. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
Usnesení 1963/37/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava-gynekologicko-porodnický pavilon dle materiálu RK-37-2012-16, př. 1;
 • uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency dle materiálu RK-37-2012-16, př. 2;
 • uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem A dle materiálu RK-37-2012-16, př. 3;
 • uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě Pod Křišťálovem B dle materiálu RK-37-2012-16, př. 4;
 • uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská A dle materiálu RK-37-2012-16, př. 5;
 • uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci Transformace ÚSP Jinošov I. - Dům Velká Bíteš v lokalitě Jihlavská B dle materiálu RK-37-2012-16, př. 6;
 • uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci Transformace ÚSP Jinošov I. - Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou na ul. V. Nezvala dle materiálu RK-37-2012-16, př. 7.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-16.doc, RK-37-2012-16, př. 1, RK-37-2012-16, př. 2, RK-37-2012-16, př. 3, RK-37-2012-16, př. 4, RK-37-2012-16, př. 5, RK-37-2012-16, př. 6, RK-37-2012-16, př. 7

17. Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků - k. ú. a obec Důl
Usnesení 1964/37/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-17.doc, RK-37-2012-17, př. 1

20. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1965/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a město Jaroměřice nad Rokytnou se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou určené k zastavění stavebními objekty realizovanými městem Jaroměřice nad Rokytnou v rámci akce Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. plocha a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-20.doc, RK-37-2012-20, př. 1

21. Majetkoprávní příprava pro realizaci staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II
Usnesení 1966/37/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-21.doc, RK-37-2012-21, př. 1, RK-37-2012-21, př. 2, RK-37-2012-21, př. 3

22. Uzavření Dohody o přistoupení smluvní strany a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení 1967/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o přistoupení smluvní strany a dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 20. 3. 2012 uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-22.doc, RK-37-2012-22, př. 1

18. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou novou akci do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 30. listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-18.doc

19. Návrh na zařazení nové akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - návrh na provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou novou akci do rozpočtu kraje do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 800 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 30. listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-19.doc

23. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh změny akcí v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1970/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci kapitoly Doprava, přílohy D1: Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV zařazení jmenovité akce: II/131 Petrovice most 131-001.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-23.doc, RK-37-2012-23, př. 1

24. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení změnu investičního plánu u dané příspěvkové organizace na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1971/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012 dle materiálu RK-37-2012-24.
odpovědnost: ředitel KSÚSV, ODSH
termín: průběžně do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-24.doc, RK-37-2012-24, př. 1

25. Ukončení realizace projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o ukončení projektu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Projednávání se zúčastnil M. Nachtnebel, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1972/37/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o ukončení projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07024) spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu;
 • informaci o postupu prací při spuštění interního a externího portálu datového skladu Kraje Vysočina do ostrého provozu dle materiálu RK-37-2012-25;
ukládá
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit závěrečnou monitorovací zprávu a zjednodušenou žádost o platbu k projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina (registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07024) Centru pro regionální rozvoj ČR do 20. 11. 2012;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zabezpečit spuštění ostrého provozu interního a externího portálu datového skladu Kraje Vysočina od 1. 1. 2013.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-25.doc, RK-37-2012-25, př. 1

26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku Videokonference , zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1973/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče C SYSTÉM CZ a.s., Brno-Židenice, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, IČO 27675645, jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Videokonference dle materiálu RK-37-2012-26, př. 1;
ukládá
Odboru zdravotnictví, Odboru informatiky a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OZ, OI, OAPŘ
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-26.doc, RK-37-2012-26, př. 1

27. Souhlas s investičními akcemi pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s realizací níže uvedených investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1974/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací stavebních investičních akcí:
 • páteřní rozvod vody v předpokládané výši 2 170 760 Kč;
 • sociální buňky gynekologie v předpokládané výši 1 954 302 Kč;
 • dospávací pokoje 2. + 3. NP COS v předpokládané výši 6 694 661 Kč;
schvaluje
pořízení přístroje pro objektivní vyšetření sluchu při diagnostice sluchových vad na dětské oddělení ve výši 100 000 Kč;
bere na vědomí
 • informaci o tom, že v roce 2012 proběhne pouze administrace veřejných zakázek na investiční akce Páteřní rozvod vody, Sociální buňky gynekologie, Dospávací pokoje 2. + 3. NP COS a financování těchto investičních akcí bude zrealizováno v roce 2013 z vlastních zdrojů (odpisů);
 • sdělení, že v roce 2012 nebudou realizovány investiční akce Úprava povrchu dvora, Úprava prostoru informací a Stavební úpravy pro vanu a mazárnu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-27.doc, RK-37-2012-27, př. 1

28. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1975/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999) o celkovou částku 2 500 000 Kč, z toho:
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 500 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00999 ve stejné výši 2 500 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 1 000 000 Kč, z toho:
 • 200 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • 200 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • 200 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • 200 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • 200 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 1 000 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 500 000 Kč
za účelem rozvoje bezdrátových technologií;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 200 000 Kč
za účelem pořízení tabletů;
ukládá
 • odboru zdravotnictví v termínu do 15. 12. 2012 zaslat do nemocnic Kraje Vysočina shora uvedené finanční prostředky;
 • ředitelům nemocnic postupovat v souladu s metodikou dle materiálu RK-37-2012-28, př. 1 a předložit odboru zdravotnictví do:
 • 31. 12. 2012 kopie faktur na pořízení tabletů z prostředků shora uvedeného příspěvku na provoz;
 • 28. 2. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech investičních závazků na bezdrátové technologie z prostředků shora uvedené investiční dotace a bankovní výpisy dokládající úhradu všech neinvestičních závazků na pořízení tabletů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-28.doc, RK-37-2012-28, př. 1, RK-37-2012-28, př. 2

K bodům 29, 30 odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

29. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1976/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-29.doc, RK-37-2012-29, př. 1

30. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1977/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2012-30, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-30.doc, RK-37-2012-30, př. 1, RK-37-2012-30, př. 2

31. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o úvěru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1978/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-37-2012-31, př. 3.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-31.doc, RK-37-2012-31, př. 1, RK-37-2012-31, př. 2, RK-37-2012-31, př. 3

32. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1979/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Automobil nákladní skříňový AVIA A31N r. v. 1986, pořizovací cena 352.200,- Kč, zůstatková cena 199.919,- Kč;
 • Automobil sanitní RLP Volkswagen Transporter r. v. 1995, pořizovací cena 1.160.683,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-32.doc, RK-37-2012-32, př. 1

33. Doporučení nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina
J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k materiálu ohledně restrukturalizace nemocnic. Projednávání se zúčastnil L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1980/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina:
 • vyčkat na další jednání zástupců krajů, Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace krajských nemocnic s vedením zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR o smluvních podmínkách;
 • až do odvolání neuzavírat se zdravotními pojišťovnami smlouvy o zajištění zdravotní péče od 1. ledna 2013;
 • akceptovat v plném rozsahu Deklaraci členských nemocnic AČMN a AKN o společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami (RK-37-2012-33, př. 1),
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: 13. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-33.doc, RK-37-2012-33, př. 1

35. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1981/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 13. 10. 2012;
 • rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-35.doc, RK-37-2012-35, př. 1

36. Předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení předběžný záměr shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1982/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný záměr Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-36.doc, RK-37-2012-36, př. 1

37. Změna usnesení č. 1517/29/2012/RK
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh změnit usnesení č. 1517/29/2012/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1983/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-37.doc, RK-37-2012-37, př. 1, RK-37-2012-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1984/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 229 118,45 Kč v souvislosti s vratkou 1. splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-38.doc

39. Nominace nového člena a jeho náhradníka za kraj do řídícího výboru Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany ŽP odboru životního prostředí, upřesnila radě kraje návrh nominovat nového člena a jeho náhradníka za kraj do řídícího výboru daného projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1985/37/2012/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 0906/18/2010/RK v části, kterou pověřila:
 • Zdeňka Ryšavého, radního kraje, aby zastupoval kraj v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina;
 • Ing. Bc. Martina Hyského, radního kraje, aby plnil funkci náhradníka Zdeňka Ryšavého, radního kraje, v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina;
pověřuje
 • Zdeňka Chláda, radního kraje, aby zastupoval kraj v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina;
 • Ing. Martina Hyského, radního kraje, aby plnil funkci náhradníka Zdeňka Chláda, radního kraje, v řídícím výboru při přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-39.doc

40. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1986/37/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-40.doc, RK-37-2012-40, př. 1, RK-37-2012-40, př. 2

41. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí první části dotace na projekt Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1987/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kvalita 10 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 764 592,00 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-41.doc

44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1988/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu RK-37-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-44.doc, RK-37-2012-44, př. 1

45. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1989/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-37-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-45.doc, RK-37-2012-45, př. 1, RK-37-2012-45, př. 2

42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2012 u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje návrh na změnu použití investičního fondu u dané příspěvkové organizace pro rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1990/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, pro rok 2012 dle materiálu RK-37-2012-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-42.doc, RK-37-2012-42, př. 1, RK-37-2012-42, př. 2

43. Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1991/37/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. dle materiálu RK-37-2012-43, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. 05.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-43.doc, RK-37-2012-43, př. 1

46. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1992/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením devítimístného automobilu TOYOTA HIACE LXH12L-RGMDSW, inventární číslo DDHM 53/I, rok výroby 1996 z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 dle materiálu RK-37-2012-46.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Náměšť
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-46.doc

47. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce - Střední škola stavební Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1993/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce 16 ks notebooků zn. Esprimo Mobile V6535 a 5 ks notebooků zn. Toshiba P300 včetně příslušenství a softwarového vybavení Windows XP od Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. dle materiálu RK-37-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava.
termín: 1. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-47.doc, RK-37-2012-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1994/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání v celkové výši 50 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů dle materiálu RK-37-2012-48, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-48.doc, RK-37-2012-48, př. 1, RK-37-2012-48, př. 2

49. Havarijní pojištění vozidel Střední školy Kamenice nad Lipou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidel Střední školy Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1995/37/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění vozidel Střední školy Kamenice nad Lipou starších 10 let do 31. 12. 2014:
 • 3J0 8547 Škoda Fabia Sedan Classic;
 • JIJ 38-36 Škoda Fabia Combi.
odpovědnost: Střední škola Kamenice nad Lipou, OŠMS
termín: 30. listopad 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-49.doc

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na podporu pořádání Poháru Josefa Masopusta v Kraji Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1996/37/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Klubu přátel Josefa Masopusta, Novákových 380/18, Praha 8, 180 00, IČO: 22841741, ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-37-2012-50, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-50.doc, RK-37-2012-50, př. 1, RK-37-2012-50, př. 2, RK-37-2012-50, př. 3, RK-37-2012-50, př. 4

51. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1997/37/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-37-2012-51, př. 1 kódy 1B, 1C, 5A, 5B, 8C, 8B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-37-2012-51, př. 1 kódy 1A, 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, 10A, 11B, 11A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-51.doc, RK-37-2012-51, př. 1

52. Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s materiálem ohledně zajištění finančních prostředků souvisejících s administrativními úkony daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1998/37/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku za účelem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2012-52.doc, RK-37-2012-52, př. 1

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 37/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 11. 2012, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2012 dne 13. 11. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 11. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz